مقاله بنیان های مولکولی و سلولی حافظه

مقاله و تحقیق بنیان های مولکولی و سلولی حافظه در قالب ورد ۱۰ صفحه ای اماده ویرایش و پرینت میباشد این تحقیق مناسب دانشجویان پزشکیو روانشناسی بوده و مباحثی از قبیل:بنیان های مولکولی و سلولی حافظه,پدیده پتانسیل بلند مدت,بیوشیمی حافظه,DAN و سنتز پروتئین ,نوروترانسمیترها و مدول های حافظه,پارادیم حافظه موضعی و حافظه پراکنده را مورد پژوهش قرار داده استدر ادامه به چکیده ای از مقاله میپردازیم تا در صورت نیاز مقاله را تهیه نمایید.

چکیده های از متون و مباحث مقاله بنیان های مولکولی و سلولی حافظه :

در ابتدای فصل برای درک بهتر ماهیت بیولوژیکی حافظه به بررسی تغییرات سلول منفرد به واسطه یادگیری و تجربه خواهیم پرداخت. سپس مبنای تغییرات را تشریح کرده و نهایتا به بررسی دیدگاه موضع یابی و توزیعی در تبیین حافظه و یادگیری می پردازیم.

یکی از اولین و مهمترین تلاش ها برای پاسخ گویی به این سوالات توسط دونالود هب صورت گرفت. هب (۱۹۴۹، به نقل از هابرلنت، ۱۹۹۹) فرض می کند زمانی که دو نورون با هم فعال می شوند ارتباط تداعی بین آنها افزایش می یابد بعد هنگامی که چنین ارتباطی به وجود آمد نورون ها از شبکه های مختلف عصبی توانایی یادگیری خواهند داشت و این یادگیری به تغییرات سیناپسی وابسته است (هاوکینز و باور؛ به نقل از هابرلنت،۱۹۹۹) وی در سال ۱۹۴۹ اظهار داشت که فعالیت همزمان سلول های رابط تغییراتی راایجاد می کند به این صورت که وقتی یک سلول پیش بینی سیناپسی شروع به شلیک می کند. احتمال شلیک در سلول پس سیناپسی افزایش پیدا می کند. در نظریه هب “زمانی که آکسون سلول A آن قدر به سلول B نزدیک است که می تواند به طور مکرر  و پیوسته آن را برانگیزاند یک سری تغییرات رشدی و متابولیکی در هر دو سلول اتفاق می افتد. به این طریق که “کارآمدی ” سلول A به عنوان  یکی از سلول های برانگیزاننده سلول B افزایش پیدا می کند” در آن زمان هب نتوانست به طور دقیق منظور خود را از “تحولات” یا “تغییرات متابولیکی ” بیان کند اما اصل مطرح شده وی به عنوان نقطه عطف بسیار حائز اهمیت به کار گرفته شد و در حقیقت این اصل در بررسی ها و مطالعات نوربیولوژیکی یادگیری و حافظه به یک کشف مهم تبدیل شده است که به طور گسترده به آن ارجاع داده می شود.

در سطح مولکولی،پیشرفت بسیار مهمی در فهم یادگیری  و حافظه از کارهای “اریک کندل” و همکارانش حاصل آمده است . مطالعات کندل و همکارانش شواهد مقدماتی نسبتا کاملی فراهم کرده اند که براساس  آنها یادگیری منتج به تغییرات “عملکردی” و “ساختاری” در بعضی نورون ها و ارتباطات سیناپسی می شود. کندل و همکاران به منظور مطالعه مبانی تحولات نورونی قبل از مطالعه پستانداران بزرگ به مطالعه موجوداتی پرداختند از لحاظ آناتومیکی سیستم عصبی ساده ای داشتند. کندل مشاهده کرد که یک نرم تن دریایی موسوم به آپلاژیای کالیفرنیا (نوعی اسفنج دریایی-شکل ۲٫۳) سیستم نورونی ساده ای دارد به علاوه نورون های این اسفنج دریایی بسیار بزرگ و قابل تشخیص اند.

DAN و سنتز پروتئین:

نتایج بررسی های بیولوژیکی به وضوح حاکی از این است که مولکولهایی که میزان سنتز را افزایش می دهند در واقع در رمزگردانی اطلاعات اکتسابی نقش دارند (اگنار، ۱۹۷۱ به نقل از نس و سوپرنانت ۲۰۰۳) این دیدگاه در مورد اندوزش حافظه و تغییر سیناپسی براین اصل مبتنی است که نوع مولکول سنتز شده تعیین کننده نوع اطلاعات اکتسابی است. بنابراین “مولکول حمل کننده اطلاعات است ساختار آن به تجربه وابسته است و دارای کدی است که بازنما و معرف آن تجربه است” (اسکوایر، ۱۹۹۲) براین اساس هر نورون درمغز مولکول خاص خود را داراست. ترکیبات جدید این مولکلولها و کد ترکیبات جدید برای اطلاعات اکتساب شده در طول یادگیری شکل می گیرد(نس و سوپرنانت ۲۰۰۳) این دیدگاه از دو رویکرد بیوشیمیایی متفاوت نشات می گیرد (نس و سوپرنانت ۲۰۰۳) رویکرد اول مبتنی بر توضیح و بررسی کد ژنتیکی است این رویکرد براین اصل مبتنی است که حافظه در زنجیره های بنیادی DNA رمزگردانی می شود که این زنجیره به طور منظم و به عنوان یک قالب برای RNA و سنتز پروتئین عمل می کند (اسکوایر ۱۹۹۲) ساختار RNA و پروتئین به نوع محرکات مختلفی که عامل و برانگیزاننده سنتز آنها هستند و یا به مناطق  یا بخش هایی از سیستم عصبی که سنتز در آن روی می دهد وابسته اند.

به عبارت دیگر شاید بتوان گفت که وراثت نوعی حافظه است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود همانطور که می دانیم وراثت بر مولکول DNA مبتنی است که آن نیز عامل اساسی تشکیل مولکول RNA است و RNA هم به نوبه خود ساختمان مولکول پروتئین را تعیین می کند بدیهی است که DNA, RNA و پروتئین می توانند مقدار زیادی از اطلاعات را رمزگردانی کنند.علاوه بر اهمیت زنجیره های ژنتیکی DNA در رمزگردانی حافظه، “سنتز پروتئین ” نیز در هر نوع تغییر نورونی به واسطه یادگیری در کار است مطالعات مختلف درباره مرحله در هر تغییر بلندمدت نورون ضروری است علاوه براین داروهایی که سنتز پروتئین را بازداری می کنند (مانند آنی سومایسین ) به ذخیره بلندمدت یک خاطره آسیب می رسانند اگرچه این گونه داروها بر خاطرات کوتاه مدت تاثیری ندارند در واقع هرچه بازداری سنتز بیشتر باشد کندی یادگیری بیشترخواهد بود. فرض اساسی من باب تاثیر سنتز پروتئین در حافظه این است که این عامل خواص نورون ها را تغییر می دهد تا بتوانند اطلاعات را ذخیره کنند.

 

حافظه
حافظه

نوروترانسمیترها و مدول های حافظه:

درون مغز فعالیت سیناپسی از طریق چندین سیستم نوروترانسمیتری که از ساقه مغز آزاد می شوند. تنظیم و سازماندهی می شود. این سیستم ها شامل سیستم های کولینرژیک، آدرنژیک ، سروتونرژیک، دوپامینرژیک  و گابائرژیک اند (هابرلنت، ۱۹۹۹).چندین نوروترانسمیتر در ارتباط با فعالیت مغز شناسایی شده اند. استیل کولین، اپی نفرین، دوپامین، سروتونین، گلوتامات و گاباآمینوبورتیرک اسید (gaba) از این نوروترانسمیترها هستند( استرنبرگ، ۱۹۹۹).

به نظر می رسدقسمت های مختلفی از قشرمخ، بادامه، هیپوکامپ، در حافظه دخیل باشند. تمام سیستم های نوروترانسمیتری ممکن است به اشکال مختلف با مکان های نامبرده در ارتباط باشند.مطالعات زیادی نشان داده است که سیستم کولینرژیک در حافظه و یادگیری نقش مهمی ایفا می کند. سیستم کولینرژیک خود شامل دو نوع گیرنده “نیکوتینی” و “موسیکارینی” که گیرنده موسکارینی آن به پنج نوع گیرنده M5-M1 تقسیم می شود. به عنوان مثال نیکوتین با اثر برگیرنده های نیکوتینی سیستم کولینرژیک هیپوکامپ است (هاوکینز و همکاران ؛ ۱۹۹۸) مولکول دیگری که ممکن است به عنوان پیام رسان پس رونده نقشی اعمال کند منواکسید کربن است.در اینجا اشاره به چند نکته در ارتباط با پژوهش در حوزه بنیان های مولکولی و سلولی حافظه لازم است. اشاره به این مطلب حائز اهمیت است که حتی با تلاش های تحقیقاتی زیادی که در طول چند دهه گذشته صورت گرفته است. بیشتر ایده های مطرح شده در این حوزه جای بحث و بررسی بیشتر دارند و نیز غالب مکانیزم های بنیادی هنوز باید به طور کامل تبیین و تشریح شوند. به عنوان مثال حتی پدیده LTP نیز که به مثابه یک مکانیزم اساسی در یادگیری به طور گسترده ای پذیرفته شده نیز مورد انتقادهایی قرار گرفته است.

عناوین مقاله بنیان های مولکولی و سلولی حافظه :

  • بنیان های مولکولی و سلولی حافظه
  • پدیده پتانسیل بلند مدت
  • بیوشیمی حافظه
  • DAN و سنتز پروتئین
  • نوروترانسمیترها و مدول های حافظه
  • پارادیم حافظه موضعی و حافظه پراکنده
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله بنیان های مولکولی و سلولی حافظه:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 10
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست و منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *