پایان نامه رابطه بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی در بانک کشاورزی شهر شیراز انجام گردیده است. روش تحقیق استفاده شده توصیفی از نوع همبستگی می­باشد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب که ۵۵۰ نفر پرسشنامه مشارکت کارکنان و پرسشنامه سلامت سازمانی را تکمیل نمودند. ضریب آلفای پرسشنامه مشارکت کارکنان ۹۱% و سلامت سازمانی ۹۵% می­باشد. پایان نامه بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی

به منظور تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری شده از آزمون آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی همبستگی مثبت و معنی­داری وجود دارد. همچنین برای پیش­بینی سلامت سازمانی از طریق مولفه­های مشارکتی کارکنان از مدل آماری رگرسیون استفاده گردیده است.

از بدو خلقت، انسانها به علل مختلفی به این نتیجه رسیده اند که اگر به طور گروهی کار کنند، موفق تر هستند. در این راستا پس از تشکیل گروهها، شخصیت خود آگاه آنها ناپدید شد و احساسات، افکار و اعمالشان در جهتی همسو با دیگران سوق داده شد. پس از جمع شدن این گروهها به دور هم، سازمانایی تشکیل شدند که هویتی مستقل از تک تک افراد تشکیل دهنده آن سازمانها پیدا کردند.

رابطه بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی

در اولین نظریه های مطرح مدیریت سازمانها، توجه زیادی به نیروی انسانی موجود در آنها نشده بود. با افزایش توجه به نیروی انسانی موجود درون سازمانها، تئوریهای مدیریت در سازمانها متحول شدند و در اوایل دهه سوم قرن بیستم نظریه روابط انسانی وارد نظریات مدیریتی سازمان ها شد.

با گسترده تر شدن مفهوم سازمان ها، سازمان به عنوان سیستم باز در نظر گرفته شد و به یک موجود زنده که دارای یک سیستم هماهنگ است، تشبیه شد و این سیر پیشرونده در مفهوم سازمان باعث شد سازمانها به عنوان موجود زنده ای که دارای هویتی مستقل از اعضاء خود می باشند،

تصور شوند به گونه ای که حتی می توانند با هویت جدید خود و به خاطر شرایط و اصول حاکم بر خودشان، رفتار کارکنان را نیز تحت تأثیر قرار دهند. وقتی هویتی منسجم و مستقل به سازمان نسبت داده شد، سیر تفکر به سمت و سویی رفت که این شخصیت و هویت می تواند دارای «سلامت سازمانی» و یا «بیماری سازمانی» باشد. یک سازمان سالم قادر است مانند فردی سالم، به حیات خود ادامه دهد، به مقاصد خود برسد، موانع موجود در سر راه خود را بشناسد، برنامه ریزی و اجرا کند و به عنوان یک سازمان یادگیرنده عمل نماید.

 

سلامت سازمانی
مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی

بیان مساله

هدایت جامعه در مسیر توسعه مطلوب  مورد نظر, نیازمند تربیت نیروی انسانی حرفه ای و رشد یافته است که از جمله الزامات آن, تصمیم گیری مشارکت جویانه و فضای سالم سازمانی است. میل به مشارکت معنادار در مجموعه فعالیت های سازمانی، خواست بیشتر کارکنان در سازمانها و به ویژه سازمانهایی است که کارکنان احساس شایستگی حرفه ای بیشتری می کنند.مفهوم سلامت سازمانی ازچهارچوب نظریه سیستم های اجتماعی پارسونز گرفته شده است. به عقیده پارسونز همه سیستم های اجتماعی برای بقا ورشد وتوسعه خود نیازمند حل چهار مشکل اساسی انطباق , کسب هدف , یکپارچگی ونهفتگی هستند. سلامت سازمانی عبارت است از: توانایی سازمان در حفظ بقا و سازش با محیط وبهبود این توانایی . سلامت سازمانی به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا وگسترش توانایی خود برای سازش بیشتر اشاره می کند.

سلامت سازمانی , نشانه ای از کار درشرایط سالم ودرباره به حداکثر رساندن سلامتی ورفاه کارکنان است. همچنین برون دادهای سالم برای ذینفعان , مانند سرمایه گذاران, جامعه, مشتریان و موکلان را دربردارد. سلامت سازمانی کل نگر , جامع واستراتژیک است. درسازمان های سالم ,کارمندان , متعد ووظیه شناس وسود مند هستند و از روحیه وعملکرد بالایی برخوردارند. سازمان سالم جایی است که افراد با علاقه به محل کارشان می آیندوبه کار کردن دراین محل افتخار می کنند. ورود به هزاره سوم میلادی و تغییر و تحولات شتابزده عصر حاضر , هم اندیشی ومشارکت در تصمیم گیری و بهره گیری از خرد جمعی را تنها راه دستیابی به تصمیمات بخردانه وجامع در مواجهه بامسائل سازمانی ومدیریتی می نمایاند.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

جهت گیری بیش از حد بروکراتیک سازمانی نارسایی هایی را در پی داشته است اما شاید بهتر است گفته شود این جهت گیری به عدم کارکرد بروکراسی درسازمان منجر شده است وجود کارکنان حرفه ای در بانک کشاورزی ونسبت رابطه تخصصی این کارکنان با مدیران که معمولا به لحاظ حرفه ای یا هم ترازند ویا درسطح حرفه ای بالاتری نسبت به مدیران بانک قرار دارند توجه جدی تر به مدیریت مشارکت جویانه , تفکر جدی دراین حوزه وتلاش پیگیر برای فراهم آوردن بستر شایسته واجرای موفق آن رابیش از پیش الزامی می سازد.ورود به هزاره سوم میلادی وتغییر وتحولات شتابزده عصر حاضر هم اندیشی ومشارکت در تصمیم گیری وبهره گیری از خرد جمعی را تنها راه دستیابی به تصمیمات بخردانه وجامع در مواجهه با مسائل سازمانی ومدیریتی می نمایاند.

  اهداف مشخص تحقیق

اهداف اصلی : تعیین رابطه بین مشارکت کارکنان وسلامت سازمانی کارکنان بانک کشاورزی شهر شیراز

اهداف فرعی: تعیین رابطه بین مولفه های چهارگانه مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی کارکنان بانک کشاورزی شهر شیراز

سؤالات تحقیق:

سؤال اصلی تحقیق عبارت‌است از:

بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان وسلامت سازمانی (مطالعه موردی کارکنان بانک کشاورزی شهرشیراز )

 

سؤالات فرعی تحقیق عبارت‌اند از:

  • بررسی رابطه بین مشارکت در هدف گذاری وسلامت سازمانی
  • بررسی رابطه بین مشارکت در برنامه ریزی وسلامت سازمانی
  • بررسی رابطه بین مشارکت در حل مسئله وسلامت سازمانی
  • بررسی رابطه بین مشارکت در نظارت وکنترل وسلامت سازمانی
  • بررسی رابطه بین همکاری و مشارکت داوطلبانه وسلامت سازمانی
  • بررسی رابطه بین نفوذ و کنترل کارکنان وسلامت سازمانی
  • بررسی رابطه بین مشارکت در تغییر و تحول وسلامت سازمانی
  • بررسی رابطه بین تفویض اختیار و تقسیم اختیار وسلامت سازمانی
  • بررسی رابطه بین مشارکت در ارزیابی و سلامت سازمانی

 

نتیجه گیری

پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی انجام گرفته است. در زیر به صورت مفصل نتایج تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می گیرد :

سؤال اصلی تحقیق : آیا بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد؟

نتایج به دست آمده نشان می دهد بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر ۵۲۲/۰ در سطح ۰۰۱/۰ معنادار است. نتایج این تحقیق با تحقیق کول و همکارانش (۱۹۹۳)، علی و همکاران (۱۹۹۲)، گیلبرت (۱۹۹۸)، هوی و میسکل (۱۹۹۴) به نقل از میرکمالی (۱۳۷۵)،بختیاری (۱۳۸۰)، و امای بافرانی (۱۳۸۵)، همخوانی دارد.

یکی از مکانیزم های مدیریتی برای بهبود بهره­وری، بهره­گیری از تکنیک­های مختلف مدیریت مشارکتی است. مشارکت راهکاری است که به کارکنان اجازه می دهد به جای اینکه همیشه مدیریت و رهبری شوند از توانایی­های خود بهره گیرند، فکر کنند و خلاقانه به توان و انگیزه کافی در تصمیم گیری ها مشارکت و دخالت داشته باشند. مشارکت کارکنان، هم رشد فرد و هم تعالی سازمان را در پی دارد.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه رابطه بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 60
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *