مقاله آنتی بادی رشته علوم پزشکی و تجربی

آنتی بادی یا ایمونوگلوبولین به مولکولی اطلاق می شود که قادر به اتصال اختصاصی با آنتی ژن است که سبب القا تولید آن در حیوان حساس شده است. آنتی بادی مادر پاسخ به ورود مولکولهای خارجی در بدن تولید می شوند. آنتی بادی ها متشکل از یک یا تعداد بیشتری واحدهای به شکل Y بوده از لادر زنجیره پلی پپتیدی تشکیل شده است هر واحد متشکل از دو کپی مشابه از یک زنجیره سنگین و دو کپی از یک زنجیره سبک که مشابه هستند که به واسطه وزن مولکولی شان تقسیم بندی می شوند.آنتی بادی ما را می توان بر مبنای تعداد در واحدمان ۲ و نوع زنجیره سنگین به ۵ گروه IgG- IgA- IgO- IgM- IgE تقسیم می شوند.

تشخیص:

MAb بعنوان ابزاری با ارزش به حساب می آیند که به علوم بیولوژیک ما اضافه شده اند و این ارتقای دانش  داده است. MAb در تشخیص آزمایش عوامل بسیار مهمی هستند که استفاده می شوند در تحقیقات بیومدیکال، تحقیقات میکروبیولوژی در تشخیص انواع هپاتیت- ایدز- آنفولانزا- بیماری تب خال، عفونتهای کلامدیا و در درها نهایی مانند بیماری های عفونی و سرطانی و در صنعت تشخیص کلینیکی در گستره جهان هزینه ای بالغ بر ۱۹ میلیون دلار را در بر می گیرد به همراه یک نرخ رشد سالیانه نزدیک به ۵ درصد.ابزارهای اولیه ای را در توسعه ابتدایی این روش در تولید mAb توسعه دارند اولین mAbs تولید شده به عنوان مبدا تاریخی شروع مطالعات بیولوژیکی است اغلب تکنولوژیهای هیبریدوما در طول سالها، گسترش پیدا کرده اند. خصوصا بوسیله یک پیش انتخاب از سلولهای Ag- محصور B و بوسیله بررسی و تحلیل فیلترهای پوششی آنتی ژن، روند پر سرعتی را پیش گرفتند. شیوه های عمومی نوین ایجاد امنیت و مصونیت تقریبا به شکل مستقیم به گسترش شیوه mAb وراثتی، بستگی دارند. (Hybridona-derired) توده های تحریک شده هیبریدوما و یا توده های باکتریایی تک توده ای A6 توانایی این را دارند که تولیدی انبوه را در بررسی های سطح بالا در بخش های آنتی ژن را به عرضه بگذارند همین بررسی آنزیمها پذیرنده ها، هورمون ماویا محصولات میکروبی، کاربرد بزرگ A6 ها بخاطر توانایی آنها در عملکرد خودکارشان و به شکل استاندارد است، که در ابتدا از طریق انطباق آنزیمهای وابسته به آزمون مصونیت صورت می پذیرند، کمیتهای تشخیصی A6 تک توده ای دارای کاربرد گسترده ای شد برای تشخیص بیماری های مرتبط با عفونتهای ایجاد شده وراثتی. بیش از -۱ تشخیص آنتی بادی تک توده ای مختلف در حال حاضر در دسترس می باشند. این A6 های تک توده ای توسط Virto و Vivo تولید شدند و دارای معایب و مزایایی نیز بودند. هدف این بازبینی کوتاه و مختصر برای نشان دادن A6 های تک توده ای برای تشخیص بیماری های ویروسی، کاربرد آنها و بازار کلینیکی آنها در علوم کلینیکی است.

داروهای بیوتکنولوژی می توانند به شکلی گسترده به چهار دسته تقسیم شوند. در این دسته بندی دو بخش بالغ یافته وجود دارند که پیش از ۹۵ درصد از کل بیوتکنولوژی را از سال ۴-۲ تا ۲۰۱۰ را به خود اختصاص داده است. پروتئین وراثتی درمانی و آنتی بادی های تک توده ای mAbs .دو بخش صنعتی نیز وجود دارد. درمانهای اسیدهای هسته ای و درمان آبله که متاسفانه انجام روند بسیاری از محصولات به همراه پتانسیل تولید در سودهی مناسب و عمده را در یک دوره  زمانی، به همراه داشته است صنعت تشخیصی گستره کلینیکی دارای ارزشی در حدود ۱۹ میلیون دلار است که سالیانه دارای رشدی حدود ۵۰ درصد است. در بازار جهانی بزرگترین جمع  برای ایجاد مصونیت است. از لحاظ تاریخی آنتی بیوتیک و داروهای موجود در بخش درمانی سطح ارزان بازار بیوتکنولوژی را گسترش و ارتقا می دهند و بوسیله هم یک نوع مقیاس گسترده بازار فروش بردن بیوتکنولوژی بوجود می آورند.

آنتی بادی
آنتی بادی

درمان تومورها:

MAbS در درمان سرطان خون و  بکار می رود. بعلت وجود  CD خاص برای تکامل سلولهای  می توان با خارج نمودن سلولهای مغز استخوان و اثر دادن منوکلنال آنتی بادی خاص به آنها سلولهای محتوی CD غیر نرمال را خارج نموده و سلولهای را به بیماری که تحت اثر اشعه قرار گرفته است دوباره تزریق نمود. برای درمان تومورهای سفت، مواردی و یا مواد رادیواکتیو را به منوکلنال آنتی بادی متصل نموده و بطور اختصاصی برای از بین بردن سلولهای سرطان بکار می روند.گیاهان سموم زیادی تولید می نمایند که قادرند سنتز Pro را در سلولهائی که وارد آن می شوند متوقف نمایند. این سموم  هستند که اتصالات دی سولفید دارند. یک زنجیره آل B معمولا پکتین مخصوص گالاکتوز می باشد و زنجیر دیگر A ماده ای است که درحالت ترکیبی با زنجیر B غیر فعال می باشد A دایمی A-B به سلول متصل شده و بداخل آن می رود. در داخل سلول اتصال دی سولفید زنجیره ها قطع می شود و زنجیر غیر فعال A فعال می شود.از معروفترین مواد سمی که متوقف کننده سیستم ایمنی است می توان از زنجیر RictinA نام برد. این زنجیر آنزیمی است که قادر است با  bos رایبوزوم سلولهای یوکاریوت را با تغییر رنگ یا رونوکئوزید RNA رایبوزومال ۲۸S غیر فعال می سازد.این ایمنوتوکسین را می توان به منوکلنال آنتی بادی خاصی متصل نمود و آنرا به طرف آنتیژن سطح سلول خاصی هدایت نمود. ترکیب توکسین- A6 وارد سلول می شود و پس از قطع با  سولفید سم آزاد شده و سلول را می کشد. این یک متد ایده آلی برای از بین بردن تومرهای سرطان می باشد ولی اشکال عمده بدست آوردن منوکلنال آنتی بادی اختصاصی علیه آنتیژن تومر سرطانی است که به آنتیژنهای سلولهای نرمال واکنش غیر اختصاصی نداشته باشد.اولین Mabs که برای مصرف در انسانها مورد تائید قرار گرفت بوسیله Patrikkany و Gideon Govdsteir در سال ۱۹۸۱ تولید شد. این A6 که OKT3 نامیده می شد علیه یک اپی تپ یکی از زنجیره های ملکول CD4 که سلول –T وابسته بود و در تمام سلولهای T هستند بوجود آمد. با تزریق این آنتی بادی می توان از پس زدن پیوندیکه مسئول آن سلول هستند جلوگیری نمود. بعلت وجود CD3 در تمام سلولهای –T مصرف OKT3 باعث واکنش با سلولهای T شده و اعمال آنها را متوقف می نماید. و بطور کلی سیستم ایمنی را متوقف می سازد. منوکلونال آنتی بادی بر روی سلولهای T از جمله CD4 نیز موثر می باشد.اشکال منوکلونال آنتی بادی اینست که امروزه برای مصرف در انسان از موش استفاده می شود. در نتیجه مال موش با آنتیژه های سلول T- انسان واکنش نشان می دهند. ایمنوگلوبولینهای موش برای انسان ایمنوژنیک هستند و با تزریق این ایمنوگلوبین ها به بیماران آنتی بادی ضد تایپ و ضد ایزوتایپ ایجاد می شوند که عمل موثر Ab را که باید پیوسته به بیمار تزریق شود کاهش می دهند.علت این امر این است که مولکولهای ضد آنتی بادی منوکنال در سرم بیماران آنتی بادی تزریق شود و کاهش می دهند. علت این امر اینست که مولکولهای ضد آنتی بادی ها را در سرم بیماران A6 های تزریق شده را قبل از اینکه با سلولهای T واکنش نشان دهند خنثی می نمایند.هم چنین بعضی از افراد به ایمنوگلوبین موش آلرژی نشان می دهند و تولید mAb انسانی می تواند بعضی از این اشکالات را بر طرف نماید.

به کار بردن منوکلنال آنتی بادی در تهیه واکس:

بکمک منوکلنال A6 می توان قطعات پروتئین را که  هستند اجرا نموده و پس از سنتز DNA پپتاید آنرا به مقدار زیاد تولید کرد و بعنوان واکسنی بکار برد. می توان منوکلنال A6 را نیز به عنوان واکسن بکار برد. بر اساس تئوری ضد تایپ که توسط Jerne بیان شد وقتی قطعه آنتی بادی را که به آنتیژن متصل می شود برای ایمونیزه کردن بکار ببریم، آنتی بادی ثانویه علیه آن ایجاد می شود که مشابه آنتیژن می باشد. آنتی بادی ثانوی، بعلت بیماریزا نبودن، می تواند برای ایجاد واکنش ایمنی علیه ویروسها یا سلولهای سرطانی بکار رود. Jerne در سال ۱۹۸۴ بخاطر مطالعاتش در این زمینه همراه با kohler و Milstein برنده جایزه نوبل شدند.

تشخیص آنتی ژنهای سطح سلول ریتم CD :

منوکنال آنتی بادی یکی از پیشرفته ترین وسایل است که می تواند سلولهای مختلف خون را که از تکامل سلولهای پایه حاصل می شوند مشخص نماید. در سیستم CD (clusterDesiyoueion) هر آنتی ژن سلولی نام مشخص دارد که نه تنها فنوتایپ و نسل آن سلول را مشخص می نماید بلکه حالت فعالیت آنرا نیز نشان می دهد. بعنوان مثال با منوکنال آنتی بادی خاص می توان سلول حاوی آنتیژن CD19  را مشخص نمود.CD19 یک گلایکو پروتئین با وزن مولکولی ۹۵ هزار  می باشد که اختصاص سلولهای B است هم چنین CD4 که معرف سلولهای کمکی می باشد یک گلایکوپروتئین با وزن مولکولی ۵۹ هزار دالتون است. در بیماری AIDS که سلولهای کمکی T بوسیله ویروس HTV از بین می رود. منوکلونال آنتی بادی در تشخیص حالت بیماری کمک موثری می نماید. هم چنین می توان با بکار بردن منوکلنال آنتی بادی علیه آنتیژن خاص CD52-CD9 برای درمان سرطان خون استفاده نمود.منوکلنال آنتی بادی را برای تشخیص محصولات آنکوجین، فاکتورهای رشد یا ریستورهای هوری که بمقدار خیلی کم وجود دارند می توان بکار برد.

متد لاکتوپروکسیداز:

متد لاکتوپروکسیداز یک متد ملایم برای وارد کردن ید رادیواکتیو به تایروسین پروتئین میباشد (Marchalonis 1969) این متد به ماده اکسید کننده هایدروژن پروکساید (H2O2) و غلظت آن بستگی دارد. غلظت خیلی زیاد هایدروژن پروکساید به آنزیم آسیب میرساند و غلظت خیلی کم آن باعث کاهش فعالیت اختصاصی مواد مارکه شده میشود. این ماده ممکنست به آنتی بادی نیز آسیب برساند. اگر غلظتهای مختلف H2O2 جواب مناسبی ایجاد نکرد میتوان در واکنش از گلوکز اکسیداز استفاده نموده که باعث تبدیل گلوکز به مقدار مناسب H2O2 میشود (Hubbard & Cohn, 1975) در این متد، آنزیم در مجاورت H2O2  باعث تبدیل I به I2  میشود که در نتیجه به تایروسین یا هیستیدین پروتئین متصل میگردد. کمپانی Bio-Rad دانه های پوشیده شده از گلوکز اکسیداز و لاکتوپروکسیداز را بنام “Enzymobeads” تهیه نموده است. در زیر، متد مارکه کردن آنتی بادی Thorell & Johansson, 1971 توضیح داده میشود.

Antibody
Antibody

«تولید آنتی بادی مولکنونال»:

حیواناتی که معمولا شامل موشها یا موش صحرایی می شوند با آنتی ژن ایمن می شوند. پس از آنکه پاسخ A6 مناسبی در این حیوانات ایجاد شد طحال آن ها جدا شده و یک سوسپانسیون سلولی از آن تهیه می شود از سلولهای غدد لنفاوی نیز می تواند استفاده کرد. سپس این سلولها را با یک ستون سلول میلوم در آمیخته می شوند. برای اینکار از پلی اتیلن گلیکول PEG که باعث ادغام غشاهای سلول می شود، استفاده می گردد. فقط بخش کوچکی ازسلولها بطور موفقیت آمیزی ادغام می شوند . سپس این مخلوط سلولهای مرکب در یک محیط حاوی (HAT) کشت داده می شود. HTA مخلوطی از هیپوگزانین- آمینوپترین و تیمیسرین است. آمینوپترین سمی قوی است که یک راه متابولیک را بلوک می کند. اگر متابولیتهای واسطه ای هیپوگزانین و تیمیدین در اختیار سلول قرار بگیرند، این راه متابولیک قابل دور زدن است بنابرانی سلولهای طحالی می توانند در محیط HAT رشد کنند ولی سلولهای میلوم دارای یک نقص متابولیک بوده و نمی توانند از این راه فرعی استفاده کنند. بنابراین سلولهای میلوم ور محیط HAT می میرند در این آزمایش محیط HAT حاوی سلولهای طحالی، سلولهای ملیوم و سلولهای مرکب می باشد.

سلولهای طحالی بطور طبیعی پس از ۲-۱ هفته باقی ماندن در محیط کشت می میرند، سلولهای میلوم نیز توسط HAT مفهوم می شوند اما سلولهای مرکب دارای خصوصیت فنا ناپذیری سلولهای میلوم هستند و ؟ می تواننند مانند سلولهای طحال از راه فرعی استفاده کنند. بعضی از آن ؟ می توانند همانند سلولهای طحالی، آنتی بادی تولید کنند. هر چامک حاوی سلولهای در رشد از لحاظ تولید آنتی بادی مورد نظر اغلب با بخشی از ایمن بودن فاز جامد تست می شوند. اگر نتیجه مثبت در یک چامک بدست آید، سلولهای آن اصلاحا ملکول می شوند، یعنی سلولها با تکنیک اتصالی جدا کرده تا در چامک فقط یک سلول وجود داشته باشد. بنابراین کلونی از سلولهائی ایجاد می شود که از یک پیش ساز واحد منشا گرفته و ؟ فناپذیر بوده و ؟ A6 مونومکونال تولید می کند.

راه دیگری که برای جدا کردن A6 خالص با یک ویژگی خاص بکار می رود. تولید A6 مونومکونال از سلولهای کشت داده شده می شود. با ایجاد یک کلون ؟ از سلولهایی که یک A6 واحد با ویژگی خاص تولید می کنند این تولید بطور نامحدود ارائه می یابد بدین ترتیب از مشکل ناهم گونی آنتی سلولهای تولیدی اجتناب می شود. A6 مونومکونال مصرف گسترده ای در بسیاری از علوم بیولوژیک یافته اند، جائی که بعنوان پروبمان فوق العاده اختصاص عمل می کنند. از آنجا که هر سلول B بخصوص، بطوری مؤثر یک آنتی بادی مونومکونال تولید می شود لازم است که یک سلول B واحد ؟ شده و تکثیر داده شود. اکثر A6 مال مونومکونال با اغام اسپنوسیتهای موش با سلول های B میلوم از نژاد یکسانی است که A6 مال خود را ترشح نمی کنند. می توان هیبریدهائی از نژادهای متفاوت باقی گونه های متفاوت ایجاد کرد اما اینها اغلب ناپایدار هستند.

روش ویتروویوم:

یک تکنیک برای جاودان کردن سلولهای تولید کننده A6 تعیین تولیدات آنها و مجموعه سلولهای آنها برای بدست آوردن A6 یگانه که از نظر تشخیصی هم استفاده می شوند.جهت معرفی در تحقیقات زیستی درمانی و تشخیص بیماری های ویروسی و باکتریایی تولید MABS به طور محکم پیش نرفته اما مراحل معمول تولید شامل مصونیت دادن موش و انتخاب موش بر روی موش برای تولید. ترصیح سلول های مایلوما. انتشار سلولهای مایلوما بوسیله سلولهای ایمن طحال، توده سازی سلول های هیبریدها بوسیله محدود کردن.رقیق کردن و گسترش و پایداری توده ها بوسیله تولیدات جمع شدن مایع در شکم خالص سازی A6 درمنوکلونال، ساختن A6 برای بستن لیگانه و ترصیح کیت های تشخیص این A6 تولید می شوند به روش ویتروویود. حدود ۱۰۰ کیت تشخیصی هست که بر پایه منوکلونال قابل دسترسی هستند.

روش عملی تهیه mAbs:

اساسی ترین کار تولید منوکلنال آنتی بادی انتخاب سلولهائی است که آنتی بادی تولید مینمایند. از بین سلولها باید سلولهائی را که آنتی بادی اختصاصی ترشح میکنند انتخاب نمود. برای تهیه این سلولها، یا باید آنها را در داخل موجود زنده (in vivo) با آنتیژن آشنا ساخت و یا اینکه سلولهای حساس نشده را از موجود زنده خارج نمود و در محیط آزمایشگاه (in vitro) آنها را با آنتیژن مواجه ساخت.انتخاب حیوان برای تزریق بستگی به این دارد که چه مقدار سرم احتیاج است، آنتیژن از چه منبعی تهیه شده، آیا تهیه منوکلنال آنتی بادی ضروری است و چه مقدار آنتیژن موجود میباشد. بعضی از آنتیژن ها در یک گونه ایمنوژن خوبی هستند و بعضی در گونه های دیگر. این تغییرات، به ساختمان آنتیژن و سلولهای کمکی T بستگی دارد. سلولهای کمکی T پپتایدهای ایمنوژنیک را تشخیص داده و آنها را به سلولهای ماکروفاژ یا سلولهای B- تحویل میدهند و سپس با ترشح مواد لیمفوکاین (Lymphokines) خود باعث تشویق و تکامل سلولهای B- تولید کنندهآنتی بادی میشوند.

برای تولید آنتی سرم معمولا از خرگوش، موش، rat ، hamster و خوکچه هندی استفاده میشود. برای مقدار خیلی زیاد سرم، از حیوانات بزرگتر مانند اسب، خوک، گوسفند و میمون استفاده میگردد (به جدول ۱-۳ مراجعه شود). از گوسفند میتوان بیش از ۵ لیتر آنتی سرم بدست آورد که برای رسوب دادن آنتیژن مناسب میباشد. در این حیوان براحتی میتوان آنتی بادی ضد ایمنوگلوبولین خرگوش ایجاد نمود. گوسفندهای جوان را میتوان در طول اولین بهار و تابستان زندگیشان تزریق نمود و در پائیز و زمستان از آنها خون گرفت.همچنین، میتوان پس ازجدا کردن آنتی سرم، سلولها را دوباره بخودش تزریق نمود. برای تولید آنتی سرم، خرگوش مناسبتر از همه حیوانات میباشد زیرا، نگهداری، تزریق و خونگیری آن ساده بوده و برای تعیین مشخصات و خالص کردن آنتی بادی مناسب میباشد.برای تهیه منوکلنال آنتی بادی بهتر است اولین تزریق در دو موش ۶-۴ هفته ای انجام شود، گرچه میتوان آنتیژن را به حیوانات مسن تر نیز تزریق نمود. هر دو حیوان نر یا ماده را میتوان بکار برد ولی حیوان ماده بیشتر ترجیح داده میشود زیرا در قفس کمتر دعوا کرده و زخمی و آلوده نمیشوند و در نتیجه، سیستم ایمنی سالمتری خواهند داشت.دانشمندان در سالهای ۱۹۶۰ برای مطالعات ساختمانی و ژنتیک ایمنوگلوبولین بمقدار زیادی آنتی بادی احتیاج داشتند که منبع اصلی تهیه آنها کشت سلولهای مایلوما بود. مایلوما یا پلاسماسایتوما، سلولهای سرطانی لیمفوسیستهای B- تکامل یافته ای هستند که قادر بتولید آنتی بادی میباشند. سلولهای هر تومر سرطانی از تکثیر یک سلول اولیه بوجود می آیند بهمین جهت برای مطالعات ساختمانی، بیوسنتز و ژنتیک ایمنوگلوبولینها از آنها استفاده میشود. این سلولهای سرطانی را در محیط آزمایشگاه بنحوی انتخاب مینمایند که بتوانند مادام العمر در محیط کشت تکثیر نمایند. به این نوع سلولها، لاین سلولی (cell line) گفته میشود.

مباحث دیگر مقاله آنتی بادی رشته علوم پزشکی و تجربی:

  • تولید mAbs
  • آنتی بادی تک توده ای
  • توسعه کنسیکی
  • روش عملی تولید mAbs
  • مصارف تشخیصی
  • اختصاصی بودن تست (Specificity)
  • تهیه کلنی هایبریدوما (Cloning)
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله آنتی بادی رشته علوم پزشکی و تجربی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 45
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *