مقاله بررسی و ارزیابی قیمت اراضی در محدوده بلافصل طرح

جین جیکوبن : «خیابان ها و پیاده روهای آنها و میادین و میدانچه ها و گذرگاهای عمومی روباز و سرپوشیده مهم ترین فضاهای عمومی شه,اراضی ر و مهم ترین عضو عمومی آن هستند. وقتی راجع به یک شهر صحبت می کنیم چه چیز به نظرمان می آید، خیابان شهر، اگر خیابان جالب و تماشایی باشند، شهر جالب به نظر می رسد و اگر ناخوشایند باشند شهر ناخوشایند می شود.»کیفیت محیط شهری در صورت ظاهری محیط خلاصه نمی شود، بلکه کیفیت های ناشی از عملکرد و معنای محیط و انطباق آن با نقش محور را نیز شامل می شود.مقاله بررسی و ارزیابی قیمت اراضی در محدوده بلافصل طرح مناسب برای دانشجویان معماری و شهرسازی میباشد.

ترکیب و در هم آمیختگی جداره ها با فضای خیابان:

جداره های مسطح، یکسره و بدون نفوذ، صلب هستند و مرکز کاملاً تفکیک شده و مشخصی بین توده و فضا، در جداره بوجود می آورند. با افزایش ضخامت جداره (تضرس) و روزنه ها، این مرز کمرنگ تر شده و توده ها با فضای خیابان پیوند محکم ترین برقرار می نمایند. در واقع پیوند توده ها با فضا در جداره، محتاج نوعی مفصل است (فرم و عملکرد) این مفصل می بایستی با توجه به ویژگیهای هر بخش تعریف و ایجاد شود. عناصری مانند ایوان ها، بالکن ها، پله های بیرونی، انواع پیش آمدگیها و فرو رفتگی های موجود، در جداره، در حقیقت محدوده ای بین فضای داخل و خارج بوجود می آورند که موجب ادغام داخل و خارج فضا بوجود می آورند که موجب ادغام داخل و خارج و غنا بخشی به جداره شده و مفهوم مفصلی پیدا می کنند.پیوستگی علاوه بر ابزار کالبدی، متوجه نوع فعالیتها، کارکرد فضا، کاربریهای جداره، شدت دسترسی جداره، سازگاری در ابعاد مختلف، ترکیب کالبدی و همچنین اقتصادی و اجتماعی بافت های عقبی، … نیز هست که برای هر محور و هر بخش بطور خاص می بایستی مد نظر باشد.ویژگی هویت بخشی، در مقیاس جزئیات و متوجه زمینه وجه خاص دیگر هویت فضای خیابان بوده و در زمره روشهای وحدت بخشی به کالبدی به حساب می آید.

خوانایی ساختار:

خوانایی شاید جامع ترین راهکار معنا بخشی به فضا، با هدف خلق کیفیت مطلوب، در طراحی فضاهای شهری است.خوانایی راهکاری است که در آن عناصر کالبدی، به بیان ویژگی های فضا می پردازد. ساختار و جهت فضا، ابعاد عملکردها و مالکیت های موجود در آ« از جمله ویژگی هائیست که باید به درستی درک و در جهت خوانایی فضا سامان داده شوند.در ارتباط با جداره و نمای تشکیل دهنده خیابان مباحث زیر قابل طرح می باشندخوانایی ساختار یک مجموعه، به مفهوم روش سازمان دادن یا سازمان یافتن آن از طریق المان های تشکیل دهنده اصلی و نیز به مفهوم چگونگی ترکیب اجزاء با یکدیگر و همچنین به معنای حس جهت یای آن مجموعه است.بنابراین ساختار خوانا، ساختاری است که عناصر اصلی سازنده آن به سهولت شناخته شده و چگونگی ارتباط آن ها به یکدیگر به راحتی درک می شود.یک خیابان با توجه به ماهیت حرکتی خود، ساختاری محوری دارد،  که توده ها در دو سمت آن شکل گرفته اند. برای درک بهتر این ساختار معمولاً آن را به نقاط اصلی و خطوط ارتباط دهنده این نقاط تقسیم می کنند.

نقاط اصلی:

نقاط اصلی (ساختاری) یک خیابان به طور عمده شامل تقاطع ها و سایر نقاط عطف موجود در آن فضا است. خیابان معمولاً در طول خود، خصلت های متفاوتی دارد که آن را به چند بخش متوالی معنی دار تجزیه می کند. ابتدا و انتهای هریک از این بخش ها نقاط عطف هستند و خود این بخش ها را به نوعی می توان، سکانس نامید. علاوه بر آن هریک از عناصر شاخص کالبدی عملکردی یا حتی طبیعی مجاور خیابان نیز می تواند نقطه عطف در این فضا تعبیر شود.

 خطوط ارتباط دهنده:

خطوطی هستند در فواصل نقاط اصلی که به منظور پیوند آن ها ایجاد می شوند. درک ساختار یک خیابان، از بهترین عوامل تأثیر گذار بر طراحی حجم و نمای بیرونی توده ها می باشد. واکنش نشان دادن توده های مجاور یک خیابان، نسبت به اتفاق۵ات ساختاری و هماهنگی با آن موجب خوانایی ساختار خیابان خواهد شد به طور مثال، معماری خیابانی در مجاورت تقاطع ها، باید نشانگر تغییر جهت حرکت و اتصال در خیابان باشد. در حالی که خطوط ارتباطی، باید منادی تداوم حرکت و پیوستگی بوده و آن را برای فضای خیابان به ارمغان آورند و در دل خود حاوی ویژگی های بخش مورد نظر نیز باشند.

اراضی
اراضی

 خوانایی در ابعاد:

درک ابعاد و اندازه ها در یک فضای شهری اراضی کاملاً نسبی و به مقیاس خیایان و توده های در برگیرنده آن نگاه می کند. یعنی به کمک ابعاد اجزای موجود در فضا، این ارزیابی انجام می شود.به عنوان مثال، طول یک جداره می تواند با توجه به تعداد پنجره ها و ارتفاع آنها به ارتفاع طبقات و خطوط افقی آن درک شود. برای این که این اجزاء به واحدهای مؤثر و خوانایی برای درک ابعاد فضا تبدیل شوند، باید به ترتیبی باشند که چند مقیاس ریز، در داخل مقیاس بزرگتر قرار گیرند. مانند پنجره های تکرار شده در یک صفحه نما. تکرار بی انتها و بی معنی یک مدول پنجره در سطح وسیعی از نماها، یا عناصر عمومی مکرراً تکرار شونده و یا عناصر افقی و متداوم بدون تغییر، در مقیاس دید قابل درک ناظر، مقیاس مفیدی برای درک ابعاد فضا نیستند. قابلیت درک چند مقیاس بزرگ در مقیاس بزرگتر، حس درک ابعاد فضا را تقویت می کند.معماری خیابانی می تواند، از طریق هماهنگی بین تقسیم بندی های خطوط نما، با تقسیم بندی های داخلی و نیز سطح و شکل بازشوها با خصوصیات فضای داخلی پشت آن، به نوعی ارتباط مماسب و مقیاس سازی را بین داخل و خارج فراهم نماید. (نزدیک شدن به تجربه بصری بیننده) یا مثلاً با انتقال عناصر سازه ای بنا به نما و نمایش ریتم اسکلت نگاهدارنده بنا به نوعی، ساختار آن را هویدار سازد.

انعطاف پذیری فضاها (سازگاری با زمان و زمانه):

پاسخگوئی مناسب و روز آمد و توانائی تطبیق با تغییرات آتی، یعنی ایجاد امکان تغییر فضا متناسب با نیازها، در حالیکه کلیت و عناصر اصلی باقی بماند (سازگاری با زمان) و میزان آن بسته به مقیاس، نوع و شدت تغییرات قابل پیش بینی، همواره بایستی در پائین ترین حد قابل قبول باشد، زیرا افزایش انعطاف پذیری می تواند معادل از دست رفتن هویت و معنی و بروز هرج و مرج و تضاد در الگوهای رفتاری باشد.

فهرست مطالب مقاله بررسی و ارزیابی قیمت اراضی در محدوده بلافصل طرح:

 • بررسی و ارزیابی مالکیت ها در محدوده طرح اراضی
 • شناسایی و ارزیابی اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع و ذینفوذ
 • نیمکت ها
 • گل جای ها
 • سطل زباله و صندوق صدقات
 • بررسی و ارزیابی کاربری ها
 • دسترسی ها
 • دید و منظر
 • پارک گردشگری قدمگاه
 • بررسی طرحهای فرا دست و ضرورت طرح
 • طرح پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی
 • مقدمه
 • اهداف جهانشمول:هویت,خوانایی,زیبایی,
 • محصوریت
 • ترکیب و در هم آمیختگی جداره ها با فضای خیابان:خوانایی,خوانایی ساختار,نقاط اصلی,خطوط ارتباط دهنده,خوانایی در ابعاد اراضی
 • تناسب
 • تضاد و تنوع و ریتم
 • عوامل مؤثر در ایجاد سرزندگی:حس تعلق, ایمنی و امنیت,سازگاری
 • تفکیک عملکردها
 • انعطاف پذیری فضاها (سازگاری با زمان و زمانه)
 • شفافیت
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله بررسی و ارزیابی قیمت اراضی در محدوده بلافصل طرح:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 32
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *