مقاله بررسی تشخیص سود سهام ( بازده سرمایه گذاری)

در این مقاله مطالبی بطور خلاصه آورده شده و بعضی بحثهای کنفرانس مسایل گزارش شده مالی AAA/FASB مربوط به نوامبر ۲۰۰۷ آورده شده است. موضوع کنفرانس بررسی سود سهام بود و IASB/FASB 2 مدل را مورد توجه قرار می دادند: مدل توجه به مشتری و مدل اندازه گیری در این مقاله پیش زمینه هایی راجع به تشخیص سود سهام آورده شده و نیاز به مدل جدید را مورد بحث قرار می دهد و ۲ مدل مذکور را ارائه می دهد. بحث کنفرانس نشان داد که ۲ مدل بر پایه روش ادراکی منفردی هستند اما در مسایل اندازه گیری با یکدیگر متفاوتند. جنبه های کلیدی در ۲ مدل، شناسایی ضرورت های اجرایی پیمانی و قراردادی را بین مشتری و فروشنده می باشند ( که در مسئولیت و تعهد قرار داد آمده است) و تعیین می کند چه وقت ضرورت اجرا قابل قبول است ( بطور مساوی وقتی که مسئولیت قرار داد منسوخ و باطل می گردد) و سود سهام تشخیص داده شده است. مقاله بررسی تشخیص سود سهام ( بازده سرمایه گذاری) در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقاله بررسی تشخیص سود سهام ( بازده سرمایه گذاری) را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

 

مقدمه:

تشخیص سود سهام تحت U.S.GAAP فعلی بر اساس اوج وحداعلی یک پروسه کسب در آمد می باشد همانطور که در بیانیه مفاهیم فهرست استانداردهای حسابداری مالی (FASB)به شماره ۵ شرح داده شده . پروسه کسب در آمد وقتی کامل است و سود سهام شناخته شده که شرکت عاملیت فروش سرویس هاو ابزارهایی را فراهم کرده باشد و کمیته مسئول خرید سرویس ها و کالاها را پذیرفته باشدو موافق پرداخت باشد . بعضی شامل اعضا FASBوپرسنل FASB معتقدند که مفهوم پروسه کسب در آمد به اندازه کافی دقیق و صریح نیست، حداقل آنطور که در مفاهیم بیانیه شماره ۵ آمده ، که اساس و پایه نظری صحیح را برای استانداردهای تشخیص سود سهام را فراهم می آورد . علاوه بر آن چون یک پروسه در آمد نهاد توسط مدل تجاری آن تعیین شده و تعدادی از مدل های تجاری می توانند بدون محدودیت رشد کنند و کار برد پروسه کسب در آمد در ایلات متحده دنبال شود.GAAPبیش از ۲۰۰ قطعه مقاله که اغلب آنها مربوط به مدل های تجاری می باشند را ارائه نموده که در رابطه با تجارت می باشند. راهنما و دستورالعمل هم توسط بعضی مورد بررسی قرار گرفته بطوریکه شکل ویژه و خاص است و با تعاریف عناصر بیانیه مالی در اعلامیه مفاهیم FASB شماره ۶ دارای ثبات نیست.در زمان کنفرانس FASB مجمع حسابداری امریکا در دسامبر ۲۰۰۷، FASB و بورد استانداردهای حسابداری بین المللی(IASB) 2مدل تشخیص سود سهام را مورد توجه قرار دادند که هر دو بر اساس تعاریف دارایی ها(حقوق) و تعهدها و مسئولیت ها( ضرورتها) می باشد. هسته هر دو مدل شناسایی دارایی ها یا ۵ می باشد که مستقیما از یک قرار داد نهاد با یک مشتری بدست می آید .

وقتی یک نهاد واردیک قرارداد قابل اجرا با یک مشتری می شود ، قرار و قول ها را با آن مشتری تبادل می کند. قول ها ضرورت هایی را در نهاد برای انتقال منابع اقتصادی ( بشکل کالا و سرویس) می قبولاند و حقوقی را برای دریافت توجه از مشتری در معامله و مبادله بیان می کند. سود سهام وقتی شناخته می شود که دارایی قراردادها زیاد شود ( برای مثال حسابها قابل دریافت باشند) یا اینکه تعهدات قرار داد کاهش یابد (مثلا نهاد ضرورت های خودش را برای مشتری انجام می دهد) یا ترکیبی از هر دو ، زمان تشخیص سود سهام بنابراین توسط اوج و قله یک پروسه تعیین نمی شود، بدون اینکه در حقوق ها و ضرورت ها توجه شود . علاوه بر آن سود های سهام در رابطه با دارایی ها و تعهدها تعریف می شوند که شاخص را برای تشخیص و اندازه گیری را تثبیت نموده اند و زمان تشخیص سود سهام توسط تغییرات در آن دارایی ها و بدهکاری و تعهد ها تعیین می شود.IASB و FASB ( در بحش های اینده بورد ها)۲ مدل تشخیص سود سهام را توسعه داده اند ، مدل توجه به مشتری و مدل اندازه گیری در مدل توجه به مشتری توجه ای که به مشتری قول داده شده (قیمت خرید) برای اجرای ضرورت ها در شروع قرار داد بر اساس قیمت های مربوط با فروش هر کالا یا سرویس ، اختصاص داده می شود این مقادیر اختصاص داده شده در زمان و تاریخ های گزارش شده بعد دوباره اندازه گیری نمی شود مگر اینکه ضرورت بر اجرای آن باشد. در مدل اندازه گیری، ضرورت های اجرا در هر دو، شروع قرار داد و در تاریخ های گزارش شده بعدی با قیمت های خروجی فعلی اندازه گیری می شوند قیمت خروجی مقدار نهاد فروش می باشد که ممکن است نهاد دیگری از کیفیت اعتبار و پرداخت قابل مقایسه را پرداخت کند که ضرورت های باقیمانده آن در قرار داد با مشتری را فرض می گیرد. استفاده از قیمت های خروجی باعث تشخیص سود سهام در آغاز و شروع قرارداد می شود اگر مجموع قیمت های خروجی برای ضرورت های شناسایی شده اجرا کمتر از توجه قول داده شده به مشتری باشد و در کمبود توجه یا عدم توجه به آغاز قرار داد اگر توجه قول داده شده به مشتری کمتر از مجموع قیمت های خروجی باشد. برای همین نهاد فروش سود سهام را در آغاز قرارداد تشخیص خواهد داد اگر همه توجه به سمت مشتری معطوف شود (کمتر است)از کل مقدار نهاد تجاوز می کند و ممکن است مجبور به پرداخت ضرورت های باقیمانده اجرایی به کل کیفیت اعتبار قابل مقایسه دیپر باشد.

مسایل مورد بحث:

دریک تابلوی باز که  US. GAAPبرای سود سهام مورد بحث قرار می دهد که  یک  RECURRING COMENT بود که سود سهام بزرگترین آیتم خطی در موضوع درآمد است با کوچکترین افشاسازی تبصره و شرح ویک بحث غیراطلاع رسانی عمومی که عمما محدود می شود به چند بیانیه عمومی در مورد سیاست های تشخیص سود سهام. سخنگویی هایی که گروه های کاربر را نشان می دهند در مورد افشاسازی های اطلاع رسانی بیشتر تحت USGAAP به عنوان یک راه حل جایگزین سوال پرسیدند . شکل یک راه حل جایگزین برای توسعه یک مدل تشخیص سود سهام جدید. و تحت هر دو مدل جدید یا یکی از آنها افشاسازی های بیشتر یا پیشرفته تر به کاربران کمک می کند که سودهای سهام را گزارش نمایند چنین افشاسازی ممکن است مرتبط شوند به سودهای سهام برای تضمین مدل تجاری و محرک ارزشی با این هدف که به کاربران اجازه دهیم که بهتر پیش بینی کنند و به ثبات و دوام سود سهام دستیابی پیدا کنند.

سهام
سهام

نتیجه گیری:

به طور خلاصه در کنفرانس نوامبر ۲۰۰۷ FASB, IASB, توجه داشتند به دو مدل تشخیص سود سهام برای جایگزینی دستورالعمل خروجی و همگرایی در حسابداری برای سودهای سهام. دو مدل مدل توجه به مشتری و مدل اندازه گیری می باشند یک برآیند مهم کنفرانس FAFS, AAA2007 شناسایی شباهت ها و اشتراک ها و تفاوت های در بین ۲ مدل می باشد. دو مدل براساس شناسایی و گز ارش قوانین (دارایی های قرارداد) و تعهدات (تعهدات اجرایی) در قرارداد با مشتری است. هر دو مدل نیاز به شناسایی تعهدات اجرایی دارد که در قرارداد شامل م یشود و هر دو سود سهام را شناسایی نمودند در درمانی که تعهدات اجرایی پیروی و اجرا می شوند. تعاریف قوانین و تعهدات اجرایی و تعیین رمان تعهدات اجرایی در حال پیروی و اجرا هستند و مسایل حل شده ی رایج در هر دو مدل می باشند. به هر حال مدل توجه به مشتری توجه اولیه را به مشتری تخصیص می دهد. (قیمت خرید) برای ثبت و ضبط تعهدات اجرایی که در هر تاریخ گزارش باقی می مانند. در حالی که مدل اندازه گیری از قیمت های خروجی استفاده می کند برای اندازه گیری و اندازه گیری دوباره تعهدت در هر تاریخ گزارش استفاده از قیمت های خروجی که موجب شناسایی ممکن سود سهام یا شناسایی ضرر در پذیرش قرار دادمی شود. اندازه گیری دوباره تعهدات باقی مانده در هرتاریخ گزارش بعدی و متعاقب مسئله را نشان می دهد که چطور تاثیرات اندازه گیری های دوباره را گزارش و نمایش دهیم. بالاخره تخمین قیمت های خروجی نیاز به تلاش قابل ملاحظه و تمرین داوری حرفه ای دارد که باعث تخمین هایی می شود که مشکل بتوان مورد بررسی قرار داد.

فهرست مطالب مقاله بررسی تشخیص سود سهام ( بازده سرمایه گذاری):

  • بررسی در باره تشخیص سود سهام ( یا بازده سرمایه گذاری)
  • مقدمه
  • مدل اندازه گیری
  • قرارداد شامل ۲ تعهد اجرایی
  • بحث کنفرانس
  • مسایل مورد بحث
  • نتیجه گیری
  • فعالیت های بعد از کنفرانس
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله بررسی تشخیص سود سهام ( بازده سرمایه گذاری):
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 50
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *