مقاله بزهکاری رشته روانشناسی

تحقیق و پژوهشی درباره ی بزهکاری در قالب فایل ورد تهیه شده است و برای دانشجویان رشته روان شناسی و دانش پژوهان محترم قابل استفاده می باشد و در متن زیر به چکیده ای از عناوین اختصاصی بزهکاری در روانشناسی خواهیم پرداخت تا در صورت نیاز این مقاله را تهیه فرمایید.

چکیده متون و عناوین تحقیق بزهکاری:

بررسي بزهكاري(Delinquency)

Delinquency
Delinquency

يا مجموعه ي جرايم كيفري ارتكابي در طي يك دوره ي معين، در يك كشور ، منطقه ي معين، يا گروهي از كشورها ، طرح مسايل متعددي را ايجاب ميكند ،نخستين جرم شناسان واقعاً گمان كرده اند كه به تدوين يك تفسير كلي از بزهكاري دست يافته اند ، به اين ترتيب كه بر پايه ي داده هاي مربوط به چند كشور اروپايي و تعميم نتايج حاصل از آن ، به اين موضوع رسيده اند كه يك نوع طبع اجتماعي جهاني وجود دارد [ هر جا جامعه اي هست ، بزهكاري هست ، همچنين طبع انساني كه انسان را از حيوان متمايز مي سازد و اين طبع در هر فردي وجود دارد .

بزهکاری:

فاكتورهاي گوناگوني بر نرخ بزهكاري و نوع آن تأثير گذارند ، كه هر يك داراي اهميت خاص خود در بستر زماني و مكاني هستند . شايد به سختي بتوان يكي از آنها را بر ديگران ترجيح داد ، زيرا در معناي اساسي هريك  از جهتي علّتي براي سايرين و نيز معلول آنها باشد البته نبايد تصور كرد كه در اين حالت دور پديد مي آيد ، زيرا آنها در عين اينكه بر يكديگر به شدت تأثير مي گذارند ، هز هم متأثر نيز مي گردند و اين نظام همواره در اجتماع جريان خواهد داشت

عوامل زیستی:

در دو جبهه جريان دارد : از يك سو نظريه ي تنازع بقا و از سوي ديگر نظريه ي نژادي .

نظريه ي اول بيان مي دارد كه هر كس براي بقاي خويشتن بايد با ديگران پيكار كند و تنها افرادي در اين ميان به مقصود مي رسند كه اصلح و انسب باشند ، بنابراين اين مكانيسم انتخاب طبيعي نگهداري و نشو ونماي بهترين افراد را تضمين مي كند . بنابراين نظريه كه مبدع آن داروين بوده است ، انسان مانند ساير حيوانات براي تنازع بقا زنده است ، يعني مي كوشد تا زنده بماند ؛ در اين سيستم ضعيف محكوم به فنا است و اقويا از هر عملي براي استعمار ضعفا استفاده مي كنند .

عووامل روانی:

به نظر حكما ، ميل به تسلط ، در كنارميل جنسي و ميل به شناخت ، يكي از شهوات اساسي انسان است و بدين سان شهوات سه گانه ي جسم و روح و قدرت نمايان مي شوند ، اين آخرين يعني شهوت سلطه جويي پايه ي اساس مبارزات قرار ميگيرد .

روانشناسان معتقدند كه هر فرد با كوشش حداقل در جستجوي مزاياي حداكثر است ؛ نخستين مراحل كودكي در تكوين رواني خود اهميت قطعي دارد ، دراين دوران ، پدر و مادر نقش اساسي بر عهده دارند.

دیگر عناوین بررسی شده در تحقیق:

  • تقسیمات بزهکاری
  • بزهکاری کشور های توسعه یافته
  • بزهکاری انواع جوامع
  • بزهکاری کشورهای سوسیالیست و امپریالیست
  • عوامل جمعیتی و جغرافیایی بزهکاری
  • عوامل فرهنگی و اجتماعی بزهکاری

برای دریافت مقاله کامل از باکس زیر اقدام کنید