پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری کارکنان

این پایان نامه با هدف بررسی عوامل موثر برافزایش بهره وری در منابع انسانی در سازمان ثبت احوال انجام شده است. پایان نامه حاظر از لحاظ روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری کارکنان در پایه الگوی آچیو در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری کارکنان

روش های انجام پژوهش را می توان با توجه به دو ملاک هدف پژوهش و نحوه گردآوری داده ها تقسیم کرد. این پژوهش براساس هدف پژوهش، ازنوع پژوهشات بنیادی است وبراساس نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهشات پیمایشی است.

جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کلی زیراستفاده شده است:

۱-روش کتابخانه ای: بررسی و مطالعه اسناد و مدارک موجود درمجلات، کتاب ها و سایت های معتبر علمی

۲-روش میدانی: استفاده از پرسشنامه روش اجرای این پژوهش توصیفی می باشد و چون در آن رابطه بین متغیرها مورد مطالعه قرار می گیرد، از نوع همبستگی می باشد که در کارکنان سازمان ثبت احوال شهر شیراز اجرا می شود.

فرآیند تحقیق :

این تحقیق در ۵ فصل گردآوری شده است، که در:

 • فصل اول کلیات تحقیق ،بیان مساله، اهمیت و اهداف پژوهش ،سئوالات اصلی و فرعی تحقیق- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها- قلمرو تحقیق بیان شد . فصل دوم شامل کلیه مطالب و دیدگاهها ونظریه ها پیرامون بهره وری منابع انسانی ، پیشینه تحقیق شامل سوابق تحقیق در داخل وخارج کشور،مدل مفهومی تحقیق و فرضیات اصلی و فرعی تحقیق بیان گردید. در فصل سوم روش تحقیق ، ابزار جمع آوری اطلاعات و روش های آماری مورد استفاده توضیح داده شد. فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش پرداخته ایم.و آخر

در این فصل با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها که در فصل ۴ ارائه گردید، هر کدام از فرضیات پژوهش و مقایسه آن با تحقیقات پیشین مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در آخر پیشنهاد ها و محدودیت ها ذکر می شود.

بین عوامل فردی و بهره وری نیروی انسانی ارتباط معنی داری وجود دارد.

در این پژوهش مولفه هایی نظیر وجود تناسب بین مهارت­های فردی و شغل ، وجود تناسب بین علایق فردی و شغل ، داشتن تجربه کاری همه بر موانع فردی تاثیر دارند.

با نتایج بدست آمده می توان پذیرفت که بین مولفه های موانع فردی رابطه مثبت و معنا داری با بهره وری منابع انسانی وجود دارد.

افرادى که وارد سازمان مى‏شوند یک سلسه خواسته‏ها و نیازهاى شخصى دارند که درصدد برآورده کردن آن در سازمان هستند. از طرف دیگر سازمان نیز داراى یک سرى اهداف، خواسته‏ها و نیازهاى خاص است که مى‏کوشد از طریق به کارگیرى کارکنان آنها را برآورده کند. بنابراین وظیفه مدیر مسئول این است که میان اهداف فردى کارکنان و اهداف سازمان تعادل مناسبى برقرار کند، به طورى که اهداف و خواسته‏هاى هر دو طرف برآورده  شود.

هرقدر اهداف فرد با اهداف سازمان همسو باشد، کارکنان با میل و رغبت بیشترى فعالیت خواهند کرد و خلاقیت و توان خود را به نحو شایسته‏اى در سازمان به کار خواهند گرفت.

بهره وری
بهره وری کارکنان

پیشنهادهای کاربردی:

 • – سازمان ثبت احوال باید ضمن حفظ ماهیت سیاسی، امنیتی خود، از ماهیت علمی و تحقیقاتی دور نشود.
 • – انتخاب مسول یا سرپرست دارای هوش اجتماعی و مهارت کاری جهت سرپرستی بخش های مختلف سازمان امری ضروری برای ایجاد انگیزه در زیر دستان و افزایش بهره وری کارکنان می باشد.
 • – آموزش و پرورش کارکنان برای توانمندسازی کسانی که در دستگاههای دولتی مشغول هستند، امروزه در سراسر جهان یکی از برنامه‌های راهبردی مدیریت دولتی شناخته می‌شود، این بدان دلیل است که همه‌چیز به کیفیت آن گره خورده است.بررسی دقیق نیاز های آموزشی سازمان، و بهره گیری از اساتید مجرب در زمینه آموزش کارکنان. و نظر سنجی از کارکنان پس از دوره های آموزشی به منظور درک میزان مطلوبیت دوره ها حتما صورت گیرد.
 • – سنجش عملکرد کارکنان قبل و بعد از دوره های آموزشی، به منظور درک میزان تاثیر گذاری این دوره ها.
 • – از آنجا که یکی از راه های افزایش بهره وری کارمندان می تواند تشویق و پاداش باشد، سازمان باید نظام پاداش دهی مناسبی را در نظر بگیرد. اگر پرداختها نظیر حقوق، ترفیع ها، و ارتقاء بر اساس معیار عملکرد کارکنان صورت گیرد، کارکنان سازمان بیشتر به اجرای موثر فرایند افزایش بهره وری در سازمان تشویق می شوند، لذا پیشنهاد می شود مسئولان سازمان در جهت رعایت عدالت در پرداختها و بهینه کردن سیستم پاداش و ارتقاء کارکنانشان گامهای موثری بردارند.

فهرست مطالب پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری کارکنان:

 • چکیده
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • ۱-۱ مقدمه : ۳
 • ۱-۲ بیان مساله : ۳
 • ۱ – ۳ اهمیت و ضرورت پژوهش: ۵
 • ۱ ۴ اهداف پژوهش: ۶
 • ۱-۵ پرسشهای پژوهش : ۷
 • ۱-۷  تعاریف نظری و عملیاتی متغییر های پژوهش… ۸
 • ۱-۷-۱ تعریف نظری بهرهوری.. ۸
 • ۱-۷-۲ تعریف عملیاتی بهرهوری.. ۸
 • ۱-۸  قلمرو پژوهش (زمانی، مکانی، موضوعی) ۹
 • ۱-۹  سازماندهی پژوهش : ۹
 • فصل دوم :چهارچوب،مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 • ۲-۱ مقدمه: ۱۱
 • ۲-۲ مبانی نظری بهره وری : ۱۲
 • ۲-۳ تعریف و تاریخچه بهره وری.. ۱۲
 • ۲-۴ بهره وری از دید گاه ژاپنی ها ۱۷
 • ۲-۵ استراتژی های بهبود بهره وری: ۱۹
 • ۲-۵-۱ استراتژی پیک ورث  : ۱۹
 • ۲-۵-۲ استراتژی های مدیریت بهره وری انبساطی و انقباضی: ۱۹
 • ۲-۵-۳ استراتژی تحول و نو آوری: ۱۹
 • ۲-۵-۴ استراتژی بهبود مستمر ( کایزن ): ۲۰
 • ۲-۶ عوامل موثر و موانع بهبود بهره وری: ۲۰
 • ۲-۶-۱ عوامل موثر بر بهره وری: ۲۰
 • ۲-۶-۱-۱ نیروی انسانی: ۲۴
 • ۲-۶-۱-۱-۲ بهره وری نیروی انسانی: ۲۴
 • ۲-۶-۱-۲ انگیزش و بهره وری نیروی انسانی: ۲۵
 • ۲-۶-۱-۳ جایگاه عوامل انسانی در میان سایر عوامل بهره وری  : ۲۵
 • ۲-۶-۱-۴ عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی: ۲۶
 • ۲-۶-۱-۴-۱ عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی از دید گاه سازمان بین المللی کار: ۲۷
 • ۲-۶-۲ موانع ارتقاء بهره وری نیروی انسانی: ۲۸
 • ۲-۷ مدل های بیانگر عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی.. ۳۰
 • ۲-۷-۱ مدل های موری اینسورث و وینویل اسمیت.. ۳۰
 • ۲-۷-۲ مدل هرسی و گلد اسمیت (آچیو ) : ۳۰
 • ۲-۷-۲-۱ مدل « اچیو» برای ارزیابی و تحلیل عملکرد: ۳۱
 • ۲-۷-۲-۲ مراحل تدوین مدل اچیو : ۳۳
 • ۲-۸ پیشینهی پژوهش در داخل کشور: ۳۴
 • ۲-۹ پیشینه پژوهش در خارج کشور : ۳۷
 • ۲-۱۰ معرفی سازمان ثبت احوال : ۴۳
 • ۲-۱۱ چهارچوب نظری پژوهش: ۴۷
 • ۲-۱۲ فرضیه‏های تحقیق: ۴۸
 • ۲-۱۳ مدل مفهومی پژوهش: ۴۹
 • ۲-۱۴ خلاصه فصل دوم : ۵۰
 • فصل سوم :روش اجرای پژوهش
 • ۳-۱- مقدمه. ۵۲
 • ۳-۲- روش تحقیق.. ۵۳
 • ۳-۳- نمونه و روش نمونه گیری.. ۵۴
 • ۳-۴-ابزار گردآوری داده ها ۵۵
 • ۳-۴-۱- پرسشنامه سنجش بهره وری نیروی انسانی آچیو. ۵۵
 • ۳-۴-۱-۱- پایایی پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی آچیو. ۵۶
 • ۳-۴-۱-۲- روایی پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی آچیو. ۵۷
 • ۳-۴-۲- پرسشنامه سنجش عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی.. ۵۸
 • ۳-۴-۲-۱- پایایی پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی.. ۵۸
 • ۳-۴-۲-۲- روایی پرسشنامه عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی.. ۵۹
 • ۳-۵ روایی و پایایی ابزارهای سنجش… ۶۰
 • ۳-۵-۱- روایی ابزار سنجش… ۶۰
 • ۳-۵-۲- آزمون پایایی طیف… ۶۰
 • ۳-۶- روش گردآوری اطلاعات.. ۶۱
 • ۳-۷- ابزار و روش های تجزیه و تحلیل.. ۶۲
 • ۳-۷-۱- ضریب همبستگی پیرسون. ۶۲
 • ۳-۷-۲- تحلیل مسیر. ۶۲
 • ۳-۷-۳- آزمون تی تک نمونه ای.. ۶۲
 • ۳-۸- آمار توصیفی.. ۶۴
 • ۳-۸-۱- بررسی خصوصیات جمعیتی و شغلی پاسخگویان. ۶۵
 • ۳-۸-۱-۱- بررسی توزیع فراوانی بر حسب شاخص جنسیت.. ۶۵
 • ۳-۸-۱-۲- بررسی توزیع فراوانی بر حسب شاخص سن.. ۶۶
 • ۳-۸-۱-۳- بررسی توزیع فراوانی برحسب شاخص میزان تحصیلات.. ۶۶
 • ۳-۸-۱-۴- بررسی توزیع فراوانی برحسب شاخص سابقه خدمت.. ۶۸
 • ۳-۸-۱-۵- بررسی توزیع فراوانی بر حسب شاخص وضعیت تاهل.. ۶۹
 • ۳-۸-۲- بررسی وضعیت پاسخگویان به پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی.. ۷۰
 • ۳-۸-۲-۱- بررسی وضعیت پاسخ به بهره وری نیروی انسانی پاسخگویان. ۷۰
 • ۳-۸-۲-۲- بررسی وضعیت مولفه های بهره وری نیروی انسانی پاسخگویان. ۷۰
 • ۳-۸-۳- بررسی وضعیت پاسخگویان به پرسشنامه عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی.. ۷۱
 • ۳-۸-۳-۱- بررسی وضعیت پاسخ به عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی پاسخگویان. ۷۲
 • ۳-۸-۳-۲- بررسی وضعیت مولفه های عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی پاسخگویان. ۷۲
 • ۳-۹- قلمرو پژوهش (زمانی، مکانی، موضوعی) ۷۳
 • ۳- ۱۰ خلاصه فصل سوم. ۷۳
 • فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها (یافته ها)
 • ۴-۱- مقدمه : ۷۵
 • ۴-۱- نتایج آمار استنباطی.. ۷۵
 • ۴-۱-۱- فرضیه اول: بین عوامل مدیریتی و بهره وری نیروی انسانی رابطه وجود دارد. ۷۵
 • ۴-۱-۲- فرضیه دوم: بین عوامل اجتماعی- روانی و بهره وری نیروی انسانی ارتباط معنا داری وجود دارد. ۷۸
 • ۴-۱-۳- فرضیه سوم: بین عوامل فرهنگی و بهره وری نیروی انسانی ارتباط معنا داری وجود دارد. ۸۱
 • ۴-۱-۴- فرضیه چهار: بین عوامل محیطی و بهره وری نیروی انسانی ارتباط معنا داری وجود دارد. ۸۳
 • ۴-۱-۵- فرضیه پنجم: بین عوامل فردی و بهره وری نیروی انسانی ارتباط معنا داری وجود دارد. ۸۶
 • ۴-۲- تحلیل مسیر (برازش مدل ساختاری). ۸۸
 • ۴-۳- برازش مدل ساختاری.. ۹۰
 • ۴-۴- رتبه بندی اهمیت عوامل موثر بر بهره وری کارکنان سازمان ثبت احوال شهر شیراز. ۹۳
 • ۴-۵- خلاصه فصل چهار. ۹۳
 • فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
 • ۵-۱- مقدمه. ۹۵
 • ۵-۳- یافته ها و بحث در مورد آنها: ۹۶
 • ۵-۶- پیشنهادهای کاربردی: ۱۰۱
 • ۵-۷- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی: ۱۰۳
 • ۵-۸- محدودیت های تحقیق: ۱۰۳
 • منابع فارسی : ۱۰۴
 • منابع انگلیسی.. ۱۰۸
 • پیوست ها : ۱۱۱
 • چکیده انگلیسی.. ۱۵۰
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری کارکنان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 162
قالب: فایل word