مقاله استخوان رشته علوم پزشکی و تجربی

تصوير فيلتر شدة پزشکی Icartitage(X) و Sspace(X) آستانه گيري مي شوند، با مقدار سطح آستانه اي توسط اپراتور تعيين مي شود. از آناليز اتصال و رشد ناحيه اينواحي تقريبي غضروف استابولار Sacat، غضروف(استخوان) فمور Sfemur و فضاي آرتيكولار Sspace بدست مي آيد. آناليز اتصال و رشد ناحيه اي بعداً توضيح داده مي شود.شكل 1(C) نتايج آستانه گيري از تصاوير ارتقاء يافته غضروف را نمايش مي دهد. شكل و (g) سطح 3 بعدي 3-D Surface renderings? از غضروف ارتقاء يافته و تصوير اوليه MR را نمايش مي دهند. مقايسه اين دو تصوير به طور واضح فايده استفاده از فيلتر ارتقاء غضروف را نشان مي دهد. نتايج بخش بندي غضروف فمور، غضروف استابولار و فضاي آرتيكولار را نمايش مي دهد. توجه كنيد كه مرزهاي نواحي غضروف(استخوان) شامل تقريب خوبي از لبة داخلي (متصل به استخوان) از غضروف است در حالي كه مرزهاي فضاي آرتيكولار تقريبي از لبة خارجي در ناحيه اي را مي دهند كه غضروف استابولار و فمور همپوشاني دارند.در اين مرحله، بايد اپراتور با يك مقدار سطح آستانه و يك نقطه در اجزاء متصل را حدس بزند. به اپراتور براي حذف كردن دستي اتصالات ناخواسته به منظور بخش بندي نواحي خارجي نياز است.

انتخاب ناحيه مورد نظر (ROI):

در اين سري از مطالعات، تصاوير CT گرفته شده از مفصل لگن در جهت محور بوده و ست ديتا از 60 مريض موجود است. در هر ست از ديتاها اسلايس هاي بين 85 تا 95 استفاده مي شود. براي داشتن كل لگن و مفصل آن در هر مريض، اولين اسلايس هاي تصاوير CT به عنوان اولين اسلايس هاي سطح شروع كانال ساكرال (درست زير L5 و ورتبرا) در نظر گرفته مي شود. دريافتيم كه در 120 لگن بخش بالايي و پاييني مفصل لگن قابل ديدن در اسلايس 10 تا 42 است، تعداد اسلايس هايي كه مفصل لگن در آنها وجود دارد كمتر از 32 اسلايس است. هر اسلايس استخوان داراي 512×512 پيكسل است. بر اساس تقارن بدن انسان، هر مفصل لگن در نيمي از تصاوير CT دريافت شده ديده مي شود.يك پنجره با سايز 512×256 براي انتخاب مفصل سمت چپ و راست در هر اسلايس استفاده مي شود.از مركز تصوير انتخاب شده پنجره يا به اندازه 256×256 براي انتخاب مرحله مورد نظر، براي ادامه برنامه درنظر گرفته مي شود.از دو مرحلة بالا كه بيان شد تنها انتخاب راست يا چپ استخوان مفصل به كمك اوپراتور تكميل مي شود. بقية مراحل به طور اتوماتيك انجام مي شود. بر اساس تنظيمات اوليه، ROI درنظر گرفته شده برروي 32 اسلايس در هر ست ديتا انجام مي شود.

استخوان
استخوان

نمونه برداري مجدد:

ابعاد واكسل مورد استفاده در ديتاهاي CT مورد مطالعه در اين طرح سه بعدي هستند؛ 3mm3×0.68×0.68. چون ديتاهاي سه بعدي تصاوير CT از رزولوشن بالايي در صفحه و بالطبع رزولوشن پايين در محور برخوردار هستند، ملاحظات دقيق برروي رزولوشن غير ايزوتروپيك براي گرفتن كانگلوشن با فيلترهاي ايزوتروپيك لازم است. همانطور كه در روشهاي مطرح شده در قبل بيان شد با اعمال تابع فيلتر گوسي با انحراف معيارهاي متفاوت احتياج داريم. پس نياز است كه ديتاهاي داده شده را افزايش دهيم (Up Sample). اين افزايش نمونه در جهت اسلايس و با اينترپلاسيون سينك و پر كردن صفردر حوزة فركانس انجام مي شود. علت استفاده از اينترپولاسيون سينك كاهش اثر مخرب و ناخواستة حلقه هاي گيبس است و نمونه ها با فاكتور 4 افزايش پيدا كردند كه باعث مي شود سايز واكسل جديد 0.75mm3×0.68×0.68. اين واكسلها هنوز هم غير سه بعدي هستند اما در مقايسه با سايز اولية 3mm3×0.68×0.68 قابل قبول تر است. يك حجم با سايز 128×256×256 پيكسلي به عنوان ROI در طي اين طرح در نظر گرفته شده است.

هموارسازي:

تصاوير CT با نويز ديگريد شده اند. نويزهاي از قبيل بلورينگ ذاتي اسكنرهاي CT، اثر حجم جزئي، تداخل تجهيزات پزشكي ديگر و بقيه فاكتورها اطلاعات سه بعدي CT را با يك فيلتر گوسي كانوالو كرده تا ست ديتايي استخوان را به دست بياوريم كه نويز آن كاهش يافته و توزيع نايكنواخت استخوان را نيز كاهش دهد. بعد از انتخاب ROI و افزايش نمونه ها و هموارسازي بقيه مراحل پروسه به طور اتوماتيك انجام مي شود.

آستانه گيري بر اساس بافت نگار:

ما هيستوگرام  استخوان مفصل  لگن را در ROI انتخاب شده محاسبه مي كنيم. دو پيك در اين هيستوگرام پيدا مي شود. پيك بزرگتر مربوط به بافت استخواني غشايي و اسفنجي استابولوم و سر فمور است و پيك كوچكتر مربوط به بافتهيا نرم اطراف است. دو تابع گوسي را به اين دو پيك فيت مي كنيم. در استفاده از منحني گوسي ما يك مقدار آستانه بر اساس توزيع بايمودال محاسبه مي كنيم و تصوير هموارسازي شده را باينري مي كنيم.

باينري و عمليات مورفولوژي:

باينري كردن ست ديتاها با روش گفته شده باعث ايجاد سوراخهايي در تصوير باينري شده مي شود. بعلاوه يك سري از اجزاء ناخواسته بصورت نواحي كوچك در تصوير ايجاد مي گردد. ما يك سري عمليات باينري مورفولوژيكال براي از بين بردن نواحي كوچك نامطلوب با باز يا بسته كردن ناحيه و پر كردن سوراخهاي ايجاد شده طراحي كرده ايم.

تصوير سنتز شده:

به منظور سنجيدن محدوديت دقت روش بيان شده، تصاوير سه بعدي را مورد استفاده قرار داديم تا تأثيرات جزئي حجمي را شبيه سازي نماييم. دو تصوير ارجينال نشر شده شامل 600×600×600 ماتريس است كه به توسط متوسط گيري در اين ناحيه 24×10×10 به منظور شبيه سازي حجمي جزئي به ماتريس
25×60×60 كاهش يافته است. اندازة واكس اصلي 0.625(mm)3×0.625×0.626 است كه در تصوير كاهش يافته به 1.5(mm)3×0.625×0.626 تبديل مي شوند، كه همان اندازة واكسل در تصاوير MR واقعي است. تصاوير شامل ساختارهاي لايه اي است همراه با يك پروفايل از ضخامت ثابت كه برروي كره اي با قطر تقريبي
40-mm توزيع شده است. (اين قطر تقريبي سر فمور است) تصوير كاهش يافته اينترپلاسيون به ماتريس 120×120×120 تبديل مي شود. يك تصوير كاهش يافتة ديگر، ماتريس 120×120×120 با متوسط گيري فضاي  5×5×5 به منظور ايجاد تصوير MR با رزولوشن بالا توليد مي كنيم.شكل (a)2 ميانگين ضخامت تخمين زده شده ساختار لايه اي را در اسلايسي كه از مركز كره مي گذرد / كه شعاع آن mm20 است) را نشان مي دهد. همانطور كه ديده شده تأثير حجم جزئي بر دقت كمينه است. شكل 2(b) ضخامت تخمين زده شده در اسلايسي كه از مركز كره mm5/12 است، كه تأثر جزئي حجم قابل توجه است. رسم ضخامت تخمين رده شده از تصاوير سنتز شده با رزولوشن بالا به عنوان تقريب خوبي از محدوديت دقت در تخمين ضخامت با توجه به رزولوشن و 6e بدون خروجي حجمي باشد.رسم مشتق هاي تصاوير با رزولوشن بالا تأثير حجمي جزئي را در دقت در شكل (b) و (a)2 نمايش مي دهد. براي ديدن تأثير حجم جزئي بر دقت، تغييرات ضخامت تخمين زده شده موجب فاصله بين اسلايس مورد نظر و مركز كره در شكل (c)2 رسم شده است. منحني ها براي تصوير با رزولوشن بالا در همة فاصله ها ايده آل است كه اين مورد نمايش داده نشده است.

میاحثی دیگر از مقاله استخوان رشته علوم پزشکی و تجربی:

  • تعريف مسأله يا فرضيه
  • هدف از طرح مورد نظر و ضرورت انجام آن
  • بخش بندي غضروف و ناحيه فضاي ارتيكولار
  • پيش پرداز تصاوير MR
  • اينترپلاسيون و فيلتر كردن به منظور ارتقاء غضروف
  • لوكاليزه كرده لبه با پيكها و مشخص كردن ضخامت
  • لبه غضروف در دو مرحله لوكالايز استخوان
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله استخوان رشته علوم پزشکی و تجربی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 27
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *