مقاله بررسی تأثیر مشاوره گروهی

هدف از این مقاله، بررسی تأثیر مشاورۀ گروهی با رویکرد شناختی–رفتاری برسازگاری نوجوانان دختر تحت حمایت بهزیستی است. جامعه مورد نظر در این پژوهش دختران تحت پوشش بهزیستی با حمایت های اجتماعی بودند، که تعداد آنها ۱۰۷ نفر (۷۰ بی سرپرست و ۳۷ باسرپرست ) بود. نمونه مورد نظر ۴۴ نفر بود که تعداد  ۲۰ نفر نوجوان باسرپرست و تعداد ۲۴ نفر نوجوان بی سرپرست بودند. جهت سنجش سازگاری کودکان از پرسشنامه اصلاح شده سازگاری بل برای نوجوانان، استفاده شد. به دلیل شبه آزمایشی بودن طرح تحقیق، با استفاده از پرسشنامه اصلاح شده بل برای نوجوانان، قبل و بعد از مشاوره گروهی شناختی پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد. پایایی این ابزار در این پژوهش۸۱/. بدست آمد که نشان از اعتبار بالای ابزار دارد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل ها حاکی از آن است که در سطح ۹۵% فرضیه های ۱، ۳، ۵، ۷، و ۹ تایید می گردید و فرضیه های ۲، ۴، ۶، ۸، و ۱۰ پژوهش رد می گردید. مقاله بررسی تأثیر مشاورۀ گروهی با رویکرد شناختی–رفتاری برسازگاری نوجوانان دختر تحت حمایت بهزیستی در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

سخن گفتن از اجتماع همواره مبحث آسیب های اجتماعی را هم به دنبال خواهد داشت. دغدغۀ حل مسایل اجتماع، هر فردی را مجاب می کند که با احساس مسؤولیت قدمی در جهت رفع آسیبهای آن بردارد؛ یکی از مشکلات زندگی اجتماعی وجود کودکانی است که به دلایلی کسی مسؤولیت پرورش و تربیت آنها را بر عهده نمی گیرد، این کودکان به دلایل مختلفی از جمله فوت شدن پدر و مادر،طلاق والدین و عدم وجود کسانی که سرپرستی آنها را بر عهده بگیرند، به بهزیستی ها سپرده شده اند.نکته قابل تأمل در اینجا محرومیت این افراد از داشتن خانواده است، خانواده ای که پایه و اساس تشکیل شخصیت افراد،پندار خاص افراد از زندگی و زوایای آن و و زمینه ساز تثبیت ساختار شخصیتی آنان است؛لذا می طلبد ابعاد مختلف شخصیت آنان بررسی می گردد تا مشکلات سر راه تربیت آنان و آسیب های احتمالی شناسایی و بر طرف  گردد؛این نوجوانان به نظر می رسد با توجه به محرومیت از خانواده ای که پایه و اساس تربیت و شخصیت آنان را بنا می نهد،به دلیل نبود فضای امنیت و حمایت از جانب خانواده به نسبت دیگر همسالانی که در محیط گرم خانواده و تحت حمایتهای پدر و مادر رشد یافته اند و احساس امنیت عمیقی دارند،اینها به دلیل فقدان چنین احساس امنیتی احتمالا شناخت و پنداشتی به مراتب ضعیفتر نسبت به جایگاه و شخصیت خود دارند و احتمالا در نوع تعاملشان با دنیای اطراف از قدرت سازگاری و انطباق کمترو پایین تری برخوردار باشند؛ از سویی، از نظر اسمارت و اسمارت(۱۹۷۸) نوجوانان پیشرفت خود را با گروه همسن می گذرانند، در این پژوهش سعی بر این است که با توجه به اهمیت مشاورۀ گروهی و نقش آن در نوجوانان و با توجه به خصوصیت همسن گرایی نوجوان با آزمون این فرضیه که مشاورۀ گروهی با شیوۀ شناختی –رفتاری و ترقی و بهبود سازگاری اجتماعی نوجوانان-قشر عظیم آینده ساز جامعه-هستند،که به دلیل خصوصیت همسن گرایی نوجوانان و کمبود مشاوره های فردی مدت دار ی که بر این ابعاد خاص از این نوجوانان تمرکز نمایند،لذا با مقرون به صرفه بودن و البته مداوم بودن مشاورۀ گروهی،چنانچه این فرضیه تأیید شود قدمی است برای تقویت ابعاد ضعیف ماندۀ این نوجوانان.

از سویی دیگر، ناسازگاری فرد با محیط اطراف خود چالشی بسیار مهم به حساب می آید. عدم سازگاری  با ایجاد تنش در فرد بروز می کند و فرد را از نظر اجتماعی، خانوادگی، عاطفی، و سلامت روانی با مشکلات عدیده ای روبرو می سازد و آرامش لازم را جهت کنترل هیجانات از وی سلب می کند. یکی از قشر هایی که با مشکلات سازگاری مواجه اند، افراد تحت پوشش بهزیستی ها می باشند.همچنین، یکی از روش های نوین در بهبود ناسازگاری افراد، مشاوره گروهی با رویکرد شناختی رفتاری است. در این روش، مشاوره ابتدا مشکلات موجود در افراد ناسازگار را شناسایی می کنند و سپس با تجویز راه کار های رفتاری سعی در ساز گار نمودن فرد در مشکلی که با آن مواجه است می نمایند. در واقع فلسفه اصلی و زیربنایی این رویکرد بر این اصل مبتنی است که حوادث و اشیاء باعث اختلال و پریشانی نمی‏شوند؛ بلکه نگرش فرد نسبت به این پدیده‏هاست که باعث آشفتگی و نگرانی می‏شود. به علاوه، بر اساس متون و منابع اسلامی نیز شناخت و نگرش فرد، از عوامل و ریشه‏های اصلی آشفتگی‏های روانی است و درمان آن هم با تغییر این نگرش‏ها و به‏کارگیری شیوه‏های اصلاح رفتار میسر می‏گردد؛ بنابراین در بینش اسلامی، شناخت ـ رفتار درمانگری جایگاه خاصی دارد و روان درمانگران و روان‏پزشکان به خوبی می‏توانند از این ابزار در پیش‏گیری، درمان و پی‏گیری بیماری‏های روانی، به ویژه ناسازگاری بهره گیرند(فقیهی، ۱۳۸۰).  بنابراین ضروری است که به کمک روش های مشاوره (مشاوره گروهی با رویکرد شناختی – رفتاری) تلاش نماییم تا تاثیر این گونه مشاوره را بر سازگار شدن افراد تحت حمایت بهزیستی ها مورد مطالعه قرار دهیم. لذا، در این پژوهش سعی می شود تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری بر سازگاری نوجوانان دختر شهر ایلام مورد مطالعه قرار گیرد. لذا با توجه به عنوان پژوهش مبنی بر بررسی تاثیر مشاورۀ گروهی شناختی و رفتاری بر سازگاری نوجوانان ۱۲-۱۹ سال تحت سرپرستی بهزیستی شهر ایلام، محقق به دنبال آن است که ببیند آیا این شیوه مشاوره بر سازگاری نوجوانان دختر تحت سرپرستی بهزیستی شهر ایلام تاثیر دارد یا خیر؟.

مشاوره
مشاوره

فرضیات تحقیق عبارتند از: ۱٫ دختران تحت پوشش بهزیستی که به روش مشاورۀ گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری آموزش های سازگار شدن را دریافت می کنند، نسبت به دخترانی که به هیچ روشی برای سازگاری آموزش داده نمی شوند سازگاری بیشتری دارند. ۲٫ بین سازگاری دختران باسرپرست و بی سرپرست که آموزش سازگاری را به روش مشاورۀ گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری دریافت می کنند، تفاوت معنی داری وجود دارد. ۳٫ دختران تحت پوشش بهزیستی که به روش مشاورۀ گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری آموزش های سازگار شدن را دریافت می کنند، نسبت به دخترانی که به هیچ روشی برای سازگاری آموزش داده نمی شوند سازگاری خانوادگی بیشتری دارند. ۴٫ بین سازگاری خانوادگی دختران باسرپرست و بی سرپرست که آموزش سازگاری را به روش مشاورۀ گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری دریافت می کنند، تفاوت معنی داری وجود دارد. ۵٫ دختران تحت پوشش بهزیستی که به روش مشاورۀ گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری آموزش های سازگار شدن را دریافت می کنند، نسبت به دخترانی که به هیچ روشی برای سازگاری آموزش داده نمی شوند از سلامت بیشتری برخوردارند. ۶٫ بین سلامتی دختران باسرپرست و بی سرپرست که آموزش سازگاری را به روش مشاورۀ گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری دریافت می کنند، تفاوت معنی داری وجود دارد. ۷٫ دختران تحت پوشش بهزیستی که به روش مشاورۀ گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری آموزش های سازگار شدن را دریافت می کنند، نسبت به دخترانی که به هیچ روشی برای سازگاری آموزش داده نمی شوند سازگاری عاطفی بیشتری دارند. ۸٫ بین سازگاری عاطفی دختران باسرپرست و بی سرپرست که آموزش سازگاری را به روش مشاورۀ گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری دریافت می کنند، تفاوت معنی داری وجود دارد. ۹٫ دختران تحت پوشش بهزیستی که به روش مشاورۀ گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری آموزش های سازگار شدن را دریافت می کنند، نسبت به دخترانی که به هیچ روشی برای سازگاری آموزش داده نمی شوند سازگاری اجتماعی بیشتری دارند. ۱۰٫ بین سازگاری اجتماعی دختر باسرپرست و بی سرپرست که آموزش سازگاری را به روش مشاورۀ گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری دریافت می کنند، تفاوت معنی داری وجود دارد.

سازگاری:

سازگاری فرایندی در حال رشد و پویاست، شامل توازن بین آنچه افراد می خواهند و آنچه جامعه شان می پذیرد، یا به عبارت دیگر سازگاری یک فرایند دو سویه است، از یک طرف فرد به صورت موثر با اجتماع تماس برقرار می کند و از طرف دیگر اجتماع نیز ابزار های دیگر را تدارک می بیند که فرد از طریق آنها توانایی های بالقوه خود را واقعیت می بخشد. در این تعامل فرد و جامعه دستخوش تغییر دگرگونی شده وسازش نسبتا پایدار به وجود می آید(فرقدانی،۱۳۸۳). سینگ و سینها در سال ۱۹۹۳از سازگاری تعریفی به این صورت ارائه کرده اند: سازگاری عبارت است از ثبات عاطفی و جسارت در روابط اجتماعی و نیز علاقه به تحصیل ومدرسه در فرد، که بصورت سازگاری عاطفی، سازگاری اجتماعی دیده می شود(سین ها و سینگ،۱۹۹۳). سازگاری عبارت است از پیشرفت در ادراک خودمان و دیگران، رفتارها، افکار و احساساتی که برای رشد مناسب لازم است و موجب می شود روش های سازگاری مورد نیاز برای تغییرات محیطی بروز کند(شهسواری،۱۳۸۳). سازگاری یک فرایند روانشناسی است که مردم را با تغییرات روزمره هماهنگ می کند، اشاره دارد(وتین ۱۹۹۷). سازگاری از راه انتخاب طبیعی به وجود می آید و باید قابل انتقال از راه توارث باشد(هرگنان و السون؛ ترجمه سیف ۱۳۸۲). سازگاری یعنی هر نوع تلاش سالم یا ناسالم، هشیار یا ناهشیار برای جلوگیری، از بین بردن یا ضعیف کردن استرس‌زاها یا تحمل اثرات آنها به طوری که حداقل آسیب رسانی را داشته باشد (ریو ترجمه سید محمدی، ۱۳۷۹). سازگاری مستلزم تغییر دادن و تغییر یافتن است. تغییر دادن پیوسته کوشش های شناختی و رفتاری برای کنترل فشارهای خاص درونی یا برونی که خسته کننده‌اند، و فراتر از توانایی شخص ارزیابی می‌شوند. این ها باعث تغییر یافتن فرد می‌شوند لذا سازگاری، تلاشی است برای کنترل کردن استرس به شیوه‌های مؤثر (لاوتون، ۲۰۰۳). مفهوم سازگاری برگرفته شده از زیست شناسی است. در مدل زیست شناسی واژه سازش، به تلاش های فرد برای سازگاری با تغییرات محیطی اشاره دارد مثل شخصی که با تغییرات موقعیتی مثل شغل جدید، مشکل مالی یا از دست دادن شخص مورد علاقه سازگار می‌شود. پس سازگاری اشاره دارد به فرایندهای روان شناسی که مردم را با ابعاد و تغییرات روزمره سازگار و هماهنگ می‌کند .

نتیجه گیری:

پاسخ به فرضیات ۱ و۲: با توجه به یافته های تحقیق، اثر پیش آزمون بر متغیر وابسته یا پس آزمون در سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ معنادار به دست آمد. یعنی بین میزان سازگاری دخترانی که به روش مشاورۀ گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری آموزش دریافت کرده بودند و گروه های کنترل تفاوت معناداری مشاهده شد. همچنین، اثر نوع سرپرستی به عنوان بلوک معنادار به دست نیامده است. با توجه به اینکه، کاربندی آزمایشی در این پژوهش معنادار بود. روش مشاورۀ گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری نسبت به عدم مشاورۀ گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری منجر به سازگاری بیشتر نوجوانان دختر شد. همان طور که ردیف سوم جدول ۴-۳ نشان می دهد این اثر در سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ معنادار به دست آمده است. همچنین هیچ گونه اثر متقابلی بین متغیر بلوک(نوع سرپرستی) و عمل آزمایشی(مشاورۀ گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری) به دست نیامد. بنابراین با توجه به تحلیل های آماری به عمل آمده، فرضیه اول پژوهش، مبنی بر «دختران تحت پوشش بهزیستی که به روش مشاورۀ گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری آموزش های سازگار شدن را دریافت می کنند، نسبت به دخترانی که به هیچ روشی برای سازگاری آموزش داده نمی شوند سازگاری بیشتری دارند» تأیید می شود و همچنین فرضیه دوم پژوهش، «بین سازگاری دختر باسرپرست و بی سرپرست که آموزش سازگاری را به روش مشاورۀ گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری دریافت می کنند، تفاوت معنی داری وجود دارد»، رد می شود.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله بررسی تأثیر مشاوره گروهی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 21
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *