پایان نامه استفاده فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری

پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و برای  اجرای آن از روش توصیفی ، از نوع پیمایشی ، استفاده شده است زیرا به بررسی ویژگی های یک جامعه می پردازد .  در مطالعات توصیفی هدف ، توصیف نظری موقعیتی ویژه به صورت  واقعی و عینی می باشد . هدف محقق از انجام این پژوهش توصیف عینی ، واقعی و منظم و خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است .پایان نامه بررسی استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یادگیری دانش آموزان قابل استفاده برای دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی میباشد.

خلاصه پایان نامه فناوری اطلاعات در یادگیری:

با توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات نظام آموزشی یادگیری ایران با چالش های عظیمی روبروست ، که نیاز به تغییر و تحول در ساختار ، برنامه ها ، اهداف و روش ها را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر مطرح می کند . در آغاز قرن ۲۱ ، نظام آموزشی برای پاسخگویی به نیازهای زمان ، فناوری و سازگاری با شرایط متغیر داخلی و بین المللی ، ناچار به استفاده از فناوریها در امر آموزش از آن جا که معلمان و دانش آموزان در صفت نخست  استفاده  از این فناوری قرار دارند . پژوهش حاضر  با هدف بررسی میزان استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی  ـ یادگیری در مدارس راهنمایی شهرستان اردستان می باشد .  روش تحقیق در این پژوهش توصیفی  از نوع پیمایشی است . جامعه آماری این پژوهش یادگیری  کلیه معلمان  ( زن و مرد)  مدارس راهنمایی شهرستان اردستان  تشکیل داده که با بهره گیری  از جدول کرجسی مورگان ، ۱۸۱ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند . روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است . ابزار اصلی جمع آوری داده ها ، پرسش نامه محقق ساخته از نوع بسته پاسخ که شامل ۲۰ گویه می باشد . برای برآورد روایی پرسشنامه از روایی محتوا  استفاده شده است و برای پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است . از آمار توصیفی و استنباطی در محیط spss16   برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها استفاده گردید . در آمار توصیفی  ازفراوانی ، درصد فراوانی ، میانگین ، انحراف استاندارد ، خطای استاندارد و ترسیم نمودارهای ستونی و در سطح آمار استنباطی از آزمون t تک نمونه ای ،  t مستقل ، تحلیل واریانس یکطرفه  و آزمون توکی استفاده شده است .

تصاویری از پایان نامه
تصاویری از پایان نامه استفاده فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری

نتیجه گیری :

خلاصه یافته های پژوهش حاضر و مقایسه آن با آنچه  که در فصل دوم  به عنوان پیشینه ارائه شد به شرح زیر است. نتایج یافته های جدول ۵-۴ نشان می دهد که میانگین گروه در زنان برابر با ۱۰/۲ ، با انحراف استاندارد ۴۴۴/۰ و میانگین در گروه مردان ۳۲/۲، با انحراف استاندارد ۵۷۱/۰ است  برای بررسی معنادار بودن میزان تفاوت بین میانگین  دو گروه در میزان استفاده از ICT   در فرانید یاددهی ـ یادگیری به اجرای آزمون t  مستقل می پردازیم . نتایج یافته های ۶-۴ نشان می دهد که میزان T  بدست آمده از مقایسه دو میانیگن  زنان و مردان  از نظر میزان استفاده از ICT   که در سطح ۰۱/۰ که از لحاظ آماری معنادار است . (T=2/959=P=0/0003) . بنابراین می توان نتیجه گرفت که میزان استفاده از ICT در بین معلمان زن و مرد در دوره راهنمایی تحصیلی تفاوت  معین دار وجود دارد . با توجه به میانگین دو گروه معلمان مرد بیشتر از معلمان زن  از ICT در فرایند یاددهی  ـ یادگیری استفاده می کند . یافته های جدول ۷-۴ نشان می دهد که میانگین  گروه معلمان  با مدرک تحصیلی فوق  دیپلم برابر ۱۹/۲ ، با انحراف استاندارد ۵۵۶/۰ و میانگین گروه معلمان با مدرک تحصیلی لیسانس برابر با ۲۳/۲  ، با انحراف استاندارد ۵۱۱/۰ است . برای بررسی معنادار بودن  تفاوت بین میانگین دو گروه در میزان به کـــــــــــارگیری ICT در فرایند یاددهی ـ یادگیری به اجرای آزمون T مستقل می پردازیم.یافته های جدول ۸-۴ نشان می دهد که میزان T بدست آمده از مقایسه دو میانگین از نظر میزان استفاده از ICT که در سطح ۰۱/۰ که از لحاظ آماری معنادار نیست (T=0/476  ,P=0/635) . بنابراین  می توان نتیجه گرفت  که میزان به کارگیری ICT در فرایند یاددهی ـ یادگیری در بین معلمان  فوق دیپلم و لیسانس  تفاوت وجود ندارد .

نتایج یافته های جدول ۹-۴ نشان می دهد میانگین معلمان با سابقه  های متفاوت  با هم فرق دارند بیشترین یادگیری میانگین  مربوط به سابقه کار ۱۰-۶ سال برابر با ۳۱/۲ ، با انحراف استاندارد ۶۳۶/۰ است و کمترین میانگین آن مربوط به سابقه کار ۵-۰ سال برابر با ۰۵/۲ ، با انحراف استاندارد ۴۹۷/۰ است . بریا معنادار بودن تفاوت میانگینها بین گروه های مختلف به اجرای آزمون تحلیل واریانس یک طرفه می پردازیم.نتایج یافته های جدول ۱۰-۴ نشان می دهد که با توجه  به عدم معناداریF(F=1/668,P=0/176). نتیجه می گیریم که بین معلمان با سابقه کارهای متفاوت از نظر میزان استفاده از ICT در فرایند یاددهی ـ یادگیری تفاوت وجود ندارد .به طور کلی می توان این گونه نتیجه گیری کرد که استفاده از ICT در فرایند آموزشی به سابقه کار  بستگی ندارد. آنچه موجب استفاده از فناوری می گردد نگرش افراد و ابتکار و خلاقیت در انجام کار است .همان طور که در فصل چهارم مشاهده شد. بین معلمان بر حسب سن در میزان استفاده  از ICTدر فرایند یاددهی-یادگیری تفاوت معناداری وجود نداشت. بنابراین، سن به عنوان متغیر تاثیر گذار در فرایند استفاده از ICT برای یاددهی و یادگیری تاثیر گذار نیست.

پیشنهادات کاربردی پایان نامه:

امروزه انفجار اطلاعات و دانش نیازمند هوشیاری و درست انتخاب کردن است . برای پیشرفت هرچه بهتر افراد و کم کردن هزینه های آموزش و پرورش به کارگیری نرم افزارها و کامپیوتر است که فرد بتواند در هر مکان و هر زمان با آسودگی خاطر  به یادگیری دروس بپردازند.

ـ تهیه امکانات و تجهیزات مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یادگیری در مدارس

ـ تشکیل کارگاه های آموزشی و آشنایی معلمان با شیوه های تدریس مبتنی بر ICT

ـ تشکیل کلاسهای زبان انگلیسی و رایانه برای معلمان تا بتوانند با رایانه کار کند و از آخرین دستاوردهای آموزشی ، پژوهشی یادگیریمولفان خارجی و داخلی بهره مند شوند. .

ـ تهیه، تایید و پخش نرم افزارهای آموزشی از طریق گروه های آموزشی.

ـ گذاشتن کلاسهای کارآموزی در سطح پیشرفته معلمان

ـ تشویق کارکنان جهت شرکت در کلاسهای کارآموزی

ـ بوجود آوردن شرایط و محیط کار مناسب  جهت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش و یادگیری

ـ امکان دسترسی خانواده  ها به تسهیلات  لازم برای بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات.

ـ حمایت از فناوری اطلاعات از جمله تامین هزینه های مربوط به تحقیق و توسعه در آموزش و پرورش

ـ اطلاع رسانی به معلمانی در رابطه با آخرین یافته های مربوط به تکنولوژی و روشهای جدید تدریس.

پایان نامه استفاده فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری
پایان نامه استفاده فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری

پیشنهادات پایان نامه:

یافته های پژوهشی نشان داد که وضعیت استفاده از وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه فرایند یاددهی ـ یادگیری در حد مطلوبی قرار دارد .  از این رو لازم است مسئولین آموزش و پرورش  با برگزاری دوره های آموزشی ، زمینه های مناسبی را جهت تشویق  معلمان به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بویژه در امر آموزش فراهم کنند . همچنین لازم است مسئولین آموزش و پرورش ( شهر شیراز) در حد امکان ، از کمیت ساعات تدریس هفتگی معلمان بکاهند و در مقابل ، به دنبال کیفیت تدریس( با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات) باشند . همچنین بهتر است مسئولین آموزش و پرورش  در ارزیابی  معلمان از میزان استفاده آنها از فناوری اطلاعات و ارتباطات  تاثیر آن بر عملکرد آموزشی آنان را مد نظر قرار دهند و به معلمانی که بیشتر ، از این فناوری های استفاده می کنند امتیازات خاصی به عنوان تشویق ، اعطا کنند.بنابراین مسئولین می توانند با برگزاری دوره های  آموزشی ، زمینه های مناسبی را جهت تشویق معلمان  به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بویژه در امر تدریس فراهم کنند.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یادگیری:

فصل اول پایان نامه:

 • کلیات تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 •  اهمیت و ارزش تحقیق
 •  اهداف تحقیق
 • سوالهای تحقیق
 • متغیرهای تحقیق
 • تعاریف نظری و عملیاتی

فصل دوم پایان نامه:

 • ادبیات و پیشینه تحقیق
 • مقدمه
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست
 •  کاربریICT در آموزش
 •  شیوه های یاددهی ـ یادگیری  مبتنی بر ICT..40
 •  نقش ICT در یادگیری
 • توانمندیهای فناوری
 • قابلیت های فناوری در آموزش
 •  نظرات مثبت و منفی درباره اثرات رایانه در آموزش
 • موانع و راهکارهای توسعه  بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات از دید صاحبنظران
 •  اهمیت یادگیری الکترونیکی  در آموزش
 • کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش
 • دیدگاه ها درباره فناوری اطلاعات و آموزش
 •  رویکردهای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش
 • مفاهیم نظریه های یادگیری
 • رابطه فناوری اطلاعات با عناصر موثر در درتدریس
 • جایگاه کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی ـ یادگیری
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات  و نقش فراگیران
 •  مهارت های مهم در عصرکاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
 •  رویکردهای کارآموزی مهم در عصر  کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • چشم اندازها و چالش های فراروی یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • برنامه ریزی استراتژیک برای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات
 •  فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش
 •  نقش معلم در عصرفناوری اطلاعات وارتباطات
 • زمینه های اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات  در آموزش و پرورش
 •  کارکردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات  برای آموزش و پرورش
 •  تحلیل ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات  در آموزش و پرورش
 • فواید کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات  در آموزش و پرورش
 •  توصیه های کاربردی برای فعال نمودن فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس
 • چگونه معلمان زمینه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات  رادر کلاس  فراهم کنند
 • بازنگری پژوهش های انجام شده
 • پژوهشهای  انجام شده در داخل کشور
 •  پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

فصل سوم پایان نامه:

 • روش تحقیق
 • مقدمه
 • نوع تحقیق
 • توصیف آزمودنیهای تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری
 • روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه
 •  روش گردآوری  داده ها واطلاعات
 •  ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات
 •  روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات
 •  روش اجرای کار
 •  روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم :

 • مقدمه
 • اطلاعات توصیفی ویژگیهای افراد مورد مطالعه
 •  بررسی ویژگیهای توصیفی پرسشنامه
 •  تجزیه و تحلیل سوالهای پژوهش

فصل پنجم :

 • بحث و نتیجه گیری
 • مقدمه
 •  خلاصه تحقیق
 • بحث و نتیجه گیری
 • محدودیت های تحقیق
 • موضوعات پیشنهادی برای تحقیقات بعدی
 • پیشنهادات تحقیق
 • پیشنهادات پژوهش تحقیق
 • پیشنهادات کاربردی تحقیق
 • منابع ومآخذ
 •  منابع فارسی
 •  منابع انگلیسی
 • پیوست
 • پرسشنامه
 • نمودارها
 • جدولها
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه استفاده فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
500,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 69
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *