مقاله انواع مقاصد انسان رشته معارف و علوم دینی

مقصد ابتدايي مانند تهيه وسيله زندگي براي انسان است مثل بهداشت، خوراك، مسكنمقصد متوسط هدف‌هايي است كه براي رسيدن به كمال مانند تحصيل علم و معرفت، براي رسيدن به شناخت و عرفان خداوند و يا اقسام عبادت‌ها مثل نماي، روزه و حج و . . .، و يا براي رسيدن به قرب لهي انجام مي‌گيرد.مقصد نهايي كه هدف‌هاي ابتدائي و متوسط بيد بري رسيدن به آن باشد و عبادت است از ملاقات به خدا و فنا في الله يعني انسان به مرحله‌اي از كمال رسد كه از خود او هيچ اثري باقي نماند و در خدا فاني شود، در اين ضرورت است كه انسان به كمال حقيقي خود نائل شده است.به قرآن آيه‌اي است كه خطاب به رسول خدا(ص) مي‌فرمايد: عبادت كن پروردگارت را تا به يقين برسي.از بهترين عبادت‌ها و از عمومي‌ترين عبادت‌ها و دائمي‌ترين و مستمرترين آنها نماز است كه از آن، اقامه، ركوع، سجود، قيام، تكبير و سلام آن هر كدام معرفت و كمال خاصي را نصيب انسان مي‌كند به شرط حضور قلب و رعايت شرايط باطني و ظاهري نمازدر قرآن جهان به دو بخش تقسيم شده: 1ـ جهان غيب 2ـ جهان شهادت.مقاله انواع مقاصد انسان رشته معارف و علوم دینی در قالب فرمت ورد میباشد.

مصاديق جهان غيب:

واقعيت‌هايي هستند كه حواس آدمي هرگز به شناسايي آنها دست نمي‌يازد. خدا، روح، جن، فرشته، شيطان، بود و هستي در مقابل نمود و نيز پديده‌هايي مثل عقل و علم، تفكر همه از مصاديق عالم غيب هستند. قرآن كريم ايمان به غيب را نخستين ويژگي پرهيزگاران و پيش شرط هدايت‌يابي آدميان مي‌داند.اين است كتابي كه در آن هيچ ترديدي نيست و ماية هدايت تقواپيشگان آنانكه به غيب ايمان مي‌ورزند.برخي از تفوت‌هاي عالم غيب و شهامت عبارت‌اند از 1ـ ابزار شناخت 2ـ عالم شهامت محدود به زمان و مكان است در صورتيكه عالم غيب محدود به زمان و مكان نمي‌باشند 3ـ عالم شهامت قابل تقسيم و اندازه گيري است در صورتيكه عالم غيب قابل تقسيم و اندازه‌گيري نيست.مؤمن به عالم غيب معتقد است و در مقابل آن منافق و كافر وجود دارند كه به عالم غيب اعتقاد ندارند.هرچند ميان عالم غيب و شهامت تفاوت‌هايي اساسي وجود دارد، رابطة ناگسستني و عميقي ميان آن دو برقرار است و هرچه در عالم شهامت است ريشه‌اي در عالم غيب دارد. قرآن از اين حقيقت ژرف پرده برمي‌دارد كه ريشه و اصل هرچيزي نزد خداست و همة موجودات طبيعي در واقع صورت فرودآمدة حقيقي هستند كه در جهان ماوراي طبيعت آشيانه دارند:و هيچ چيز نيست مگر آنكه گنجينه‌هاي آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه هاي معين فرو نمي‌فرستيم.

خصوصيات جهان بيني اسلامي:

اين جهان بيني انسان و جهان را هدف‌مند معرفي مي‌كند چون خالق جهان را حكيم مي‌داند و حكيم كسي است كه كاري بيهوده و عبث انجام نمي‌دهد. اعتقاد به هدفمند بودن جهان دو فايده دارد 1ـ نظم اخلاقي به وجود نمي‌آيد 2ـ اميد و ميل به بقاء وحيات در انسان زنده مي‌شود و پوچگرائي از بين مي‌رود در صورتيكه بي‌هدف دانستن جهان به پوچ‌گرائي و نااميدي مي‌كشد.

مقاصد
مقاصد

حق مداري جهان:

از ديگر اصول برجستة جهان شناسي اسلامي آن است كه جهان برپاية حق آفريده شده و چرخ گردون برمدار حق مي‌گردد. قرآن كريم در آيات متعددي از حق مداري عالم سخن گفته است و از زبان حال و ؟؟؟ مردان خدا بازگو مي‌كند كه پس از انديشيدن در آفرينش جهان، خداي را اين گونه مي‌خوانند: پروردگارا اين جهان را بيهوده و باطل نيافريده‌اي.با توجه به گسترده و ژرفاي معاني «حق»، حقانيت جهان، معناي بلندي مي‌يابد و در چهره‌هاي گوناگوني رخ مي‌نماياند، يكي از تجليات اين حقيقت آن است كه جهان بر پاية قوانين و سنن الهي استقرار شده و انتظام يافته است. در جهان شناسي اسلامي، از يك سو حاكميت قوانين طبيعي و فراطبيعي بر پديده‌هاي جهان مورد تأئيد قرار مي‌گيرد و از سوي ديگر اين قوانين همان سنن الهي معرفي مي‌گردند. به ديگر سخن، تقدير الهي برآن تعلق گرفته كه جهان بر سامان ويژه‌اي انتظام يابد و پديده‌هاي هستي در مرزهاي خاص عمل كنند.قوانين جاري در جهان را، تجلي بخش تقدير باري دانستن، ثمره مهمي در جهان شناسي ما دارد. خداوندي كه خود قوانين را حاكم گردانيده‌، بر نقض آنها تواناست و اراده و مشيت او برفراز قوانين جريان دارد. به ديگر سخن، خداوند سبب ساز، سبب سوز نيز هست و دست خداوند در تدبير الم، هيچگاه براثر سنت‌ها و قوانيني كه خود مقرر كرده است. بسته نمي‌شود بلكه هرگاه حكمت الهي اقتضا كند، مسير طبيعت دگرگون مي شود و امري مغاير با مسير عادي جهان روي مي‌دهد.پذيرش اصل محصور نبودن اراده الهي در چارچوب قوانين طبيعت، زمينه پذيرفتن پاره‌اي اصول اعتقادي ديگر، همچون اصلي اعجاز را فراهم مي‌آورد.

فهرست مطالب مقاله انواع مقاصد انسان رشته معارف و علوم دینی:

  • مقاصد ابتدايي
  • مقاصد متوسط
  • مقاصد نهايي
  • مصاديق جهان غيب
  • خصوصيات جهان بيني اسلامي
  • حق مداري جهان
  • جهان بيني اسلامي
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله انواع مقاصد انسان رشته معارف و علوم دینی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 11
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *