مقاله بررسی تأثیر افزودن مس بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن داکتیل

هرچند خواص مکانیکی چدنهای نشکن عمدتاً تحت تأثیر ساختار زمینه آنها قرار دارد ولی با این حال شکل، اندازه و نحوه توزیع گرافیتهای کروی یا بطور خلاصه مشخصات گرافیتهای کروی می تواند نقش مهمی را در کنترل خواص چدن نشکن داشته باشد.عناصر آلیاژی که در چدنها مورد استفاده قرار می گیرند را می توان در یک طبقه بندی به دو گروه. گرافیت زا و سمنتیت زا تقسیم نمود بعضی از عناصر وجود دارند که در مقادیر خاصی می توانند خاصیت گرافیت زایی داشته و در مقادیر کمتر یا بیشتر یا بیشتر از آن مقدار قابلیت سمنتیت زایی داشته باشند. اثر گرافیت زایی یا سمنتیت زایی عناصر متأثر از چگونگی اثر گذاری این عناصر بر خواص ترمودینامیکی آلیاژ های آهن – کربن است.مقاله بررسی تأثیر افزودن مس بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن داکتیل در ۵ فصل بوده و در قالب فایل ورد میباشد.

مس
مس

اثر مس بر خواص کششی:

نتایج حاصل از بررسی های انجام شده نشان می دهد که با افزایش مس در چدنهای نشکن می توان در حالت سیاهتاب به مقادیر بالایی از استحکام دست یافت.افزایش استحکام کششی و استحکام تسلیم و کاهش درصد ازدیاد طول نسبی نمونه های مورد آزمایش با افزایش عنصر، می توان نتیجه مستقیم افزایش درصد پرلیت در اثر افزایش این عناصر دانست.در نمونه هایی که دارای درصد های متغیری از مس می باشند، در مقادیر بیش از ۵/۱ درصد که ساختار پرلیتی تقریباً بطور کامل شکل گرفته، افزایش استحکام می تواند ناشی از افزایش استحکام فریت موجود در لایه های پرلیت در اثر مکانیزم تشکیل محلولهای جامد بوده و یا به ریز شدن پرلیت مربوط گردد. بنابراین می توان انتظار داشت که با افزایش مس حتی پس از ایجاد یک ساختار کاملاً پرلیتی، استحکام تسلیم همچنان روند افزایشی خود ادامه دهند.بررسی های انجام شده نشان می دهد که نمونه هایی که دارای درصد های متغیری از مس هستند ضمن دارا بودن مقادیر بالایی از استحکام از درصد ازدیاد طول نسبی مناسبی نیز برخوردارند بهبود مشخصات گرافیتهای کروی در اثر افزایش درصد (cuprum) ممکن است اثر افزایش درصد پرلیت که منجر به کاهش درصد ازدیاد طول نسبی می گردد را تعدیل نماید.

 اثر مس بر انرژی ضربه:

نتایج حاصل از آزمایشات ضربه نشان داد که افزایش عنصر (cuprum)، باعث کاهش انرژی ضربه نمونه های مورد آزمایش می گردد. علت اصلی کاهش انرژی ضربه با افزایش این عناصر را می توان به افزایش درصد پرلیت در ساختار زمینه نمونه های آزمایشی در اثر افزایش این عناصر نسبت داد. این نتیجه با گزارشهای موجود مبنی بر اینکه با افزایش درصد پرلیت در ساختار زمینه چدنهای نشکن، مقاومت به ضربه کاهش یافته و درجه حرارت تبدیل افزایش پیدا می کند مطابقت دارد.مقایسه نتایج بدست آمده نشان می دهد نسبت از اثر کمتری در جهت کاهش انرژی ضربه برخوردار است. بعنوان مثال با افزایش ۵/۰ درصد مس هر چند درصد پرلیت به میزان قابل توجهی افزایش می یابد (درصد پرلیت در این حالت از ۱۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش پیدا می کند) ولی با این حال انرژی ضربه تنها در حدود ۴/۰ ژول کاهش می یابد و با افزایش ۲ درصد پرلیت شده و به این ترتیب انرژی ضربه کاهش پیدا می کند، ولی از طرف دیگر افزایش باعث افزایش تعداد گرافیتهای کروی در واحد سطح، ریز شدن گرافیتها، توزیع یکنواخت تر آنها و بهبود شکل گرافیتهای کروی و یا بطور خلاصه بهبود مشخصات گرافیتهای کروی می شود که این اثر می تواند تأثیرات مثبتی را بر انرژی ضربه چدنهای نشکن در پی داشته باشد. بنابراین می توان گفت که افزایش از این جهت می تواند تا حدودی باعث بهبود انرژی ضربه نمونه های آزمایشی شده و اثر افزایش درصد پرلیت که در جهت کاهش انرژی ضربه عمل می کند را کاهش دهد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اثر افزایش درصد پرلیت (در اثر افزایش درصد)، در جهت کاهش انرژی ضربه بمراتب بیش از اثر (cuprum) بر بهبود مشخصات گرافیتهای کروی که در جهت افزایش انرژی ضربه عمل می کند، می باشد. بطوریکه با افزایش مس انرژی ضربه بطرو پیوسته کاهش می یابد.

 اثر مس بر سختی:

نتایج حاصل از آزمایشات سختی سنجی نشان می دهد که با افزایش عنصر (cuprum)، سختی نمونه های مورد آزمایش در اثر افزایش درصد پرلیت بطور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا می کند.با توجه به گزارشات موجود در رابطه با اثر مس بر سختی چدنهای نشکن که در فصل دو به آنها اشاره شد، می توان گفت در رابطه با اثر مس بر سختی چدنهای نشکن که در فصل دو به آنها اشاره شد، می توان گفت که افزایش سختی در نمونه های حاوی این عنصر در مقادیر بیش از ۲ درصد (cuprum) که ساختار پرلیتی تقریباً بصورت کامل شکل گرفته، ناشی از افزایش سختی فریت موجود در لایه های پرلیت در اثر شکل تشکیل محلولهای جامد و یا کاهش فضای بین لایه های پرلیت (ریز شدن پرلیت) می باشد .

فهرست مطالب مقاله بررسی تأثیر افزودن مس بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن داکتیل:

 • اثر عناصر آلیاژی بر مکانیزمهای حاکم بر فرایند تغییر حالت یوتکتوئید در چدنهای نشکن
 •  اثر مس بر منحنی های تغییر حالت برحسب زمان
 • اثر مس منحنی های سرد کردن
 • اثر مس بر سینیتیک تغییر حالت یوتکتوئید در چدنهای نشکن
 •  تشکیل پرلیت در اثر تجزیه آستنیت
 • تشکیل حلقه های فریت در اثر تجزیه آستنیت
 • تغییر حالت یوتکتوئید در چدنهای نشکن
 •  مروری بر منابع
 • انجماد و مکانیزم کروی شدن گرافیت در چدن نشکن
 •    اهمیت جوانه زایی
 • مشکلات افزودن منیزیم
 • کروی سازی گرافیت
 • چدن با گرافیت کروی
 •  هدف آزمایش
 • اثر cuprum بر ریز ساختار چدنهای نشکن
 •  اثر cuprum بر ساختار زمینه چدنهای نشکن
 • اثر cuprum بر مشخصات گرافیتهای کروی
 • اثر cuprum بر خواص مکانیکی چدنهای نشکن
 • اثر cuprum بر سختی چدنهای نشکن
 • اثر cuprum بر مقاومت به ضربه چدنهای نشکن
 • فصل سوم: روش آزمایش
 • روش آزمایش
 •  نتایج
 •  نتایج حاصل از بررسی ساختار نمونه های مورد آزمایش
 •  نتایج حاصل از بررسی اثر مس بر ریز ساختار نمونه های مورد آزمایش
 •  نتایج حاصل از بررسی های اثر cuprum بر درصد کروی شدن
 •  نتایج حاصل از بررسی اثر cuprum بر اندازه گرافیتهای کروی
 •  نتایج حاصل از بررسی اثر cuprum بر تعداد گرافیتهای کروی در واحد سطح
 •  نتایج حاصل از بررسی اثر cuprum بر ساختار زمینه
 •  نتیجه گیری
 •  اثر مس بر ریز ساختار نمونه های مورد آزمایش
 •  اثر مس بر درصد کروی شدن
 • اثر بر تعداد گرافیتهای کروی در واحد سطح
 •  اثر مس بر اندازه گرافیتهای کروی
 •  اثر مس بر ساختار زمینه
 • اثر مس بر خواص مکانیکی نمونه های مورد آزمایش
 • اثر مس بر خواص کشتی
 • اثر مس بر انرژی ضربه
 • اثر مس بر سختی
 •  نتیجه گیری
 • منابع و مآخذ
 • پیوستها
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله بررسی تأثیر افزودن مس بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن داکتیل:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 91
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *