پایان نامه تاثیر عوامل سازمانی بر شاخص های اورژانس

در محیط کسب و کار حاضر، رقابت سازمان ها از طریق قابلیت آنها برای پاسخگویی سریع به نیاز های سازمان تعیین می شود. مدیریت با هدف افزایش بهره وری و بهینه سازی کلیه پارامترهای مجموعه در سالهای اخیر پررنگ تر شده و توجه زیادی را به خود جلب کرده است. با رشد وتغییرات سریع فناوری ،خصوصا از آغاز دهه هشتاد به بعد ،سازمان ها با چالش ها و تحولات زیادی مواجه شدند ، به طوری که گسترش روز افزون این تغییرات اهمیت تطبیق با شرایط جدید را اجتناب ناپذیر ساخته است، در این میان، درک صحیح این تحولات و فراهم ساختن زمینه برای استفاده از موقعیت ها اهمیت زیادی دارد. در چنین شرایطی داشتن یک بینش وسیع و اتخاذ استراتژی های مناسب، تدابیر و اقدامات مورد نیاز را جهت استفاده از این موقعیت ها فراهم کنند.

پایان نامه بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر شاخص های اورژانس بعد از استقرار استاندارد اعتبار بخشی در بیمارستان شهید رجایی شیراز سال ۱۳۹۳ در قالب فایل ورد به همراه فهرست و منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

تاثیر عوامل سازمانی بر شاخص های اورژانس

شاخص های عملکرد اورژانس از عوامل بسیاری تاثیر می پذیرند که نشان دهنده ی اثر بخشی و کارایی اورژانس هستند و در نهایت بر رضایت بیماران اثر می گذارند. در این پژوهش رابطه ی عوامل سازمانی  ۱- آموزش ۲- خط مشی۳- برنامه ی بهبود کیفیت ۴- امکانات و تجهیزات ۵- مدیریت وسازماندهی  با شاخص های عملکرد اورژانس مورد بررسی قرار گرفت .

روش مطالعه:

پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و کاربردی بوده که به صورت مقطعی در سال ۹۳ انجام گرفت. جامعه پژوهش پرستاران بخش اورژانس بیمارستان شهید رجایی شیراز بود. حجم نمونه برابر باجامعه پژوهش که برابربا ۱۲۰ نفرمی باشد داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد عوامل سازمانی که روایی این ابزار از طریق روایی صوری مورد تأئید قرار گرفت.

پایایی این پرسش نامه نیز با الفای کرونباخ برابر ۸۳ درصد سنجیده شد.

یافته ها:

همچنین در این مطالعه داده ها از طریق چک لیست شاخص های عملکرد اورژانس جمع آوری و به وسیله ی نرم افزار آماری SPSS و آمارهای توصیفی شامل  آمارهای فراوانی مطللق، فراوانی نسبی ، میانگین و انحراف معیار و آزمون همبستگی اسپیرمن تحلیل شد.

نتیجه گیری:

یافته ها براساس نتایج پژوهش بین ابعاد ۵ گانه ی عوامل سازمانی ( ۱- آموزش ۲- خط مشی۳- برنامه ی بهبود کیفیت ۴- امکانات و تجهیزات ۵-مدیریت وسازماندهی (و شاخص های عملکرد اورژانس  بعد از استقرار استاندارد اعتبار بخشی در بیمارستان شهید رجایی شیراز رابطه ی معنادار و مثبتی دارند و علاوه بر آن شاخص های عملکرد اورژانس پس از استقرار استاندارد اعتبار بخشی در بیمارستان شهید رجایی به جز شاخص درصد CPR ناموفق دارای کاهش و یا افزایش مطلوب بوده اند.

اورژانس
شاخص های اورژانس

فصل اول

مقدمه:

یکی از زمینه های لازم برای استفاده از این موقعیت ها جهت شناخت تحولات آینده سازمان ها وچگونگی عملکرد آن ها، در اختیار داشتن اطلاعات مربوط، به موقع وقابل اعتماد است. برای دسترسی به این هدف، نه تنها باید سازه های موثر بر تحولات آینده سازمان ها، شناسایی و استراتژی لازم برای تطبیق با آن ها فراهم گردد، بلکه لازم است رویکردی نوین مبتنی بر ارائه اطلاعات مورد نظر مدیران برای تصمیم گیری در شرایط مذکور فراهم گردد.( یگانه۱۳۷۹).

 

فهرست مطالب پایان نامه تاثیر عوامل سازمانی بر شاخص های اورژانس

فصل اول: کلیات پژوهش۱

 • ۱-۱-مقدمه: ۲
 • ۱-۲- بیان مسئله : ۳
 • ۱-۳- اهمیت پژوهش: ۶
 • -۴-۱وجوه تمایز پژوهش : ۷
 • ۱-۵- اهداف تحقیق: ۷
 • ۱-۵-۱-هدف اصلی: ۷
 • ۱-۵-۲-اهداف ویژه: ۷
 • ۱-۵-۳-هدف کاربردی: ۸
 • -۶-۱بهره وران: ۸
 • ۱-۷- سوالات پژوهش : ۸
 • ۱-۸-فرضیات پژوهش : ۹
 • ۱-۹-روش پژوهش : ۱۰
 • ۱-۱۰-دامنه پژوهش: ۱۱
 • ۱-۱۱-امکانات پژوهش: ۱۱
 • ۱-۱۲- محدودیت های پژوهش: ۱۱
 • ۱۳-۱- تعاریف مفاهیم وواژه ها: ۱۲

فصل دوم: مبانی و پیشینه تحقیق.. ۱۳

 • ۲-۱- مقدمه: ۱۴
 • ۲-۲- عوامل سازمانی در اورژانس: ۱۴
 • ۲-۲-۱- نقش آموزش در سازمان. ۱۵
 • ۲-۲-۲-نقش بهبود کیفیت در سازمان: ۱۶
 • ۲-۲-۳-مدیریت و سازماندهی.. ۱۹
 • ۲-۲-۴-تعیین خط مشی در سازمان: ۲۲
 • ۲-۲-۵- منابع و امکانات: ۲۲
 • ۲-۳-شاخص های اورژانس: ۲۴
 • ۲-۴-روش  تدوین شاخص ها : ۲۶
 • ۲-۵- شناسنامه شاخص ها ۳۱
 • ۲-۵-۱- تعاریف و مفاهیم مشترک در تمامی شاخص ها : ۳۱
 • ۲-۵-۲- چالش ها: ۳۲
 • ۲-۵-۳- درصد بیماران تعیین تکلیف شده ظرف مدت ۶ ساعت.. ۳۴
 • ۲-۵-۴- درصد بیماران بستری موقت خارج شده از اورژانس ظرف مدت ۱۲ ساعت.. ۳۶
 • ۲-۵-۵- درصد CPR نا موفق. ۳۹
 • ۲-۵-۶- درصد ترک بیماران از اورژانس با مسئولیت شخصی.. ۴۱
 • ۲-۵-۷-میانگین مدت زمان تریاژ در هر سطح تریاژ. ۴۳
 • ۲-۶- استاندارد های اعتبارسنجی: ۴۵
 • ۲-۷- اعتبار بخشی: ۴۶
 • ۲-۸-مدل های اعتباربخشی.. ۴۶
 • ۲-۸-۱-نحوهاعتباربخشی.. ۴۷
 • ۲-۹- اهداف اعتباربخشی.. ۴۷
 • ۲-۱۰- دستاوردهای اعتباربخشی.. ۴۷
 • ۲-۱۱-ویژگی های استانداردهای اعتباربخشی.. ۴۸
 • ۲-۱۲- مروری بر پژوهش های انجام شده : ۴۸
 • ۲-۱۲-۱- پژوهش های انجام شده در داخل کشور: ۴۸
 • ۲-۱۲-۲- پژوهش های انجام شده  خارج از کشور: ۵۲

فصل سوم: روشها و مراحل انجام پژوهش… ۵۴

 • ۳-۱-مقدمه: ۵۵
 • ۳-۲-نوع پژوهش : ۵۵
 • ۳-۳- محیط پژوهش: ۵۶
 • ۳-۴-جامعه آماری: ۵۶
 • ۳-۵- روش نمونه گیری و حجم نمونه: ۵۶
 • ۳-۶- روش و ابزار گردآوری داده ها: ۵۶
 • ۳-۶-۱-پرسشنامه عوامل سازمانی بر شاخص اورژانس… ۵۶
 • ۳-۷-روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۷
 • ۳-۸-ملاحظات اخلاقی.. ۵۸

فصل چهارم :بررسی و تحلیل یافته های تحقیق.. ۵۹

 • ۱-۴-مقدمه. ۶۰
 • ۴-۲-آمار توصیفی.. ۶۱
 • ۴-۲-۱-جداول فراوانی مشخصات پاسخگویان. ۶۱
 • ۴-۲-۲- جداول میانگین و انحراف استاندارد. ۶۶
 • ۴-۳-آمار استنباطی.. ۶۷
 • ۴-۳-۱-فرضیه های پژوهش: ۶۷
 • ۵-۱-مقدمه: ۷۹
 • ۵-۲- خلاصه نتایج حاصله. ۷۹
 • ۵-۳-پیشنهادهای پژوهشگر. ۸۰
 • ۵-۳-۲-پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. ۸۱
 • منابع فارسی: ۸۲
 • منابع انگلیسی: ۸۴
 • ضمائم. ۸۶
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه تاثیر عوامل سازمانی بر شاخص های اورژانس:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 112
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *