مقاله میزان استفاده از معیارهای مالی و غیر مالی

کارت امتیاز متوازن، ضمن توجه به معیارهای ارزیابی سنتی موسسات ،یعنی معیارهای مالی به معیارهای غیر مالی که اکثرا معیار های کنترلی و هدایتی هستند، نیز توجه دارد . در این راستا ضمن برقراری ارتباط نزدیک و تنگاتنگ بین این دو نوع معیار ،یعنی معیارهای مالی و غیر مالی ، با بکارگیری کلیه امکانات و استعدادهای سازمان در جهت نیل به یک چشم انداز اصلی ، سعی بر این است که اهداف و راهبردهای سازمان محقق شود و در این بین، به طور مستمر، عملکرد بخش های مختلف سازمان ازحیث منظرهای چهارگانه کارت امتیازمتوازن، یعنی :منظر های مالی ، مشتری، فرآیند های داخلی و منظر رشد ویادگیری مورد ارزیابی قرار گرفته وتوسعه و بهبود آنها سنجیده شود. مقاله میزان استفاده از معیارهای مالی و غیر مالی در ارزیابی عملکرد شرکت توزیع برق استان مرکزی در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

با گذشت زمان ، نیاز سازمانها به سیستمهای ارزیابی عملکرد کاملتر از گذشته و حیاتی تر شده است همچنین محدودیتهای سیستمهای سنتی حسابداری برای سنجش عملکرد آشکار تر شده است و سازمانها دست به ابداع سیستمهایی زده اند که داراییهای نامشهود سازمان را – که سیستمهای سنتی حسابداری قادر به اندازه گیری آنها نبودند- اندازه می گیرد. بسیاری از سازمانها از این سیستمها در کنار سیستمهای سنتی حسابداری برای سنجش عملکرد استفاده می کنند. با این وجود اکثر اندیشمندان و مدیران سازمانها براین باورند که ترکیب این دو سیستم نیز نمی تواند به طور کامل تمام ابعاد سازمان را در خود ملحوظ نماید. لذا سازمانها به سیستمی نیاز دارند که علاوه بر اندازه گیری تمام ابعاد سازمان ،میزان موفقیت سازمان را نیز در دستیابی به رسالت و چشم انداز خود اندازه گیری کند.این سیستم همچنین باید بتواند به مدیران سازمان در برنامه ریزی و تصمیم گیریهای استرتژیک کمک شایانی نماید. معیار های سنتی  ارزیابی  عملکرد  مبتنی بر ارقام سود حسابداری  می باشند  وبه دلایل متعدد  از جمله نا دیده گرفتن هزینه ی  تامین مالی  سرمایه ،  در نظر نگرفتن آثار تصمیمات و رخدادهای  آتی  نظیر دستیابی  به  بازار جدید وداشتن دیدگاه    گذشته نگر، عدم توجه به داراییهای  نا مشهود و همچنین  سرمایه های فکری   که در فرایند ارزش   آفرینی مشارکت دارند   وهمچنین فناوری جدید تولید، تولید محصول جدید ، دستکاری فراوان   سود با استفاده از  روش های مختلف  حسابداری و مدیریت سود ، قادر به ارزیابی عملکرد  واقعی سود شرکت نمی با شد . از این  رو سرما یه گذاران  به ویژه  سهامداران   نیازمند معیارها یی هستند که بتواند عملکرد مدیریت شرکت  رابه درستی بسنجد  تا بتوانند آثار آن را بر قیمت  سهام مشاهده کنند.  در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش   وفعا لعتها ی  ارزش  آفرین ، شرکت ها  تنها  برداراییهای فیزیکی خود متکی نیستند . امروزه دانش وفعالیت های کارکنان ،  کیفیت در محصول وایجاد تمایز در آن ، همچنین بر قراری روابط مناسب با مشتران ، دارایی هایی به مراتب ارزشمند تر از دارایی های فیزیکی  محسوب می شوند . لیکن سنجه های مالی ، توانایی ارز یابی این داراییها  وانعکاس اثر آنها  بر عملکرد شرکت را ندارد . در واقع سنجه های مالی تنها نمایانگر  عملکرد  گذشته  شرکت هستند. کارت امتیاز متوازن ((BSC روش نوینی برای ارزیابی عملکرد مدیریت ومیزان دستیابی به استراتژیهای شرکت است . در این رویکرد ، از رویکرد سنتی ارزیابی عملکرد فاصله گرفته شده است .  محور اصلی مفهوم کارت امتیاز متوازن ضرورت تغییر در روش ارزیابی عملکراست، درواقع اساس کارت  امتیاز متوازن بر پایه یک استراتژی سنجش استوار است که داراییها ی  نا مشهود را هم در برمی گیرد .

معیار های مالی
معیار های مالی

محور این تحقیق کارت امتیاز متوازن (BSC) است ؛سیستم سنجش عملکردی که می تواند این خواسته سازمانها را فراهم نماید.در حقیقت امکان سنجی به کارگیری این مدل در شرکت توزیع برق استان مرکزی و میزان استفاده کارشناسان و ارزیابان عملکرد شرکت از معیارهای مالی و غیر مالی موجود در این سیستم هدف محوری این تحقیق قلمداد می شود.

بیان مساله:

کارت امتیاز متوازن از هر دو نوع  معیارهای مالی ومعیار های غیر مالی، سود می برد. این مقوله بر اهمیت  متوازن بودن  این معیارها تاکید دارد ومدلی ارائه می دهد  که در آن به ارزیابی  عملکرد از هر چهارمنظر مالی، مشتری ، فرایند های داخلی ورشد ویاد گیری می پردازد.دراین تحقیق ، مابه دنبال این مساله  خواهیم بود که برای ارزیابی عملکرد  از معیار های مالی و غیر مالی  به  چه میزان استفاده می شود .  روش  امتیاز متوازن بر این نکته تاکید دارد که در ارزیابی  عملکرد نباید صرفا به معیار های مالی  توجه شود ،  بلکه باید به معیار های دیگر نیز  به صورت همه جانبه  وبلند مدت توجه نمود. اهمیت ارزیابی  منظر های مالی  درآن است  که نتیجه  فعالیت سایر منظر ها ( معیار های غیر مالی )  دراین  منظر مشخص می شود . سنجه های مالی  شاخص های خوبی برای انعکاس  رخدادهای گذشته اند . ولی  در نشان دادن  عوامل و محرکه های  واقعی ارزش  آفرینی  در سازمان های امروزی یعنی دارایی های  نا مشهودی نظیردانش و قابلیت کارکنان ،  شبکه های اطلاعاتی  و روابط بامشتریان ،  نا کافی و نا کار آمدند . سنجه های مالی را  شاخص های تابع   یا پیامد می نامند .  آنها نتایج اقدامات گذشته  را نشان می دهند .  روش ارزیابی متوازن  ضمن حفظ این شاخصهای  تابع  و شاخصهای مربوط به محرکه های  عملکرد اینده ، یعنی شاخص های هادی  را نیزمد نظر  قرار می دهد .  در روش ارزیابی متوازن ، سنجه های هادی  و تابع بر اساس  چشم انداز  واستراتژی  سازمان تعیین می شود.

فرضیه های تحقیق:

برای این تحقیق چهار فرضیه اصلی به صورت زیر تعریف شده است:

فرضیه اول: ارزیابان عملکرد تمایل بیشتری برای استفاده از معیارهای مالی نسبت به معیارهای غیر مالی دارند.

فرضیه دوم:ازیابان عملکردی که با مباحث کارت امتیاز متوازن آشنایی دارند ،نسبت به آنهایی که آشنایی ندارند،اهمیت بیشتری به معیارهای غیر مالی می دهند.

فرضیه سوم: ارزیابان عملکرد به تمام معیارهای غیر مالی ،به یک میزان اهمیت نمی دهند.

فرضیه چهارم: ارزیابان عملکرد به تمام معیارهای مالی ،به یک میزان اهمیت نمی دهند.

 

کارت امتیاز متوازن (BSC) امروزه یکی از مباحث و موضوعات حائز اهمیت در حسابداری مدیریت است وبا توجه به تاثیر مثبتی که اعمال این مقوله در حسابداری و مدیریت خواهد داشت پرداختن بر معیارها و منظر های مختلف آن بی شک در اثر بخشی و کارایی بیشتر و بهتر مدیریت سازمان در قسمت های مالی و غیر مالی مفید خواهد بود .به علاوه اینکه منجر به گسترش تئوری ها و مباحث نظری حسابداری خواهد شد .

اهداف کاربردی:

در این تحقیق ما به دنبال این مساله خواهیم بود که آیا ارزیابان عملکرد در شرکت توزیع برق استان مرکزی به معیارهای غیر مالی نیز به عنوان شاخصهای عملکرد توجه دارند، همچنین اولویت معیارها (رتبه بندی )آنها نسبت به یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد و به این نکته پرداخته می شود که ارزیابان عملکرد که ارزیابان عملکرد به کدام یک از معیارهای مالی و غیر مالی اهمیت بیشتری می دهند.بنابراین تحقیق حاضر اهداف زیر را دنبال می کند:

  • شناخت معیارهای مالی وغیر مالی مورد توجه ارزیابان عملکرد شرکت توزیع برق استان مرکزی.
  • رتبه بندی اهمیت معیارهای مالی و غیر مالی .

 

روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات:

در این تحقیق در مورد مباحث نظری و تئوریک از تحقیقات کتابخانه ای استفاده شده است ودر نهایت برای تلخیص و کمی کردن مطالب با یک تحقیق میدانی در بین کارشناسان آشنا به مسائل کارت ارزیابی متوازن  اقدام به طراحی و تدوین پرسشنامه ای جامع نمودیم و با بررسی اطلاعات آن و نیز در صورت نیاز با مصاحبه با این کارشناسان به بررسی پیرامون مساله تحقیق و رد  یا قبول فرضیه مربوطه پرداخته ایم.ضمنا برای تکمیل مباحث تئوریک  علاوه بر کتب و نشریات از شبکه اینترنت و سایت های اطلاعاتی نیز استفاده شده است.قلمرو تحقیق قلمرو مکانی تحقیق قلمرو مکانی تحقیق محدود به شرکت توزیع برق استان مرکزی می باشد که درصنعت برق، عهده دار توزیع در پنج قسمت: خانگی، عمومی ومعابر، کشاورزی، صنعتی وتجاری می باشد.

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله میزان استفاده از معیارهای مالی و غیر مالی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 10
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *