مقاله مدیریت کیفیت فراگیر جهانی

در دهه های اخیر پس از اینکه کاهن و همکارانش (۱۹۶۴) تئوری پویایی نقش سازمانی را ارائه دادند . متون ادبی زیادی در مورد تنش نقش ارائه شدند. در پس نگری تضاد نقش نسبت به تنش نقش مثل ابهام نقش ، افت کیفی و مازاد کمی به بزرگ ترین اختلاف بی همتایی منجر شده به ناکامی کمک کرده است (کنیان و نیوتون، ۱۹۸۴) مهم نیست که مکان هندسی چیست( مثلا تضادهای افراد یا بین افراد) یا تمرکز آن بر روی چه چیزی است (مثلا شیوه ها و عقاید) تضاد نقش نگرانی و دلواپسی  را در فرد القاء می کند(فلوید و لین ۲۰) علاوه بر این تضاد نقش عواقب عملکرد به افراد و سازمان ها مثل مطلوبیت شغل کم اهمیت تر و جابه جایی بیشتر ارتباط داشته است (لی روج و همکارانش ۲۰۰۰ li<006) در نتیجه درک مکانیزم های لازم جهت کاهش تضاد نقش یک سوال تحقیقاتی عمده برای هم محققان و هم کارورزان خواهد بود. مقاله مدیریت کیفیت فراگیر جهانی در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مفاهیم ضمنی عملی:

این مدل جهت ارزیابی برداشتهای بدست آمده از تضاد نقش کارمندان شرکتهای پایبند به tqm جهت کاربرد عملی مدیران ایده آل است. این یافته ها نشان می دهند که شرکتها باید به روش های توسعه ی نقش های اصلی رهبری و مدیریت بر روند یا فرایند به همین نسبت افزایش استفاده ی موثر و کارآمد از آنالیز و تجزیه و تحلیل اطلاعات توجه کنند تا بدین طریق تضاد نقش زیان بار کارمندان را کاهش دهند. این یافته نیز ممکن است به مدیران و افراد جهت درک جزئی ابعاد مختلف tqm در ارتباط با تضاد نقش کمک کند.نوآوری / ارزش- به نظر می رسید که اعمال tqm به تضاد نقش ارتباط داشته باشند و بین ترتیب با شکاف یا فاصله ی قابل توجه واضح و آشکار را در متون ادبی tqm سلامت روان شناسی کارمندان مخاطب قراردهند. این مقاله نیز پایه و اساس تشکیل یک مدل نظری ای است که ارکان یا عناصر tqm و تضاد نقش را با یکدیگر یکپارچه می کند.

مقدمه:

با به وجود آمدن تغییرات ساختاری در سازمان ها، تضاد می تواند شامل سطوح بردباری باشد. تغییر محیط کاری یک روش ساختاری مدیریت بر تضاد نقش است طوریکه تضاد نقش کاهش پیدا می کند یا از بین می رود (تیدوفرایدمن ۲۰۰۲) فلوید ولین(۲۰۰۰) پیشنهاد کردند که شرکتهای تولید از طریق مکانیزم های کنترل به عبارت دیگر بود و ترافیک ، کنترل های بازار یا گره جهت کاهش تضاد نقش فعالیت های سازمانی را با یکدیگر هماهنگ سازند. به طور فزاینده ای از طریق برنامه های مدیریت به کل کیفیت tqm محیط کاری، شرکتها اهمیت استراتژیک مدیریت  بر کیفیت و هماهنگ سازی فعالیت های سازمانی را شناسایی می کنند. به هر حال تحقیقات انجام شده بر روی رابطه ی بین اعمال و اقدامات tqm و تضاد نقش کارمندان در متون ادبی tqm نادیده انگاشته شده اند. از آنجا که ما توسط یک یا واحد اقتصادی ترغیب شده ایم که ابعاد مختلف اعمال یا اقدامات tqm ممکن است تضاد نقش کارمندان را القاء کنند یا کاهش دهند. هدف از این مقاله تحقیق در مورد رابطه ی بین چندبعدی بودن اعمال یا اقدامات tqm و تضاد نقش تجربه شده توسط کارمندان است. این تحقیق با به وجود آورادن درک مشترکی از اثر اقدامات tqm بر تضاد نقش کارمندان با متون ادبی در مورد tqm هماهنگی می کند.

باقی مانده ی مقاله به شکل زیر توضیح داده می شود. در ابتدا اعمال و اقدامات tqm و تضاد نقش به طور مفهومی توضیح داده میشوند این بخش با بازنگری متون ادبی در مورد رابطه ی بین شش عمل tqm و تضاد نقش و به تعیین نسبت فرضیه های تحقیقاتی ادامه پیدا می کند. سپس این چارچوب تحقیقاتی قبل از گزارش و بحث در مورد متون نمونه گذاری ، مقیاس ها ، روندهای گردآوری داده ها و اطلاعات و و نفوذ تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات ارائه می شود. بالاخره نتایج مورد بحث قرار می گیرند. و در پی آن محدودیتهای تحقیقاتی و توصیه ها و پیشنهادات تحقیق آینده مفاهیم ضمنی نظری و مدیریتی و به همین نسبت نتیجه گیری از این تحقیق ارائه می شوند.

مدیریت
مدیریت

 بازنگری بر روی متون ادبی و رشد و توسعه فرضیه ها:

 

Tqm یک روش مدیریتی جهت طرح ریزی و تحقق پیشرفتهای ممتد یک سازمان است. روش مدیریتی که ممکن است بر روی عملکرد سازمانی هم شرکت تولیدی و هم شرکت خدماتی اثر بگذارد (کلیور- کورتز و همکارانش….) در پی بو- لیوساز و همکارانش (۲۰۰۹) اکثر سازمانها ، مدلهایی را به اجرا درآورده اند که زیربنای پاداش های کیفی ای مثل جایزه ی دینگ جایزه ی کیفیت ملی مالکولم بالدریج (mbnqa) و جایزه ی کیفیت اروپایی (efqm) به عنوان یک چارچوب تحقق tqm از دهه ی ۱۹۹۰ بوده اند.اگرچه که بعضی از تحقیقات مثل بو- لیوسار و همکارانش (۲۰۰۹) به این نتیجه می رسند که efqm یک چارچوب عملیاتی tqm است این تحقیق معیارهای mbnqa را به عنوان ابعاد Tqm انتخاب کرده است. منافع زیادی از استفاده از معیارهای mbnqa بدست می ایند در ابتدا چارچوب مفهومی که اساس mbnqa است قلمروهای اصلی کیفیت کلی را مورد مخاطب قرار می دهد( این و بون ۱۹۹۴) ثانیا بر طبق کرکوویک و همکارانش (۲۰۰۰) معیارهای MBNQA سازگار با اعمال TQM هستند. چون معیارهای آن همانطور که توسط محققان TQM پیش بینی شده است. ابعاد کلیدی TQM را در برمی گیرند(دومینگ ۱۹۸۶ کاروین ۱۹۸۳ . جوران و گرنیا ۱۹۸۰) ثالثا معیارهای NBNQA نقطه نظرات مختلف را با یکدیگر هماهنگ کرده اند و محدود به یک پرسپکتیو کیفی منحصر به فرد مثل پرسپکتیو دمینگ یا جوران نمی شوند ( این و بون ۱۹۹۴) اینجا معیارهای MBNQA به عنوان یک چارچوب عملیاتی به خوبی تایید شده جهت تحقیق ابتکارات TQM مورد استفاده قرار گرفته شده اند(فلین و سالادین ۲۰۰۶٫ زیرا جوگو و سوهان ۲۰۰۳) و به طور وسیعی در سطح محلی دولتی و بین المللی پذیرفته شده اند (دی بایلو ۱۹۹۹٫ زایتورما ۱۹۹۶)  براساس بازنگری متون ادبی در مورد TQM ( لی و همکارانش ۲۰۰۳ لین و گودریچ ۱۹۹۵٫ هسیه و همکارانش۲۰۰۷) طرح های TQM که این تحقیق توسط شش بعد از معیارهای MBNQA یعنی رهبری طرح ریزی استراتژیک تمرکز بر روی منبع انسانی مدیریت به روند و آنالیز و تجزیه و تحلیل اطلاعات اندازه گیری شدند.

تضاد نقش:

متون ادبی ای که در مورد تضاد  نقش بودند از دو مدرسه ی مختلف تئوری یا نظریه ی نقش یعنی ساختاری- عملکردی  و کنش متقابل گزی شروع شدند (استریکرومک ۱۹۷۸) در پی نظریات استریکو و مک (۱۹۷۸) توسعه ی تئوری نقش ساختاری  ۵ شکل از تضاد نقش را شناسایی کرده است.

۱- تقاضاهای از لحاظ ساختاری مرتب نقش های مختلف

۲- تقاضاهای از لحاظ ساختاری رقیب که از بخش های مختلف مجموعه ای از قوانین ناشی شده اند

۳- واکنش های متضاد یک فرد نسبت به انواع رفتارهای خاص

۴- تفاوتها یا عدم وضوح و روشنی انتظارات دیگران

۵- تضاد بین انتظارات از نقش و تصورات شخصی فرد

از لحاظ گفتاری وقتی دو یا چند تقاضا به طور همزمان درخواست می شوند تضاد نقش به وجود می آید و پذیرش یک تقاضا یا درخواست پذیرش تقاضاهای دیگر را مشکل تر می کند یا حتی غیرممکن می کند (پاندی و کومار، ۱۹۹۷، کاهن و همکارانش ۱۹۶۴)وقتی که تضاد نقش به وجود می آید افراد مطمئن نیست که چگونه وظایف را انجام دهد کدام وظیفه باید تکمیل شود و چه موقعی باید به اجرا دربیاید ( تید و خردمان ۲۰۰۲) مثلا گزارش جزئی کارکنان خرید به ناظر کارخانه و گرایش عملکرد به رئیس بخش خرید ممکن است انتظارات ناسازگار را تجربه کند چون مورد سابق ممکن است بر روی قابلیت دسترسی به مواد خام تاکید کند در حالی که موارد اخیر ممکن است بر روی تاثیر هزینه تاکید داشته باشد (پاندیی و کومار ۱۹۹۷)از آنجا که بعضی از تحقیقات (بیوچالگ و بری .۲۰۰۱ ریز و همکارانش ۱۹۷۰) مشکلاتی را در مورد تمایز بین اشکال مختلف تضاد نقش گزارش کرده اند این تحقیق به تضاد نقش به عنوان یک مفهوم تک بندی می پردازد.

مدیریت بر روند:

مدیریت بر روند بر تلاش های بهبود پیوسته ی ساختار بندی شده ی انجام گرفته شده توسط تیم های مثل کایزن متودهای مرکز کار و روندهای تحت کنترل اپراتور جهت افزایش عملکردهای شرکتهای تولیدی تاکید دارد (کاسول و متوانی ۱۹۹۵ درمینگ ۱۹۸۱) همچنین کارایی و کیفیت صنایع خدماتی توسط استاندارد کردن و فورمالیزاسیون وظایف تایید می شود (لویت ۱۹۷۲ ؛ ۱۹۷۶٫ چاکرابارتی و همکارانش ،۲۰۰۷) فورمالیزاسیون به درجه ی درک آزادی داده شده به کارمندان جهت انجام وظایف و مسئولیت های می توان در مقابل وسعتی برمی گردد که در آن قوانین مخصوصا وظایف خود را تعریف می کنند (جانسون و همکارانش ۱۹۹۸) از آنجا که تضاد بین پیش بینی های افراد و شرکت عمدتا در یک شرکت خیلی فورمالیز شده کاهش پیدا می کند (جانسون و همکارانش ۱۹۹۸) تحقیقات گذشته (ریز و همکارانش ۱۹۷۰٫ موریس و همکارانش ۱۹۷۹٫ نیکولسون وگر ۱۹۸۳) یک رابطه ی منفی بین فورمالیزاسیون و تضاد نقش را گزارش کرده اند.

نتیجه گیری:

این تحقیق به حمایت نظری و تجربی تایید می کند که اقدامات TQM می توانند به طور مفیدی به عنوان یکی از فاکتورهایی تجسم پیدا کنند که بر به وجودآمدن تضاد نقش کنترل دارد. مهم تر این است که هم شرکت تولیدی و هم شرکت خدماتی ممکن است دریابند که این تحقیق جهت تشخیص و آنالیز اینکه کدام اقدامات TQM  در کاهش تضاد نقش بین کارمندان موثر خواهند بود. مفید خواهد بود. یافته ی کنونی نشان می دهد که رهبری موثر مدیریت بر روند و آنالیز اطلاعات تضاد نقش کاهش یافته ارتباط دارند برعکس مدیران با یکدیگر چالش دارند تا روش های کاهش فشار تمرکز بر روی منبع انسانی بر روی تضاد نقش را شناسایی کنند علاوه براین این تحقیق درک دقیقی از چگونگی اتخاذ و قبول اقدامات TQM را به عنوان یک ابزارارزان و عملی مدیریت بر روی تضاد نقش ارائه می دهد.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله مدیریت کیفیت فراگیر جهانی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 22
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *