پایان نامه مجموعه اقامتی فرهنگی

امروزه توجه به مسائل جوانان ونوجوانان وپرکردن فراغت آنها وخانواده هایشان ازبحثعمده روز می باشدوازآنجا که درصد قابل توجهی از جمعیت کشور راقشر نوجوان وجوانتشکیل می دهد.لذا به نظر رسید که ایجادیک مجموعه فرهنگی –هنریاز نیازهای شهر کرمان است،در حالحاضر مساحت فضاهای فرهنگی در کرمان حدود۱۴هکتار است که شامل کتابخانه ،موزه،مسجدوکتاب فروشی می باشددر این راستا حس کردم که شهر کرمان نیاز به معرفی فرهنگوهنر خویش است چه به خودهمشهریانش وچه به افرادغریبه ای که وارد شهر کرمان میشوند ،همیشه در کرمان فضاهایی که بتوان اسم آنها رافرهنگی گذاشت بایک یاحداکثر دوکاربری فرهنگی وجود داشت اما به گونه ای نبوده  که بتوان گفت این فضای فرهنگی  بهشکل یک مجموعه کامل بوده است ،پس بهتر دیده شد که یک مجموعه فرهنگی با موضو-عیت بهنری طراحی شود تا همزمان هم فرهنگ  وهم هنر را در یک زمان نمایانگر کند ،لذاتصمیم گرفتم در عین حا ل که مجموعه را برای استفاده مردم کرمان طراحی  می کنم برایتوریست ها نبز جاذبه ای برای ورود بهتر به شهر کرمان ایجاد شود . پایان نامه مجموعه اقامتی فرهنگی در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

همیشه مجموعه  فرهنگی همه جوانب رابا خود داشته اند وبه دنبال تاثیرگذاری برهمه جوانببوده اند،جوانبی که بتواند بیشتر جوانان را جذب آن مجموعه کند مانندآموزشی،تفریحی،هنری ،نمایشگاهی،فروشگاهی و…که سعی شد در طراحی این مجموعه تمامی جوانب ،بهطور کاملامفصل ومشهود قراربگیردتا بتواند گوشه ای از کمبودهای هنری –فرهنگی کرمانرا برطرف نماید.موضوع انتخابی با عنوان فرهنگسرای هنر رامی توان  با واژه فرهنگ،هنر،فرهنگ سرا،هنر،اوقات فراغت و وجوه مشترک  آثار هنری  برای درک بیشتر

مجموعه اقامتی
مجموعه اقامتی

فرهنگ چیست؟

تعریف :دکتر محمد معین در جلد دوم از کتاب فرهنگ فارسی به فارسی خود فرهنگ  را بهمعنای ادب(نفس)،تربیت دانش،علم ومعرفت بیان می کند ودر ادامه فرهنگ را مجموعه ای از آداب ورسوم معرفی می کند.همچنین مجموعه ای از علوم  وهنرهای یک قوم نیز درهمین مرجع  به معنای فرهنگ بکار رفته  است.اگر فرهنگ  را به معنی کوششهای انسانبرای ارضای نیازهای خود وغلبه  بر طبیعت بدانیم آنهارا می توان به۲قسمت فرهنگ مادی وفرهنگ غیر مادی یا معنوی تقسیم کنیم.فرهنگ مادی مثل اشیاء(خانه-وسایل زندگیو…)قابل لمس وفرهنگ معنوی آنچه  راکه مادی نیست معنوی  می نامندمثل هنر-ادبیاتوفلفسه و…فرهنگ را می توان متشکل از عناصری  مثل ایدوئولوژی ،نهادها،سازمانها،الگوی رفتاراحساسات ،نفسانیت وایستادها(وضعیت روانی)دانست.اگر درک وشناخت مشخص از تعریفمثلایک مقوله اقتصادی ،سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،هنری،طبیعی وغیره در جامعه صورتنگیرد؛آنگاه در قسمت مقوله مورد نظر،سخن وسنجیدن  به بیراه می رود که نتیجه آن به

قبول  این شاعر فریهخته چنین خواهد بود:

 

خشت اول گر نهد معمار کج              تاثریا میرود دیوارکج

 

پس در این زمینه تعریف  مقوله فرهنگ  را از نگارش  این نویسنده  فرزانه آقای دایفولادی چنین است:فرهنگ عبارت از تمام افکار ،باورها،عقاید،سنت ها،قواعدوطر العمل های  اجتماعی  جامعهاست که جامعه را به رهبری ،اداره تنظیم امور آن قادرمی سازد.فرهنگ در این مفهوم خود،شعر وموسیقی وادبیات و هنر نیست ،بلکه هویت جامعه درعرصه های فکری،رفتاری وسنتی آن است.فرهنگ یک هستی است ؛یک هستی  خاص(فرهنگ)،حتی خصوصیات روحی وروانی  جامعه  را می توان دید.فرهنگ  نحوه درک  وشکل دید جامعه را نسبت  یه خود ،نسبت به ماحول ونسبت به جهان تعیین می کند.فرهنگ مجموعه ای از باورها ورفتارهای انسانی است .فرهنگ فارسی معین،فرهنگ رامرکب از دو واژه«فر»و«هنگ» به معنای  ادب ،تربیت ،دانش،علم، معرفت وآداب ورسومتعریف کرده است .فرهنگ( از کلمه لاتین  کالتورکه از کولر ریشه گرفته وبه معنای کشفکردن ،زراعت وترویج )واژه ای است که معانی گوناگونی داردبرای مثال  در۱۹۵۲ آلفردکروبر وکلاید کلاکهون در کتاب خود بنام فرهنگ مروری  انتقادی بر مفاهیموتعاریف cuitve;agiritical revieu of concets and defiuitionباگردآوری ۱۶۴تعریف از فرهنگ اظهار نظر کردند که فرهنگ  در اغلب موارد به

سه برداشت عمده می انجامد:

۱-برترین فضیلت ها در هنرهای زیبا ووامور انسانی که همچنین به فرهنگ عالیشهرت دارد.

۲-الگوی یکپارچه از دانش وعقاید ور فتار بشری  که به گنجایش  فکری ویادگیریاحتماعی نمادین بستگی دارد .

۳-مجموعه ای از گرایش ها ،ارزش ها،اهداف واعمال مشترک که یک نهاد ،سازمانوگروه  را مشخص  وتعریف می کند.

اصول فرهنگ چیست؟

بعداز شناخت فرهنگ می بایست  به ریشه فرهنگ پرداخت .غرهنگ های که در یک جامعهحاکم است از چه مبدعی تشکیل شده اند؟جهان با همه گستردگی اش،نشان از حادث بودن دارد.روزی این عالم خاکی از عدم به  هستی  پا گذاشت وانسان هایی که در این عرصه ی گیتی فعال هستند،همه از نیستی بههستی پا گذاشتندو پس از چند صباحی  از زندگی انسان ها،آداب ورسوم خاصی از آنهاآشکار شد.بعد از پراکنده شدن انسان ها در نقاط گوناگون زمین ،زندگی ای را شروعکردندوباز این گروه هم برای خودشان آداب ورسوم  وفرهنگ جدیدتری به چشم می خورد.بههر حال این فرهنگ ها حادث هستند ودارای اساس وریشه  می باشند .بعضی از فرهنگ هاپیرو هستند وملاک درستی ونادرستی آن ،خواسته های مردم است واز نظر اسلام  ضدارزش به حساب می آید.وبعضی از غرهنگ ها پیش رو هستند ودر مسیر ارزشهای متعالی  انسان  قرار دارند.موضوع توضیح داد.

فهرست مطالب پایان نامه مجموعه اقامتی فرهنگی:

 • فصل اول
 • اهداف
 • مقدمه
 • ضرورت طرح
 •      ۱ تعریف موضوع
 • ۱-۱ فرهنگ
 • ۲-۱ اصول فرهنگ چیست؟
 • ۳-۱معنای فرهنگ  در گستره ی اجتماعی
 • ۴-۱ هنر چیست؟
 • ۵-۱ رسالت هنر
 • ۶-۱فرهنگسرا
 • ۷-۱ هفت هنر
 • ۸-۱ویژگی معماری بومی مناطق گرم وخشک
 • ۹-۱شناخت فضاهای اقامتی
 •     ۱۰-۱لزوم ایجاد هتل از دیدگاه فرهنگی و اجتماعی  
 •     ۱۱-۱مقایسه صنعت هتلداری در ایران با سایر کشوره-
 •     ۱۲-۱بررسی سیاست های توسعه گردشگری ایران
 •     ۱۳-۱توسعه منابع انسانی در بخش جهانگردی
 •     ۱۴-۱اثرات صنعت توریسم در اقتصاد کشور
 • فصل دوم- مبانی نظری
 • ۱-۲مطالعات زمینه نظری روند- فرم – محیط روانشناسی نورپردازی
 • ۲-۲ماهیت موضوع طرح ومفاهیم مرتبط با آن
 • ۳-۲ بعضی از اهداف اساسی جهت سازمان  دهی
 • ۱-۳-۲تجدید قوا
 • ۲-۳-۲ تدارک لازم برای تامین بخشی از بهداشت روانی:
 • ۳-۳-۲فراهم آوردن  بسترهای  لارم برای شکوفایی خلاقیت:
 • ۴-۳-۲ اوقات فراغت  وآسیب پذیری اجتماعی
 • ۵-۳-۲ اصلاح رفتار وتعالی شخصیت انسان
 • ۶-۳-۲ اوقات فراغت واشاعه فرهنگ عمومی
 • ۷-۳-۲ سیر تاریخی
 • فهرست
 •         ۴-۲  تاریخچه هتل و انواع هتل
 •      ۱-۴-۲ کاروانسرا و روند تکامل آن به هتل
 •      ۲-۴-۲ تاریخچه هتلداری
 •      ۳-۴-۲ آشنایی با مفهوم کلی واهداف هتل
 •      ۴-۴-۲ صنعت گردشگری و هتل داری مجموعه اقامتی
 • فصل سوم- نمونه های مشابه
 •      ۱- فرهنگسرای نیاوران
 •  ۲-  فرهنگسرای هنر (اسباران)
 •  ۳- فرهنگسرای ملل
 •  ۵-مجتمع اقامتی بزرگ شیراز
 • فصل چهارم- ظوابط واستانداردها
 •       ۱-۴ بررسی ضوابط احداث                                                                                    ۲-۴  پیش بینی ها در راه اندازی هتل
 •       ۳-۴ خصوصیت اسانسورها
 •       ۴-۴  ویژگیها، خط مشی و سیاستهای مربوط به راه اندازی مراکز میهما
 •       ۵-۴  ضوابط و معیارهای طراحی فرهنگسرا مجموعه اقامتی
 • فصل پنجم- طرح نهایی
 •       ۱-۵ سایت و مشخصات عمومی استان فارس و شهر شیراز—-
 •       ۲-۵  مقدمه
 •       ۳-۵  شهرستان شیراز
 •       ۴-۵ ویژگی های جغرافیایی و طبیعی شیراز
 •       ۵-۵ نواحی اقلیمی
 •       ۶-۵  بادها
 •       ۷-۵ رودخانه ها، چشمه ها، آبشارها و …
 •       ۸-۵ ارتفاعات
 •       ۹-۵ دشت ها و دره ها مجموعه اقامتی
 •     ۱۰-۵ زمین شناسی مجموعه اقامتی
 •     ۱۱-۵ پوشش گیاهی
 •     ۱۲-۵ جاذبه های طبیعی
 •     ۱۳-۵ شرایط اقلیمی
 •     ۱۴-۵ ویژگی های اقتصادی شیراز
 •     ۱۵-۵ راههای ارتباطی
 •     ۱۶-۵ وجه تسمیه
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه مجموعه اقامتی فرهنگی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 122
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *