مقاله اضطراب انواع درمانگیرهای رفتاری و خود نظم جویانه

حساسیت زدایی منظم با اخذ تاریخچه مشکل بیمار شروع یم شود این تاریخچه شامل اخذ اطلاعات در مرود شرایط ترسیع کننده و عوامل رشدی می شود گاهی برای تاریخچه گرفتن باید چند مصاحبه صورت بگیرد و پرسش نامه هایی پر شود . دلیل اصلی این کار هم مشخص کردن کانون اضطراب بیمار است هم چنین بخشی از درمان مربوط به این قضیه است که ایا حساسیت زدایی منظم درمان مناسبی است . حساسیت زدایی منظم غالبا برا یبیماری مناسب است که توان مقابله ای رضایت بخشی دارد ولی در برخی وضعیت ها دچار اضطراب شدید می وشد . از سوی دیگر اگ بیمار فاقد برخی مهارت ها باشد و در وضعیت هایی که نیاز به انها مهارت ها هست مضطرب شود حساسیت زدایی نامناسب و مخرب است . سپس مشکل برای بیمار تشریح می وشد . این تشریح شامل طرح مثال هایی از زندگی بیمار و نحوه راگیری اضطراب ها توس طاو و حفظ انها است . به دبنلا این قضیه دلایل ضروری بودن اجرای حساسیت زدایی منظم توضیح داده می شود توضیحات و مثال ها باید برای بیمار قابل فهم باشند و با زبان علمی نامفهوم بیان نشوند به عبارت دیگر متخصص روانشناسی بالینی در این مرحله حساسیت زدایی منظم را به بیمار می فروشد باید اضافه کنیم که کل فرایند مصاحبه سنجش و توضیح با گررمی و توام با پذیرش و درک صورت می گیرد .

آرامش:

رفتار درمانگرها غالبا از روش های ارامش پیشرونده جیکوبس ۱۹۳۸ استفاده می کنند بیمار ابتدا یاد می گیرد برخی عضلات خودش را سفت و شل بکند سپس فرق احساس شل بودن عضلات و گرفتگی انها را حس کند . دستورالعمل های ایجاد ارامش را می توانیم ضبط کنیم و در منزل جهت تمرین پخش کنیم به طور کلی شش جلسه صرف ارامش می شود . گاهی نیز برای القای ارامش از هیپنوتیزم استفاده می شود در پاره ای از موارد هم بیمار باید صحنه های ارام بخش را تجسم کند و بالاخره گاهی از تمرین های تنفسی برا یافزایش ارامش استفاده می شود .سلسله مراتب اضطراب بیمار و درمانگر هنگام بحث درباره مشکلات وضعیتی که مشکلات در ان روی می دهند و نحوه پیدایش مشکلات به کمک یکدیگر یک سلسله مراتب تهیه می کنند .مشکلات و اضطراب هایی که دایم بپیش می ایند جدا می شوند و سپس از لحاظ میزان اضطراب اور بودن مرتب می شوند از وضعیتی که کمترین اضطراب را ایجاد می کند تا وصعیتی که بیشترین اضطراب را به وجود می اورد یک سلسله مراتب اضطراب معمولی شامل ۲۰ تا ۲۵ ماده است که در فواصل مساوی از کم تا متوسط و زیاد چیده شده اند .

در روش حساسیت زدای یاز بیمار خواسته می شود ضعیف ترین ماده سلسله مرابت را تجسم کند ماده ای که کمترین اضطراب را ایجاد می کند او این کار را باید در کمال ارامش انجام بدهد درمانگر صحنه را توصیف می کند و بیمار حدودا ۱۰ ثانیه خودش را د ران صحنه تجسم می کندسپس بیمار را به تدریج در سلسهل مراتب بالا می برد هر جلسه تا ۵ ماده هر دفعه که میازن اضطراب افزایش می یابد بیمار باید علامت بدهد سپس درمانگر از بیمار می خواهد تجسم ان صحنه را متوقف کند درمانگر به بیمار کمکگ می کند یک بار دیگر ارامش پیدا کند . پس از چند دقیقه دوباره کار را از سر می گیرد در حالت ارمانی بیمار باید بتواند ظرف چند جلسه بدون هیچ ناراحتی خاصی بالاترین ماده را در سلسله مراتب تجسم کند .روش استاندارد حساسیت زدای یمنظم از این قرار است که صحنه ها به ترتیب شدت ارایه می شوند تا از اضطراب بی موقع و زود هنگامی که در اجرای روش مزبور اخلال می کند پرهیز شود .ولی برخی از متخصصان بالینی دریافت اند ارایه معکوس سلسله مراتب یعنی از اضطراب اورترین صحنه به کم اضطراب اورترین صحنه نیز ترس های شدید را کاهش می دهد .حساسیت زدایی منظم چند مولفه دارد . دستورالعمل ها این نکته را القا می کنند که نتیجه مثبتی عاید خواهد شد . بنابراین فرایند مزبور تحت تاثیر قضیه انتظار بهبود قرار می گیرد عنصر بسیار مهم دیگر تقویت مثبت درمانگر است که پس از اطلاع دادن کاهش اضطراب توسط بیمار بهبود یافتن وی در خاررج از اتاق درمان و طی کردن موفقیت امیز سلسهل مراتب اضطراب انجام می شود .

اضطراب
اضطراب

تصویر سازی ذهنی:

این تمرین بر اساس دو روش کلی به کار گرفته میشود در روش اول از آن به عنوان وسیله ای برای منحرف کردن توجه مراجعین مبتلا به درد و افراد تحت تنیدگی استفاده میشود در روش دوم فرصتی برای تمرین مهارتهای مقابله ای برای مراجعین فراهم میشود و یا آنها راباآنچه که به عنوان کار نگران کننده شناخته میشود مشغول میکنند درمانگر با استفاده از تصویر سازی ذهنی و ایفای نقش به تمرین اقدامات مقابله ای در جلسات آموزشی میپردازد واز این راه به موقعیت پر تنیدگی نزدیک میشود سپس تمرین بعدی در محیط واقعی برنامه ریزی واجرا و مورد ارزشیابی قرار میگیرد.درتصویر سازی ذهنی مشابه حساسیت زدایی از مراجع خواسته میشود تا به هنگام ارامش صحنه های تهدید کننده را از حداقل میزان اضطراب زایی آن تا مواردی که حداکثر  اضطراب راایجاد میکنند تجسم میکنند تجسم کند تفاوت تنیدگی زدایی با حساسیت زدایی منظم این است که در کار ولپی هنگامی که شخص دچار تنیدگی میشود صحنه قطع میگردد ولی در مورد تنیدگی زدایی از مراجع خواسته میشود تا مقابله با موقعیت پر تنیدگی را تجسم کند صحنه های ارائه شده نشانه های درون فردی و بین فردی با شدت کم را نشان میدهند که بیانگر شروع موقعیت پرتنیدگی یا واکنش تنیدگی است هدف این است که به مراجعین آموخته شود که به علائم آشفتگی روانی خود توجه کنند به منظور ایجاد شباهت بیشتر بین تصویر سازی و تجربیات واقعی زندگی از تصویر سازی مقابله ای استفاده میشود دراین روش مراجعین چنین تصور میکنند که تحت تنیدگی قرار گرفته اند و اجازه میدهند افکار واحساسات تنیدگی زا به ذهن آنها خطور کند وسپس با استفاده از مهارتهای مقابله ای که قبلاً فراگرفته اند با این مشکلات به مقابله می پردازند به این ترتیب مشاجرات روزانه و یا وقایع پرتنیدگی زندگی فرصتهایی را برای تمرین مهارتهای مقابله  ای در شخص به وجود می آورند.

اموزش قاطعیت و جرات:

بی جراتی یکی از مسائل جاری وش ایعی است که سبب شده کتابهای متعددی در این زمینه به رشته تحریر در اید بسیاری از مردم نیاز دارند از حقوق شخصث خود اگاه شوند و یاد بگیرند چگونه بدون تجاوز به حقوق دیگران و بدون اینکه مجبور باشند پرخاشگرانه یا فعل پذیرانه رفتار کند به زندگی خود ادامه دهندجرات اموزی نظامی را توصیف می کنند که طی ان بیمار یاد می یگرد خواسته هایش را به طور متناسب مطرح کند به دیگران پسخوراند مثبت بدهد بر خواسته های خود پافشاری کند و در صورت لزوم از خود دفاع کند .

حساسیت زدایی منظم:

این فن معمولا وقتی به کار می رود که بیمار ظرفیت پاسخ دهی رضایت بخش به وضعیت مربوطه یا مجموعه ای از وضعیت ها را داشته باشد هر چند با واکنش اضطراب ترس یا اجتناب اصولا حساسیت زدای یمنظم فنی برا یکاهش اضطراب است . این فن که توسط سالتر ۱۹۴۹ و ولب ۱۹۵۸ ابداع شد مبتنی بر بازداری تقابلی است اصلی ساده مبنی بر این که نمی توان به طور همزمان ارامش و اضطراب داشت . دراین فن ابتدا نحوه ایجاد ارامش به بمیاران اموزش داده می وشد و سپس محرک هایی که به تدریج اضطراب اورتر می وشند ارایه می شود . در نهایت حساسیت بیمار نسبت به این محرک های ترسناک زدوده می وشد چون انها را در حالت ارامش تجربه کرده است.

عناوین دیگری از مقاله اضطراب انواع درمانگیرهای رفتاری و خود نظم جویانه :

 • ایفای نقش والگوگیری تمرین رفتاری
 • اموزش تمرکز بر دریافتهای حسی
 • اضطرای ، تنیدگی ، و سطوح آن
 • منطق سازوکارها وکاربردها
 • انواع الگو گیری
 • مراقبه متعالی (TM)
 • روان تحلیل گری سنتی
 • تحلیل سنتی در کودکان
 • درمانگری روابط موضوعی
 • درمانگری تعقلی ـ هیجانی (‌الیس )
 • روشهای مهار تنیدگی
 • بررسی نظریه های دو وجهی و چند وجهی
 • مراحل و روش اجرای شیوه تنیدگی زدایی
 • فرایند مفهوم سازی مجدد
 • درمانگری رفتاری ـ شناختی مایشن بام
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله اضطراب انواع درمانگیرهای رفتاری و خود نظم جویانه:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 79
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *