مقاله برج های خنک کن رشته مکانیک

برج خنک کن خشک به برجی گفته می شودکه درآن آب گردشی ازداخل لوله های پره دار می گذردوهوای خنک کن از روی لوله ها عبور داده می کند.بنابراین همه گرمای دفع شده ازآب گردشی به صورت گرمای محسوس به هوای خنک کن داده می شود.برج خنک کن خشک ممکن است ازنوع جریان مکانیکی ویا ازنوع جریان طبیعی باشدبااستفاده ازاین برجها محل نیروگاه را می توان بدون توجه به وجودمنابع بزرگ آب خنک کن انتخاب کرد.در نتیجه، نیروگاه را می توان یا درنزدیکی منابع غنی سوخت احداث کردکه دراین صورت هزینه های حمل ونقل سوخت ازبین می رودویا درنزدیکی مراکزتوزیع بارکه دراین صورت هزینه های انتقال برق ازمیان می رود.مقاله برج های خنک کن مناسب برای دانشجویان رشته مهندسی و مکانیک میباشد.

برج های خنک کن:

برای صرفه جویی در مصرف آب برای خنک کردن کندانسور نیروگاه بخار معمولاًازبرج خنک کن استفاده می گردد.وظیفه برج خنک کن خنک کردن آب گرم از طریق دفع حرارت از آن با هوای محیط می باشد.با استفاده از برجهای خنک کن ،مقدار آب موردنیاز حداقل تا ۷۵بار کاهش می یابدکه مزیتی آشکار برای برج خنک کن محسوب می شود،امااین کار به بهای سرمایه گذاری بیشتر ، زمین بزرگتر، وهزینه های کارکردی بیشتر تمام می شودوعلاوه بر اینها برجها موجب سروصداوکاهش دیدنیز می شوند.با وجود این مسائل، مقررات زیست محیطی وآلودگی گرمایی ناشی ازسیستم های یکبارگذر وکمیابی روز افزون منابع قابل اعتمادوطبیعی آب دربیشتر نقاط جهان،استفاده هرچه بیشتر از برجهای خنک کن رادرنیروگاهها الزامی می کنند.

یخ زدگی برج خنک کن:

یخ زدگی مشکلی است که هردونوع برج تروخشک درهوای سردباآن مواجه هستند.دربرج های تر، یخ ممکن است درجایی تشکیل شودکه هوای سردورودی برای اولین بارباآب تماس برقرار می کند.معمولاًیخ روی دریچه های ورودهواویاروی نزدیکترین پکینگ به آنهاتشکیل می شود.درصورتی که یخ تشکیل شود،ممکن است جریان هوارامحدودکندوبه ساختمان برج خسارت وارد آورد.دربرج های ترباجریان طبیعی هوامی توان باافزایش جریان آب گرم درمحیط خارجی نزدیک به محل ورودهوا شرایط راتحت کنترل درآوردودرنتیجه یخ راذوب وازتشکیل یخ تازه جلوگیری کرد.دربرج های ترباجریان مکانیکی ، مقدار یخ تشکیل شده باجریان هوامتناسب است ومی توان یخ زدگی را باکاهش سرعت فن یاباخاموش کردن آن ویااستفاده ازبرج هایی که قابلیت تنظیم هوای ورودی دارند،کنترل کرد.به این ترتیب خنک سازی کاهش می یابدوآب گرم موجب ذوب یخ می شود.درشرایط بسیارسخت،مانندزمستان فوق العاده سردوطولانی می توان فن رامعکوس کردودراین صورت هوای گرم وآب هردوبه ذوب شدن یخ کمک می کنند.دربرج هاباجریان مکانیکی چندخانه ای،دردوره های تشکیل یخ فن هارامعمولاًبه طورمتناوب به مدت۱۲ساعت خاموش می کنند.دربرج های خنک کن خشک،مسئله یخ زدگی به صورت یخ بستن آب خنک کن کندانسوردرداخل لوله های مبادله کن گرمادرهوای فوق العاده سردبیرون بروزمی کند.کمترین حجم ویژه آب در دمای حدود۴درجه سانتیگراداست.هنگامی که آب در۰ درجه سانتی گرادبه صورت یخ در می آیدحجم ویژه آن درحدود۱۰درصدزیادمی شود.اگرانبساط بامقاومتی مواجه نباشد،مسئله ای پیش نمی آیدکه نمونه آن تشکیل لایه یخ درسطح داخلی لوله ای است که آب ازداخل آن می گذرد.ولی اگر توده ای از یخ لوله را مسدودکندیا جریان آب به وسیله شیری متوقف شود،دراین صورت افزایش حجم یخ وآب محبوس ممکن است منجربه وجود تنش های شدیددرجداره لوله شود.وقتی برج تحت بار کامل کار می کند(وقتی که جریان آب صددرصدباشد) معمولاًهیچ مسئله ای حتی درزمستان سردنیزپیش نمی آید.مسئله هنگامی بروزمی کندکه دمای محیط بسیارپایئن وباربرج کم است،ویاهنگامی که برج یاقسمتی ازآن خاموش است وآب به خوبی تخلیه نشده باشد.

خنک کن
خنک کن

برج های خنک کن تروخشک:

به طوری که ملاحظه کردیم،دربرجهای خنک کن ترمقداری آب برای جبران اتلاف آن درنتیجه تبخیر،انتقال به همراه هوا،وتخلیه مصرف می شودوعیب دیگراین برج مسئله تشکیل ستون بخارآب است.همچنین دیدیم که با به کارگرفتن برجهای خنک کن خشک عملکردنیروگاه به ویژه درهوای گرم افت می کند.استفاده ازبرجهای خنک کن تروخشک منجربه کاهش اثرات این گونه معایب می شود.به طوری که ازعنوان برج خنک کن تروخشک استنباط می شود،این نوع برج براساس ترکیبی ازخنک سازی خشک وتر عمل می کند.در این نوع برج دومسیرموازی برای هوا ودومسیر متوالی برای آب وجود دارد.قسمت خشک که شامل لوله های پره داراست درقسمت بالای برج ودرزیرفن قراردارد.درقسمت پایئن برج که وسیعتراست قسمت ترقرار می گیردکه شامل پکینگ است.آب گردشی گرم از طریق یک مقسم واقع درقسمت میانی واردبرج می شود.آب ابتداازطریق لوله های پره دارقسمت خشک در جهت بالاوپایئن جریان می یابدوآنگاه قسمت خشک راترک می کندوازطریق پکینگ قسمت تردرجهت حوضچه آب سردپایئن می ریزد.

هوای محیط به صورت دوجریان هوا به داخل مکیده می شودودرقسمت های خشک وتر جریان می یابد.این دوجریان قبل ازخروج ازبرج درداخل برج به هم می رسندومخلوط می شوند.چون جریان اول خشک وگرم شده است وحتی هنگام خروج خشکترازهوای محیط است،درحالی که جریان دوم معمولاًاشباع است،لذامخلوط این دوجریان که از برج خارج می شوندبه صورت غیراشباع در می آید.بنابراین برج خنک کن تروخشک دومزیت اصلی دارد:۱- به دلیل اینکه هوای خروجی غیراشباع است،ستون بخار تشکیل شده نسبت به برج ترکمترمرئی است ودرشرایط آب وهوایی مناسب کاملاًازبین می رود.۲- به دلیل اینکه آب درقسمت خشک پیش خنک می شود،اتلاف آب براثرتبخیرواز این رومقدارآب جبرانی به طورقابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

آب جبرانی:

مقدارکل آب جبرانی موردنیازدر برج خنک کن عبارت است ازمجموع آبی که بایدجایگزین آب تبخیر شده،آب هدررفته باجریان هوا،وآب تخلیه شده شود.آب تخلیه شده مقدار آبی است که عمداًازسیستم آب گردشی خارج می شودوجای آن راآب تازه می گیرد.این آب،علاوه برجبران عمل تبخیروآب هدررفته،غلظت نمکهاوسایرناخالصیهارادرحدپایئن نگاه می دارد.درغیراین صورت،غلظت نمکها همچنانکه آب تبخیر می شودبه طورپیوسته افزایش می یابد.اتلاف ناشی ازتبخیر۱تا ۱٫۵درصدکل آهنگ جریان آب گردشی است.مقدارآب هدررفته باجریان هوابسیارکمترو شاید در حدود ۰٫۰۳درصداست.مقدارآب تخلیه شده،درصورتیکه قرار باشدغلظت رسوبات درحدپایئن نگاه داشته شود،قابل مقایسه باآب تبخیر شده است.

دیگر مباحثی از مقاله برج های خنک کن رشته مکانیک:

  • جدول مقایسه برج های خنک کن
  • مزایای سیستم هلر
  • برج های خنک کن خشک غیر مستقیم و مستقیم
  • انتخاب نوع برج خنک کن تر
  • برج باجریان مکیده شده مخالف ومتقاطع
  • برج باجریان هوای مکیده شده
  • برج با جریان هوای دمیده شده
  • برج های خنک کن با جریان مکانیکی هوا
  • برج های خنک کن باجریان طبیعی هوا
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله برج های خنک کن رشته مکانیک:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 24
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست و مبع ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *