مقاله ترجمه مدیریت صنعتی(TQM)

هدف از این مقاله امتحان اعمال یا کاربری های بر کل کیفیت (TQM) هم شرکت تولید کننده و هم شرکت خدماتی جهت تعیین رابطه ی بین چندبعدی اعمال یا کاربندی های tqm و تضاد نقش کارمندان است.نتایج از همبستگی منفی عمده یا مهم بین تمامی کارهای tqm (به عبارت دیگر رهبری، طرح ریزی استراتژیک ، تمرکز بر مشتری، تمرکز بر منبع انسانی، مدیریت صنعتی بر روند و آنالیز و تجزیه و تحلیل اطلاعات) و تضاد نقش حمایت می کنند. با اعمال و به کاربردن آنالیز رگرسیون چندگانه، رهبری، مدیریت بر روند و آنالیز یا تجزیه و تحلیل اطلاعات، رابطه ی منفی و عمده ای با تضاد نقش دارند. گزارش شده است که تمرکز بر منبع انسانی، رابطه ی مثبت و عمده ای با تضاد نقش دارد.این مدل جهت ارزیابی برداشتهای بدست آمده از تضاد نقش کارمندان شرکتهای پایبند به tqm جهت کاربرد عملی مدیران ایده آل است. این یافته ها نشان می دهند که شرکتها باید به روش های توسعه ی نقش های اصلی رهبری و مدیریت بر روند یا فرایند به همین نسبت افزایش استفاده ی موثر و کارآمد از آنالیز و تجزیه و تحلیل اطلاعات توجه کنند تا بدین طریق تضاد نقش زیان بار کارمندان را کاهش دهند. این یافته نیز ممکن است به مدیران و افراد جهت درک جزئی ابعاد مختلف tqm در ارتباط با تضاد نقش کمک کند.

مفهوم مدیریتی:

این مدل که توسط مدیران ارائه شده است. جهت کاربرد عملی ایده آل است تا بدین طریق بینش های تضاد نقش کارمندان موجود در شرکتهای توسط TQM جهت یابی شده مورد ارزیابی قرار گیرند. هر شرکتی از لحاظ منبع انسانی، فرهنگ ، ساختار ، روندها، محصولات و خدمات خود بی همتا و متفاوت است. آن چیزی که به طور موثری در یک شرکت کار می کند ممکن نیست که در شرکت دیگر به همان خوبی کار کند و عمل کن. در نتیجه مدیران ممکن است به این نیاز داشته باشند که شناسایی کنند کدام بعد از اقدامات TQM می تواند مقوله ی تضاد نقش را در شرکتهای آنها کاهش دهد. بدین طریق مدیران قادر خواهند بود که جهت موفق تر بودن در کاهش تضاد نقش نامطلوب استراتژی های مشارکت و همکاری را با یکدیگر ترکیب کنند و ادغام کنند جهت انجام  این آنالیز این مدل یقینا اعلام کرده است که با ارزش خواهد بود. ثانیا ارتباط منفی تایید شده در بین سه اقدام TQM(به عبارت دیگر رهبری، مدیریت  بر روند و آنالیز  اطلاعات) و تضاد نقش، مشوق کارورزان است. این یافته ها این انگیزه را برای مدیران و کارورزان به وجود می آورند که نقش های اصلی رهبری و مدیریت بر روند و به همین نسبت توسعه ی استفاده ی کارآمد از آنالیز اطلاعات را تشخیص دهند و توسعه دهند تا بدین طریق میزان تضاد نقش زیان بار را کاهش دهند. از طرف دیگر رهبران و مدیران باید نرگان مشارکتهای تمرکز بر روی منبع انسانی ای باشند که ممکن است تضاد نقش را القاء کند. سطوح زیاد و توسعه یافته ی دلیل و بیش از حد تمرکز بر روی منبع انسانی می تواند باعث ناکامی و سردرگمی شود و میزان تضاد نقش بین کارمندان را افزایش دهد. به این دلیل مدیران ممکن است نیاز به این داشته باشند که تمرکز بر روی منبع انسانی را به طور مناسبی تحقق سازند. مثلا برنامه های مشاوره ای که در آنها کارکنان جدید با کارکنان مجرب تر جفت می شوند یک راه حل با هزینه ی کم جهت کاهش تضاد نقش است . این به خاطر این است که مشاوران می توانند با کارمندان جدید در مورد استراتژی هایی که آنها جهت کاهش تضاد نقش خود به کار برده اند مشورت کنند مشاوران نیز به عنوان حامیان کارمندان جدید عمل می کنند و کارمندان جدید می توانند ناراضی از نقش و وظایف چندگانه ی تخصیص یافته شده باشند.

مدیریت
مدیریت

نتایج آنالیز رگرسیون چندگانه:

یافته ی کنونی از این فرضیه حمایت می کند که رهبری رابطه ی عکسی با تضاد نقش دارد. این یافته مطابق با یافته های دیگر کاهن و همکارانش ۱۹۶۴ هاوس و ریزو (۱۹۷۲) تیس (۱۹۸۳) و بابین ویولز ۱۹۹۶ است. از این لحاظ که آنها یک همبستگی منفی را در بین رهبری (مثلا نظارت شدید رفتارهای حمایت کنندگی رهبر و رسیدگی رهبر و حمایت ناظر) و تضاد نقش یافتند. این نتیجه نشان می دهد که تاثیر یا اثر رهبری از لحاظ کاهش تضاد نقش موثر است وقتی که این اثر یا تاثیر رهبری در کنار اطلاعات یا داده های خاص نشان می دهند و بدین طریق به کارمندان اجازه می دهند که بدانند که چه چیزی پیش بینی می شود این نتیجه سپس توسط مایکل و همکارانش ۱۹۸۷ مورد حمایت قرار می گیرد بهاین صورت که هر وقت که پیش بینی ها به وضوح توضیح داده می شوند کارمندان بهتر می توانند پیش بینی ها را انتخاب کنند تا انتظارات را برآورده کنند و نتیجتا میزان تضاد نقش را کاهش دهند. به طور مشابهی اطلاعات خاص با توجه به آنچه که از زیردستان آنها انتظار می رود و اهداف وظایف تعیین کننده باید توسط مدیر فراهم شود تا میزان دسترس ز ده نقش کاهش پیدا کند (لی … کنجر و کانونگو ۱۹۸۸) .در نتیجه تفاوتهای موجود در مهارتها و توانایی های فردی می توانند باعث شوند که کارمندان به این درک برسند که سطوح وسیعتر تمرکز بر منبع انسانی منجر به سطوح وسیع تر تضاد نقش می شوند به طور برجسته ای جهت برآورده کردن تقاضاهای مدیران و مشتریان مسئولیت های شغلی افزوده شده ای به کارمندان متقدر محول می شوند.

متغیرهای مستقل:

اعمال TQM ابزار اعمال TQM که در این تحقیق به کار برده شد اتخاذ مقیاسی بود که توسط پراجوگو و سوهان (۲۰۰۶) سهیل و تئو(۲۰۰۳) اژدنگ و همکارانش (۲۰۰۰) و سامسون و ترزیووسکی (۱۹۹۹) توسعه پیدا کرده بود . انتخاب این مقیاس ها به سه دلیل بود. در ابتدا این مقیاس ها دارای حساسیت اعتبار قابل توجهی در تحقیقات دیگر بودند (سهیل وتئو ۲۰۰۳٫ سامسون و ترزیوسکی ۱۹۹۹) ثانیا مقیاس ها شامل معیارهای MBNQA می باشند معیارهایی که به عنوان پایه ی این تحقیق تعیین شده بودند شش ساختار TQM (به عبارت دیگر رهبری طرح ریزی استراتژیک تمرکز بر روی مشتری تمرکز بر روی منبع انسانی مدیریت بر روند و آنالیز اطلاعات) با استفاده از ۴۲ آیتم اندازه گیری شدند پاسخ های داده شده به این آیتم ها براساس یک مقیاس لیکرت پنج نکته ای از شدیدا=۱  ناموافق تا ۵= شدیدا موافق سازمان بندی شدند.

سر فصل هایی دیگر از مقاله ترجمه مدیریت صنعتی(TQM):

 • مفاهیم ضمنی
 • محدودیتهای تحقیق و تحقیق آینده
 • آنالیز همبستگی پیرسیون متغیرهای مستقل و وابسته
 • اطلاعات در مورد پاسخگوهای تحقیق
 • آنالیز فاکتور قابلیت های اعتماد. همبستگی ها
 • آنالیز و تجزیه و تحلیل کلی
 • گردآوری داده ها و اطلاعات
 • بررسی مقیاس ها
 • چارچوب تحقیقات
 • متودولوژی تحقیق
 • مدیریت بر روند
 • رابطه ی بین اعمال TQM و تضاد نقش
 • بازنگری بر روی متون ادبی و رشد و توسعه فرضیه ها
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله ترجمه مدیریت صنعتی(TQM):
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 21
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *