مقاله مدیریت مرز سازمان

تحقیق مدیریت برنامه اخیر، نیاز به درک برنامه های پیچیده را به عنوان بخشی از مفهوم پویایی و عدم اطمینان این برنامه ها، بیان می‌دارد و بخصوص بر شروع برنامه در هنگام ظهور سازمان برنامه موقتی تمرکز می کند. این مطالعه بر مرز ارتباط دهنده سازمان مادر – برنامه در مدت مراحل برنامه های اولیه متمرکز می شود.ما در تحقیق از استراتژی تحقیق کیفی برای آزمون فعالیت های مرزی و تواناسازی های سازمانی و محدودیت ها، هنگام آغاز یک برنامه تغییر مهم در سازمان بخش عمومی یاری جستم.مطابق نتایج این تحقیق، شروع یک برنامه، شامل سیکلهای مکرر یکپارچگی و جداسازی از سازمان مادر است و توسط مهارت های تعریف و شکل دهی به مرز، ارائه و اثبات حقانیت برنامه، دستیابی به اطلاعات در مذاکرات و حفاظت و اطمینان از تداوم، تسهیل شود.مقاله مدیریت مرز سازمان  در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

برنامه ها و مدیریت آن ها، ابزارهای تغییر و نوآوری در سازمان ها به شمار می آیند. در مقایسه با پروژه های، برنامه ها بسیار پیچیده‌تر، با افقی وسیع‌تر، طبیعتاً استراتژیک طولانی مدت تر هستند. یک برنامه را می توان به صورت یک سازماندهی موقت دید که در آن گروهی از پروژه ها با هم مدیریت می شوند تا بتوانند به اهداف استراتژیک مرتبه بالاتر صعود کنند، اهدافی که با انجام هر یک از پروژه ها به تنهایی قابل دستیابی نیستند.زمانیکه برنامه ها به صورت سازماندهی های موقت، بخصوص در فاز اولیه یک برنامه، وقتی سازمان دهی برنامه در مفهوم سازمانی خود پدید می آید، دیده می شوند، چالش پیش رو تبدیل چشم انداز استراتژیک و اهداف سطح بالا به فعالیت های اجرایی خواهد بود.بخش عمده تحقیق در مورد برنامه ها، توجه‌اش بر تولید برنامه، تغییر منتخب، ایدئولوژی برنامه های منتخب و تجربیات خوب و استانداردهایی برای بکار بستن مدیریت برنامه، متمرکز است.تمرکز ما بر برنامه های تغییر است و بخصوص ارتباط بین برنامه و مفهوم سازمانی آن. برخلاف توسعه محصول بازار محور یا تحویل‌های مشتری محور، هدف تغییر «درون» سازمان است.تیم های برنامه ریزی که تغییر سازمانی را دنبال می کنند ممکن است خود، مشتریان یا کاربران تغییر باشند. اهمیت مفهوم سازمانی در طول فازهای ابتدایی برنامه تغییر زمانیکه سازماندهی برنامه موقت پدید می آید، برجسته تر می شود.مقصود ما این است که تحقیق مدیریت برنامه را از طریق روشن کردن فعالیت های مدیریتی آغاز برنامه و نقش مفهوم سازمانی در مدیریت برنامه، مشارکت دهیم.

آغاز برنامه تغییر:

یک برنامه تغییر مجموعه ای از پروژه ها و عملکردهایی است که به طور هدفمند برای تکمیل یک فرایند تغییر و در نتیجه وقوع منافع استراتژیک گروه بندی می شوند. مطابق نظر [V] Ferns برنامه های تغییر استراتژیک نوعاً به عنوان نتیجه یک تغییر در اهداف کسب و کار شروع می شوند و از نظر اجرایی رویه بالا به پایین دارند. چنین برنامه‌هایی اغلب پروژه های میان بخش مختلفی را شامل می شوند و دستیابی به اهداف کسب و کار جدید در همه پروژه هاعمومیت دارد.ما بر برنامه های تغییری که داخلی هستند تمرکز می کنیم در واقع برنامه هایی که درون یک سازمان پایدار اجرا می شوند سازمانی که اصلاحاً سازمان مادر نامیده می شود.بنابراین مدل ها، اهداف سطح بالای برنامه و فواید مورد انتظار در ابتدا در طول مرحله آغاز طرح ریزی می شوند و طرح های جزئی تر ایجاد می گردند و پروژه های مناسب انتخاب می شوند یا در طول برنامه ریزی آغاز می شوند.یک برنامه ضرورتاً از یک فاز به فاز بعدی خطی بیش نمی رود اما مراحل ممکن است هم پوشانی داشته باشند فرایند برنامه را گاهی اوقات سیکلی و متعامل از داخل در نظر می گیرند.[۵ , ۸] Thiry بر این باور است که آغاز برنامه بیشتر صورتی از تصویرسازی، حس و ارزیابی است تا برنامه ریزی و کنترل.متون مربوط به تغییر استراتژیک به آغاز تغییر توجه می کنند. [۹] Chittipeddi , Sioia می گویند که آغاز یک تغییر استراتژیک نهایتاً یک فرایند مذاکره است که شامل دوره های متعدد تبادل نظر است که از طریق CED یا تیم عالی مدیریتی هدایت می شود.تجربیاتی که در زمینه ارتباط سازمان – برنامه هستند، می توانند در آغاز برنامه مربوط شوند، شامل روش هایی که در آن برنامه اطلاعات را از زمینه اش کسب می کند، موقعیتش را ارتقا می دهد و موفق به ایجاد نقش های مرکزی برای شرکای برنامه می گردد.

ارتباط مرزی در سازمان ها:

مرزها، بنیان هایی هستند که مشخصات هر سازمانی را بیان می‌کنند. آنها محدوده درون و بیرون سازمان را از هم جدا می  کنند و از سازمان برابر استرس های محیطی دفاع می کنند [۱۳]. مرزها، نوعاً از طریق تمایز بین عضو و غیر عضو در یک سازمان یا یک واحد تعریف می شوند: مرزها به عنوان کسانی که پذیرفته شده اند یا رد شده اند، تعریف می شوند. مرزها اغلب پویا هستند و کم و بیش نفوذپذیرند.ارتباط مرزی، وظیفه پیوند دادن یک سازمان با محیطش و هم آهنگ کردن آن مرز می باشد.[M] Caldwell , Ancona فعالیت های خارجی تیم های توسعه محصول جدید را مورد آزمون قرار دادند و ۴ طبقه فعالیت های مرزی را مشخص کردند‌: نمایندگی، هماهنگ کننده وظیفه، دیده بان، فعالیت‌های حفاظتی.برخی مطالعات اخیر در مورد مدیریت مرزهای سازمانی، تجربه ای یا چشم انداز (دیدگاه) مبتنی بر دانشی در مورد کار مرزی داشته‌اند.اینکه چه چیزی فعالیت های ارتباط دهنده مرزی ابتدای یک برنامه تغییر را ایجاد می کند به اهداف برنامه در تغییر سازمان مادر بستگی دارد.سازمان برنامه از منابع و قوانین سازمان مادر برای موجودیت خود استفاده می کند. بنابراین، این برنامه کاملاً نمی تواند از سازمان مادر جدا شود. مرز میان برنامه و سازمان مادر ممکن است ناپایدار و مبهم باشد.نویسندگان مدیریت پروژه به اتصال پروژه به سازمان موقت توجه کرده اند. آنها نتیجه گرفتند که اجرای یک پروژه به اینکه چگونه فرق میان یک پروژه سازمان موقت تعریف می گردد، بستگی دارد. پروژه‌هایی که به طور عمیق در سازمان موقت یکپارچه شده‌اند ممکن آسانتر اجرا شوند اما پتانسیل آنها برای تغییر سازمانی اساسی نسبتاً کم است. در آن پروژه هایی که از مدل مدیریت پروژه سنتی پیروی می‌کنند ممکن است نوآوری رخ دهد اما اجرای نتایج آنها ممکن است دشوار باشد و همچنین برای سازمان موقت کسب فایده و سود از آنها به سختی امکان پذیر باشد.

سازمان
سازمان

سئوالات تحقیق:

هدف این تحقیق کشف فعالیت های ارتباط دهنده مرزی در سطح بین برنامه و سازمان مادرش در طی آغاز برنامه است. ما در نظر داریم یک چارچوب تجربی را برای فعالیت های ارتباط دهنده مرزی عاملان درونی یک برنامه تغییر در حال خطور توسعه دهیم.

۱- چه فعالیت های ارتباط دهنده مرزی توسط عاملان اصلی یک برنامه در طول آغاز برنامه تغییر بکار گرفته می شوند؟

۲- چرا این فعالیت های مرزی بکار گرفته می شوند و چه مقصود یا انتظاراتی از این فعالیت ها وجود دارد؟

۳- چگونه سازمان مادر آغاز این برنامه را تشویق یا محدودتر کند؟

 متدولوژی تحقیق:

برای اهداف این مطالعه اکتشافی ما از استراتژی مورد کاری منفرد کیفی استفاده کردیم. ما یک مورد منحصر به فرد را در نظر گرفتیم که اولاً یک مفهوم ناپخته و دشوار برای یک برنامه پیچیده و دوماً موفق در آغاز برنامه بود.

 سازمان موردی و برنامه موردی:

این مورد یک برنامه تغییر پیچیده ای را که توسط سازمان بخش عمومی بزرگ در فنلاند اجرا شد ارائه می دهد که اینجا اسم مستعار Bureau نام برده می شود.Bureau را می توان به عنوان یک موسسه دولتی سنتی که تحت بروکراسی هدایت می شد، شناخت. Bureau یک تاریخچه بلندی از پروژه‌ها دارد اما رویه های استانداردی برای مدیریت برنامه ندارد.این سازمان در اصلاحات ساختاری گسترده به عنوان بخشی از تلاشی بزرگتر جهت منطقی کردن فعالیت های بخش عمومی ملی درگیر شده است.این مطالعه مدیریت Bureau IT را هدف قرار داده است و اهدافش، نوسازی معماری سیستم، زیربناهای شبکه ای مربوط، سازمان و سیستم مدیریتی است.بیش از ۵۰۰ کارمند در این برنامه شرکت جستند و نتایج با فرض تأیید همه کارکنان Breau بود.برنامه ۳ فاز اصلی را در برگرفت: تحلیل وضعیت موجود، توسعه راه حل و برنامه ریزی مشروح و اجرای سیستم جدید.اولین فاز، یعنی تحلیل وضعیت موجود، از سوی مدیران مرکزی آغاز برنامه هدایت می شد که مدیر برنامه یا مالک برنامه خوانده می‌شوند. با کمک مشاوران خارجی آنها یک روش مبتنی بر کارگاه را که کارکنان Bureau را در پردازش جمع آوری، تحلیل و گزارش داده‌ها در مورد وضعیت موجود مدیریت IT Bureau درگیر می کرد، معرفی کردند.مرحله دوم، توجه به ضعف های تعریف شده در طول تحلیل وضعیت موجود و برای خلق راه حل های اصلی و راهنمایی هایی برای توسعه سیستم IT جدید بود. مرحله سوم به صورت ۴ پروژه کلیدی و ۴ گروه حمایتی سازماندهی شد که هر یک بر یک بخش خاص از برنامه تمرکز داشتند. جدول زمانی و راهنمایی هایی برای پروژه ها در سطح برنامه تعیین شدند و هر پروژه با یک مدیر پروژه که می توانست جزییات راه حل و رویه های مدیریت پروژه را مستقل هدایت کند، نامیده می شد.حدود ۲۰۰ کارمند در شروع برنامه از طریق کارگاه ها و جلسات شرکت جستند. بیشترین عاملان مرکزی اصلی، مدیران برنامه بودند و مالک برنامه که مدیر بالاتر خود را نمایندگی می کرد، افراد کلیدی دیگر و اعضا تیم مرکزی، و مدیران پروژه، این افراد سازمان برنامه را در طول آغاز برنامه شکل می دهند.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله مدیریت مرز سازمان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 42
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *