مقاله تأثیرات تشعشع لیزری بر ناخالصی در نقطه کوانتومی کروی

تحقیق پیرامون تأثیرات تشعشع لیزری یک ناخالصی هیدروژنیک در یک نقطه کوانتومی کروی با استفاده از روش قطری ماتریکس انجام شده است. انرژی های پیوندی، ضرایب جذب نوری و همچنین شاخص انکسار بین حالت پایه و اولین حالت برانگیخته بر مبنای انرژی های محاسبه شده وهمچنین توابع موجی بررسی گردیده است. دریافته ایم که دامنه حوزه لیزری تأثیر عمده ای بر انرژی پیوندی، ضرایب جذبی خطی، رده سوم، غیرخطی و همچنین کل و نیز تغییرات شاخص انکساری دارد.مقاله تأثیرات تشعشع لیزری بر ناخالصی در نقطه کوانتومی کروی در ۱۱ صفحه فایل ورد میباشد.

مدل و تئوریک:

یک الکترون با ناخالصی هیدروژنی همراه با QD کروی را مورد توجه قرار دهیم که در معرض میدان لیزری با فرکانس اهم می باشد که پتانسیل بردار آن توسط فرمول ۱ محاسبه می گردد. با توجه به منبع ۲۴، معادله شرودینگر برای اتم هیدروژن که به خوبی با میدان الکترومغناطیسی میان کنش نشان می دهد را می توان به صورت معادله ۱ نوشت.که در آن ME توده کارآمد یک الکترون بوده، W0 نشان دهنده قدرت ساختاری و فرمول ۲ نشان دهنده ثابت دی الکتریک بوده و فرمول ۳ نشان دهنده بردار موقعیت می باشد (بردار گشتاور) که برای الکترون حاصل از مرکز نقطه مطرح می گردد که به صورت معادله ۲ تعریف می شود و معادله ۱ به شکل معادله ۳ ارائه شده است.هنگامی که فرمول ۳۰ مصداق داشته باشد، هیچ میدان لیزری مشاهده نمی شود. همانگونه که در شکل ۱ نشان داده شد، انرژی پیوندی حالت پایه افزایش مشخصی را همراه با کاهش شعاع پتانسیل مشخص آنگونه که انتظار می رود نشان می دهد. از سویی دیگر دریافته ایم که انرژی پیوندی هنگامی کاهش می یابد که ارزش میدان لیزری فرمول ۳۱ با افزایش مواجه می گردد. همچنین به خوبی مشاهده می گردد که تشعشع لیزری و انرژی پیوندی هنگامی تأثیر بیشتری دارد که افزایشی در R مشاهده می گردد و شعاع نقطه بزرگتر نشان دهنده تأثیر تشعشع لیزری بیشتر خواهد بود.به منظور بررسی ویژگی های گوناگون حالت برانگیختگی ضعیف، انرژی پیوندی اولین حالت برانگیختگی را بعنوان تابعی از شعاع نقطه برای مقادیر میدان لیزری چندگانه نشان داده ایم. به خوبی مشاهده می گردد که شعاع لیزری و انرژی پیوندی در حالت برانگیختگی محدود تأثیر بسیار محدودی را نسبت به حالت پایه برجای می نهد. باتوجه به شکل ۲ در می یابیم که در آغاز، انرژی پیوندی اولین حالت برانگیخته در QD همراه با کاهش R آنگونه که انتظار می رود افزایش می یابد اما حداکثر مقادیر خود را در حوالی ۶/۱ نشان می دهند. پس از آن هنگامی که R با کاهش بیشتر مواجه می گردد، انرژی های پیوندی همچنان به کاهش ادامه داده و در نهایت منفی می گردد که برای نمونه می توان به شرایطی اشاره نمود که در آن شعاع پتانسیل مشخص بحرانی RC به نحوی وجود دارد که در صورتی که فرمول ۳۲ مصداق داشته باشد تنها یک حالت پیوندی برای ناخالصی هیدروژنیک در یک QD کروی موجود خواهد بود که با حالت پایه متفاوت است.

تشعشع لیزری
تشعشع لیزری

شکل ۳ و ۴ حالت خطی، حالت غیر خطی رده سوم و همچنین حالت نوری کلی AC و کل تغییرات RI نوری را بعنوان تابعی از انرژی فوتون برخوردی HV برای ۴ مقدار میدان لیزری متفاوت نشان می دهد. شعاع پتانسیل مشخص R برابر با ۰٫۵ تنظیم گردیده است. تأثیر القا شده میدان لیزری به خوبی آشکار است. به خوبی می توان مشاهده نمود که هنگامی که ارزش میدان لیزری افزایش می یابد، AC&RI به اوج می رسند و اوج آن ها می تواند به سمت چپ میل کند که نشان دهنده القای تغییر قرمز میدان لیزری رزونانسی در QD می باشد. این تغییر قرمز به این دلیل اتفاق افتاده است که تفاوت انرژی بین حالت پایه و حالت برانگیخته در QD همراه با افزایش  کاهش می یابد. آشکار است که این مورد نتیجه میان کنش کولومب پوشش لیزری می باشد. اگرچه، مقادیر اوج AC و همچنین تغییرات RI توابع جداگانه  نیستند. همانگونه که در شکل های ۳ و ۴ مشاهده می گردد، دریافته ایم که در دامنه AC و RI افزایش ثابت هنگامی مشاهده می شود که میدان لیزری القا می گردد.تمامی مباحثات گوناگون با استفاده از پارامترهای زیر انجام شده اند: فرمول ۲۳ که در آن M0 نشان دهنده توده الکترون آزاد بوده و فرمول ۲۴ و فرمول ۲۵ را شامل می گردد. این پارامترها از جمله عوامل مناسب برای فرمول ۲۶ می باشند. به این ترتیب دریافته ایم که شعاع بور کارآمد به صورت فرمول ۲۷ قابل ارائه است و همچنین ریدبرگ کارآمد به صورت فرمول ۲۸ ارائه می گردد. در این تحقیق شعاع پتانسیل محدود را به صورت فرمول ۲۹ ارائه داده ایم که طول ویژه همراه با پتانسیل مشخص می باشد. انرژی پیوندی یک ناخالصی هیدروژنیک با QC کروی می تواند به صورت معادله ۱۹ تعریف شودکه در آن E&E0 به ترتیب پایین ترین سطوح الکترون و QD کروی بوده و همراه یا بدون پتانسیل کلومب لحاظ می گردد.انرژی پیوندی حالت پایه ناخالصی هیدروژنی را بعنوان تابعی از شعاع نقطه R برای QD برای ۴ ارزش حوزه لیزری متفاوت پیشنهاد دادیم.

معادله ۸:

عامل نوسان کننده هارمونیک کروی I و مقادیر مشخص آن می باشد که تناوب W و انرژی فرمول ۷ برای آن در نظر گرفته شده است. در این قسمت فرمول ۸ شامل تابع هارمونیک کروی بوده و فرمول ۹ نشان دهنده تابع موجی شعاعی می باشند. این پایه جداگانه توسط روش اوریبی ماتریکس مورد استفاده قرار می گیرد تا به این ترتیب بتوان H همیلتونی را توسعه داد. در این قسمت W نشان دهنده یک پارامتر قابل تنظیم بوده و به طور کلی برابر با W0 نمی باشد.اجازه دهید که فرمول ۱۰ را مورد توجه قرار دهیم. فرمول ۱۱ نشان دهنده مجموعه ای از توابع پایه است که شامل تمامی مقادیر فرمول ۱۲ با N کوچکتر یا برابر با محدوده فوقانی فرمول ۱۳ می باشد. بخوبی آشکار است که تعداد کلی توابع پایه مجموعه توسط N حداکثر تعیین می گردد. پس از اوتری سازی مقادیر مشخص و بردارهای مشخص را در این زمینه حاصل نموده ایم. آشکار است که مقادیر مشخص بستگی به پارامتر قابل تنظیم w دارند. در این محاسبه، W بعنوان یک پارامتر متغیر برای به حداقل رسانیدن انرژی حالت پایه در نظر گرفته می شود. روش قطری سازی یا اوریب ماتریکس عامل همیلتونی را برای یک پایه مشخص ارائه داده و می تواند کمترین مقادیر مشخص ماتریکس تولید شده را شامل گردد. هر چقدر پایه به نحو بهتری مقادیر همیلتونی را توصیف نمایند، همگرایی به شکل صحیح تری اتفاق می افتند. معمول ترین پایه انتخابی در این زمینه موردی است که توصیف کننده مقدار همیلتونی در رده صفر می باشد.

فهرست مطالب مقاله تأثیرات تشعشع لیزری بر ناخالصی در نقطه کوانتومی کروی:

  • چکیده
  • مقدمه
  • مدل و تئوریک
  • بررسی معادلات
  • نتایج و بحث
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله تأثیرات تشعشع لیزری بر ناخالصی در نقطه کوانتومی کروی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 11
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *