مقاله انتشار فوتون

در تقریب یک الکترون ، ما در این پژوهش با استفاده از  یک مسیر و روش جدید ، جنبه های اصلی انتشار فوتون و فرآیندهای جذب از انتقال الکترونیکی درحالتی  باپتانسیل ایده آل  را مورد بررسی قرارداده ایم . در واقع  محاسبه سطح پایینی برای دمای مطلق گاز فوتون درگیر را صورت داده ایم . علاوه بر این، برای الکترون انرژی فرمی ، سطح پایین تری را در نظر گرفته شده است. مقاله جنبه های اصلی انتشار فوتون و فرآیندهای جذب از انتقال الکترونیکی در قالب فایل ورد به همراه متن انگلیسی آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

.Quantum information entropies for a squared tangent potential well:

The particle in a symmetrical squared tangent potential well is studied by examining its Shannon information entropy and standard deviations. The position and momentum information entropy densities ρs(x)ρs(x), ρs(p)ρs(p) and probability densities ρ(x)ρ(x), ρ(p)ρ(p) are illustrated with different potential range L   and potential depth U  . We present analytical position information entropies SxSx for the lowest two states. We observe that the sum of position and momentum entropies SxSx and SpSp expressed by Bialynicki-Birula–Mycielski (BBM) inequality is satisfied. Some eigenstates exhibit entropy squeezing in the position. The entropy squeezing in position will be compensated by an increase in momentum entropy. We also note that the SxSx increases with the potential range L  , while decreases with the potential depth U  . The variation of SpSp is contrary to that of SxSx.

اطلاعات کوانتومی آنتروپی برای مربع مماس ناشی از انرژی پتانسیل:

ذرات در مماس مربع به خوبی  از لحاظ پتانسیل متقارن هستند و در این پژوهش مورد بررسی همراه با با بررسی  اطلاعات آنتروپی شانون  قرار گرفته اند. و  انحراف استاندارد مورد مطالعه موقعیت، مقرر شده است. همچنین آنتروپی و تکانه اطلاعات تراکم ρs (x ) ρs (x ) ، ρs ( ص ) ρs ( ص ) و تراکم احتمال ρ (x ) ρ (x ) ، ρ ( ص ) ρ ( ص ) با محدوده پتانسیل های مختلف نشان داده شده است.ما در حال حاضر اطلاعات موقعیت تحلیلی آنتروپی SxSx برای دو حالت در پایین ترین سطح را مشاهده می کنیم که مجموع جایگاه و حرکت آنتروپی SxSx و SpSp توسط Bialynicki-Birula-Mycielski (BBM) بیان شده است  که کیفیت بررسی راضی کننده می باشد. برخی از بررسی های  آنتروپی های مربع در موقعیت آزمایش  صورت می گیرند  و همچنین  آنتروپی مربع در حالت آزمایش با افزایش آنتروپی در یک لحظه جبران خواهد شد. ماباید  همچنین توجه داشته باشیم که SxSx با وسعت L  و پتانسیل سطحی آن افزایش می گیرد، در حالی که SxSx با عمق پتانسیل  U کاهش می پذیرد. تنوع SpSp در جهت خلاف SxSx می باشد.

Polaron effects on nonlinear optical rectification in asymmetrical Gaussian potential quantum wells with applied electric fields:

 

Polaron effects on nonlinear optical rectification in asymmetrical Gaussian potential quantum wells are studied by the effective mass approximation and the perturbation theory. The numerical results show that nonlinear optical rectification coefficients are strongly dependent on the barrier hight V  ۰ of the Gaussian potential quantum wells, the range L   of the confinement potential and the electric field F  . Besides, the numerical results show that no matter how V  ۰, L   and F   change, taking into consideration polaron effects, the optical rectification coefficients χ۰(۲) get greatly enhanced.

فوتون
فوتون

اثرات Polaron در اصلاح و یکسوسازی نوری غیر خطی در پتانسیلهای نامتقارن کوانتومی  گاوسی با میدان الکتریسیته اعمال شده:

اثرات Polaron در اصلاح نوری غیر خطی در گاوسی منبع کوانتومی نامتقارن توسط تقریب میزانموثر و نظریه اختلال مورد مطالعه قرار گرفته است.   نتایج عددی نشان می دهد که ضرایب اصلاح نوری غیر خطی به شدت وابسته به سد ارتفاع V   از گاوسی چاه کوانتومی، طیف L از پتانسیل سلول و میدان الکتریکی F  می باشد. علاوه بر این، نتایج عددی نشان می دهد که هر چقدر V 0، L و F تغییر یابند با توجه به اثرات polaron ، ضرایب اصلاح نوری χ۰ (۲) دریافتی تا حد زیادی افزایش یافته است.

خطی و ضریب جذب نوری غیرخطی و تغییر ضریب شکست در منابع کوانتومی نامتقارن گاوسی با میدان الکتریکی اعمال شده:

خطی و ضریب جذب نوری غیرخطی و تغییر ضریب شکست در منابع کوانتومی نامتقارن  گاوسی با میدان الکتریکی اعمال شده توسط تقریب میزان موثر و روش ماتریس چگالی فشرده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.  وابستگی ضریب خطی و غیر خطی جذب نوری و تغییرات ضریب شکست در ارتفاع کوانتومی به خوبی صورت گرفته  و اعمال درست الکتریسیته F با مقادیر ویژه انرژی و eigenfunctions   صورت گرفته است نتایج محاسبه ما نشان می دهد که ضریب جذب نوری خطی و غیر خطی و تغییرات ضریب شکست توسط سه عامل تحت ذکر شده در بالا تحت تاثیر قرار می گیرند. انرژی مورد مطالعه قرار محدوده بالقوه سلول L و میدان الکتریکی اعمال شده F با مقادیر ویژه انرژی و  eigenfunctions وانرژی مقرر . V0V0مطالعه شده است که  طیف وسیعی از پتانسیل سلول می باشند نتایج محاسبه ما نشان می دهد که ضریب جذب نوری خطی و غیر خطی و تغییرات ضریب شکست توسط سه عامل تحت تاثیرذکر شده در بالا قرار میگیرند.

شبیه سازی های با وضوح بالا از مسیرهای مهاجرت و خطر بالقوه مرتبط در پروژه ذخیره سازی CO2 IEAGHG Weyburn-Midale:

منطقه Weyburn تا کنون بیش از ۴۰۰۰ حلقه چاه در منطقه ارزیابی ریسک شده در سال ۲۰۰۰  است که km2 است.  در حال حاضرچگالی کاملا بالا و مقیاس های منطقه ای یک چالش عمده برای مدل سازی جریان  شبیه سازی های مرسوم بوده که  نیاز به شبکه های درشت، که منجر به از دست دادن قابل توجهی از جزئیات زمین شناسی می شود می باشد. یک روش با وضوح بالا، با استفاده از جریان مویرگی هیدرودینامیکی برای شبیه سازی مهاجرت(حرکت) CO2 در سراسر منطقه  صورت گرفته است. جهت غلبه بر این مشکل  متن یا آدرس وب سایتی را تایپ کنید یا سندی را ترجمه کنید. به شناسایی چاه های همراه  با مسیرهای حرکتی(مهاجرت) کافی است که در آنها ممکن است به سفره های آب نشت، که ممکن است به عنوان مناطق ذخیره سازی ثانویه عمل می کنند برمی خوریم. زیر مجموعه ما  از ۶۲ حلقه چاه است که برای ارزیابی ریسک بیشتر مشخص شده اند  در یک برآورد اولیه، حجم ذخیره سازی مدل برای تله مرتبط با زیر مجموعه مشخص از چاه فراهم شده  معادل مهار ثانویه به حدود ۱۰ درصد از مسیرمهار شده  نهایی (۳ از ۳۰ تن) می باشد. به این ترتیب، سفره های آب پوشاننده موجب افزایش امنیت ذخیره سازی برای Weyburn می شوند.

استفاده بالقوه از پرواز خاکستر کلاس c  ژئوپلیمر در چاه نفت حفاری عملیات:

پیشینه  توسعه فشاری قدرت پرواز کلاس C ژئوپلیمتر خاکستر تحت فشار بالا و درجه حرارت بالا از پخت به عنوان یک جایگزین خوب در نظر گرفته شده است. مقاومت فشاری تک محوره (UCS) نتایج، نشان می دهد  که چگونه درجه حرارت پخت تحت تاثیر قرار اولیه توسعه مقاومت فشاری قرار می گیرد. همانطور که درجه حرارت افزایش می یابد( ۸۷-۱۲۵ ° C) همچنین واکنش متوالی به نظر می رساند که  اتفاق(عملکرد) در غلظت های بالاتر از سود، که باعث کاهش مقاومت فشاری در دمای بالاتراست رخ می دهد. میکروسکوپ الکترونی گرفته شده (SEM فوتون)  در تصاویر نشان داده، تغییر در مورفولوژی نمونه در ۱۲۵ ° C با غلظت های بالاتر از نرخ و  تجزیه و تحلیل سیمان التراسونیک (UCA) می باشد و در این بررسی توسعه قدرت لحظه از دوغاب ژئوپلیمری استفاده شد. مدل سیمان، قادر به ارزیابی توسعه مقاومت فشاری نیست، گزینه الگوریتم های سفارشی در نرم افزار  متن یا آدرس وب سایتی را تایپ کنید یا سندی را ترجمه کنید.همبستگی تجربی می تواند  با دقت برآورد شده و  قدرت صوتی از مایع قابل ملاحظه ای در ۱۲۵ درجه سانتی گراد  حاصل شود. اندازه گیری های رئولوژیکی دوغاب ژئوپلیمری آماده،  رفتار نیوتنی را از خود نشان می دهند.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله انتشار فوتون:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 13
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *