مقاله آسانسور رشته مهندسی مکانیک

باتوجه به سطح کیفیت تعیین شده برای مقررات ایمنی آسانسور تعیین شده وزارت صنایع  نتیجه بدست آمده مورد ارزشیابی و تحلیل و توجه قرار گرفته و در این مقاله سعی شده است که به کمک جدول و نمونه آماری(بررسی تحلیلی) جزئیات دقیق تری از نتایج ارزیابی هر آسانسور مورد بررسی قرار گیرد .مقاله آسانسور رشته مهندسی مکانیک در ۹۵ صفحه فایل ورد آماده برای ویرایش وپرینت میباشد.

سیستم سلکتور:

سیستم سلکتور همانطورکه در ورودیهای تابلو گفته شد، تشکیل شده است از یک سوئیچ بسته به شکل U ( که بعد از این ما از آن مگنت سوئیچ نام می بریم ) برای دور انداز طبقات و یک مگنت سوئیچ برای استپ سر طبقات وتعدادی تیغه پرچم که به صورت زیر نصب می شوند .

طریقه نصب و فاصه پایه پرچمها:

ابتدا کابین را روبروی یک طبقه تنظیم می کنیم و یک عدد از تیغه پرچمها را طوری نصب می کنیم که تیغه پرچم دقیقاً در وسط مگنت سوئیچ استپ سر طبقه قرار بگیرد . ( از بالا و پایین و از کناره ها ) .درمرحله دوم تیغه سوم را با همان تیغه پرچم قبلی در پایین تیغه پرچم سر طبقه می بندیم . این تیغه درآن طبقه حکم دورانداز از سمت بالا را دارد .در مرحله بعدی تیغه سوم را با همان تیغه پرچم قبلی در پایین تیغه پرچم سر طبقه می بندیم . این تیغه نیز در آن طبقه حکم دورانداز از سمت پایین را دارد . گفتنی است ، وقتی آسانسور از هر جهت به سمت آن طبقه خاص  حرکت می‌کند، زمانی که به این تیغه ها برسد ، اگر آن طبقه سفارش داشته باشد ، دور کند انداخته و با دور کم حرکت کرده تا به تیغه سر طبقه می رسد و توقف می کند .این روش نصب در تمام طبقات میانی ( به جز پایین ترین و بالاترین طبقه ) تکرار می شود .در پایین ترین طبقه ابتدا آسانسور را روبروی طبقه تنظیم می کنیم ، سپس یک تیغه پرچم روبروی مگنت سوئیچ می بندیم ، ( تیغه پرچم سرطبقه ) تیغه بعدی را با همان فاصله ۸۰ سانتیمتری از تیغه سرطبقه در بالای آن می بندیم ، این تیغه پرچم ، تیغه دورانداز مربوط به آن طبقه می باشد ، چون طبقه پایین تر از این طبقه وجود ندارد بنابراین این پرچم دورانداز از سمت پایین نیز نیاز نیست .در بالاترین طبقه  مانند پایین ابتدا کابین آسانسور را روبروی طبقه میزان کرده آنگاه تیغه پرچم سر طبقه را روبروی مگنت سوئیچ می بندیم ، سپس تیغه پرچم دورانداز را با فاصله ۸۰ سانتیمتر در پائین این تیغه می بندیم .در این طبقه بالعکس پایین ترین طبقه چون در بالای آن طبقه ای وجود ندارد دیگر نیاز به تیغه پرچم دورانداز از سمت بالا نمی باشد .

روش نصب وتعداد میکروسوئیچ:

تعداد این میکروسوئیچ ها در تمامی آسانسورها برابر می باشد و ۵ میکروسوئیچ بسته مورد نیاز است که دو تای آن در بالاترین طبقه و سه تای دیگر در پایین ترین طبقه که به صورت مشابه نصب و سیم کشی می شوند .وظیفه این میکروسوئیچ ها بالابردن ایمنی و جلوگیری از به زمین خوردن و سقف خوردن آسانسور و همچنین برای شناسایی سیستم بعد از وصل برق و روشن شدن تابلو می باشد .ابتدا باید کمانی در بغل کابین و در جای مناسبی و متناسب با طول و فاصله میکروسوئیچها نصب کرد این کمان همانطور که د رشکل شماره ۲ مشخص می باشد بایدبه طوری وصل شود که با حرکت کابین و رسیدن به میکروسوئیچها به آرامی با آنها برخورد کرده و آنها را باز می کند . طول این کمان برای اطمینان باید حدوداً بالای ۱۲۰ سانتیمتر باشد .بعد از نصب کمان کنارکابین ، ابتدا کابین را دقیقا ً روبروی پایین ترین طبقه قرار می دهیم . د راین­ زمان میکروسوئیچی را همراه با پایه مربوط به ریل می بندیم به طوری که ابتدای کمان که به صورت خمیده می باشد به آن خورده و آنرا به عقب فشار داده با شد ( DC) .بعد از نصب این میکروسوئیچ ، میکروسوئیچی دیگری را که حکم دورانداز اجباری (DLS) را دارد با فاصله ای حدود ۷۰ سانتیمتر روی ریل می بندیم . میکروسوئیچ سوم ، میکروسوئیچ حد می باشد که (DL) مشخص شده است . وظیفه این میکروسوئیچ این است که آسانسور به هر دلیلی از سر طبقه پایین تر رفت به آن برخورد کرده و کل برق سیستم را قطع کند .این میکروسوئیچ را نیز مانند میکروسوئیچهای بالا  روی ریل بسته و تنظیم می کنیم فاصله این میکروسوئیچ از میکروسوئیچ استپ با علامت DS حدود ۱۵ سانتیمتر می باشد که باید پایین تر از آن نصب شود  .بعد از اتمام بستن این ۳ عدد میکروسوئیچ در پایین ، کابین را در بالاترین نقطه تنظیم کرده و تمام شرایط نصب میکروسوئیچهای پایین ترین طبقه را در این طبقه تکرار می کنیم .برای توضیح بیشتر همانطور که در شکل شماره ۲ مشخص است تمام سوئیچها را مطابق راه اندازهای فوق بسته و تنظیم می کنیم .

آسانسور
آسانسور

سیم کشی و نحوه اتصال به ترمینالهای تابلو:

ابتدا یک سیستم از تابلو با نام ۴۱۹A به داخل چاه برده و به پایین ترین سوئیچ نصب شده روی ریل که با علامت DF مشخص شده و حد پایین می باشد وصل می کنیم . از آن طرف به پایه اتصال سیم که باقی مانده است سیمی گرفته و به پایه بالاترین سوئیچ موجود در روی ریل به نام UF وصل می کنیم . در انتهای این قسمت از طرف دیگر پایه میکروسوئیچی حد بالا سیمی با نام ۴۱۹ به تابلو برده و به ترمینال همنام موجود روی تابلو متصل می کنیم .با این کار عملا ً ما دو میکروسوئیچ حد پایین و بالا را با هم سری کرده و کل مصرف ایمنی ها را توسط این دو سوئیچ وصل می کنیم . م نکته دیگری که لازم به ذکر می باشد این است که چون این سوئیچها کل جریان مصرفی ایمنی ها را عبور می دهند بنابراین باید از سیم نمره ۱ استفاده کنیم .بعد از اتمام سیم کشی سوئیچهای حد ، برای سیم کشی بقیه میکروسوئیچ ها به این ترتیب عمل می کنیم :ابتدا یک سیم با نام ۲۴+ از ترمینال همنام موجود در تابلو گرفته و به میکروسوئیچ (میکروسوئیچ  دورانداز بانام ULS) می بریم و همان کار را در مورد میکروسوئیچ های DS دورانداز طبقه پایین تکرار می کنیم مانند شکل شماره ۲

برای سیم کشی برگشتی از میکروسوئیچ های فوق به ترتیب زیرعمل می کنیم:

برگشت ULS  دورانداز بالاترین طبقه به ترمینال ۴۱۰

برگشت DLS دورانداز پایین ترین طبقه به ترمینال ۴۰۳

برگشت DS استپ سر طبقه پایین ترین طبقه به ترمینال ۴۰۴

ضمناً تمام این سوئیچها بسته (NC) می باشند و با برخورد کمان کنار کابین مدار مربوط به خود را قطع می کند .سوئیچ دیگری که در مدار مربوط به ایمنی تابلو نصب می شود سوئیچ واقع در روی گاورنر (چرخ داخل موتورخانه ) می باشد این میکروسوئیچ نیز بسته (NC) می باشد که پاراشوت کردن آسانسوردر مواقع  اضطراری باز شده و مدار اصلی را قطع می کند . برای سیم کشی این میکروسوئیچ مطابق نقشه دو سیم آ‹را به ترمینالهای ۴۲۰-۴۱۹A وصل می کنیم ، با این کار ما میکروسوئیچ گاورنر را با میکروسوئیچهای حد بالا و پایین سری کرده ایم .مگنت سویچ دورانداز به شماره ترمینالهای GND,412 و مگنت استپ سر طبقات به ۲۴,۴۱۱ + بسته می شوند .

سیم کشی کنتاکت دو شاخه :

ابتدا یک سیم از ترمینال ۴۰۰ روی تابلو با همین نام به داخل چاه برده وبه یک طرف کنتاکت دو شاخه بالاترین طبقه وصل می کنیم ، از پایه دیگر این کنتاکت پایین ترین طبقه ادامه می دهیم . از پایه باقی مانده یک سیم به کنتاکت قفل همان طبقه وصل می کنیم و از همان پایه نیز یک سیم با شماره ۴۰۱ گرفته به تابلو می بریم و به ترمینالی باهمین نام وصل می کنیم .

آسانسور با درب تمام اتوماتیک:

همانطور که قبلاً گفته شد درب های این آسانسور فقط دارای یک  کنتاکت می باشد و نحوه سیم کشی آنها بدین شکل می باشد که ابتدا از ترمینالی با نام ترمینال ۴۰۰ سیمی به کنتاکت پایین ترین طبقه می بریم و مانند توضیحات بالا تمامی کنتاکتهای قفلها را با هم سری کرده و در نهایت از آخرین کنتاکت ، یک سیم با نام ۴۰۲ به تابلو برده و به ترمینال همنام خود وصل می کنیم . مانند شکل مقابل :لازم به ذکر است که توضیح د رمورد مدار کنتاکت قفل درب کابین در آسانسور های با درب نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک در مبحث استپ ها وسیم کشی داخل کابین توضیح داده خواهد شد .

شاسی های احضار بیرون سیم کشی مربوط به آنها:

یک شاسی به طور کامل تشکیل شده است از :

 • شاسی احضار شامل ۲ عدد ترمینال در صورت تک شاسی بودن ( دان کلکتیو) و در صورت دو شاسی بودن (کلکتیو سلکتیو) ۴ عدد ترمینال
 • لامپ زیر شاسی یا جواب احضار که نشان دهنده ثبت فرمان می باشد و دارای ۲ عدد ترمینال در صورت تک شاسی بودن ( دان کلکتیو) و درصورت دو شاسی بودن (کلکتیو سلکتیو) ۴ عدد ترمینال
 • نمراتور یاطبقه نما یا سون سگمنت که دارای ۸ ترمینال می باشد . اگر نمراتور (-) منفی داشته باشد یک خط به آن اضافه می گردد .
 • جهت نمای حرکت به طرف بالا دارای ۲ ترمینال
 • جهت نمای حرکت به طرف پایین دارای ۲ ترمینال

شاسی های احضار طبقات و جواب احضارها :

ابتدا یکی از پایه های لامپ و شاسی را با هم پل  کرده و توسط سیمی به ترمینال DL تابلو که بسته به طبقه ای که آن شاسی قرار دارد از DL بای پائین ترین طبقه تا DL بای بالاترین طبقه می بندیم . بعد از این کار یک طرف شاسی را به سیم GND که در طبقات پل شده وصل می کنیم ، پایه دیگر لامپ شاسی یا پایه مثبت Led ها را نیز به سیم ۳۴ وصل می کنیم لازم به توضیح است که ۳۴ همان L24 درتابلوهای قبلی می باشد ( مانند شکل شماره ۷) .اگر پانل شاسی بیرون دارای دو شاسی احضار و جواب احضار مربوطه باشد ( فول کلکتیو سلکتیو ) مانند شاسی های DOWN ابتدا مثبت جواب احضار آنها را با سیم ۳۴ پل می کنیم سپس ورودی شاسی احضار با به سیم GND و در نهایت به ترمینال UL تابلوکه بسته به طبقه خاصی آن شاسی  از UL تا UL نام گذاری شده است می بندیم .

فهرست مطالب مقاله آسانسور رشته مهندسی مکانیک:

 • مقدمه
 • اهمیت روز افزون مواد و نیروی کار
 • ابزار
 • مراحل بازرسی آسانسور
 • بازرسی اولیه
 • بازرسی نهائی
 • گزارش تحلیلی و نتایج بازرسی آسانسور
 • ویژگیها و مشخصات تابلو
 • ویژگیهای برد میکروپروسسوری
 • شمای داخلی تابلوی فرمان
 • ورودیهای سیستم
 • خروجیهای سیستم
 • راه اندازی سیستم در حالت ریوزیون
 • سیستم سلکتور
 • روش نصب وتعداد میکروسوئیچ
 • سیم کشی مدار قفل ها و کنتاکت های درب های بیرون
 • شاسی های احضار بیرون و سیم کشی مربوط به آنها
 • نحوه سیم کشی کابین
 • روشنایی کابین و فن تهویه و پریز روی کابین
 • سیم کشی جعبه ریوزیون
 • سیم کشی درب اتوماتیک داخل
 • مدار مگنت در بازکن در دربهای لولائی
 • مدار مگنت یونصب شده روی کابین
 • مدار میکروسوئیچ فول لود و اورلود
 • مدار سیم کشی استپ ها
 • نحوه سیم کشی موتور اصلی  و سه فاز ورودی
 • مدار فن موتور اصلی
 • راه اندازی اتوماتیک
 • مشخصات و مدارهای داخلی تابلو
 • برد  کنترلر
 • دیپ سوئیچ برای تنظیم زمانها
 • کدهای نشاندهنده روی برد ومفهوم آنها
 • کدها ی نشاندهنده بیرون و مفهوم آنها
 • عیب های احتمالی و علل آنها
 • مجموعه نقشه ها
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله آسانسور رشته مهندسی مکانیک:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 95
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *