مقاله اضطراب انواع درمانگيرهای رفتاری و خود نظم جويانه

حساسيت زدايي منظم با اخذ تاريخچه مشكل بيمار شروع يم شود اين تاريخچه شامل اخذ اطلاعات در مرود شرايط ترسيع كننده و عوامل رشدي مي شود گاهي براي تاريخچه گرفتن بايد چند مصاحبه صورت بگيرد و پرسش نامه هايي پر شود . دليل اصلي اين كار هم مشخص كردن كانون اضطراب بيمار است هم چنين بخشي از درمان مربوط به اين قضيه است كه ايا حساسيت زدايي منظم درمان مناسبي است . حساسيت زدايي منظم غالبا برا يبيماري مناسب است كه توان مقابله اي رضايت بخشي دارد ولي در برخي وضعيت ها دچار اضطراب شديد مي وشد . از سوي ديگر اگ بيمار فاقد برخي مهارت ها باشد و در وضعيت هايي كه نياز به انها مهارت ها هست مضطرب شود حساسيت زدايي نامناسب و مخرب است . سپس مشكل براي بيمار تشريح مي وشد . اين تشريح شامل طرح مثال هايي از زندگي بيمار و نحوه راگيري اضطراب ها توس طاو و حفظ انها است . به دبنلا اين قضيه دلايل ضروري بودن اجراي حساسيت زدايي منظم توضيح داده مي شود توضيحات و مثال ها بايد براي بيمار قابل فهم باشند و با زبان علمي نامفهوم بيان نشوند به عبارت ديگر متخصص روانشناسی باليني در اين مرحله حساسيت زدايي منظم را به بيمار مي فروشد بايد اضافه كنيم كه كل فرايند مصاحبه سنجش و توضيح با گررمي و توام با پذيرش و درك صورت مي گيرد .

آرامش:

رفتار درمانگرها غالبا از روش هاي ارامش پيشرونده جيكوبس 1938 استفاده مي كنند بيمار ابتدا ياد مي گيرد برخي عضلات خودش را سفت و شل بكند سپس فرق احساس شل بودن عضلات و گرفتگي انها را حس كند . دستورالعمل هاي ايجاد ارامش را مي توانيم ضبط كنيم و در منزل جهت تمرين پخش كنيم به طور كلي شش جلسه صرف ارامش مي شود . گاهي نيز براي القاي ارامش از هيپنوتيزم استفاده مي شود در پاره اي از موارد هم بيمار بايد صحنه هاي ارام بخش را تجسم كند و بالاخره گاهي از تمرين هاي تنفسي برا يافزايش ارامش استفاده مي شود .سلسله مراتب اضطراب بيمار و درمانگر هنگام بحث درباره مشكلات وضعيتي كه مشكلات در ان روي مي دهند و نحوه پيدايش مشكلات به كمك يكديگر يك سلسله مراتب تهيه مي كنند .مشكلات و اضطراب هايي كه دايم بپيش مي ايند جدا مي شوند و سپس از لحاظ ميزان اضطراب اور بودن مرتب مي شوند از وضعيتي كه كمترين اضطراب را ايجاد مي كند تا وصعيتي كه بيشترين اضطراب را به وجود مي اورد يك سلسله مراتب اضطراب معمولي شامل 20 تا 25 ماده است كه در فواصل مساوي از كم تا متوسط و زياد چيده شده اند .

در روش حساسيت زداي ياز بيمار خواسته مي شود ضعيف ترين ماده سلسله مرابت را تجسم كند ماده اي كه كمترين اضطراب را ايجاد مي كند او اين كار را بايد در كمال ارامش انجام بدهد درمانگر صحنه را توصيف مي كند و بيمار حدودا 10 ثانيه خودش را د ران صحنه تجسم مي كندسپس بيمار را به تدريج در سلسهل مراتب بالا مي برد هر جلسه تا 5 ماده هر دفعه كه ميازن اضطراب افزايش مي يابد بيمار بايد علامت بدهد سپس درمانگر از بيمار مي خواهد تجسم ان صحنه را متوقف كند درمانگر به بيمار كمكگ مي كند يك بار ديگر ارامش پيدا كند . پس از چند دقيقه دوباره كار را از سر مي گيرد در حالت ارماني بيمار بايد بتواند ظرف چند جلسه بدون هيچ ناراحتي خاصي بالاترين ماده را در سلسله مراتب تجسم كند .روش استاندارد حساسيت زداي يمنظم از اين قرار است كه صحنه ها به ترتيب شدت ارايه مي شوند تا از اضطراب بي موقع و زود هنگامي كه در اجراي روش مزبور اخلال مي كند پرهيز شود .ولي برخي از متخصصان باليني دريافت اند ارايه معكوس سلسله مراتب يعني از اضطراب اورترين صحنه به كم اضطراب اورترين صحنه نيز ترس هاي شديد را كاهش مي دهد .حساسيت زدايي منظم چند مولفه دارد . دستورالعمل ها اين نكته را القا مي كنند كه نتيجه مثبتي عايد خواهد شد . بنابراين فرايند مزبور تحت تاثير قضيه انتظار بهبود قرار مي گيرد عنصر بسيار مهم ديگر تقويت مثبت درمانگر است كه پس از اطلاع دادن كاهش اضطراب توسط بيمار بهبود يافتن وي در خاررج از اتاق درمان و طي كردن موفقيت اميز سلسهل مراتب اضطراب انجام مي شود .

اضطراب
اضطراب

تصوير سازي ذهني:

اين تمرين بر اساس دو روش كلي به كار گرفته ميشود در روش اول از آن به عنوان وسيله اي براي منحرف كردن توجه مراجعين مبتلا به درد و افراد تحت تنيدگي استفاده ميشود در روش دوم فرصتي براي تمرين مهارتهاي مقابله اي براي مراجعين فراهم ميشود و يا آنها راباآنچه كه به عنوان كار نگران كننده شناخته ميشود مشغول ميكنند درمانگر با استفاده از تصوير سازي ذهني و ايفاي نقش به تمرين اقدامات مقابله اي در جلسات آموزشي ميپردازد واز اين راه به موقعيت پر تنيدگي نزديك ميشود سپس تمرين بعدي در محيط واقعي برنامه ريزي واجرا و مورد ارزشيابي قرار ميگيرد.درتصوير سازي ذهني مشابه حساسيت زدايي از مراجع خواسته ميشود تا به هنگام ارامش صحنه هاي تهديد كننده را از حداقل ميزان اضطراب زايي آن تا مواردي كه حداكثر  اضطراب راايجاد ميكنند تجسم ميكنند تجسم كند تفاوت تنيدگي زدايي با حساسيت زدايي منظم اين است كه در كار ولپي هنگامي كه شخص دچار تنيدگي ميشود صحنه قطع ميگردد ولي در مورد تنيدگي زدايي از مراجع خواسته ميشود تا مقابله با موقعيت پر تنيدگي را تجسم كند صحنه هاي ارائه شده نشانه هاي درون فردي و بين فردي با شدت كم را نشان ميدهند كه بيانگر شروع موقعيت پرتنيدگي يا واكنش تنيدگي است هدف اين است كه به مراجعين آموخته شود كه به علائم آشفتگي رواني خود توجه كنند به منظور ايجاد شباهت بيشتر بين تصوير سازي و تجربيات واقعي زندگي از تصوير سازي مقابله اي استفاده ميشود دراين روش مراجعين چنين تصور ميكنند كه تحت تنيدگي قرار گرفته اند و اجازه ميدهند افكار واحساسات تنيدگي زا به ذهن آنها خطور كند وسپس با استفاده از مهارتهاي مقابله اي كه قبلاً فراگرفته اند با اين مشكلات به مقابله مي پردازند به اين ترتيب مشاجرات روزانه و يا وقايع پرتنيدگي زندگي فرصتهايي را براي تمرين مهارتهاي مقابله  اي در شخص به وجود مي آورند.

اموزش قاطعيت و جرات:

بي جراتي يكي از مسائل جاري وش ايعي است كه سبب شده كتابهاي متعددي در اين زمينه به رشته تحرير در ايد بسياري از مردم نياز دارند از حقوق شخصث خود اگاه شوند و ياد بگيرند چگونه بدون تجاوز به حقوق ديگران و بدون اينكه مجبور باشند پرخاشگرانه يا فعل پذيرانه رفتار كند به زندگي خود ادامه دهندجرات اموزي نظامي را توصيف مي كنند كه طي ان بیمار ياد مي يگرد خواسته هايش را به طور متناسب مطرح كند به ديگران پسخوراند مثبت بدهد بر خواسته هاي خود پافشاري كند و در صورت لزوم از خود دفاع كند .

حساسيت زدايي منظم:

اين فن معمولا وقتي به كار مي رود كه بيمار ظرفيت پاسخ دهي رضايت بخش به وضعيت مربوطه يا مجموعه اي از وضعيت ها را داشته باشد هر چند با واكنش اضطراب ترس يا اجتناب اصولا حساسيت زداي يمنظم فني برا يكاهش اضطراب است . اين فن كه توسط سالتر 1949 و ولب 1958 ابداع شد مبتني بر بازداري تقابلي است اصلي ساده مبني بر اين كه نمي توان به طور همزمان ارامش و اضطراب داشت . دراين فن ابتدا نحوه ايجاد ارامش به بمياران اموزش داده مي وشد و سپس محرك هايي كه به تدريج اضطراب اورتر مي وشند ارايه مي شود . در نهايت حساسيت بيمار نسبت به اين محرك هاي ترسناك زدوده مي وشد چون انها را در حالت ارامش تجربه كرده است.

عناوین دیگری از مقاله اضطراب انواع درمانگيرهای رفتاری و خود نظم جويانه :

 • ايفاي نقش والگوگيري تمرين رفتاري
 • اموزش تمركز بر دريافتهاي حسي
 • اضطراي ، تنيدگي ، و سطوح آن
 • منطق سازوكارها وكاربردها
 • انواع الگو گيري
 • مراقبه متعالي (TM)
 • روان تحليل گري سنتي
 • تحليل سنتي در كودكان
 • درمانگري روابط موضوعي
 • درمانگري تعقلي ـ هيجاني (‌اليس )
 • روشهاي مهار تنيدگي
 • بررسی نظریه های دو وجهی و چند وجهی
 • مراحل و روش اجراي شيوه تنيدگي زدايي
 • فرايند مفهوم سازي مجدد
 • درمانگري رفتاري ـ شناختي مايشن بام
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله اضطراب انواع درمانگيرهای رفتاری و خود نظم جويانه:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 79
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *