پایان نامه قیمت دارایی ها و وام های بانکی رشته اقتصاد

تحولات قیمت دارایی ها علل خصوص قیمت مسکن دارای آثار معنی داری بر رفتار مصرفی خانوارها و تصمیمات تولیدی بنگاه های اقتصاد ی است. افزایش قیمت مسکن  نسبت به قیمت کل به مفهوم افزایش ثروت واقعی خانوار بوده و مستقیما وارد الگوی مصرفی آنان می شود. افزایش ارزش واقعی ثروت موجب تقاضای بیش تر خانوار برای کالاها و خدمات مصرفی شده و از این طریق تقاضای کل را افزایش می دهد.تغییرات در قیمت مسکن همچنین دارای آثار انبساطی بر سرمایه گذاری است. با افزایش قیمت مسکن ارزش واقعی دارایی های فیزیکی و مالی بنگاه ها افزایش یافته و توان بالقوه آنان برای سودآوری بیش تر می شود. تقویت توان ترازنامه ای بنگاه ها تقاضای آنان را برای دریافت تسهیلات بیش تر ترغیب کرده و از این طریق بر تقاضای کل می افزاید. اثر تغییر قیمت مسکن بر ترازنامه بنگاه ها به اثر ترازنامه ای موسوم است.به کلیه منابع اقتصادی اعم از مشهود و نامشهود که قابل تملک و تقویم به پول بوده و دارای منافع آتی باشد، دارایی گفته می شود. در این تعریف دارایی انتقال از مفهوم اولیه مایملک و اموال به مفهوم آتی اقتصاد ی وجود دارد. در اقتصاد نیز به مفهوم منافع آتی در تعریف دارایی بیشتر توجه می شود. به طوری که برای مثال با در نظر گرفتن قیمت آتی کالاها در شاخص های تورم از متغیر قیمت دارایی به عنوان جانشین از قیمت آتی کالا استفاده می شود. که در این مطالعه در انتخاب دارایی ها بر مفهوم منافع آتی اقتصادی تکیه می شود. پایان نامه ارتباط بین قیمت دارایی ها و وام های بانکی در ایران در قالب فایل ورد میباشد.

مقدمه پایان نامه قیمت دارایی ها و وام های بانکی:

در حسابداری، دارایی ها به دارایی های جاری مانند: وجوه نقد، ارز و سکه طلا، دارایی های ثابت مانند زمین، ساختمان، مسکن و وسایط نقلیه، سرمایه گذاری های بلند مدت مانند اوراق قرضه ، اوراق مشارکت، سهام و سپرده گذاری های بلند مدت و دارایی های نامشهود مانند حق اختراع و سرقفلی طبقه بندی می شود. که در این مطالعه از بین دارایی های فوق الذکر، مسکن انتخاب شد.

بدین منظوردر فصل اول به کلیاتی درباره مفاهیم مورد بررسی و دلایل انتخاب موضوع پرداخته شد همچنین تلاش بر آن شد که به صورت فصلی برای دوره زمانی ۱۳۷۰-۱۳۸۹ مطالعه­ای داشته باشیم، که در این مطالعه به سوالات زیر در مورد اقتصاد ایران پاسخ داده شد.۱-تسهیلات بانکی ساخت مسکن چه تاثیری  بر قیمت مسکن دارد؟۲-تولید ناخالص داخلی چه تاثیری  بر قیمت مسکن دارد؟۳-نرخ بهره چه تاثیری  بر قیمت مسکن دارد؟

فصل دوم مطالعات داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار داده است فصل سوم به بیان مبانی نظری الگو شامل مباحثی در مورد ارتباط بین قیمت دارایی ها(علل خصوص بخش مسکن) و عوامل موثر بر آن پرداخته شد و در ادامه فصل سوم مدل مورد بررسی را معرفی کرده و روش تخمین این مدل را بیان کردیم. و در آخر فصل نیز به معرفی منابع  آماری مورد استفاده و متغیرهایی که در این نمونه گیری وجود داشتند پرداخته شد.

در فصل چهارم ابتدا ساکن پذیری داده ها مورد بررسی قرار گرفت  و با توجه به نتایج این آزمون روش تخمین مناسب برای بررسی رابطه میان عوامل کلان اقتصادی و قیمت دارایی ها انتخاب شد. در این مطالعه برای این بررسی از الگوی خود همبسته با وقفه توزیع شده (ARDL) استفاده شد. این الگو این مزیت عمده را به همراه دارد که روابط کوتاه مدت و بلند مدت را به صورت کامل از هم جدا نموده و روند تصحیح و تعدیل کوتاه مدت را به بلند مدت اندازه گیری می کند و دارای یک پویایی خاص نسبت به سایر روش ها در این زمینه می باشد. ضمن آن که برای مجموعه متغیرهایی که ساکن و غیر ساکن می باشند کاملا” قابل به کار گیری است. شلیان توجه است که؛ نرم افزار مورد استفاده در این پایان نامه ,Excel 2007   Microfit4.0 می باشد. در این فصل نیز نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

بخش هایی از پایان نامه وام های بانکی رشته اقتصاد
بخش هایی از پایان نامه وام های بانکی رشته اقتصاد

نتیجه ­گیری در پایان نامه رشته اقتصاد :

نتایج تخمین مدل با استفاده از روش خود همبسته با وقفه توزیع شده () نشان داد که یک رابطه همجمعی بلندمدت میان متغیر های مدل وجود داشته است.در بلند مدت، متغیرهای تولید ناخالص داخلی‌، درآمد نفت، نقدینگی (حجم پول) و تورم(شاخص قیمتها) از لحاظ آماری معنی‌دار و دارای تاثیر مثبت، نرخ بهره بانکی و میزان تسهیلات اعطایی به بخش مسکن و شاخص قیمت سهام نیز، معنی‌دار و تاثیر منفی بر تابع قیمت مسکن دارند. در بلند مدت، یک درصد تغییر در تولید ناخالص داخلی‌ باعث افزایش ۳۸/۱ درصد در تابع قیمت مسکن در ایران می‌شود.یک درصد تغییر در نرخ بهره بانکی باعث کاهش ۳۸/۰درصدی در تابع قیمت مسکن در ایران می‌شود. با افزایش درآمد سرانه خانوار به دلیل نرمال بودن کالای مسکن، تقاضا برای آن افزایش خواهد یافت.این می تواند چند دلیل داشته باشد، یکی این که با افزایش درآمد تمایل خانوارها به تملک مسکن و ترک اجاره نشینی خاصه در کلان شهرها که قیمت نسبی مسکن در آنها بالاست، افزایش می یابد. در نتیجه خانوارها از کالای مسکن بیشتر تقاضا می کنند. این بخش افزایش تقاضای مسکن معطوف به تقاضای مصرفی مسکن است. اما از سمت دیگر با افزایش درآمد، تقاضای مسکن و به عنوان کالای سرمایه ای نیز افزایش خواهد یافت.از آنجا که میل نهایی پس انداز با افزایش درآمد افزایش می یابد، می توان انتظار داشت که با افزایش پس انداز تمایل خانوارها به سرمایه گذاری نیز افزایش یابد. بازار مسکن نیز به عنوان محلی که بخشی از سرمایه گذاری های کل اقتصاد را به خود جذب می کند، پیش روی خانوارها قرارداد. با یان تفاسیر، دور از انتظار نیست که افزایش درآمد سرانه خانوارها منجر به سرمایه گذاری بیشتر ایشان در بازار مسکن شود. این سرمایه گذاری هم می تواند بخش عرضه بازار مسکن را دستخوش تغییر سازد (از طریق ساخت و عرضه مسکن جدید توسط بخش خصوصی و در واقع خانوارها) و هم بخش تقاضای این بازار را ( از طریق خرید مسکن توسط ایشان به عنوان یک کالای بادوام سرمایه ای ). مجموع اثرات افزایش درآمد سرانه منتهی به افزایش تقاضا برای مسکن و به تبع آن، افزایش قیمت این کالا خواهد شد. نکته قابل توجه، حساسیت متفاوت قیمت مسکن نسبت به اغلب متغیرها، همچون درامد سرانه خانوار، حجم پول، شاخص قیمت سهام در بلند مدت و کوتاه مدت است، به گونه ای که مطابق انتظار تئوری، کشش قیمت مسکن نسبت به درامد سرانه خانوار، حجم پول، شاخص قیمت سهام ، در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت است. واکنش متفاوت قیمت مسکن به تغییر در متغیرهایی چون حجم پول و شاخص قیمت سهام، در بلند مدت و کوتاه مدت، کاملاً مطابق با تئوری های اقتصادی است. زیر از دید تئوری، چند دوره طول می کشد تا تغییر حجم پول، بر دیگر شاخصها از جمله شاخص قیمت مسکن، اثر بگذارد. از طرف دیگر، به نظر می رسد که به دلیل شفاف و رقابتی نبودن بازارهای بورس و مسکن، جابجایی سرمایه ها بین این دو بازار زمان بر باشد. بنابراین، حساس تر بودن قیمت مسکن به تغییر در شاخص قیمت سهام، در بلند مدت امری طبیعی است. چیزی که یافته های مدل نیز آن را تایید می کند.همچنین نتایج حاصل از بررسی رابطه علیت در کوتاه مدت و بلند مدت حاکی از آن است که بین وام های بانکی و قیمت مسکن رابطه علیت به صورت دو طرفه وجود دارد.  [ادامه در فایل پایان نامه اصلی]

پایان نامه رشته اقتصاد
پایان نامه رشته اقتصاد

پیشنهادات:

۱) طبق نتایج این مطالعه، متغیرهای سیاست پولی مثل نرخ رشد نقدینگی و نرخ بهره واقعی از مهمترین عوامل افزایش قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلند مدت در ایران بوده اند. بنابراین مهمترین نکته در زمینه حل مسئله مسکن، استفاده صحیح و به موقع از سیاستهای پولی می باشد. بطوریکه استفاده از ابزارهای سیاست پولی جهت کنترل نرخ بهره واقعی و رشد نقدینگی مهم ترین روش برای پیشگیری از وقوع حبابهای شدید قیمت مسکن یا حداقل کاهش شدت آن است. و باید توجه داشت که کنترل بازار مسکن تنها با بکارگیری سیاستهای پولی امکان پذیر نخواهد بود و در کنار آنها استفاده از سیاستهای مکمل مالی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

۳) با توجه به اینکه رشد نقدینگی یکی از عوامل مهم افزایش قیمت مسکن می باشد، نکته مهم دیگر این است که سیاستگذاران با تجهیز بازارهای سرمایه و ایجاد امنیت، ثبات و رونق در این بازارها میتوانند با جذب نقدینگی ها، از ورود آنها به بازار مسکن و در نهایت افزایش قیمت مسکن، جلوگیری کنند.

۴) در انتخاب نوع و میزان سیاستهای پولی و مالی، در کنار اهداف کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، تورم و بیکاری، اثر اجرای سیاستها بر قیمت مسکن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به مطالبی که از نظر گذشت، مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان نیازمند برنامهریزیهای گسترده وکنترل و نظارت دایمی و فراگیر دولتها به معنی عام کلمه است. از این رو ضروری است سیاستگذاران با بررسیهای دقیق علمی و کارشناسی تحولات بخش مسکن را تجزیه و تحلیل کرده و با تدوین و اجرای برنامه های دقیق اثرات اختلالزای بخش مسکن را به حداقل برسانند و از مزیتهای بخش مهم مسکن به عنوان یکی از منابع تأمین کننده رشد اقتصادی، در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و اهداف اقتصادی و اجتماعی استفاده کنند.

فهرست مطالب پایان نامه ارتباط بین قیمت دارایی ها و وام های بانکی در ایران رشته اقتصاد:

فصل اول :

 • عنوان
 • چکیده
 • مقدمه
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 •  هدف تحقیق
 •  پرسش های تحقیق
 •  فرضیات تحقیق
 •  حدود تحقیق
 •  سازماندهی تحقیق

فصل دوم :

 • مروری بر مطالعات انجام شده
 • مقدمه
 • مطالعات انجام شده داخل کشور
 •  مطالعات انجام شده خارج کشور
 • خلاصه مطالب

فصل سوم:

 • روش تحقیق
 • مقدمه
 • مبانی نظری
 •  رابطه بین متغیرهای کلان اقتصاد ی و قیمت دارایی ها در ایران
 •  کانال‌های اثرگذاری قیمت دارایی‌ها
 •  کانالهای اثرگذاری متغیرهای اقتصاد ی کلان برقیمت دارایی ها
 • کانالهای اثرگذاری سیاست مالی بر متغیرهای بازار مسکن
 •  کانالهای اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای بازار مسکن
 • معرفی الگو

فصل چهارم:

 • یافته های تحقیق
 • مقدمه
 • آزمون ساکن پذیری
 •  تخمین مدل
 •  تخمین کوتاه مدت مدل
 •  تعیین وقفه بهینه
 •  نتایج کوتاه مدت
 •  تفسیر نتایج کوتاه مدت
 •  آزمون فروض کلاسیک
 • تخمین بلند مدت مدل
 • آزمون وجود رابطه بلند مدت
 • تخمین بلندمدت مدل
 •  تحلیل نتایج بلند مدت
 • تخمین الگوی تصحیح خطا
 • بررسی رابطه علیت بین قیمت دارایی ها و وام های بانکی
 • آزمون ثبات ساختاری مجموع تجمعی و مجموع مجذور تجمعی

فصل پنجم:

 • نتیجه ­گیری و پیشنهادات
 • مقدمه
 • خلاصه
 • نتیجه­گیری
 •  پیشنهادات
 • منابع و  مآخذ
 • فهرست منابع فارسی
 • فهرست منابع غیر فارسی
 • Abstract
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه قیمت دارایی ها و وام های بانکی رشته اقتصاد:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
500,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 74
قالب: فایل word
توضیحات: منبع فارسی و غیر فارسی دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *