مقاله برج های خنک کن رشته مکانیک

برج خنک كن خشک به برجي گفته مي شودكه درآن آب گردشي ازداخل لوله هاي پره دار مي گذردوهواي خنك كن از روي لوله ها عبور داده مي كند.بنابراين همه گرماي دفع شده ازآب گردشي به صورت گرماي محسوس به هواي خنك كن داده مي شود.برج خنك كن خشك ممكن است ازنوع جريان مكانيکی ويا ازنوع جريان طبيعي باشدبااستفاده ازاين برجها محل نيروگاه را مي توان بدون توجه به وجودمنابع بزرگ آب خنك كن انتخاب كرد.در نتيجه، نيروگاه را مي توان يا درنزديكي منابع غني سوخت احداث كردكه دراين صورت هزينه هاي حمل ونقل سوخت ازبين مي رودويا درنزديكي مراكزتوزيع باركه دراين صورت هزينه هاي انتقال برق ازميان مي رود.مقاله برج های خنک کن مناسب برای دانشجویان رشته مهندسی و مکانیک میباشد.

برج های خنک کن:

برای صرفه جويی در مصرف آب برای خنک کردن کندانسور نيروگاه بخار معمولاًازبرج خنک کن استفاده می گردد.وظيفه برج خنک کن خنک کردن آب گرم از طريق دفع حرارت از آن با هوای محيط می باشد.با استفاده از برجهای خنک کن ،مقدار آب موردنياز حداقل تا 75بار کاهش می يابدکه مزيتی آشکار برای برج خنک کن محسوب می شود،امااين کار به بهای سرمايه گذاری بيشتر ، زمين بزرگتر، وهزينه های کارکردی بيشتر تمام می شودوعلاوه بر اينها برجها موجب سروصداوکاهش ديدنيز می شوند.با وجود اين مسائل، مقررات زيست محيطی وآلودگی گرمايی ناشی ازسيستم های يکبارگذر وکميابی روز افزون منابع قابل اعتمادوطبيعی آب دربيشتر نقاط جهان،استفاده هرچه بيشتر از برجهای خنک کن رادرنيروگاهها الزامی می کنند.

يخ زدگی برج خنك كن:

يخ زدگي مشكلي است كه هردونوع برج تروخشك درهواي سردباآن مواجه هستند.دربرج هاي تر، يخ ممكن است درجايي تشكيل شودكه هواي سردورودي براي اولين بارباآب تماس برقرار مي كند.معمولاًيخ روي دريچه هاي ورودهواوياروي نزديكترين پكينگ به آنهاتشكيل مي شود.درصورتي كه يخ تشكيل شود،ممكن است جريان هوارامحدودكندوبه ساختمان برج خسارت وارد آورد.دربرج هاي ترباجريان طبيعي هوامي توان باافزايش جريان آب گرم درمحيط خارجي نزديك به محل ورودهوا شرايط راتحت كنترل درآوردودرنتيجه يخ راذوب وازتشكيل يخ تازه جلوگيري كرد.دربرج هاي ترباجريان مكانيكي ، مقدار يخ تشكيل شده باجريان هوامتناسب است ومي توان يخ زدگي را باكاهش سرعت فن ياباخاموش كردن آن ويااستفاده ازبرج هايي كه قابليت تنظيم هواي ورودي دارند،كنترل كرد.به اين ترتيب خنك سازي كاهش مي يابدوآب گرم موجب ذوب يخ مي شود.درشرايط بسيارسخت،مانندزمستان فوق العاده سردوطولاني مي توان فن رامعكوس كردودراين صورت هواي گرم وآب هردوبه ذوب شدن يخ كمك مي كنند.دربرج هاباجريان مكانيكي چندخانه اي،دردوره هاي تشكيل يخ فن هارامعمولاًبه طورمتناوب به مدت12ساعت خاموش مي كنند.دربرج هاي خنك كن خشك،مسئله يخ زدگي به صورت يخ بستن آب خنك كن كندانسوردرداخل لوله هاي مبادله كن گرمادرهواي فوق العاده سردبيرون بروزمي كند.كمترين حجم ويژه آب در دماي حدود4درجه سانتيگراداست.هنگامي كه آب در0 درجه سانتي گرادبه صورت يخ در مي آيدحجم ويژه آن درحدود10درصدزيادمي شود.اگرانبساط بامقاومتي مواجه نباشد،مسئله اي پيش نمي آيدكه نمونه آن تشكيل لايه يخ درسطح داخلي لوله اي است كه آب ازداخل آن مي گذرد.ولي اگر توده اي از يخ لوله را مسدودكنديا جريان آب به وسيله شيري متوقف شود،دراين صورت افزايش حجم يخ وآب محبوس ممكن است منجربه وجود تنش هاي شديددرجداره لوله شود.وقتي برج تحت بار كامل كار مي كند(وقتي كه جريان آب صددرصدباشد) معمولاًهيچ مسئله اي حتي درزمستان سردنيزپيش نمي آيد.مسئله هنگامي بروزمي كندكه دماي محيط بسيارپايئن وباربرج كم است،وياهنگامي كه برج ياقسمتي ازآن خاموش است وآب به خوبي تخليه نشده باشد.

خنک کن
خنک کن

برج های خنك كن تروخشك:

به طوري كه ملاحظه كرديم،دربرجهاي خنك كن ترمقداري آب براي جبران اتلاف آن درنتيجه تبخير،انتقال به همراه هوا،وتخليه مصرف مي شودوعيب ديگراين برج مسئله تشكيل ستون بخارآب است.همچنين ديديم كه با به كارگرفتن برجهاي خنك كن خشك عملكردنيروگاه به ويژه درهواي گرم افت مي كند.استفاده ازبرجهاي خنك كن تروخشك منجربه كاهش اثرات اين گونه معايب مي شود.به طوري كه ازعنوان برج خنك كن تروخشك استنباط مي شود،اين نوع برج براساس تركيبي ازخنك سازي خشك وتر عمل مي كند.در اين نوع برج دومسيرموازي براي هوا ودومسير متوالي براي آب وجود دارد.قسمت خشك كه شامل لوله هاي پره داراست درقسمت بالاي برج ودرزيرفن قراردارد.درقسمت پايئن برج كه وسيعتراست قسمت ترقرار مي گيردكه شامل پكينگ است.آب گردشي گرم از طريق يك مقسم واقع درقسمت مياني واردبرج مي شود.آب ابتداازطريق لوله هاي پره دارقسمت خشك در جهت بالاوپايئن جريان مي يابدوآنگاه قسمت خشك راترك مي كندوازطريق پكينگ قسمت تردرجهت حوضچه آب سردپايئن مي ريزد.

هواي محيط به صورت دوجريان هوا به داخل مكيده مي شودودرقسمت هاي خشك وتر جريان مي يابد.اين دوجريان قبل ازخروج ازبرج درداخل برج به هم مي رسندومخلوط مي شوند.چون جريان اول خشك وگرم شده است وحتي هنگام خروج خشكترازهواي محيط است،درحالي كه جريان دوم معمولاًاشباع است،لذامخلوط اين دوجريان كه از برج خارج مي شوندبه صورت غيراشباع در مي آيد.بنابراين برج خنك كن تروخشك دومزيت اصلي دارد:1- به دليل اينكه هواي خروجي غيراشباع است،ستون بخار تشكيل شده نسبت به برج تركمترمرئي است ودرشرايط آب وهوايي مناسب كاملاًازبين مي رود.2- به دليل اينكه آب درقسمت خشك پيش خنك مي شود،اتلاف آب براثرتبخيرواز اين رومقدارآب جبراني به طورقابل ملاحظه اي كاهش مي يابد.

آب جبرانی:

مقداركل آب جبراني موردنيازدر برج خنك كن عبارت است ازمجموع آبي كه بايدجايگزين آب تبخير شده،آب هدررفته باجريان هوا،وآب تخليه شده شود.آب تخليه شده مقدار آبي است كه عمداًازسيستم آب گردشي خارج مي شودوجاي آن راآب تازه مي گيرد.اين آب،علاوه برجبران عمل تبخيروآب هدررفته،غلظت نمكهاوسايرناخالصيهارادرحدپايئن نگاه مي دارد.درغيراين صورت،غلظت نمكها همچنانكه آب تبخير مي شودبه طورپيوسته افزايش مي يابد.اتلاف ناشي ازتبخير1تا 1.5درصدكل آهنگ جريان آب گردشي است.مقدارآب هدررفته باجريان هوابسياركمترو شايد در حدود 0.03درصداست.مقدارآب تخليه شده،درصورتيكه قرار باشدغلظت رسوبات درحدپايئن نگاه داشته شود،قابل مقايسه باآب تبخير شده است.

دیگر مباحثی از مقاله برج های خنک کن رشته مکانیک:

  • جدول مقايسه برج هاي خنك كن
  • مزاياي سيستم هلر
  • برج هاي خنك كن خشك غير مستقيم و مستقیم
  • انتخاب نوع برج خنك كن تر
  • برج باجريان مكيده شده مخالف ومتقاطع
  • برج باجريان هواي مكيده شده
  • برج با جريان هواي دميده شده
  • برج هاي خنك كن با جريان مكانيكي هوا
  • برج هاي خنك كن باجريان طبيعي هوا
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله برج های خنک کن رشته مکانیک:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 24
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست و مبع ندارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *