مقاله بیهوشی رشته علوم پزشکی و تجربی

با توجه به اینکه هوشیاری حین عمل در Text حدود ۲% ذکر شدهد اتست برای انجام این تحقیق طبق محاسبات آماری ۹۳۰ نمونه لازم بوده که برای بالا بردن دقت ۱۰۰۰ نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. که بیماران ASA1 مرد و زن بین ۱۵ تا ۵۰ سال کاندید جراحی الکتیو با بیهوشی عمومی به صورت تصادفی و متوالی درنظر گرفته شده است.در صورت وجود سابقه بیماری روانی مصرف داروهای علوم پزشکی و اعتیاد به مواد مخدر و الکل و وجود هرگونه بیماری ریوی و قلبی متوسط تا شدید و غیرقابل کنترل از مطالعه خارج شده است و ۲۴ ساعت بعد از بیهوشی یعنی فردا صبح در بخش ویزیت شده و چک لیست مربوطه پر شده است.در این مطالعه ۱۰۰۰ بیمار که ۶۴۴ نفر زن (%۶۴/۵) و ۳۵۵ نفر مرد (%۳۵/۵) که ۸۲۹ نفر متأهل (%۸۳) و ۱۷۰ نفر مرد (%۱۷) که میانگین کلی سن آنها ۳۰/۴ سال است با انحراف معیار ۱۰/۷ که در سنین ۱۵ تا ۵۵ سالگی قرار داشتند و میانگین سن زنان ۲۹/۷ سال با انحراف معیار ۱۰/۱ میانگین سن مردان ۳۱/۶ سال با انحراف معیار ۱۱/۵ که از نظر Awareness مورد مطالعه قرار گرفتند و یک مورد به صورت مشکوک Awareness داشت. پس نتیجه می گیریم که Awereness در بیمارانی که به روش کتابی در بیمارستان شفیعه بیهوشی(Anesthesia) می گیرند و یرمد نیز چند دقیقه قبل از بیهوشی دریافت می کنند کمتر از انتظار ما می باشد.

داروهای بلوک کننده عصبی-عضلانی :

داروهای بلوک کننده عصبی-عضلانی انتقال تکانه های عصبی رادر پیوندگاه عصبی-عضلانی قطع کرده و موجب پازری یا فلج عضلات اسکلتی می شود. کاربرد بالینی اصلی این داروها ایجاد شلی عضلات اسکلتی برای تسهیل لوله گذاری تراشه و فراهم کردن شرایط بهینه برای جراحی است.این داروها فاقد اثرات ضد درد و یا هوشبر است و نباید برای فلج کردن بیماری که بیهوشی او ناکافی است به کار رود. هرگاه ضعف قابل ملاحظه عضلانی توسط این داروها ایجاد شود باید از تهویه مکانیکی ریه ها استفاده کرد. در بالین، ارزیابی بلوک عصبی-عضلانی در حین عمل به طور معمول از طریق پایش چشمی پاسخ مکانیکی (پاسخ پریشی) حاصل از تحریک عصب محیطی (معمولا شاخه ای از اولنار یا عصب صورتی ) توسط محرک اعصاب محیطی امکان پذیر می شود. شروع اثر سریع و مدت کوتاه فلج عضلانی مشخصه سوکسینیل کولین برای زمانی مناسب است که علت تجویز لوله گذاری تراشه باشد. هنگامی که به دوره های طولانی تری از بلوک عصبی-عضلانی نیاز است سوکسینل کولین را می توان به صورت امفوزیون مداوم داخل وریدی تجویز کرد.سوکسینیل کولین به طور معمول Mg/kg IV 5/1-5/0 تجویز شده طی ۶۰-۳۰ ثانیه موجب شروع فلج عضلانی می شود که ۵ تا ۱۰ دقیقه طول می کشد این مشخصات سوکنییل کولین را به داروی مناسبی در ایجاد فلج عضلانی سریع برای تسهیل لوله گذاری تراشه تبدیل کرده است. هر چند ۱ دوز Mg/kg IV 5/0 ممکن است کافی باشد تجویز Mg/kg IV 5/1-5/0رایج است استفاده از سوکسینیل کولین در بیماران پس از فاز حاد آسیب به دنبال سوختگی وسیع و قطع عصب گسترده عضلاتی اسکلتی ممنوع است چون در این افراد ممکن است منجر به هاپیرکالمی ناگهانی و ایست قلبی شود. عوارض جانبی سوکسنیل کولین شامل دیس ریتمی های قلبی-فاسیکولاسیون-هاپیرکالمی-میالژی-تریموس افزایش فشار داخل چشمی – واکنش آلرژیک می باشد .

بیهوشی
بیهوشی

الگوی تنفس:

هوشبرهای استنشاقی، جز این ایزوفلوران، تعداد تنفس را به صورت وابسته به مقدار افزایش می دهند. ایزوفلوران تعداد تنفس را تا حدود یک MAC مشابه دیگر هوشبرهای استنشاقی افزایش می دهد ولی در مقادیر بیش از این، تعداد تنفس افزایش نمی یابد. در غلظت بیش از یک MAC ، N2O بیش از هوشبرهای استنشاقی دیگر تعداد تنفس را افزایش می دهد. محتمل ترین نظر این است که اثر هوشبرهای استنشاقی بر تعداد تنفس بازتاب تحریک CNS است و احتمالاً جز در مورد N2O ، نتیجه تحریک گیرنده های کششی ریه نیست. حجم جاری همراه با افزایش تعداد تنفس ناشی از هوشبرها کاهش می یابد. اثر خالص این تغییرات، الگوی تنفس سریع و سطحی در هنگام بیهوشی عمومی است. افزایش مقدار تنفس برای جبران کاهش حجم جاری ناکافی است و منجر به کاهش تهویه دقیقه ای و افزایش Paco2 می شود. الگوی تنفس طی بیهوشی عمومی منظم و ریتمیک است. برخلاف الگوی بیداری که تنفس های عمیق متناوب با فواصل متفاوت از هم دیده می شود.

تحریک پذیری راه هوایی:

ایزوفلوران و دسفلوران محرک های نسبتاً ضعیف راه های هوایی هستند که این تحریکات به صورت سرفه متناوب، نگه داشتن تنفس و تولید ترشحات هنگام تجویز برای القای بیهوشی استنشاقی تظاهر می کند این خواص محرک وابسته به مقدار و دارای آستانه هستند. برای مثال غلظت های بیش از ۶% دسفلوران موجب سرفه، نگهداشتن نفس و لارنگواسپام می شود. در مقابل، هالوتان و سوولفلوران محرک راه هوایی نیستند و در صورت استفاده برای القای استنشاقی بیهوشی به خوبی تحمل می شوند. محلولیت پائین سووفلوران در خون برقراری سریع غلظت بیهوش کننده آن را تسهیل کرده، آن را به داروی سودمندی برای القای استنشاقی بیهوشی به ویژه در اطفال تبدیل کرده است.

هالوتان :

استفاده از هالوتان در سال ۱۹۵۶ پس از آنکه فارماکولوژیست ها پیشگویی کردند ساختمان شیمیایی هالوژنه آن می تواند اشتعال ناپذیری، محلولیت در  خون پائین، پایداری مولکولی (مولکول تری فلوروکربن) و قدرت هوشبری(کلروبرم) ایجاد کند شروع شد. این دارو القای سریع و رضایت بخش بیهوشی (بدنبودن دارو امکان القای بیهوشی استنشاقی دراطفال را فراهم می کرد)،اتساع برونش ها، شلی عضلات اسکلتی بازگشت سریع هوشیاری و تهوع و استفراغ جزئی پس از عمل را موجب می شد. این شواهد و در پی آن عمومیت یافتن بالینی هالوتان، موقتاً در جستجوی هوشبرهای استنشاقی جدید وقفه ایجاد کرد. اما با استمرار استفاده از هالوتان، محدودیتهای آن (تضعیف تهویه و گردش خون، افزایش اثرات دیس ریتمی زای اپی نفرین، توانایی ایجاد سمیت کبدی در موارد نادر) باعث شد اشتیاق به جستجوی هوشبرهای استنشاقی جدید تحدید شود.

باربیتوراتها:

باربیتوراتها به طولانی اثر-متوسط اثر و کوتاه اثر تقسیم می شوند تیونپتال باربیتورات کوتاه اثر برای القای بیهوشی است که شروع اثر سریع و مدت اثر کوتاهی دارد باربیتوراتها اثر مسکن و خواب آوری خود را از طریق اثر برگیرنده گابادر CNS اعمال می کنند. باربیتوراتها ۳۰ ثانیه پس از تجویز برداشت مغزی می شوند که علت القای سریع بیهوشی این داروها می باشد و سریع نیز از مغز به جاهای دیگر توزیع میشود. به ویژه عضلات اسکلتی و چربی که علت اصلی از بین رفتن اثر سریع باربیتوراتهاست. باربیتوراتها فشارخون را مختصری کاهش می دهند که به دلیل افزایش جبرانی قلب با واسطه گیرنده های فشار گذر است. این کاهش فشارخون اصولاً مربوط به اتساع عروق محیطی و نشان دهنده تضعیف مرکز وازوموتور بصل النخاع و کاهش جریان دستگاه عصبی سمپاتیک از CNS توسط باربیتوراتهاست، اتساع عروق پرظرفیت محیطی موجب ایجاد حوضچه خونی-کاهش بازگشت وریدی و کاهش احتمالی برون ده قلبی و فشارخون می شود.

باربیتوراتها مراکز تهویه بصل النخاع را تضعیف می کنند که به صورت کاهش پاسخ به اثرات تحریکی CO2 بر تهویه ظاهر می شود، القای بیهوشی با باربیتوراتها احتمالاً آپنه گذرا ایجاد می کند که نیازمند تهویه کنترل شده ریه هامی باشد. وقوع آپنه به خصوص زمانی محتمل است که دیگر داروهای مضعف مانند مخدرها و بلافاصله قبل از تجویز باربیتوراتها یا همراه داروهای قبل از عمل تجویز شوند دوز القای باربیتوراتها رفلکسهای حنجره و رفلکس سرفه را چندان تضعیف نمی کنند. در واقع تحریک راه هوایی فوقانی یا تراشه (ترشحات –لارنگوسکوپی-لوله گذاری تراشه) در حضور تضعیف ناکافی رفلکسهای راه هوایی به وسیله باربیتوراتها ممکن است منجربه لارنگواسپاسم یا برونکواسپاسم شود. باربیتوراتها منقبض کننده قوی عروق مغزی هستند و کاهش CBF ، حجم خون مغزی و ICP توسط این داروها قابل پیش بینی است. وقتی EEG ایزوالکترولیت میشود باربیتوراتهاحداکثر کاهش را در CMRO2 موجب می شوند. توانایی باربیتوراتها در کاهش ICP و CMRO2 باربیتوراتها را به داروهای مفیدی در ادراه بیماران مبتلا به ضایعات فضاگیر داخل جمجمه ای تبدیل کرده است.

Anesthesia
Anesthesia

روش اجرای پژوهش:

بیماران ASA1 مرد و زن بین ۱۵ تا ۵۰ سال کاندید جراحی الکتیو باذ بیهوشی عمومی به صورت تصادفی و متوالی درنظر گرفته شده است در صورت وجود سابقه بیماریهای ریوی و قلبی متوسط تا شدید و غیرقابل کنترل از مطالعه خارج شده اند بیماران پس از مطالعه پرونده و اخذ شرح حال فنتانیل Mgr/KJIV2 و آتروپین Mgr/KJIV10 پره مدیکاسیون می گیرند بعد از چند دقیقه با Mgr/KJIV5 (تئوپتال سدیم)نسدونال و Mgr/KJIV2 سوکسینیل کولین ایندیلاکشن داده می شود نهایتاً با گاز هالوتان ۷۸% یک MAC و O2 ئ ۵% و NO2 50% ادامه می یابد در پایان عمل گازهای بیهوشی بسته شده و احیای بیمار از بیهوشی شروع می شود و بیمار Extubate شده و به اتاق ریکاوری منتقل می شود و ۲۴ ساعت بعد از بیهوشی یعنی فردا در بخش ویزیت شده و چک لیست مربوطه پر شده است.

بحث و نتیجه گیری:

در تحقیق انجام شده از ۱۰۰۰ بیمار یک مورد Awewness داشت که ۰۰۱/۰ می شود ولی میلر وقوع awareness در زیر بیهوشی را ۱ تا ۲% اعلام کرده است و در یک مطالعه دیگر از ۲۶۱۲ بیمار ۱۰ بیمار awareness داشتند که ۹ بیمار احتمالاً awareness داشتند پس می توان نتیجه گرفت که بیهوشی انجام شده در بیماران شفیعه که با دوز کتابی صورت می گیرد و پرمد چند دقیقه قبل از بیهوشی داده می شود روش مناسبی است. و بیماران بعد از بیهوشی خیلی کمتر دچار Awareness می شوند. همچنین می توان نتیجه گرفت که دادن پرمد چند دقیقه قبل از عمل تفاوتی با دادن پرمد شب قبل از عمل ندارد چون در این مطالعه از ۱۰۰۰ بیمار یک بیماری awareness داشت تأثیر تأهل و جنس و سن برروی awareness معنادار نبود و نمی شود قضاوتی در مورد تأثیر آنها کرد.

عناوین مباحث مقاله بیهوشی رشته علوم پزشکی و تجربی:

 • هدف کلی
 • اهداف جزئی
 • فرضیات پژوهش
 • تعریف واژه ها
 • محدودیت های پژوهش
 • تاریخچه بیهوشی
 • فارماکولوژی
 • مقاومت راه هوایی
 • هوشبرهای داخل وریدی
 • کاربردهای بالینی باربیتوراتها
 • مخدرها
 • مطالعات انجام شده
 • نوع پژوهش
 • روش انتخاب نمونه
 • شرایط نمونه ها
 • روش تجزیه و تحلیل
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله بیهوشی رشته علوم پزشکی و تجربی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 40
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *