مقاله بررسی تأثير افزودن مس بر ريزساختار و خواص مكانيكی چدن داكتيل

هرچند خواص مكانيكي چدنهاي نشكن عمدتاً تحت تأثير ساختار زمينة آنها قرار دارد ولي با اين حال شكل، اندازه و نحوة توزيع گرافيتهاي كروي يا بطور خلاصه مشخصات گرافيتهاي كروي مي تواند نقش مهمي را در كنترل خواص چدن نشكن داشته باشد.عناصر آلياژي كه در چدنها مورد استفاده قرار مي گيرند را مي توان در يك طبقه بندي به دو گروه. گرافيت زا و سمنتيت زا تقسيم نمود بعضي از عناصر وجود دارند كه در مقادير خاصي مي توانند خاصيت گرافيت زايي داشته و در مقادير كمتر يا بيشتر يا بيشتر از آن مقدار قابليت سمنتيت زايي داشته باشند. اثر گرافيت زايي يا سمنتيت زايي عناصر متأثر از چگونگي اثر گذاري اين عناصر بر خواص ترموديناميكي آلياژ هاي آهن – كربن است.مقاله بررسی تأثير افزودن مس بر ريزساختار و خواص مكانيكی چدن داكتيل در 5 فصل بوده و در قالب فایل ورد میباشد.

مس
مس

اثر مس بر خواص كششي:

نتايج حاصل از بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه با افزايش مس در چدنهاي نشكن مي توان در حالت سياهتاب به مقادير بالايي از استحكام دست يافت.افزايش استحكام كششي و استحكام تسليم و كاهش درصد ازدياد طول نسبي نمونه هاي مورد آزمايش با افزايش عنصر، مي توان نتيجه مستقيم افزايش درصد پرليت در اثر افزايش اين عناصر دانست.در نمونه هايي كه داراي درصد هاي متغيري از مس مي باشند، در مقادير بيش از 5/1 درصد كه ساختار پرليتي تقريباً بطور كامل شكل گرفته، افزايش استحكام مي تواند ناشي از افزايش استحكام فريت موجود در لايه هاي پرليت در اثر مكانيزم تشكيل محلولهاي جامد بوده و يا به ريز شدن پرليت مربوط گردد. بنابراين مي توان انتظار داشت كه با افزايش مس حتي پس از ايجاد يك ساختار كاملاً پرليتي، استحكام تسليم همچنان روند افزايشي خود ادامه دهند.بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه نمونه هايي كه داراي درصد هاي متغيري از مس هستند ضمن دارا بودن مقادير بالايي از استحكام از درصد ازدياد طول نسبي مناسبي نيز برخوردارند بهبود مشخصات گرافيتهاي كروي در اثر افزايش درصد (cuprum) ممكن است اثر افزايش درصد پرليت كه منجر به كاهش درصد ازدياد طول نسبي مي گردد را تعديل نمايد.

 اثر مس بر انرژي ضربه:

نتايج حاصل از آزمايشات ضربه نشان داد كه افزايش عنصر (cuprum)، باعث كاهش انرژي ضربة نمونه هاي مورد آزمايش مي گردد. علت اصلي كاهش انرژي ضربه با افزايش اين عناصر را مي توان به افزايش درصد پرليت در ساختار زمينة نمونه هاي آزمايشي در اثر افزايش اين عناصر نسبت داد. اين نتيجه با گزارشهاي موجود مبني بر اينكه با افزايش درصد پرليت در ساختار زمينة چدنهاي نشكن، مقاومت به ضربه كاهش يافته و درجه حرارت تبديل افزايش پيدا مي كند مطابقت دارد.مقايسه نتايج بدست آمده نشان مي دهد نسبت از اثر كمتري در جهت كاهش انرژي ضربه برخوردار است. بعنوان مثال با افزايش 5/0 درصد مس هر چند درصد پرليت به ميزان قابل توجهي افزايش مي يابد (درصد پرليت در اين حالت از 10 درصد به 60 درصد افزايش پيدا مي كند) ولي با اين حال انرژي ضربه تنها در حدود 4/0 ژول كاهش مي يابد و با افزايش 2 درصد پرليت شده و به اين ترتيب انرژي ضربه كاهش پيدا مي كند، ولي از طرف ديگر افزايش باعث افزايش تعداد گرافيتهاي كروي در واحد سطح، ريز شدن گرافيتها، توزيع يكنواخت تر آنها و بهبود شكل گرافيتهاي كروي و يا بطور خلاصه بهبود مشخصات گرافيتهاي كروي مي شود كه اين اثر مي تواند تأثيرات مثبتي را بر انرژي ضربة چدنهاي نشكن در پي داشته باشد. بنابراين مي توان گفت كه افزايش از اين جهت مي تواند تا حدودي باعث بهبود انرژي ضربة نمونه هاي آزمايشي شده و اثر افزايش درصد پرليت كه در جهت كاهش انرژي ضربه عمل مي كند را كاهش دهد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه اثر افزايش درصد پرليت (در اثر افزايش درصد)، در جهت كاهش انرژي ضربه بمراتب بيش از اثر (cuprum) بر بهبود مشخصات گرافيتهاي كروي كه در جهت افزايش انرژي ضربه عمل مي كند، مي باشد. بطوريكه با افزايش مس انرژي ضربه بطرو پيوسته كاهش مي يابد.

 اثر مس بر سختي:

نتايج حاصل از آزمايشات سختي سنجي نشان مي دهد كه با افزايش عنصر (cuprum)، سختي نمونه هاي مورد آزمايش در اثر افزايش درصد پرليت بطور قابل ملاحظه اي افزايش پيدا مي كند.با توجه به گزارشات موجود در رابطه با اثر مس بر سختي چدنهاي نشكن كه در فصل دو به آنها اشاره شد، مي توان گفت در رابطه با اثر مس بر سختي چدنهاي نشكن كه در فصل دو به آنها اشاره شد، مي توان گفت كه افزايش سختي در نمونه هاي حاوي این عنصر در مقادير بيش از 2 درصد (cuprum) كه ساختار پرليتي تقريباً بصورت كامل شكل گرفته، ناشي از افزايش سختي فريت موجود در لايه هاي پرليت در اثر شكل تشكيل محلولهاي جامد و يا كاهش فضاي بين لايه هاي پرليت (ريز شدن پرليت) مي باشد .

فهرست مطالب مقاله بررسی تأثير افزودن مس بر ريزساختار و خواص مكانيكی چدن داكتيل:

 • اثر عناصر آلياژي بر مكانيزمهاي حاكم بر فرايند تغيير حالت يوتكتوئيد در چدنهاي نشكن
 •  اثر مس بر منحني هاي تغيير حالت برحسب زمان
 • اثر مس منحني هاي سرد كردن
 • اثر مس بر سينيتيك تغيير حالت يوتكتوئيد در چدنهاي نشكن
 •  تشكيل پرليت در اثر تجزيه آستنيت
 • تشكيل حلقه هاي فريت در اثر تجزيه آستنيت
 • تغيير حالت يوتكتوئيد در چدنهاي نشكن
 •  مروري بر منابع
 • انجماد و مكانيزم كروي شدن گرافيت در چدن نشكن
 •    اهميت جوانه زايي
 • مشكلات افزودن منيزيم
 • كروي سازي گرافيت
 • چدن با گرافيت كروي
 •  هدف آزمايش
 • اثر cuprum بر ريز ساختار چدنهاي نشكن
 •  اثر cuprum بر ساختار زمينه چدنهاي نشكن
 • اثر cuprum بر مشخصات گرافيتهاي كروي
 • اثر cuprum بر خواص مكانيكي چدنهاي نشكن
 • اثر cuprum بر سختي چدنهاي نشكن
 • اثر cuprum بر مقاومت به ضربه چدنهاي نشكن
 • فصل سوم: روش آزمايش
 • روش آزمايش
 •  نتايج
 •  نتايج حاصل از بررسي ساختار نمونه هاي مورد آزمايش
 •  نتايج حاصل از بررسي اثر مس بر ريز ساختار نمونه هاي مورد آزمايش
 •  نتايج حاصل از بررسي هاي اثر cuprum بر درصد كروي شدن
 •  نتايج حاصل از بررسي اثر cuprum بر اندازه گرافيتهاي كروي
 •  نتايج حاصل از بررسي اثر cuprum بر تعداد گرافيتهاي كروي در واحد سطح
 •  نتايج حاصل از بررسي اثر cuprum بر ساختار زمينه
 •  نتيجه گيري
 •  اثر مس بر ريز ساختار نمونه هاي مورد آزمايش
 •  اثر مس بر درصد كروي شدن
 • اثر بر تعداد گرافيتهاي كروي در واحد سطح
 •  اثر مس بر اندازه گرافيتهاي كروي
 •  اثر مس بر ساختار زمينه
 • اثر مس بر خواص مكانيكي نمونه هاي مورد آزمايش
 • اثر مس بر خواص كشتي
 • اثر مس بر انرژي ضربه
 • اثر مس بر سختي
 •  نتيجه گيري
 • منابع و مآخذ
 • پيوستها
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله بررسی تأثير افزودن مس بر ريزساختار و خواص مكانيكی چدن داكتيل:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 91
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *