تحقیق مدیریت مالی شرکت قند اصفهان رشته حسابداری

تجزیه و تحلیل عمودی شرکت قند اصفهان که براساس ترازنامه نشان داده شده است. نسبت هر یک از اقلام به جمع کل داراییها و جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی را برای سال های ۸۰ تا ۸۳ را می توان مورد بررسی قرار داد. در سال ۸۰ میزان جمع دارایی های جاری که به ۵۷/۷۹ درصد کل داراییها می رسد ومیزان سرمایه گذاری و سایر دارایی ها در سال ۸۰ به ۵۹/۰ درصد کل دارایی ها می رسد و میزان خالص داراییهای ثابت به ۸۴/۱۹ درصد جمع کل داراییها می رسد. درسال ۸۱ جمع داراییهای جاری به ۷۶/۷۷ درصد جمع کل داراییها می رسد. تحقیق مدیریت مالی شرکت قند اصفهان رشته حسابداری در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرنت میباشد.

تفسیر تجزیه و تحلیل عمودی شرکت قند بیستون :

تجزیه و تحلیل عمودی که براساس ترازنامه نشان داده شده است و نسبت هر یک از اقلام به جمع کل داراییها و جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی را برای سال های ۸۰ تا ۸۳ را می توان مورد بررسی قرار داد رقم جمع داراییهای جاری در سال ۸۰ ۳/۴۸ درصد جمع کل داراییها را شامل می شود جمع سرمایه گذاری و سایر داراییها ۶۳/۲۷ درصد کل داراییها را شامل می شود و خالص داراییهای ثابت ۰۷/۲۴ درصد جمع کل داراییها را شامل می شود در سال ۸۱ جمع داراییهای جاری ۴۵/۵۲ درصد جمع کل داراییها را شامل می شود که نسبت به سال ۸۰ افزایش داشته به دلیل کاهش وجوه نقد و سایر اسناد دریافتنی و دارا بودن سرمایه گذاری کوتاه مدت و حسابها و اسناد دریافتنی تجاری در سال ۸۱ می باشد درصد سرمایه گذاری و سایر داراییها در سال ۸۱ و ۴۸/۲۳ درصد جمع کل داراییها می رسد که نشان دهنده ی کاهش این درصد نسبت به سال قبل می باشد به دلیل افزایش سرمایه گذاری بلندمدت در سال ۸۱ می باشد و رقم خالص داراییهای ثابت در سال ۸۱ به ۰۷/۲۴ درصد می رسد که نسبت به سال قبل تغییری صورت نگرفته است در سال ۸۲ جمع داراییهای جاری به ۰۳/۵۴ درصد جمع کل داراییها می رسد که نشان دهنده ی افزایش آن نسبت به سال ۸۱ می باشد به دلیل وجود پیش پرداختها در سال ۸۲ و کاهش سایر اسناد دریافتنی تجاری می باشد و میزان سرمایه گذاری و سایر داراییها به ۳۴/۲۲ درصد جمع کل داراییها می رسد که باز هم نسبت به سال قبل کاهش داشته است و به خاطر کاهش سرمایه گذاری بلندمدت می باشد و رقم خالص داراییهای ثابت به ۶۳/۲۳ درصد جمع کل داراییها می رسد که نشان دهنده ی کاهش آن نسبت به سال قبل می باشد. در سال ۸۳ جمع دارایی های جاری به ۱۶/۵۱ درصد جمع کل داراییها را در برمی گیرد که نسبت به سال قبل کاهش داشته است این کاهش به دلیل وجود سرمایه گذاری کوتاه مدت و حسابها و اسناد دریافتنی تجاری در سال ۸۳ می باشد و در این سال میزان پیش پرداختها نیز کاهش داشته است و رقم سرمایه گذاری و سایر دارایی ها به ۲۳/۲۳ درصد جمع کل داراییها می رسد که نسبت به سال قبل افزایش داشته است زیرا در سال ۸۳ سایر دارایی ها نیز وجود دارد و رقم خالص داراییهای ثابت نیز به ۶۱/۲۵ درصد جمع کل داراییها می رسد که نسبت به سال قبل افزایش داشته است در بررسی سمت چپ ترازنامه که بدهی ها و سرمایه و حقوق صاحبان سهام را نشان می دهد بیان کننده جمع بدهی های جاری به نسبت ۲۷/۶۰ درصد جمع کل حقوق صاحبان سهام و بدهی ها در سال ۸۰ می باشد وجمع کل بدهی ها ۴۴/۷۰ درصد جمع کل حقوق صاحبان سهام و بدهی ها را نشان می دهد و رقم جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی ۵۶/۲۹ درصد جمع کل حقوق صاحبان سهام می باشد. در سال ۸۱ جمع داراییهای جاری به ۶۰/۶۲ درصد جمع کل حقوق صاحبان سهام می رسد که نسبت به سال قبل کاهش داشته است بدلیل وجود سایر حسابها و اسناد پرداختنی در سال ۸۱ و کاهش سود سهام پیشنهادی و تسهیلات جاری مالی دریافتنی می باشد جمع کل بدهی ها به ۲۱/۷۳ درصد جمع کل حقوق صاحبان سهام می رسد میزان سرمایه در سال ۸۱ نسبت به سال ۸۰ نیز افزایش داشته است و جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی به ۷۹/۲۶ درصد جمع کل حقوق صاحبان سهام می رسد که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. در سال ۸۲ جمع بدهی های جاری ۵۳/۵۹ درصد جمع کل حقوق صاحبان سهام می رسد که نسبت به سال ۸۱ کاهش داشته است و این کاهش به دلیل افزایش تسهیلات جاری مالی دریافتنی و کاهش سود سهام پرداختنی و افزایش سایر حسابها و اسناد پرداختنی می باشد و جمع کل بدهی ها به ۴۹/۷۱ درصد کل حقوق صاحبان سهام و بدهی ها می رسد که نسبت به سال قبل کاهش داشته است به دلیل افزایش حساب و اسناد پرداختنی بلندمدت و بدهی های بلندمدت می باشد و جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی به ۵۱/۲۸ درصد جمع کل حقوق صاحبان سهام و بدهی ها می رسد که نسبت به سال قبل افزایش داشته است به دلیل افزایش حسابها و اسناد پرداختنی تجاری و ذخیره مالیات بردرآمدو سود سهام پرداختنی و کاهش تسهیلات جاری مالی دریافتنی می باشد و میزان سرمایه هم در این سال به مقدار کمی افزایش داشته است.

شرکت قند اصفهان
شرکت قند اصفهان

تفسیر تجزیه و تحلیل عمودی شرکت قند پارس :

تجزیه و تحلیل عمدی شرکت قند پارس که براساس ترازنامه تهیه شده است نسبت هر یک از اقلام به جمع کل داراییها و جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی را برای سال های ۸۰ تا ۸۳ را می توان مورد بررسی قرار داد .در سال ۸۰ جمع داراییهای جاری ۸۷/۶۱ درصد جمع کل داراییها را شامل می شود و سرمایه گذاری و سایر دارایی ها ۶۸/۲ درصد جمع کل داراییها را شامل می شود میزان خالص داراییهای ثابت ۵۱/۳۵ درصد جمع کل داراییها را شامل می شود در سال ۸۱ جمع داراییهای جاری به ۹۴/۶۸ درصد جمع کل داراییها می رسد که نسبت به سال قبل افزایش داشته است به دلیل افزایش وجه نقد و حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و موجودی مواد و کالا و کاهش پیش پرداختها می باشد. رقم سرمایه گذاری و سایر دارایی ها به ۸۹/۱ درصد جمع کل داراییها می رسد که نسبت به سال قبل کاهش داشته است به دلیل کاهش سرمایه گذاری بلندمدت و کاهش سایر دارایی ها می باشد و میزان خالص داراییهای ثابت به ۱۷/۲۹ درصد جمع کل داراییها می رسد که نسبت به سال قبل کاهش داشته است در سال ۸۲ جمع داراییهای جاری به ۲۵/۷۳ درصد جمع کل داراییها می رسد که نسبت به سال قبل افزایش داشته است این افزایش به دلیل افزایش وجه نقد و حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و پیش پرداختها می باشد سرمایه گذاری و سایر دارایی ها ۶۵/۱ درصد جمع کل داراییها می رسد که نسبت به سال قبل کاهش داشته است زیرا سرمایه گذاری بلندمدت و سایر دارایی ها نیز کاهش داشته است خالص داراییهای ثابت به ۹۴/۲۴ درصد جمع کل داراییها می رسد که نسبت به سال قبل کاهش داشته است زیرا پیش پرداختها و حسابها و اسناد دریافتنی تجاری نسبت به سال قبل افزایش داشته است رقم سرمایه گذاری و سایر داراییها به ۳۲/۱ درصد جمع کل داراییها می رسد که نسبت به سال قبل کاهش داشته به علت کاهش سرمایه گذاری بلندمدت و سایر دارایی ها میزان خالص داراییهای ثابت به ۱۵/۳۱ درصد جمع کل داراییها می رسد که نسبت به سال قبل کاهش داشته است در بررسی سمت چپ ترازنامه در سال ۸۰ جمع بدهی های جاری به ۵۶/۱۱۴ درصد می رسد و جمع کل بدهی ها به ۳۹/۱۲۸ درصد جمع کل حقوق صاحبان سهام و بدهی ها می رسد و جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی به ( ۳۹/۲۸) درصد جمع کل حقوق صاحبان سهام و بدهی ها می رسد در سال ۸۱ جمع بدهی های جاری به ۶۸/۹۵ درصد جمع کل حقوق صاحبان سهام و بدهی ها می رسد که نسبت به سال قبل کاهش داشته است به دلیل افزایش پیش دریافت ها و کاهش حسابها و اسناد پرداختنی تجاری و سایر حسابها و اسناد پرداختنی و ذخیره مالیات بر درآمد و تسهیلات جاری مالی دریافتنی می باشد و جمع کل بدهی ها به ۷۰/۱۰۹درصد جمع کل حقوق صاحبان سهام و بدهی ها می رسد که باز هم نسبت به سال قبل کاهش داشته است میزان سرمایه هم در این سال نسبت به سال قبل کاهش داشته است. رقم جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی به ( ۸۹/۹) درصد جمع کل حقوق صاحبان سهام و بدهی ها می رسد که نسبت به سال قبل کاهش داشته است در سال ۸۲جمع بدهی های جاری به ۲۵/۶۴ درصد جمع کل حقوق صاحبان سهام و بدهی ها می رسد که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. به دلیل کاهش حسابها و اسناد پرداختنی و سایر حسابها و پیش دریافت ها و تسهیلات جاری مالی دریافتنی می باشد و جمع کل بدهی ها به ۶۷/۷۴ درصد جمع کل حقوق صاحبان سهام و بدهی ها می رسد که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. و جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی به ۳۲/۲۵ درصد جمع کل حقوق صاحبان سهام و بدهی ها می رسد در سال ۸۳ جمع بدهی های جاری به ۶۹/۶۹ درصد جمع کل حقوق صاحبان سهام وبدهی های می رسد که نسبت به سال قبل افزایش داشته است به دلیل افزایش حسابها و اسناد پرداختنی تجاری و سایر حسابها و کاهش تسهیلات جاری مالی دریافتنی و وجود ذخیره مالیات بر درآمد می باشد جمع کل بدهی ها درسال ۸۳ به ۳۶/۷۸ درصد جمع کل حقوق صاحبان سهام و بدهی ها می رسد که نسبت به سال قبل افزایش داشته است میزان سرمایه هم در این سال کاهش داشته است رقم جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی به ۶۳/۲۱ درصد جمع کل حقوق صاحبان سهام بدهی ها می رسد که نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

تفسیر تجزیه و تحلیل عمودی شرکت قند اصفهان:

نسبت به سال ۸۰ کاهش یافته است. زیرا وجه نقد در سال ۸۱ افزایش و میزان پیش پرداختها و موجودی مواد و سایر اسناد دریافتنی کاهش داشته است میزان سرمایه گذاری و سایر دارایی ها به ۵۳/۰ درصد جمع کل داراییها می رسد که نسبت به سال ۸۰ کاهش داشته است و این کاهش به خاطر کاهش سرمایه گذاری بلندمدت و سایر دارایی ها در سال ۸۱ می باشد و میزان خالص داراییهای ثابت به ۷۱/۲۱ درصد جمع کل داراییها می رسد که نسبت به سال ۸۰ افزایش داشته است. در سال ۸۲ هیچ گونه تغییری نسبت به سال ۸۱ حاصل نشده است ومیزان درصدها همانند سال قبل می باشد. یعنی فعالیتی که در سال ۸۲ بخواهد تاثیر گذار باشد رخ نداده است. در سال ۸۳ میزان جمع داراییهای جاری به ۸۸/۸۱ درصد جمع کل داراییها می رسد که نسبت به سال ۸۲ و حتی سال های ۸۱ و ۸۰ افزایش داشته است چون میزان وجه نقد وسایر اسناد دریافتنی و موجودی مواد و کالا و پیش پرداختها کاهش داشته است. رقم سرمایه گذاری و سایر داراییها به ۲۵/۲ درصد جمع کل داراییها می رسد که نسبت به سال های ۸۲ افزایش داشته است زیرا میزان سرمایه گذاری بلندمدت نسبت به سال ۸۲ کاهش داشته است اما میزان سایر دارایی ها همانند سال قبل می باشد و رقم خالص داراییهای ثابت به ۸۷/۱۵ درصد جمع کل داراییها می رسد که نسبت به سال ۸۲ کاهش داشته است در قسمت سمت چپ ترازنامه میزان جمع بدهی های جاری در سال ۶۶۸۰/۷۷ درصد جمع کل حقوق صاحبان سهام و بدهی ها می باشد و جمع کل بدهی ها ۶۰/۸۰ درصد کل حقوق صاحبان سهام را شامل می شود و نسبت جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی درسال ۸۰، ۴۰/۱۹ درصد کل حقوق صاحبان سهام را شامل می شود و در سال ۸۱ رقم جمع بدهی های جاری به ۷۵/۷۴ درصد کل حقوق صاحبان سهام وبدهی ها می رسد که نسبت به سال ۸۰ کاهش داشته است زیرا حسابها و اسناد پرداختنی و تسهیلات جاری مالی دریافتنی نیز در این سال افزایش داشته است و جمع کل بدهی ها به ۷۱/۷۷ درصد کل جمع حقوق صاحبان سهام و بدهی ها می رسد که نسبت به سال ۸۰ کاهش داشته است میزان جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی به ۲۹/۲۲ درصد کل حقوق صاحبان سهام وبدهی ها می رسد در سال ۸۱ میزان سرمایه هم نسبت به سال ۸۰ کاهش داشته است در سال ۸۲ هیچ گونه تغییری حاصل نشده است و درصدهای ذکر شده همانند سال ۸۱ می باشد. در سال ۸۳ رقم جمع بدهی های جاری به ۳۳/۸۲ درصد جمع کل حقوق صاحبان سهام و بدهی ها می رسد که نسبت به سال ۸۲ و حتی سال های ۸۰و ۸۱ افزایش داشته است. به خاطر دارا بودن سایر حسابها و اسناد پرداختنی و پیش دریافت نسبت به سال ۸۲ می باشد در این سال میزان تحصیلات جاری مالی دریافتنی و سود سهام پیشنهادی پرداختنی نیز کاهش داشته است و جمع کل بدهی ها در سال ۸۳ به ۹۹/۸۵ درصد کل حقوق صاحبان سهام و بدهی ها می رسد که نسبت به سال ۸۲ افزایش داشته است زیرا میزان بدهی های بلندمدت نسبت به سال قبل افزایش داشته است حتی میزان سرمایه در این سال نسبت به سال های قبل کاهش داشته است رقم جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی به ۰۰۰/۱۴می رسد که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. پس از بررسی ترازنامه متوجه می شویم که میزان بدهی های شرکت در سال ۸۳ نسبت به سال های قبل بیشتر بوده است.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق مدیریت مالی شرکت قند اصفهان رشته حسابداری:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 53
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *