مقاله استخوان رشته علوم پزشکی و تجربی

تصویر فیلتر شده پزشکی Icartitage(X) و Sspace(X) آستانه گیری می شوند، با مقدار سطح آستانه ای توسط اپراتور تعیین می شود. از آنالیز اتصال و رشد ناحیه اینواحی تقریبی غضروف استابولار Sacat، غضروف(استخوان) فمور Sfemur و فضای آرتیکولار Sspace بدست می آید. آنالیز اتصال و رشد ناحیه ای بعداً توضیح داده می شود.شکل ۱(C) نتایج آستانه گیری از تصاویر ارتقاء یافته غضروف را نمایش می دهد. شکل و (g) سطح ۳ بعدی ۳-D Surface renderings? از غضروف ارتقاء یافته و تصویر اولیه MR را نمایش می دهند. مقایسه این دو تصویر به طور واضح فایده استفاده از فیلتر ارتقاء غضروف را نشان می دهد. نتایج بخش بندی غضروف فمور، غضروف استابولار و فضای آرتیکولار را نمایش می دهد. توجه کنید که مرزهای نواحی غضروف(استخوان) شامل تقریب خوبی از لبه داخلی (متصل به استخوان) از غضروف است در حالی که مرزهای فضای آرتیکولار تقریبی از لبه خارجی در ناحیه ای را می دهند که غضروف استابولار و فمور همپوشانی دارند.در این مرحله، باید اپراتور با یک مقدار سطح آستانه و یک نقطه در اجزاء متصل را حدس بزند. به اپراتور برای حذف کردن دستی اتصالات ناخواسته به منظور بخش بندی نواحی خارجی نیاز است.

انتخاب ناحیه مورد نظر (ROI):

در این سری از مطالعات، تصاویر CT گرفته شده از مفصل لگن در جهت محور بوده و ست دیتا از ۶۰ مریض موجود است. در هر ست از دیتاها اسلایس های بین ۸۵ تا ۹۵ استفاده می شود. برای داشتن کل لگن و مفصل آن در هر مریض، اولین اسلایس های تصاویر CT به عنوان اولین اسلایس های سطح شروع کانال ساکرال (درست زیر L5 و ورتبرا) در نظر گرفته می شود. دریافتیم که در ۱۲۰ لگن بخش بالایی و پایینی مفصل لگن قابل دیدن در اسلایس ۱۰ تا ۴۲ است، تعداد اسلایس هایی که مفصل لگن در آنها وجود دارد کمتر از ۳۲ اسلایس است. هر اسلایس استخوان دارای ۵۱۲×۵۱۲ پیکسل است. بر اساس تقارن بدن انسان، هر مفصل لگن در نیمی از تصاویر CT دریافت شده دیده می شود.یک پنجره با سایز ۵۱۲×۲۵۶ برای انتخاب مفصل سمت چپ و راست در هر اسلایس استفاده می شود.از مرکز تصویر انتخاب شده پنجره یا به اندازه ۲۵۶×۲۵۶ برای انتخاب مرحله مورد نظر، برای ادامه برنامه درنظر گرفته می شود.از دو مرحله بالا که بیان شد تنها انتخاب راست یا چپ استخوان مفصل به کمک اوپراتور تکمیل می شود. بقیه مراحل به طور اتوماتیک انجام می شود. بر اساس تنظیمات اولیه، ROI درنظر گرفته شده برروی ۳۲ اسلایس در هر ست دیتا انجام می شود.

استخوان
استخوان

نمونه برداری مجدد:

ابعاد واکسل مورد استفاده در دیتاهای CT مورد مطالعه در این طرح سه بعدی هستند؛ ۳mm3×۰٫۶۸×۰٫۶۸٫ چون دیتاهای سه بعدی تصاویر CT از رزولوشن بالایی در صفحه و بالطبع رزولوشن پایین در محور برخوردار هستند، ملاحظات دقیق برروی رزولوشن غیر ایزوتروپیک برای گرفتن کانگلوشن با فیلترهای ایزوتروپیک لازم است. همانطور که در روشهای مطرح شده در قبل بیان شد با اعمال تابع فیلتر گوسی با انحراف معیارهای متفاوت احتیاج داریم. پس نیاز است که دیتاهای داده شده را افزایش دهیم (Up Sample). این افزایش نمونه در جهت اسلایس و با اینترپلاسیون سینک و پر کردن صفردر حوزه فرکانس انجام می شود. علت استفاده از اینترپولاسیون سینک کاهش اثر مخرب و ناخواسته حلقه های گیبس است و نمونه ها با فاکتور ۴ افزایش پیدا کردند که باعث می شود سایز واکسل جدید ۰٫۷۵mm3×۰٫۶۸×۰٫۶۸٫ این واکسلها هنوز هم غیر سه بعدی هستند اما در مقایسه با سایز اولیه ۳mm3×۰٫۶۸×۰٫۶۸ قابل قبول تر است. یک حجم با سایز ۱۲۸×۲۵۶×۲۵۶ پیکسلی به عنوان ROI در طی این طرح در نظر گرفته شده است.

هموارسازی:

تصاویر CT با نویز دیگرید شده اند. نویزهای از قبیل بلورینگ ذاتی اسکنرهای CT، اثر حجم جزئی، تداخل تجهیزات پزشکی دیگر و بقیه فاکتورها اطلاعات سه بعدی CT را با یک فیلتر گوسی کانوالو کرده تا ست دیتایی استخوان را به دست بیاوریم که نویز آن کاهش یافته و توزیع نایکنواخت استخوان را نیز کاهش دهد. بعد از انتخاب ROI و افزایش نمونه ها و هموارسازی بقیه مراحل پروسه به طور اتوماتیک انجام می شود.

آستانه گیری بر اساس بافت نگار:

ما هیستوگرام  استخوان مفصل  لگن را در ROI انتخاب شده محاسبه می کنیم. دو پیک در این هیستوگرام پیدا می شود. پیک بزرگتر مربوط به بافت استخوانی غشایی و اسفنجی استابولوم و سر فمور است و پیک کوچکتر مربوط به بافتهیا نرم اطراف است. دو تابع گوسی را به این دو پیک فیت می کنیم. در استفاده از منحنی گوسی ما یک مقدار آستانه بر اساس توزیع بایمودال محاسبه می کنیم و تصویر هموارسازی شده را باینری می کنیم.

باینری و عملیات مورفولوژی:

باینری کردن ست دیتاها با روش گفته شده باعث ایجاد سوراخهایی در تصویر باینری شده می شود. بعلاوه یک سری از اجزاء ناخواسته بصورت نواحی کوچک در تصویر ایجاد می گردد. ما یک سری عملیات باینری مورفولوژیکال برای از بین بردن نواحی کوچک نامطلوب با باز یا بسته کردن ناحیه و پر کردن سوراخهای ایجاد شده طراحی کرده ایم.

تصویر سنتز شده:

به منظور سنجیدن محدودیت دقت روش بیان شده، تصاویر سه بعدی را مورد استفاده قرار دادیم تا تأثیرات جزئی حجمی را شبیه سازی نماییم. دو تصویر ارجینال نشر شده شامل ۶۰۰×۶۰۰×۶۰۰ ماتریس است که به توسط متوسط گیری در این ناحیه ۲۴×۱۰×۱۰ به منظور شبیه سازی حجمی جزئی به ماتریس
۲۵×۶۰×۶۰ کاهش یافته است. اندازه واکس اصلی ۰٫۶۲۵(mm)3×۰٫۶۲۵×۰٫۶۲۶ است که در تصویر کاهش یافته به ۱٫۵(mm)3×۰٫۶۲۵×۰٫۶۲۶ تبدیل می شوند، که همان اندازه واکسل در تصاویر MR واقعی است. تصاویر شامل ساختارهای لایه ای است همراه با یک پروفایل از ضخامت ثابت که برروی کره ای با قطر تقریبی
۴۰-mm توزیع شده است. (این قطر تقریبی سر فمور است) تصویر کاهش یافته اینترپلاسیون به ماتریس ۱۲۰×۱۲۰×۱۲۰ تبدیل می شود. یک تصویر کاهش یافته دیگر، ماتریس ۱۲۰×۱۲۰×۱۲۰ با متوسط گیری فضای  ۵×۵×۵ به منظور ایجاد تصویر MR با رزولوشن بالا تولید می کنیم.شکل (a)2 میانگین ضخامت تخمین زده شده ساختار لایه ای را در اسلایسی که از مرکز کره می گذرد / که شعاع آن mm20 است) را نشان می دهد. همانطور که دیده شده تأثیر حجم جزئی بر دقت کمینه است. شکل ۲(b) ضخامت تخمین زده شده در اسلایسی که از مرکز کره mm5/12 است، که تأثر جزئی حجم قابل توجه است. رسم ضخامت تخمین رده شده از تصاویر سنتز شده با رزولوشن بالا به عنوان تقریب خوبی از محدودیت دقت در تخمین ضخامت با توجه به رزولوشن و ۶e بدون خروجی حجمی باشد.رسم مشتق های تصاویر با رزولوشن بالا تأثیر حجمی جزئی را در دقت در شکل (b) و (a)2 نمایش می دهد. برای دیدن تأثیر حجم جزئی بر دقت، تغییرات ضخامت تخمین زده شده موجب فاصله بین اسلایس مورد نظر و مرکز کره در شکل (c)2 رسم شده است. منحنی ها برای تصویر با رزولوشن بالا در همه فاصله ها ایده آل است که این مورد نمایش داده نشده است.

میاحثی دیگر از مقاله استخوان رشته علوم پزشکی و تجربی:

  • تعریف مسأله یا فرضیه
  • هدف از طرح مورد نظر و ضرورت انجام آن
  • بخش بندی غضروف و ناحیه فضای ارتیکولار
  • پیش پرداز تصاویر MR
  • اینترپلاسیون و فیلتر کردن به منظور ارتقاء غضروف
  • لوکالیزه کرده لبه با پیکها و مشخص کردن ضخامت
  • لبه غضروف در دو مرحله لوکالایز استخوان
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله استخوان رشته علوم پزشکی و تجربی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 27
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *