مقاله تشخیص p63 در افتراق سرطان ریه سلول کوچک از بزرگ (اسمیر سیتولوژی)

افتراق سرطان سلول کوچک از غیر کوچک ریه ودر بین انواع غیر کوچک افتراق اسکواموس سل کارسینوما ازآدنوکارسینوما به دلیل تفاوتهایی که ازنظر  درمانی وپیش آگهی دارند ، مهم است.رنگ آمیزی آمیزی ایمینوسیتوشیمیP63 روی اسمیرهای برونکیال واشینگ وبراشینگ در این بین کمک کننده میباشد چون دراسکواموس سل کارسینوما بر خلاف سرطان سلول کوچک ریه مثبت میباشد.لذا ما بر آن شدیم که پس از مقایسه یافته های سیتولوژی با جواب نهایی بیوپسی و انجام رنگ آمیزی P63  حساسیت و ویژگی آن را در افتراق اسکواموس سل کارسینوما از دیگر سرطانهای ریه را بررسی کنیم.مقاله تشخیص p63 در افتراق سرطان ریه سلول کوچک از بزرگ (اسمیر سیتولوژی) قابل استفاده برای تکمیل پایان نامه میباشد.

روش کار:

تعداد۵۰ نمونه سیتولوژی رنگ آمیزی شده با پاپ از آرشیو واحد سیتولوژی بیمارستان شهید فقیهی شیراز که جواب بیوپسی مثبت داشتندانتخاب، و پس از انجام رنگبری و رنگ آمیزی P63، نتایج را به صورت۰(منفی)،۱+(موضعی) ۲+(متوسط،منتشر)و۳+(شدید،منتشر) ثبت واطلاعات بدست آمده را با استفاده از روشهای آماری آنالیز کردیم.

نتایج:

از ۵۰ نمونه بیماران انتخاب شده ۳۲مورد اسکواموس سل کارسینوما بودند  که ۱۹مورد(۵۹٫۴%)۳+،۱۱مورد(۳۴٫۴%)۲+و۲ مورد(۶٫۲%)۱+ بودند.از ۱۱مورد آدنوکارسینوما۲ مورد(۲۰%)۲+،۳ مورد(۳۰%) ۱+ و۵ مورد(۵۰%) هم منفی(۰) بودند.همه ۴ مورد سرطان سلول کوچک ریه و۱ مورد سلول بزرگ ریه منفی بودند.از ۳ مورد سرطان با تمایز ناچیز ریه ۲ مورد (۶۶٫۷%)۱+و۱ مورد(۳۳٫۳%) هم منفی بودند.

بحث ونتیجه گیری:

حساسیت و ویژگی ۶۳ جهت تشخیص اسکواموس سل کارسینوما به ترتیب ۱۰۰% و۶۶٫۷% محاسبه گردید ودر صورتیکه موارد ۲+ و۳+ را مثبت در نظر گرفتیم این میزانها بترتیب ۹۳٫۷% و۸۶٫۶% محاسبه شد که قابل مقایسه با نتایج کارهای مشابه میباشد.در این مطالعه ما به این نتیجه رسیدیم که مارکر ۶۳ در افتراق اسکواموس سل کارسینوما به خصوص در موارد با تمایز ناچیز از سرطان سلول کوچک ریه کمک کننده میباشدودر ضمن اگر مارکر ۶۳ منفی باشد میتوان تشخیص اسکواموس سل کارسینوما را رد کردوبرعکس اگر مثبت باشد این  تشخیص را قویا” مطرح کرد.

بخش هایی از مقاله سرطان ریه
بخش هایی از مقاله سرطان ریه

مطالعات انجام شده:

مطالعه ای را Neda Kalhor و همکارانش در سال ۲۰۰۶ در تگزاس روی ۲۶ نمونه سیتولوژی (۱۲مورد اسپیراسیون سوزنی ریه و۱۴ مورد برونکیال براشینگ) که بیوپسی هم شده بودند انجام دادند که بر اساس تأیید بیوپسی ۱۳ تا از نمونه ها سرطان سلول کوچک ریه و۱۳ نمونه بعدی اسکواموس سل کارسینومای با تمایز ناچیز بودند. آنها پس از انجام مراحل رنگبری روی اسلایدهای رنگ امیزی شده با پاپ، رنگ امیزی ایمینو سیتو شیمی با p63 انجام دادند واز سلول های بازال ذخیره ای(Basal reserve cells) به عنوان کنترل مثبت داخلی و از سلول های استوانه ای مژه دار به عنوان کنترل منفی داخلی استفاده کردند. سیستم درجه بندی انها به صورت منفی(Absent)، ضعیف۱+ (Weak)، متوسط۲+(Moderate)، و شدید(Strong) بود.همه ۱۳ نمونه سرطان سلول کوچک ریه از نظر p63 منفی و همه ۱۳ نمونه اسکواموس سل کارسینومای با تمایز ناچیز ریه ۲+ و یا ۳+ مثبت بودند(یعنی حساسیت و ویژگی ۱۰۰%) و بنابر این تآکید کردند که مارکر p63 در افتراق این دو نوع از سرطانهای ریه که همپوشانی زیادی از نظر سیتومورفولوژی با هم دارند مفید میباشد.

مطالعه ای را Viktor Shtilbansو همکارانش در سال ۲۰۰۵ در آمریکا روی ۶۰ نمونه سیتولوژی (۵۸ مورد برونکیال براشینگ،۱ نمونه برونکیال واشینگ و۱ نمونه آسپیراسیون سوزنی ریه) که بیوپسی هم شده بودند انجام دادند که بر اساس تایید بیوپسی ۱۷مورد سرطان غیر کوچک ریه،۱۲ مورد آدنوکارسینوما،۱۱مورد اسکواموس سل کارسینوما،۱۱مورد سرطان سلول کوچک ریه(بیوپسی ۱ مورد موجود نبود و لذا فقط تشخیص سیتولوژیک داشت) ،۵ مورد آدنوکارسینومای متاستاتیک و۴ مورد سرطان سلول بزرگ ریه بودند. آنها پس از انجام مراحل رنگبری روی اسلایدهای رنگ امیزی شده با پاپ، رنگ آمیزی ایمینو سیتو شیمی با p63 انجام داده واز سلول های بازال ذخیره ای(Basal reserve cells) به عنوان کنترل مثبت داخلی و از سلول های استوانه ای مژه دار به عنوان کنترل منفی داخلی استفاده کردند.آنها اسلایدهای رنک آمیزی شده ای را که حداقل سه تا تجمع سلولی بدخیم رنگ کرفته داشتند را مثبت در نظر گرفتند   همه ۱۱ مورد اسکواموس سل کارسینوما از نظر p63 مثبت بودندو همه ۱۲ مورد آدنوکارسینومای اولیه و۵ مورد سرطان متاستاتیک ریه منفی بودند. از ۱۷مورد سرطان سلول غیر کوچک ریه۷مورد منفی و۱۰ مورد مثبت بودندکه طبقه بندی بیشتری روی آنها انجام نشد. از ۱۱ مورد سرطان سلول کوچک ریه ۶ مورد منفی ، ۴ مورد مثبت و۱ مورد هم سلولهای مثبت ضعیف پراکنده داشتند که پس از بررسی مجدد نمونه های بیوپسی تشخیص ۳ مورد از ۴موارد مثبت به اسکواموس سل کارسینومای با تمایز ناچیز تغییر یافته و ۱مورد باقیمانده هم به دلیل نبودن بیوپسی تشخیص قطعی داده نشد.در ضمن ۱ مورد با سلولهای مثبت ضعیف پراکنده هم همچنان سرطان سلول کوچک ریه تشخیص داده شد.  در نهایت آنها نتیجه گیری کردند که مارکرp63 در افتراق انواع سرطان های ریه بخصوص در مواردی که با سرطان های با تمایز ناچیز  مواجه میشویم مفید میباشد.(۱۱)

یافته های این مطالعه نشان داد که از ۳۲ مورد اسکواموس سل کارسینوما ۵۹٫۴%(۱۹ مورد)۳+، ۳۴٫۴%(۱۱مورد)۲+ و۶٫۲ %(۲ مورد)۱+ از نظر   p63مثبت هستند. از ۱۰ مورد آدنوکارسینوما ۵۰%منفی،۲۰%(۲ مورد)۲+ و۳۰%(۳ مورد)۱+ مثبت بودند. از ۳ مورد سرطان با تمایز ناچیز ریه، ۶۶٫۷%(۲ مورد)۱+ و۳۳٫۳%(۱ مورد) منفی بودند. همه ۴ مورد سرطان سلول کوچک ریه و۱ مورد سرطان سلول بزرگ ریه منفی بودند.در نهایت حساسیت و ویژگی  p63جهت تشخیص اسکواموس سل کارسینوما به ترتیب ۱۰۰% و۶۶٫۷% محاسبه شد. در ضمن لازم به یاداوری است  در صورتیکه  موارد ۲+ و۳+ را مثبت در نظر بگیریم این میزانها به ترتیب ۹۳٫۷% و۸۶٫۶% خواهد بود که قابل مقایسه با یافته های کارهای مشابه انجام شده میباشد.در مطالعه ای که Bharat Rekhi و همکارانش در سال ۲۰۱۰در کشور هندوستان روی ۱۰۰ نمونه لاواژ برونکیو الوئولارکه بیوپسی هم شده بودند انجام دادند، پس از انجام رنگبری روی اسلایدهای رنگ امیزی شده با پاپ ورنگ امیزی ایمینو سیتو شیمیp63 ، بترتیب به حساسیت و ویژگی کلی ۱۰۰% و۹۰٫۱% دست یافته و مشخص کردند که اگر موارد ۲+ و۳+ را ملاک مثبت شدن قرار دهند این میزانها به ترتیب ۸۲٫۱% و۱۰۰% خواهد بودو در نهایت نتیجه گیری کردند که اولا” مارکر p63 در افتراق اسکواموس سل کارسینوما از آدنوکارسینوما وکارسینوم سلول کوچک ریه مفید بوده چون هیچکدام از دو نوع سرطان اخری ۲+ ویا ۳+ مثبت نبودند وثانیا”این مارکر در طبقه بندی دوباره سرطان سلول غیر کوچک ریه و سرطانهای با تمایز ناچیز ریه کمک کننده خواهد بود.

سرطان
سرطان

در این مطالعه نتایجی که ما به دست اوردیم به شرح ذیل میباشند:

 • رنگ امیزی ایمینوسیتوشیمی p63 در افتراق اسکواموس سل کارسینوما به خصوص در موارد با تمایز ناچیزاز سرطان سلول کوچک ریه که از نظر سیتومورفولوژی همپوشانی زیادی دارند کمک کننده میباشد.
 • اگر مارکرp63 منفی باشد میتوان تشخیص اسکواموس سل کارسینوما را رد کرد چون همه مواردی که ما بررسی کردیم حداقل ۱+ مثبت بودند.
 • اگر مارکر p63 به صورت منتشر و قوی (۳+) مثبت باشد میتوان تشخیص اسکواموس سل کارسینومارا قویا” مطرح کرد چون هیچکدام از انواع دیگر سرطان ریه را که بررسی کردیم به صورت ۳+ مثبت نبودند.
 • چون p63 یک مارکر هسته ای میباشد لذا در مواردی مثل سرطان سلول کوچک ریه و اسکواموس سل کارسینومای با تمایز ناچیز که سلولها سیتوپلاسم کمی دارند نسبت به مارکر های سیتوپلاسمی مفیدتر بوده ودر ضمن مشکل مخدوش کنندگی رنگ زمینه ای(Background staining) را که در تفسیر مارکرهای سیتوپلاسمی اشکال ایجاد می کند را نداریم.
 • استفاده از مارکر p63 میتواند در کاهش گزارشات سرطان های با  تمایز ناچیز ریه با توجه به اهمیت خیلی مهم وتأثیر شگرفی  که تعیین نوع سرطان ریه در برنامه های درمانی وتعیین پیش اگهی بیماران دارد، مفید باشد.

یافته های هیستوپاتولوژی نمونه های بیماران:

 • اسکواموس سل کارسینوما: سلولهای اسکواموس آتیپیک، تهاجم(Invasion)، کراتینیزاسیون با درجات متفاوت و پل های بین سلولی(Inter cellular bridging)
 • آدنوکارسینوما : تشکیل ساختمانهای گلاندولار یا توبولار، ترشح موسین، سلولهای آتیپیک، سلولهای نگین انگشتری(Signet ring cell)
 • سرطان سلول کوچک ریه: سلولهای کوچک با اشکال گرد، بیضی یا دوکی شکل(Spindle) با سیتوپلاسم کم، هسته های گرانولر هیپرکروم با هستک نا واضح، روی هم افتادگی هسته ها(Moulding) ، میتوز زیاد و Azzopardi effect
 • سرطان سلول بزرگ ریه: الگوی منتشر از سلولهای بزرگ نسبتا یک شکل ، هسته های هیپرکروم گرانولربا هستک نا واضح، میتوز زیاد
 • سرطان تمایز نیافته ریه: سلولهای پلئومورفیک، هسته های هیپرکروم با حاشیه نامنظم و هستک نا واضح به همراه میتوز زیاد.

فهرست مطالب مقاله تشخیص p63 در افتراق سرطان ریه سلول کوچک از بزرگ (اسمیر سیتولوژی):

 • مقدمه
 • بررسی متون
 • خصوصیات کلی سرطان ریه
 • طبقه بندی سرطان ریه
 • علائم کلینیکی
 • علائم رادیولوژیک
 • انواع روشهای نمونه گیری و میزان صحت آنها جهت بررسی سایتولوژی ریه
 • یافته های مهم سیتولوژی انواع اصلی و مهم سرطان ریه
 • روشهای کمک تشخیصی در سیتولوژی ریه
 • P63
 • روش کار
 • مراحل انجام رنگبری و رنگ آمیزی با p63
 • یافته های سیتولوژی نمونه های بیماران
 • یافته های هیستوپاتولوژی نمونه های بیماران
 • بحث و نتیجه گیری
 • منابع
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله تشخیص p63 در افتراق سرطان ریه سلول کوچک از بزرگ (اسمیر سیتولوژی):
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
150,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 44
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *