مقاله بزهکاری رشته روانشناسی

تحقیق و پژوهشی مورد نظر در مورد بزهکاری در قالب فایل ورد تهیه شده است و برای دانشجویان رشته روان شناسی و دانش پژوهان محترم قابل استفاده می باشد و در متن زیر به چکیده ای از عناوین مقاله بزهکاری در روانشناسی خواهیم پرداخت تا در صورت نیاز این مقاله را تهیه فرمایید.

چکیده متون و عناوین تحقیق بزهکاری:

بررسی بزهکاری(Delinquency)

Delinquency
Delinquency

یا مجموعه ی جرایم کیفری ارتکابی در طی یک دوره ی معین، در یک کشور ، منطقه ی معین، یا گروهی از کشورها ، طرح مسایل متعددی را ایجاب میکند ،نخستین جرم شناسان واقعاً گمان کرده اند که به تدوین یک تفسیر کلی از بزهکاری دست یافته اند ، به این ترتیب که بر پایه ی داده های مربوط به چند کشور اروپایی و تعمیم نتایج حاصل از آن ، به این موضوع رسیده اند که یک نوع طبع اجتماعی جهانی وجود دارد [ هر جا جامعه ای هست ، بزهکاری هست ، همچنین طبع انسانی که انسان را از حیوان متمایز می سازد و این طبع در هر فردی وجود دارد .

بزهکاری:

فاکتورهای گوناگونی بر نرخ بزهکاری و نوع آن تأثیر گذارند ، که هر یک دارای اهمیت خاص خود در بستر زمانی و مکانی هستند . شاید به سختی بتوان یکی از آنها را بر دیگران ترجیح داد ، زیرا در معنای اساسی هریک  از جهتی علّتی برای سایرین و نیز معلول آنها باشد البته نباید تصور کرد که در این حالت دور پدید می آید ، زیرا آنها در عین اینکه بر یکدیگر به شدت تأثیر می گذارند ، هز هم متأثر نیز می گردند و این نظام همواره در اجتماع جریان خواهد داشت

عوامل زیستی:

در دو جبهه جریان دارد : از یک سو نظریه ی تنازع بقا و از سوی دیگر نظریه ی نژادی .

نظریه ی اول بیان می دارد که هر کس برای بقای خویشتن باید با دیگران پیکار کند و تنها افرادی در این میان به مقصود می رسند که اصلح و انسب باشند ، بنابراین این مکانیسم انتخاب طبیعی نگهداری و نشو ونمای بهترین افراد را تضمین می کند . بنابراین نظریه که مبدع آن داروین بوده است ، انسان مانند سایر حیوانات برای تنازع بقا زنده است ، یعنی می کوشد تا زنده بماند ؛ در این سیستم ضعیف محکوم به فنا است و اقویا از هر عملی برای استعمار ضعفا استفاده می کنند .

فهرست مطالب تحقیق:

  • تقسیمات بزهکاری
  • بزهکاری کشور های توسعه یافته
  • بزهکاری انواع جوامع
  • بزهکاری کشورهای سوسیالیست و امپریالیست
  • عوامل جمعیتی و جغرافیایی بزهکاری
  • عوامل فرهنگی و اجتماعی بزهکاری
  • ..