مقاله بهره وری کارکنان شرکت و ساختار سازمانی

تحقیق و مقاله بهره وری کارکنان شرکت و ساختار سازمانی در قالب فایل ورد ۷۶صفحه ای آماده ویرایش و پرینت میباشد این تحقیق قابل استفاده برای دانشجویان رشته مدیریت و علوم انسانی بوده و هدف مقاله حاضر تبیین رابطه ساختار سازمانی با بهره وری کارکنان شرکت بسته بندی مواد غذایی فارس می باشد.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان شرکت بسته بندی مواد غذایی فارس می باشد. در ادامه به چکیده هایی از متون مقاله میپردازیم تا در صورت نیاز دانلود نمایید.

چکیده هایی از مقاله بهره وری کارکنان شرکت و ساختار سازمانی:

نمونه آماری شامل ۱۲۰ نفر از کارکنان است که بر اساس سرشماری بدست آمده اند. ابزار این تحقیق شامل پرسشنامه ساختار سازمانی ورعی ، پرسشنامه بهره وری هرسی و بلانچارد دوگلدو بود. از روش آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و روش آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام برای آزمون فرضیه ها استفاده گردید . نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین مؤلفه های ساختار سازمانی با بهره وری رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه نشان داد که متغیر ساختار سازمانی دارای رابطه معنا دار با بهره وری  می باشد. از نظر ابعاد، در میان مؤلفه های ساختار سازمانی بعد رسمیت پیش بینی کننده قوی تری برای بهره وری می باشد. و بین بعد قلمرو نظارت و بهره وری رابطه معنادار وجود ندارد.

تحقیق حاضر با هدف تبیین رابطه ساختارسازمانی با بهره وری کارکنان شرکت بسته بندی مواد غذایی فارس می باشد . روش اجرای این تحقیق ، همبستگی است . جامعه آماری این تحقیق ، کلیه کارکنان شرکت بسته بندی مواد غذایی فارس است که براساس روش سرشماری انتخاب شدند .برای سنجش ساختار سازمانی از پرسشنامه ساختار سازمانی که توسط ورعی ساخته شد در سال ۱۳۸۸ ساخته شد .این پرسشنامه دارای سه بعد رسمیت، تمرکز وقلمرو نظارت است و از ۲۰ سؤال تشکیل شده است.

برای سنجش بهره وری از پرسشنامه بهره وری هرسی و بلانچارددوگلد (۱۹۹۴) که به منظور کمک به مدیران در تعیین علت وجود مشکلات عملکردی تعیین شده است استفاده گردید این پرسشنامه دارای ابعاد توان کاری،وضوح یا ادراک نقش ،حمایت سازمانی، تمایل یا انگیزش، بازخوریاارزیابی ، اعتبار و سازگاری محیطی است و از ۳۲ سؤال تشکیل شده است.

برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از روش آماری میانگین و انحراف معیار ، و در سطح آماراستنباطی از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و و رگرسیون گام به گام استفاده شده است.البته پرسشنامه های مذکور قبل از اجرا با استفاده از نظر اساتید راهنما و اعضای هیأت علمی مورد بررسی قرار گرفت برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی آنها از نظر متخصصان استفاده شد. داده های گردآوری شده در این تحقیق ،با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این فصل به بحث و بررسی پیرامون متغیرها پرداخته شده است.

بهره وری
بهره وری

سازمان مجازی:

سازمانی نوعاً کوچک و فقط دارای بخش مرکزی که وظایف اصلی کسب و کار را برون سپاری می کند . سازمان مجازی از نظر ساختاری بشدت متمرکز بوده و هیچ بخشی ندارد یا تعداد آنها بسیار محدود است.سازمانهای مجازی شبکه هایی از روابط به وجود آورده اند و با تکیه بر آنها می توانند تولید، توزیع، بازاریابی یا هر عملکرد دیگری که فکر می کنند  که دیگران نسبت به آنها با کیفیت بهتر یا هزینه کمتر انجام می دهند را به آنها واگذار کنند. سازمانهای مجازی درست در نقطه متقابل دیوانسالاری های متداول قرار دارند.که در آنها در سطوح عمودی مدیریت بسیار زیادی وجود داشته و کنترل از طریق مالکیت اعمال می شود.  در چنین سازمانهایی تحقیق و توسعه در درون سازمان به انجام رسیده، محصولات در کارخانه های شرکت تولید شده و فروش و بازار یابی توسط کارمندان شرکت انجام می شود. مدیریت برای پشتیبانی همه بخشها مجبور است کارمندان اضافی از جمله حسابداران، متخصصان نیروی انسانی و حقوقدانان را هم استخدام کند. در مقابل سازمانهای مجازی همه عملکردها را به دیگران واگذار کرده و بر انجام فعالیتی متمرکز میشوند که آن را به بهترین وجه انجام می دهند.این موضوع در مورد شرکتهای امریکایی به معنی تمرکز بر طراحی و ارزیابی است.

ساختاردیوانسالاری:

ساختاری که در آن وظایف عملیاتی از طریق تخصصی کردن کارها به شدت استاندارد شده اند، قوانین و مقررات بسیار رسمی وجود دارد، وظایف بر اساس عملیات بخش بندی شده اند، قدرت متمرکز است، حیطه کنترل محدود بوده و هنگام تصمیم گیری از زنجیره قدرت تبعیت می شود.از جمله ویژگیهای دیوانسالاری می توان به این موارد اشاره کرد که وظایف عملیاتی به شدت استاندارد که از طریق تخصصی کردن کارها حاصل شده، قوانین و مقررات بسیار رسمی، وظایفی که بر اساس عملیات بخش بندی شده اند، قدرت متمرکز، حیطه کنترل محدود و تبعیت از زنجیره قدرت به هنگام تصمیم گیری. مزیت اصلی دیوانسالاری آنست که فعالیتهای استاندارد را با اثر بخشی بسیار بالایی انجام می دهد.

دیگر عناوین مقاله بهره وری کارکنان شرکت و ساختار سازمانی:

 • تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
 • بزرگترین مزیت سازمان مجازی ،انعطاف پذیری
 • بحث و نتیجه گیری تحقیق
 • بررسی انواع بهره وری و شیوه های افزایش بهره وری
 • ارتباط بهره وری با کارایی و اثر بخشی
 •  عوامل ساختاری و بهره وری
 • تجزیه و تحلیل داده ها به صورت آماری و نموداری
 • پرسشنامه بهره وری و روش تحقیق
 • انواع ساختارسازمانی
 •  عوامل موثر در طراحی ساختار سازمان
 • عوامل تعیین کننده ساختار سازمانی
 • شیوه های افزایش بهره وری سازمانی
 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله بهره وری کارکنان شرکت و ساختار سازمانی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 76
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست و منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *