مقاله آیین دادرسی کیفری رشته حقوق

آیین دادرسی کیفری رشته ای از حقوق عمومی میباشد و سازمان و روشی از کشف جرم و تعقیب جرم و اجزای جرم را مورد برسی قرارمی دهد یعنی در واقع رابطه ای ایجاد می کند بین جرم و مجازات جرم لازمه زمان انجام جرم تا اجرای مجازات جرم مورد نظر تشریفاتی را دارا میباشد این تشریفات بر عهده آیین دادرسی کیفری است مقاله آیین دادرسی کیفری رشته حقوق و تمام مراحل آیین دادرسی کیفری را مورد بررسی کامل قرار میدهد.

ضمانت اجرای قرار کفالت با وثیقه:

احضار این شرایط قاضی از رئیس قوه قضایی می خواهد که وثیقه را ضبط کند اگر وجه الکفاله را نوانیم بگیریم برخی معتقد بودند می توان بازداشت کرد . چون در اجرای محکومیت های با حکم دادگاه نمی توان متهم را بازداشت کرد .اما برخی معتقدند چون کفالت با حکم دادگاه نیست لذا رئیس حوزه قضایی می تواند با فروش مال کفیل یا متهم وجه را بدست آورد در غیر اینصورت دادخواستی علیه متهم یا کفیل می دهد اگر محکوم کرد و نتوانست محکوم به را بدست بیاورد می تواند کفیل یا متهم را بازداشت کرد .و ۱ روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس قضایی قابل تجدید نظر به دادگاه تجدید نظر م ۱۴۳ و ۱۱۶ را اثبات کند .بازداشت موقت  سنگین ترین قرار . اصل بر آزادی متهم است و بازداشت باید امری نادر تلقی شود _ خود متهم و نزدیکان وی باید این حق را داشته باشند یک رابع به حق بودن بازداشت به دادگاه صلح عرضحال بدهند این تصمیم قضایی باید فوراً به متهم ابلاغ شود حتی از آن ذکر شود که متهم بتواند نسبت به این قرار اعتراض کند _ باید به مدت معتدلی به اتهامش رسیدگی شود ودر صورت انتقاد قرار و شرط , تبدیل شود _ متهم بتواند از معاضرت وکیل و مترجم بهره برد  _ حق ملاقات با هسمر و اعضای خانواده اش به این قرار باید در فواصل تعیین مورد تجدید نظر و تغییر قرار گیرد _ حق متهم به تقاضای فکّ قرار بازداشت _ اگر بعداً چنین متهمی محکومیت یافت میزان زندانی که تهد قرار بوده احتساب شود . اگر مجازات جزای نقدی و شود از زندانی کردن فرد شود _ زندان باید متوسط قضات به فوق و مستقل از دولت بازدید شود _ زندان مجرمین و بازداشت ها جدا شود _ بازداشت موقت اجباری کم شود _ اگر حکم برائت یا منع تعقیب قطعی شد باید از متهم جبران خسارت شود این بر خلاف اصل برائت دانسته اند رعایت حقوق و آزادی متهم از آثار اصل برائت است و این قرار آن را تغییر می دهد _ سرنوشت دعوا را تغییر می دهد از جانب قاضی برای متهم ایجاد می شود _ سیاست جنایی و خیلی از مکاتب جلوی مجازات زندان ایستاده اند و معتقد به مجازات جانشین زندان است مثل تعلیق ساده یا و ….

دعاوی خصوصی :

دعوی خصوصی دعوی ضرر و زیان است که مدعی خصوصی در دادگاه کیفری به تبع دهوای عمومی مطرح می کند . تفکیک موجود بین دعوای عمومی و خصوصی در متهم نبود و جرم فقط دعوی ناشی از ضرر و زیان بود . بعد از اینکه دولت در تعقیب جرایم وارد شد اصل بر جنبه عمومی شد و جنبه خصوصی می تواند وجود داشته باشد یا نه .با تبصره ۲ ماده ۲ ق جدید جرمی که دارای دو جنبه باشد می تواند دارای دو دعوی باشد , پس می تواند نه حتماً ولی جنبه عمومی حتماً هست . حمل اسلحه ,  قاچاق ولگردی فقط دارای جنبه عمومی است .دعوای خصوصی هم در ارتباط با جرایمی است که دارای دو حیثیت عمومی و خصوصی است .ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی یا حفظ نظم جامعه ,ادعای خصوصی  ضرر و زیان شاکی خصوصی و تفاوت شاکی و مدعی خصوصی را از بین برده در قصاص می تواند مطرح باشد اما در کلاهبرداری و … که مطالبه ضرر و زیان نیاز به تقدیم دادخواست است شاکی ومدعی خصوصی متفاوت است .

کیفری
کیفری

روش های رسیدگی به دعوای خصوصی در آیین دادرسی کیفری :

۱ _ انفکاک دو دعوی به طور کامل

۲ _ در بعضی دیگر درست است که در دعوا از هم تفکیک شده اما متضرر امکان دارد که به مرجع کیفری هم مراجعه کند. چون در دادگاه کیفری مراحل صدور حکم آسانتر از دادگاه حقوقی است . نظام قبلی ما اینطور بود. این به نظام معروف است . برخی مخالفند و می گویند دعوی حقوقی باید در دادگاه حقوقی مطرح شود چون قاضی تحت تاثیر ضررو زیان رای علیه متهم صادر می کند .

۳_ دعوی عمومی و خصوصی در عین حال که میفکند متضرر الزام دارد که دو دعوی را در یک دادگاه واحد طرح کند که الآن ما این نظام را داریم . این مقررات آ . د . م نیست و باید دادخواست , هزینه دادرسی و … مثل دادگاه عمومی حقوقی است .م ۱۲  در صورتی که متضرر دادخواست ندهد دادگاه مسئولیتی ندارد .تا چه موقع می توان دادخواست دعوی خصوصی داد ؟ با توجه به قانون قبل در امور تا اولین جلسه دادرسی امور جنایی تا قبل از جلسه مقدماتی متضرر می توانست مطالبه ضررر و زیان کند . دوم ۱۵۴ قانون تعزیرات قیل انقلاب آمده بود در طول دادرسی تا قبل از صدور حکم می توانست دادخواست ضرر و زیان دهد . در قانون معنی این تکلیف مدت تقدیم دادخواست به طور روشن بیان نشده ولی از م ۱۱  می توان این را استنباط کرد که تا قبل از اعلان ختم دادرسی می تواند دادخواست خود را تقدیم کند .

شرایط اقامه دعوای خصوصی :

در ادعای خصوصی کیفری  همه چیز را می تواند مطالبه کند .در معنای معدود ضررو زیان مدعی خصوصی را در بر می گیرد .ضبط و استداداموال حاصل از جرم که تسلیم مادی اموال حاصل از جرم به مالک یا قائم مقام قانونی می باشد و توقیف و برداشت آن به نفع دولت را ضبط می گویند .استداد اموال حاصل از جرم شروط به آن است که مال منقول بوده و عین مال هم موجود باشد .مثلأ اگر تلوزیون را سارق فروخته پول حاصل از آن را نمی شود مسترد نمود .تفاوت استداد و اعاده وضع اگر مالی به سرقت رود مال منقول باشد ,بازپرس باید تکلیف اموال را مشخص کند .استداد نیاز به درخواست ندارد ولی درتاره اعاده وضع قانون ساکت است (منظور از وضع هم آن است یک آثار جرم قطع شود ) بعضی موارد و ارث و طلبکاران هم می توانند مدعی خصوصی باشند به علت جبران ضررو زیانی که متحمل شوند (شرایط مدعی علیه کیفری)همان اگر  بخواهد تا فرد دعوایخصوصی کند چه شرایطی باید داشته باشد.

فهرست مطالب مقاله آیین دادرسی کیفری رشته حقوق:

 • مقدمه
 • تعقیب متهمان
 • تامین منابع متهم
 • تامین منافع جامعه
 • قوانین جزایی
 • ضابطه تشخیص
 • روشهای مختلف دادرسی کیفری و ایرادات وارده بر هر سیستم
 • سیستم اتهامی و تفتیشی
 • سیستم دلایل امتناع وجدانی
 • سیستم دادرسی مختلط
 • منابع آ. د. ک
 • بررسی دعوای عمومی و خصوصی
 • ملاک تشخیص قابل گذشت بودن جرم
 • لزوم تحصیل اجاره .مصونیت ها
 • تعقیب کیفری قضات و مصونیت سیاسی
 • فرق بین قانون جدید و قدیم
 • جهات سقوط دعوای عمومی
 • ویژگی های مرور زمان
 • مبدا مرور زمان
 • آثار قطع مرور زمان
 • تفاوت تعلیق و انقطاع
 • تعقیب دعوای عمومی و وظیفه ضابطین
 • بررسی ضابطین عام و نظامی
 • ضابطین جرایم ۱-مشهود ۲-غیر مشهود
 • فرق بین جلب و توقیف
 • قرار تأمین کیفری
 • انواع تامین و نمونه های آن همراه با مثال
 • ضمانت اجرای قرار کفالت با وثیقه
 • دعاوی خصوصی
 • روش های رسیدگی به دعوای خصوصی
 • اقسام ضرر و زیان
 • مخالفان ضرو زیان معنوی
 • شرایط اقامه دعوای خصوصی
 • اتباع بیگانه می توانند مدعی خصوصی شوند یا نه
 • انتقال دعوی خصوصی
 • شرایط خوانده دعوی خصوصی
 • احضار متهم
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله آیین دادرسی کیفری رشته حقوق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 73
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *