مقاله مشخصه های ریسک درآمد

نظریه پرتفوی به عنوان یک ابزار برای بهبود در مشخصه های ریسک درآمد در سرمایه مربوط به برنامه های مراقبت از سلامتی است که از روش های گوناگون زمانی که قیمت ها و تاثیرات آن نامشخص هستند. استفاده می کند . این روش براساس تعهدی است که تناسبات سرمایه روندی را در عدم اطمینان آن ندارد و یا موضوع عدم اطمینان مطرح نمی باشد. روش : در مقاله کنونی ما یک الگوریتم را داریم که برای این حقیقت که تناسب سرمایه در برنامه های مراقبت از سلامتی ممکن است نامطمئن و متحدود باشد محاسبات مربوطه را انجام می دهد (در ارتباط با اندازه برنامه ها) اختصاص بودجه اولیه در عرض این برنامه ها ممکن است در پایان دوره ی سرمایه برای پوشش دادن به قیمت های اضافی بعضی برنامه ها با بودجه باقیمانده دیگر برنامه ها در پرتفوی به کار می رود. نتایج: زمانی که بودجه کلی معادل یا اضافه تراز قیمت مورد انتظار در پرتفوی باشد سیاست اختصاص بودجه اولیه بر مشخصه های ریسک درآمد سرمایه پرتفوی تاثیری ندارد. نتیجه گیری : کاربرد روش های پرتفوی برای بهبود مشخصه های ریسک درآمد سرمایه در مراقبت از سلامتی محدود به موقعیت هایی است که بودجه موجود کمتر از قیمت های مورد انتظار برنامه ها بودجه بندی شده باشد. مقاله مشخصه های ریسک درآمد نظریه پرتوی و تحلیل و تجزیه اثر بخشی  در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

روند تصمیم گیری کلاسیک تحلیل و تجزیه اثر بخشی بر اساس میزان اثر بخشی مورد انتظار در اینجا مورد نظر بوده و به طور موفق انجام گرفته است و با برنامه هایی در ارتباط با میزان اثر بخشی دلخواه و مورد توجه،شروع شده است تا اینکه در این روند بودجه افزایش یافته و موقیتی را ایجاد کرده است که روند تصمیم گیری هایی در ارتباط با عدم خطر انجام شده است. این مطابق با بحث های uinxوARROW بوده که اعتقاد دارند خطر نباید در این تصمیم گیری های مربوط به سرمایه عمومی وجود داشته باشد زیرا امکان این خطر ممکن است بر جریان فکرری مصرف کنندگان تاثیر بگذارد و تعداد زیادی از این مصرف کنندگان را تخت الشعاع خود قرار دهد. بهر حال انتشار خطر ممکن است به کشورهایی ختم شود که تضمین سلامتی آنها در جارکت های خصوصی ای ایجاد شده باشد که روند اقتصادی در این زمینه برای آنها بسیار اساسی است. علاوه بر این حتی در کشورهایی که بار هزینه اقتصادی در طول همه افراد مثل مودم سوئد جریان پیدا می کند در اینجا بیمه عمده مربوط به سلامتی بوسیله قانون به صورت اجبار در آمده و نتایج تجربه شده بوسیله افراد قابل انتقال نمی باشد . به عنوان مثال بیمارانی که دارای بیماری مربوط به شبکه چشم هستند و علت آن دیابت میباشد نمیتوانند ضایعات مربوط به کم بینی خود را با دیگران سهیم شوند. دیگران بحث کرده اند که معیارهای مربوط به تصمیم گیری ممکن است در یک سطح فرعی اجتماعی اجرا شود و با فشارهای مربوز به بودجه و نتایج مربوط به هدف مشخص در روند بدست آمده بدست آمده در همان زمان مواجه شود. بنابر این احتمال زیاده روی بودجه یا یک تنزل کوتاه مدت در نتایج مربوط به سلامتی یک اهمیت بسیار زیاد را برای تعداد زیادی از تصمیم گیرندگان این روند بودجود آورده است. از این رو عدم اطمینان مربوط به در آمد در سرمایه گذاری باید در زمان انتخاب برنامه های مربوط به مراقبت از سلامتی محسابه گردد. نقطه توجه بیشتر تحقیقات به روش هایی برای مدیریت کردن عدم اطمینان در تجزیه و تحلیل هزینه اثر بخشی معطوف میباشد. Obrein و sculp بحث هایی را بد نیگونه شروع کرده اند که چگونه نظریه پوتنفوی می تواند برای برنامه های مراقبت از سلامتی با پارامترهای دیسک در آمد مورد استفاده قرار گیرد و رتبه بندی شود. اولویت های تصمیم گیرنده ها جدا از سود مورد انتظار و خطر و قاعده های گوناگون برای کاهش عدم اطمینان، ممکن است از نظریه پرتفوی اقتباس شده باشد و در اقتصاد مربوط به مراقبت از سلامتی عملی باشد. بهرحال این مفاهیم تاکنون به عنوان یک روش ارائه شده است که مربوط به عدم اطمینان در هزینه ها و تاثیرات است بدون اینکه بررسی های صریح اندازه بودجه احتیاجات منابع برنامه ها در پرتفوی مورد نظر باشد. در مراقبت از سلامتی در اقتصاد، نسبت های سرمایه در برنامه های متفاوت ممکن است بوسیله اندازه برنامه ها محدود گردد. این از موقعیت اقتصاد سرمایه داری خیلی متفاوت تر است که در اینجا تصمیم گیری مربوط به سرمایه با توجه به ترکیبی از دیدگاه های مخاطره آمیز در ابتدا انجام می شود و بودجه معمولاً خرج +o+o می شود. علاوه بر این در اقتصاد مربوط به سلامتی ، نسبت های سرمایه گذاری در ارتباط با عدم اطمینان مربوط به با هزینه های برنامه ها غیر قابل اطمینان بوده است همانگونه که در اقتصاد سرمایه داری نا مطمئن می باشد. برنامه های مربوط به مراقبت از سلامتی ممکن است به خاطر نیازهای بیشتر یا کمتر منابع نسبت به بودجه های اولیه باشد. در چنین موقعیتی تصمیم گیرندگان ممکن است بخواهند از باقیمانده بودجه بعضی از برنا مه ها برای پوشش دادن به هزینه اضافی دیگر برنامه ها در پایان سال استفاده کنند. کاربرد روش های پرتفوی در مراقبت از سلامتی نیاز به این دارد  که در آن منبع از نو طرح شود.این مقاله محدودیت های کاربرد نظریه پرتفوی در اقتصاد مربوط به مراقبت از سلامتی که ممکن است به عنوان یک نتیجه منطقی این مشخصه های متمایز باشد را موجب شود، بیان میکند. در بخش بعدی ما به طور مختصر نظریه پرتفوی سنتی را مرور می کنیم.بعد از آن ما یک الگوریتم را پیشنهاد می دهیم که برای حقیقی که تصمیم گیرندگان در نهایت ممکن است بخواهند مجدداً به بودجه بین برنامه ها در پایان سال اختصاص دهند،محاسبه میگردد، و سپس با استفاده از مفهوم مان با استفاده از یک نمونه فرضی حکایت میکنیم .

ریسک درآمد
ریسک درآمد

مرور فرضیه پرتفوی:

قاعده تنوع و گوناگونی می تواند به بهترین نحو با استفاده از یک پرتفوی از دو دیدگاه مخاطره آمیز توضیح داده شود و اینها آسان هستند که مورد تجزیه قرار گیرند و یا تجزیه و تحلیل آنها آسان است و قواعد و بررسی هایی که برای پرتفوی های تعدادی از دیدگاه ای گاه ما برنامه های مربوط به مراقبت از سلامتی را به عنوان جنبه های مخاطره آمیز و یا جنبه های ریسکی مورد بررسی قرار میدهیم. در آمد سرمایه در اقتصاد سرمایه ای معمولاً به صورت درصدی بیان شده است. در ارتباط با این روند، ما سرمایه را در برنامه مربوز به مراقبت از سلامتی به صورت r بیان میکنیم.

قیمت های تصادفی و اختصاص بودجه:

ما تاکنون به طورساده روش های پرتفوی را در اقتصاد مراقبت از سلامتی انطباق داده ایم. بهر حال بعضی از اختلافات مهم وجوددارند که بین اختصاص بودجه در اقتصاد مربوط به سلامتی و اختصاص بودجهدر اقتصاد سرمایه ای مورد توجه می باشند . در اقتصاد سرمایه ای نسبتی بودجه استفاده شده بوسیله جنبه های ریسکی متفاوت نا مطمئن و نا مشخص نمیباشد.بیایید بگویم که ما می خواهیم ۵۰ درصد از بودجه امان را در قسمت میکرو سافت و۵۰درصد دیگر سرمایه اهان را در قسمت ریز پردازنده هایا INTEL سرمایه گذاری کنیم . در اقتصادهای سرمایه داری ما می توانیم به طورکامل بودجه امانرا به کارگیریم همانطور که در فکر مان است. ما می توانیم چنین کاری انجام دهیم زیرا بودجه ما معمولاً کمتر از ارزش همه سهام موجود یکی ذخیره دربازار است و ۱۴ …… این روند متفاوت از موقعیتی مربوط به اقتصاد مراقبت از سلامتی می باشد منظور جایی که استفاده از منابع نا مطمئن است و نسبت سرمایه بوسیله گذاری در پایه های اقتصاد سرمایه ای از تغییر پذیری ارزش بازار که مربوط به درایی های مخاطره آمیز یا ریسکی است، نشأت می گیرد. در سرمایه گذاری مراقبت از سلامتی بهر حال عدم اطمینان پول در سرمایه گذاری از تغییر پذیری هم منبع نا مطمئن می باشد ، نسبت بودجه استفاده شده بوسیله برنامه های مراقبت ازسلامتی نیز نا مطمئن می باشد. از این روها پیشاپیش نمی دانیم آیا بودجه ها به طورکامل مصرف می شود یا یک بخش از بودجه در پایان سال باقی می خواهد ماند.این کاربردهای مهمی برای نظریه پرتفوی در سرمایه مربوط به مراقبت از سلامتی دارد و قاعده تنوع و گوناگونی بدون تغییرات عملی نمی باشد. بنا بر این مابه یک الگوریتم برای مدیریت کردن این مشخصه های متمایز در اقتصاد مربوط به مراقبت از سلامتی داریم .

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله مشخصه های ریسک درآمد:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 26
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *