مقاله بررسی روابط اجتماعی در ایران

روان‌شناسی يعني مطالعة علمي رفتار و فرايندهاي ذهني. البته رفتارگرايان، روان‌شناسي اجتماعی را تنها مطالعة رفتارهاي قابل مشاهده مي‌دانند در حالي كه شناخت‌گرايان آن را برداشت‌هاي ذهني ما دربارة خاطرات خود، راهبردهاي خود براي حل مسائل و حتي پيش‌داوري‌هاي ما دربارة خود تلقي نموده و از اين منظر به مطالعة آن مي‌پردازند.روان‌شناسي مي‌خواهد واقعيت‌هاي مورد مطالعه را توصيف، تشريح، و پيش‌بيني و كنترل كند. به عبارت ديگر موضوع مورد مطالعه در روان‌شناسي عبارت است از روابط رفتار انسان و علل به‌وجود آورنده آن.مقاله بررسی روابط اجتماعی در ایران در 52 صفحه فایل ورد میباشد.

روان:

اين روان‌ شگفت‌انگيز و غيرقابل لمسي كه از آن صحبت مي‌شود كجاست؟ هزاران سال پيش فكر مي‌كردند كه روان جايگاه شياطين يا ارواحي است كه با ماده هيچ رابطه‌اي ندارند. هنگامي كه به ساخت‌هاي فيزيولوژيك درون انسان نگاه مي‌كردند، آن را با ساخت‌هايي كه در داخل ساير حيوانات يافت مي‌شد، يكسان مي‌ديدند بنابراين، منطقي به نظر مي‌رسيد كه فكر كنند صفاتي كه ما را متمايز مي‌سازند، مثل تفكر، برنامه‌ريزي، سخن گفتن، خواب ديدن و خلاقيت، با موادي كه واقعاً مي‌توان آنها را ديد، احساس و يا حتي وزن كرد، هيچ رابطه‌اي ندارند.تعدادي از مصريان قديم معتقد بودند كه شخص كوچكي، به نام آدمك، كنترل انسان را برعهده دارد، كه در سر سكونت دارد و رفتار را تنظيم مي‌كند. فيلسوف يوناني، ارسطو، به نوبه خود فكر مي‌كرد كه روح در قلب جاي دارد. اما اعتقاد نداشت كه زخم شديد وارده بر قلب بتواند روح را از بدن جدا كند. همان‌طور كه اسكبنر (1987) مي‌گويد، در يونان قديم معتقد بودند كه هر موجود مردد، قلب دوپاره دارد.بسياري از مردم ابتدايي فكر مي‌كردند كه درون آدمي، آدم ديگري جاي دارد كه غيرعادي و نامريي است و جز هنگام خواب ديدن و مرگ بقية اوقات در زندان تن محبوس است. روح يا نفس در نظر آنان اين همزاد نامريي آدمي بود. اين توجيه، رضايت‌بخش نبود زيرا فرض «آدمي دروني»‌ مشكلات تازه‌اي بوجود مي‌آورد.در حدود سال‌هاي ميان 490 تا 435 قبل از ميلاد امپدوكلس معتقد بود جهان هستي از چهار عنصر آب، باد، خاك و آتش تركيب يافته است. بقراط اين عناصر را به چهار خصلت و خوي آدمي تعبير كرد و عقيده داشت حالت و مزاج افراد بستگي به موازنه و تعادل ميان اين چهار خصلت دارد.

افلاطون عوامل طبيعي را به دو گروه اجسام و تصورات تقسيم نمود و براي تصورات دو منشأ قائل شد: برخي ذاتي و همراه با روح و ديگران زاييده مشاهدات موجود زنده از راه حواس بودند. «به عقيده افلاطون رفتار انسان از سه منبع نيرو مي‌گيرد: ميل، هيجان و عقل. ميل و شهوت و تحريك و غريزه اجزاي يك كل‌اند، و هيجان، قدرت ارادي، جاه‌طلبي و شجاعت نيز يك واحد را تشكيل مي‌دهند و دانش، انديشه، هوش و خرد نيز يكي هستند. منبع ميل و شهوت در شكم است كه انبار نيرو و خصوصاً نيروي جنسي است. مركز هيجان و اراده در قلب و جوش و حرارت خون است. مركز عقل و دانش در سر است كه ناظر و بازرس اميال و شهوات است و مي‌تواند ناخداي كشتي نفس شود.به عقيده ارسطو حتي گياهان داراي نفس‌اند كه اصل و مبدأ حيات است و ارسطو آن را به عنوان كمال اول براي جسم طبيعي كه داراي استعداد حيات است يا به عنوان كمال اول براي جسم طبيعي آلي تعريف مي‌كند. نفس كه فعل بدن است در عين حال صورت و مبدأ حركت و غايت است. بدن براي نفس است و هر اندامي غايت و غرض خود را دارد. غايت و غرضي كه مستلزم فعاليت است.ارسطو مي‌گويد كه جوهر مركب، يك جسم طبيعي برخوردار از موهبت حيات است كه مبدأ اين حيات ذهني «پسوخه» ناميده شده است. بدن نمي‌تواند نفس باشد زيرا بدن حيات نيست بلكه چيزي است كه حيات دارد.»امروزه در ساية تحقيقات بنيادي و مطالعات متعددي دربارة اشخاصي كه از ناحية مغز آسيب ديده‌اند، اين نتيجه حاصل شده است كه روان يا آگاهي در مغز جاي دارد.

روابط
روابط

 فشار محيطي (Environmental Stres):

انبوهي جمعيت (Crowding)، سروصدا (Noise) و آلودگي هوا (Air Pollution) ازجمله عنوان‌هايي هستند كه در دهة گذشته بسيار مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. طبق برخي مطالعات بيش انبوهي جمعيت مي‌تواند به كاهش عملكرد انسان منجر شود. به طور كلي احساس بيش انبوهي جمعيت منبع فشاري است كه بر تحريك روان‌شناختي،‌ واكنش‌هاي عاطفي، واكنش‌هاي پرخاشگري و رفتار مردم مؤثر است.پس از بيش انبوهي، سروصدا نيز موضوع پژوهش‌ها و تحليل‌هاي فراواني بوده است. اين مسئله مي‌تواند موجب اثرهاي منفي در كاركردهاي معمولي و حتي اثرهاي منفي در كاركرد فرد پس از خاتمة سروصدا گردد.ديگر فشار محيطي مهم، آلودگي هوا مي‌باشد. اثرهاي سمي مونواكسيد كربن بر سلامت و كاركرد انسان از سال‌ها قبل شناخته شده است،‌ اما اثرهاي پزشكي و روان‌شناختي دود، نيتروژن، اكسيدها، اكسيد سولفورو و ديگر منابع آلوده‌ساز فقط در سال‌هاي اخير مورد توجه پژوهشي واقع شده است. از ديگر انواع آلودگي محيطي كه امروزه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند عبارتنداز: آلودگي منابع آب، پرتوافشاني، فضولات و فضولات سمي.

ونداليسم(Vandalizm, Vandalism) :

ونداليسم در لغت به معناي دشمني با علم و هنر، وحشيگري و خرابكاري ترجمه شده است. امروزه در بحث‌هاي اجتماعي و روان‌شناسي، آسيب‌هاي وارده به تجهيزات عمومي توسط افراد را به دلايل شخصي، خانوادگي، اقتصادي، سياسي يا هر دليل ديگر ونداليسم مي‌نامند. به طور كلي رفتاري را ونداليسم ناميده‌اند كه ضمن دارا بودن جنبه‌هاي خشونت و تخريب، ويژگي‌هاي زير را نيز داشته باشد:

الف ـ صدمه به چيزهايي كه متعلق به فرد ديگري غير از خود اوست.

ب ـ صدمه به اموال عمومي و مردم.

پس هر خسارتي كه ديگري بايد آن را جبران نمايد و وارد آورندة خسارت، خود مسئوليتي در قبال خسارت ايجاد شده به عهده نمي‌گيرد، ونداليسم مي‌باشد.وندال‌ها، كمتر به اموال خود آسيب مي‌رسانند، و اگر هم چنين باشد در كل، ونداليسم ارزيابي نمي‌شود. به همين دليل ترغيب حس تملك و مالكيت در ميان اين افراد مي‌تواند كليد حل بسياري از معضلات اجتماعي باشد. در فصل‌هاي بررسي روابط اجتماعي و روابط محيط در جاي خود به اين بحث پرداخته شده است.

تأثيرات توليد بر محيط:

در قرن بيست و يكم با تحول در بينش عمومي نسبت به اهميت حفظ محيط زيست و يا قوانين و استانداردهايي كه در اين زمينه وضع گرديده است نسل جديدي از محصولات كه با رعايت الگوهاي زيست محيطي ساخته شده‌اند بيش از آنكه بر قدرت تكنيكي در توليد و انتخاب مواد استوار باشد بر مبناي تفكر صحيح نسبت به نيازهاي استفاده‌كننده و توجه به كاركردهاي محصول مانند كاركرد فني، ارگونوميكي، استتيكي و غيره توسط طراحان حاصل شده است. بنابراين مي‌توانيم به كمك طراحان صنعتي و بهره‌گيري از طرح‌هاي بديع و مناسب در بازارهاي جهاني حضور پيدا كنيم.طراحان مي‌توانند با شناخت و تبيين فرهنگ زندگي و الگوهاي استفاده انسان‌ها و جهت دادن به آن براساس نكات زيست محيطي نسل جديدي از محصولات صنعتي را مطابق با منابع زيست محيطي كه انسان جزئي از آن است پديد آورند. بديهي است كه منافع توليدكنندگان نيز در گرو همين امر است زيرا اكنون يكي از ارزشهاي توليدات درنظرگيري منافع محيط‌زيستي استفاده‌كننده و متناسب بودن محصولات با محيط زيست مي‌باشد. اين امر تبديل به يكي از عوامل رقابت در بازار نيز گرديده است.در طراحي ميز كامپيوتر براي نوجوان مي‌توان به طراحي سبز آن انديشيد. اين راه مي‌تواند با انتخاب مواد سازگار با محيط زيست يا قابل بازيافت شروع شود همچنين در مراحل ساخت و توليد نيز عوامل آلوده‌كننده محيط زيست فراواني مي‌توانند توليد شوند كه با ترفندهاي تكنيكي و يا با استفاده از روشهاي ساخت مناسب اين آلودگي‌ها را مي توان حذف و يا كاهش داد. همچنين بالا بردن كيفيت مواد اوليه و ظاهر مناسب، ساختار ساده و متناسب با عملكرد فني و يا كاربرد صحيح استفاده باعث طول عمر محصول مي‌شود و در نهايت از ايجاد زباله در محيط‌ زيست جلوگيري مي‌شود.

آناليز استاندارد:

جهت اطمينان از توليد در توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و استفاده بهينه از توليد به رعايت قوانين و موازين احتياج داريم كه بايد از طرف مراجع صالح و مطلعي ارائه شده و به صورت قانون مدون درآمده باشد. در هر كشور صنعتي مؤسسه و يا وزارت‌خانه‌اي مسئول وضع و تدوين اين قوانين و مقررات و موازين است كه اينكار را با استفاده از تخصص و تجارب دانشمندان و مهندسين رشته‌هاي مختلف علمي انجام مي‌دهند و اجراي دقيق آنرا در واحدهاي توليدي و صنعتي برعهده دارند. در كشور ما مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي اين امور را انجام و نظارت لازم را صورت مي‌دهد. اين مؤسسه از اعضاي سازمان بين‌المللي استاندارد مي‌باشند و در اجراي وظائف خود از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي‌كند و شرايط و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي‌دهد. اجراي استاندارد ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت استفاده‌كنندگان و صرفه‌جويي در وقت و هزينه‌ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتهاي توليد صنعتي مي‌گردد.

مباحثی دیگر از مقاله بررسی روابط اجتماعی در ایران:

 • روان‌شناسي محيط
 • تأثيرات فيزيكي و شيميايي محيط بر محصول
 • چكيده قوانين ويژه ميز كامپيوتر
 • تاريخ ميز در ايران
 • گردآوري قوانين مربوط به محصول مورد تحقيق
 • بررسي روابط بوجودآورندة گشتالت پيكره
 • روش شناخت زيبايي
 • بررسي روابط محيط، محل استقر
 • ابداع و اختراع آثار هنري
 • ار و محصول
 • ونداليسم در جامعة تهران
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله بررسی روابط اجتماعی در ایران:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 52
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *