مقاله تجزیه و تحلیل اقتصادی در استدلال حقوقی

قوه مقننه به دلیل قدرتی از سوی مردم که آنها را برگزیده اند، در وضع قانون مشروعیت دارد. در سراسر جهان، بهر حال قضاوت های نامنتخب از سوی مردم نیز هم چنین قانون را وضع می کنند. این مقاله از طریق دو مدل بازی ساده نظری و سطحی، ثابت می کند که حق مشروعیت این قضاوت ها بر اساس قدرت مردم است. مشروعیت دادگاه ها دارای پایه و اساس مشابهی هم چون قوه مقننه است.این مقاله گردآوری های اقتصادی ” ژوان ژاویرال گرندو” میباشددر ابتدا آشکار می سازد که هنگامیکه قانون وضع داوری در سرتاسر دنیا حاضر است هم چنین هم خرسند و هم سفسطه گرانه می باشد. قانون دعوی در مراحل زیاد و کم پیش روی کرده است: به دقت حقوق اقتصادی را استنباط کرده است، در میان یک به یک از تصمیمات، بر خلافش قانون کیفری که مسائل سیاسی را به طور وسیع معین کرده است.بیش از این قانون دعوی، الزام واقعی است. وقتی قضاوت ها موردها را تصمیم گیری می کنند، تصمیم گیری آنها از واقعیت مورد، مجزا نیست. دلیل یا حکم الزاماً نمی توانند، وادار شده باشند. قانونگذاران می توانند قانون کیفری با دوامی را بسازند زیرا این عملکرد به دلیل تأیید دادگاه ها به استانداردهای کیفری است و اینجا دادگاه ها می خواهند بدانند که حقوق به وجود آمده قانون گذاری در واقع به طور واضح به وسیله قانونگذار در نظر گرفته می شود این مقاله لغات مشخص عقلانی را از فرایندی که نسل های وکلای تربیت شده مدنی را فریب می دهد و حتی قضاوت های مهم قانونی معمولی از قبیل بنیامین کاردوزو (۱۹۲۲) را می شکند.

بازی علامت دهی سینت توماس مور:

بر خلاف وسعت قانون کیفری در قرن بیستم (رجوع شود به گیدوکالابرسی ۱۹۸۲)، قانونگذاران اکثریت احکام قانون محرمانه و خصوصی را خلق نکردند. قضاوتهای قانون روم، به خوبی قانون معمولی در انگلستان به انجام می رسید. رابطه وسیع قانون دولتی هم چنین وضع قضاوت، اصولی فدرال اقتصادیو مطابق قانون اساسی از ایالت متحده آمریکا در قرون نوزدهم و بیستم است و بخش عمده بزرگ قانون دولتی به وسیله دادگاه ها در نظام اجرائی از تاج گذاری کستایل در آمریکا و فیلیپین در قرون شانزدهم و هفدهم توسعه پیدا کرده است (رجوع شود به دل گرانادو ۲۰۰۸). برای آن موضوع بسیاری از قوانین دولتی در اتحادیه اروپا در شصت سال گذشته ساخته شد که هم چنین وضع قضاوت قانونی را نیز شامل می شد. ما باید مشروعیت بخشیدن به قانون و وضع قانون را در راهی که به درستی بازتاب دانسته های هر شخصی در ارتباط با نظام قانونی است را مدل سازی کنیم: هم قانونگذاران و هم قضاوت ها، وضع قانون را به انجام می رسانند و همیشه این ویژگی وجود داشته است. قانون دعوی، نامه اجباری قانون را همچون قانون کیفری به دنبال خود دارد. این یک «قانون» است برای ما نه یک بی قانونی. بیش از این، برای عملکردی عالی، هسته سازمانهای وضع قانون در مقایسه با نمایندگان منتخب، باید با دیگران تکمیل شوند، بخش عمده نا منتخب مثل دادگاه ها. دوباره ما قدرت جمعی نمایندگان را بر می داریم و تلاش ما  بر مجادله خالص، عرق کشی مضحک از کشمکش های بشر خواهد بود. در مدل مشروعیت بخشیدن به قانون دعوی، ما دوباره رویکرد تئوری بازی را ارائه خواهیم داد. در بررسی شکل گیری وسیع بازی زیر، که برای ما به بازی علامت دهی سینت توماس مور منتسب است، شامل گونه همچون حزب و هر شخص دگیر، دو اجتماع از بازیکن ها یا اجتماعی از بازیکن ها است که {هر شخص دیگر، حزب و ۰}=N می باشد. گونه در ابتدا حرکت می کند و مشخص می کند که حزب یک یا دو نمونه است: اکثریت هم زمان، یا اقلیت محتاط و کوته فکرانه، که در آن {اقلیت محتاط و کوته فکرانه، اکثریت هم زمان}=Tf می باشد. حزب توانایی آشکار کردن گونه را دارد. در نتیجه جذب توانایی جنگ هایش را می داند و بر خلافش هر شخص دیگر قرار دارد. هر شخص دیگر در آشکار سازی گونه ناتوان است. در نتیجه هر شخص دیگر بی اطلاع از توانایی جنگ های خودش باقی می ماند یا بر خلافش حزب قرار دارد. حزب باید بدون وقفه انتخاب شود – به ویژه اگر حذب کنونی به کوچکی تک تک افراد باشد- تا نمونه اش را به هر شخصی دیگر حتی در میان عملکرد علامت دهی یا علامت دهی استراتژیکی، مرتبط کند.

اقتصادی
اقتصادی

بازی علامت دهی چی گویوارا در تجزیه و تحلیل اقتصادی:

در مدل مشروعیت بخشیدن به قانون کیفری، تلاش ما در رویکرد تئوری یک بازی اقتصادی است. در زیر شکل بازی وسیعی اقتصادی را که ما به بازی علامت دهی چی گویوا را آنرا ارجاع می دهیم، بررسی می کنیم. این بازی شامل گونه به خوبی گروه دسته بندی یا حزب و هر کس دیگری است – دو اجتماع بازیکن ها یا مجموعه بازیکن ها است. در ابتدا گونه حرکت می کند و مشخص می کند حزب یک نمونه است یا دو نمونه: اکثریت هم دوره یا اقلیت هم دوره، که {اقلیت هم دوره. اکثریت هم دوره است. حزب توانایی مشاهده کردن گونه را دارد. در نتیجه حزب از توانایی حمله کردن خودش در مقابل هر شخص دیگری مطلع است. هر شخص دیگری در مشاهده گونه ناتوان است. در نتیجه هر شخص دیگری مطلع است. در نتیجه حزب از توانایی حمله کردن خودش در مقابل هر شخص دیگری مطلع است. هر شخص دیگری در مشاهده گونه ناتوان است. در نتیجه هر شخص دیگری در بی اطلاعی از توانایی حمله کردنش باقی می ماند یا اینکه به عبارتی در مقابل حزب قرار می گیرد. حزب باید بدون وقفه در مشارکت نوعی با هر شخص دیگری حتی در طول عملکرد علامت دهی یا علامت دهی استراتژیکی، انتخاب شود. در بازی علات دهی چی گویوارا، عملکرد علامت دهی، شمارش آراء است و علامت دهی استراتژیکی جنگجوی غیر نظامی است که {جنگجوی غیر نظامی، شمارش آراء}= است. بعد از دریافت علامت دهی، هر شخص دیگری باید بین خواه فرد جنگ یا اعلام صلح یکی را انتخاب کند که نظر به اینکه مسیر بازی بستگی به میزان های مختلف علامت دهی از خشونت های قریب الوقوع به بازیکنان به خوبی میزان رقابت کردن خوب را دارد، ما متغیرهای زیر را مشخص می کنیم: در این مدل،میزان مبارزه انتخاباتی در اقلیت است، میزان مبارزه انتخاباتی در اکثریت است و میزان رهبری  اقتصادی جنگجویان غیرنظامی است.  میزان جدال اجتماعی اقلیت است.” میزان جدال اجتماعی اکثریت است. در این مدل  میزان حاضر از منابع حریف است که در حالت جنوبی است از دنیایی که سیاست در دسترس است.  باورهایی هستند که گونه حزب اکثریت هم زمان را می سازد. باورهایی هستند که گونه حزب اقلیت هم زمان را می سازد. تنظیم نموادرهای استراتژی ممکن بردارهای غرامت برای هر نمودار استراتژی در کنار منحنی های نهایی برابر، در وسعتی از شکل بازی زیر نمایش  داده شده اند. ما علاقه مند هستیم که در فضای تصمیم گیری زیرشاخه اصلی از بازی علامت دهی چی گویوارا، جاییکه حالتهای زیر برگذار می شوند را نشان دهیم: هزینه مبارزه انتخاباتی در اقلیت بسیار بیشتر از هزینه های رهبری جنگجویان غیرنظامی است، هزینه رهبری جنگجویان غیرنظامی بسیار بیشتر از هزینه مبارزه انتخاباتی در اکثریت است. میزان خشونت اجتماعی در زندگی بشر و خرابی این خشونتها بسیار وسیع است، میزان جدال اجتماعی در اقلیت بسیار بیشتر از میزان جدال اجتماعی در اکثریت است. میزان کنونی از منابع رقابت آمیز از میزان جدال اجتماعی در اکثریت بیشتر است. میزان کنونی از منابع رقابت آمیز از میزان جدال اجتماعی در اکثریت بیشتر است، جاییکه این حالتها دست داده شوند، ما در می یابیم که بازی علامت دهی چی گویوارا، تعادل پراکنده ای از «بیسیان» را موجب می شود.

عناوین مقاله تجزیه و تحلیل اقتصادی در استدلال حقوقی:

  • بررسی کامل بازی علامت دهی چی گویوارا
  • بررسی نظرات سینت توماس مور در تجزیه و تحلیل اقتصادی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله تجزیه و تحلیل اقتصادی در استدلال حقوقی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 32
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *