پایان نامه عوامل اجتماعی موثر بر مصرف انرژی

امروزه توسعه یک کشور تنها در گرو ثروت یا داشتن منابع طبیعی بی شمار نیست، بلکه استفاده درست و مصرف بهینه از این منابع نیز نقش مهمی در فرآیند توسعه ایفا می کند. از میان منابع موجود در یک کشور، حامل های انرژی نقشی مهم و حیاتی در اقتصاد آن کشور دارند. حاملهای انرژی عوامل مهم در بخش های مختلف تولیدی همه کشورها هستند وبه همین دلیل در اقتصاد جهانی جایگاه ویژه ای دارند. در ادبیات اقتصادی ۳عامل نیروی کار،زمین،سرمایه عموما به عنوان عوامل تولید مطرح می شوند. در مقابل برخی از اقتصاد دانان ونظریه پردازان توسعه انرژی را نیز به عنوان یکی از عوامل تولید می دانند. مصرف کردن یعنی استفاده درست و به اندازه از منابع طبیعی برای زنده ماندن و زندگی کردن. مصرف بیشاز حد، دارای بار منفی در جامعه بوده و آثار مهمی بر زندگی سازگار با محیط زیست جوامع باقی می گذارد . شواهد امید بخشی وجود دارد مبنی بر اینکه سبک زندگی ساده، افراط گرایی اقتصاد نوین را رّد کرده و مصرفکنندگان را درگیر زندگی سازگار با محیط زیست می کند. پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر برمیزان مصرف انرژی خانگی درمنطقه ۱۱ شهر تهران در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

کشور ما از جمله کشورهای ثروتنمد به لحاظ در اختیار داشتن منابع عظیم انرژی است، اما توافقی عمومی وجود دارد که استفاده از این منابع به شیوه ای اصولی و درست انجام نمی گیرد. شاهد مدعا دغدغه خاطری است که در سالیان اخیر در میان مسئولین در این زمینه ایجاد شده و سال ۱۳۸۸ به عنوان سال «اصلاح الگوی مصرف» نامگذاری گردیده است. بر مبنای ضرورت توجه به مصرف در بخش انرژی و انجام پژوهش های علمی در این زمینه به منظور شناسایی وضعیت موجود و دستیابی به راه کارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف، تحقیق حاضر شناخت عوامل اجتماعی موثر بر میزان مصرف انرژی خانگی در منطقه ۱۱شهرتهران در سال ۱۳۹۰ (نمونه موردی :محله آگاهی) را هدف خود قرار داده است.در این راستا، پس از تصریح مسئله تحقیق و بیان ضرورت و  اهمیت آن، تحقیقات صورت گرفته در خصوص مصرف انرژی در ایران و سایر کشورها به تفصیل مرور شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. در بخش مبانی نظری از دیدگاههای بوردیو، وبر، وبلن و … استفاده شده و بر اساس آن پس از تدوین فرضیه های تحقیق، مفاهیم و متغیرهای اصلی تعریف نظری و عملیاتی شده اند.تحقیق حاضر یک تحقیق پیمایشی است که در منطقه ۱۱ شهرداری تهران، و در محله آگاهی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق را کلیه خانوارهای ساکن در محله آگاهی در سال ۱۳۹۰ تشکیل می دهند که تعداد ۱۵۰ خانوار از آنها به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و اطلاعات آنها جمع آوری گردیده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته بوده است و داده ها از طریق نرم افزار spss و با استفاده از آمارهای توصیفی(جداول فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی) و استنباطی(تحلیل رگرسیونی،  همبستگی پیرسون و …) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.نتایج تحقیق نشان می دهند که:

بین ویژگی های جنسیتی (سن وجنس)میزان گرایش به مصرف انرژی درمیان خانوارهارابطه ای وجود ندارد. همچنین سطح تحصیلات افراد بر میزان مصرف انرژی در خانواده آنها تاثیری نداشته است. هرچقدر سطح درآمد خانواده بیشتر باشد، میزان مصرف انرژی خانواده نیز بالا می رود. بین میزان استفاده از رسانه های جمعی و مصرف انرژی نیز رابطه ای معنی دار و در جهت مثبت وجود داشته است. هرچقدر میزان دینداری افراد بیشتر بوده است، میزان مصرف انرژی در میان خانواده آنها کمتر شده است و هرچقدر یارانه دریافتی خانواده بیشتر بوده است، میزان مصرف انرژی خانگی نیز افزایش یافته است.در پایان، راهکارهای مدیریت انرژی در بخش مصرف، به توجه به میزان هزینه ای که در پی دارند، به سه دسته تقسیم شده اند: اول، روش های بی هزینه(ماننداستفاده درست از وسایل، دستگاه‌ها و مراقبت و نگهداری از آنها)، دوم، روش هایی که هزینه های زیادی به دنبال ندارند(مانند تعمیر و نگهداری وسایل و دستگاه‌ها اندازه گیری میزان مصرف انرژی در دستگاه‌های مختلف یک کارخانه و نظارت بر تغییر مصرف هر دستگاه، عایق کاری لوله و کانال‌ها، اجرای برنامه‌های آموزشی در خصوص روش‌های کاهش انرژی) و بلاخره سوم، روش های پرهزینه(روش هایی که تغییرات اساسی برای بهبود مصرف انرژی در دستگاه ها، تأسیسات و ساختمان‌ها بوجود می آورند).

انرژی
انرژی

بیان مساله:

پژوهش های سال های اخیر کشورنشانگراین است که اگردر ساختار مصرف انرژی کشور اصلاحات بنیادی صورت نگیرد در آینده مشکلات حادی پیش روی جامعه ما خواهد بود . امروزه یکی ازاهداف اصلی مسئولان نهادینه کردن سیاست توسعه پایدارکشور است.بنابراین نیازهای کنونی جامعه باید بدون فدا کردن منابع حیاتی نسل های آتی وبدون آسیب رساندن به محیط زیست تامین گردد.پدیده مصرف گرایی و اسراف، که در نقطه مقابل مصرف بهینه قرار دارد، یکی از بزرگترین آفات‌ها و آسیب‌های فردی و اجتماعی و از گناهانی است که مورد نهی شدید خدای متعال واقع شده است و مقابل اعتدال و میانه روی در مصرف قرار گرفته است. به طور کلی اسراف هرگونه زیاده روی در کمیت و اتلاف منابع را دربرمی‌گیرد. یکی از علل اصلی آسیب‌‎های محیط زیستی و اجتماعی، مصرف‎گرایی است. مصرف‎گرایی، اصطلاحی است که برای توصیف آثار و پیامدهای جمع آوری اموال و خرید مواد برای افزایش خوشبختی و موقعیت اجتماعی به کار می‎رود. مصرف گرایی عامل تخریب رشد، توسعه و از بین رفتن منابع ملی است؛ زیرا میل به مصرف بی‌رویه نیازی کاذب است که گاه به تقلید از دیگران، تبلیغات، شرایط مادی یا تغییرات ساختار جامعه ایجاد می‌‌شود.

اهمیت موضوع مورد مطالعه:

مطالعه مصرف گرایی در جوامع جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تولید کنندگان و توزیع کنندگان کالاها و خدمات نیاز به درک خصوصیات و ویژگی های آنان دارد به همین لحاظ است که جامعه شناسان اقتصاد دانان و روانشناسان معاصر به تحلیل های همه جانبه ان میپردازدوهر اندیشمندی از یک زاویه خاص به آن توجه دارد.در رابطه با اصلاح الگوی مصرف در ایران پدیدآوردن طرح هایی همچون هدایت مصرف سبب مصرف عاقلانه ومدبرانه از سوی دولت شده و به تبع آن موجب اصلاح آگاهانه مصرف از سوی بخش خصوصی خواهد شد.هم چنین در اهمیت این مطالعه می توان گفت که با توجه به اینکه ایران کشوری سرشار از منبع انرژی می باشد ،درک صحیح از رابطه مصرف انرژی ورشد اقتصادی می تواند سیاست گذاران را در تدوین واجرای سیاستهای مناسب کلان اقتصادی در بخش انرژی در جهت رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب یاری رساند.

ضرورت تحقیق:

ضرورت انجام این تحقیق بازمیگردد به این امرکه ایران به عنوان یکی از صادر کنندگان انرژی های فسیلی در جهان مطرح است بالا رفتن مصرف انرژی موجب کاهش صادرات آنهاودر نتیجه کاهش درآمدهای صادراتی است بررسی الگوی مصرف انرژی در خانوارها اززوایای گوناگون قابل طرح میباشد که در اینجا از زاویه هزینه ودرامد خانوار به آن پرداخته میشود خانوارها به عنوان یکی از بزرگترین بخشهای مصرف کننده انرژی بهینه نیست.در نتیجه بررسی وترکیب والگوی مصرف انرژی درخانوارهای شهری وروستایی میتواند جهت تصمیمات بعدی در این زمینه موثر باشد.

فهرست مطالب پایان نامه عوامل اجتماعی موثر بر مصرف انرژی:

فصل اول:

 • کلیات…………………………………………………………………………………………… ……
 • چکیده…………………………………………………………………………………………………………. ……۲
 • مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. …..۵
 • ۱-۱٫ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………….. ……۸
 • ۲-۱٫ اهمیت موضوع مورد مطالعه………………………………………………………………………. …..۱۳
 • ۳-۱٫ ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………… ….۱۴
 • ۴-۱٫ هدف اصلی…………………………………………………………………………………………… ….۱۵
 • ۵-۱٫ هدف فرعی…………………………………………………………………………………………… ….۱۵

فصل دوم:

 • مبانی نظری……………………………………………………………………………………..
 •  مطالعات انجام شده در کشورهای غربی……………………………………………………….. …..۱۷
 • ۲-۲٫ مطالعات صورت گرفته در ایران…………………………………………………………………. ….۱۹
 • ۳-۲٫ نقد……………………………………………………………………………………………………… ….۲۲
 • ۴-۲٫ ایرادات به این مطالعات……………………………………………………………………………. ….۲۴
 • ۵-۲٫ دیگر مطالعات در ایران…………………………………………………………………………….. …۲۴
 • ۶-۲٫ نظریه بوردیو………………………………………………………………………………………….. ….۲۵
 • ۷-۲٫ وبر……………………………………………………………………………………………………… …..۲۶
 • ۸-۲٫ وبلن……………………………………………………………………………………………………. ۲۶
 • ۹-۲٫ کاتلز……………………………………………………………………………………………………. ۲۷
 • ۱۰-۲٫ هابرماس…………………………………………………………………………………………….. ۲۸
 • ۱۱-۲٫ مارکوزه………………………………………………………………………………………………. ۲۸
 • ۱۲-۲٫ پی‌یر بوردیو(سطح زندگی ـ سرمایه فرهنگی و آموزش)…………………………………. ۳۶
 • ۱۳-۲٫ بوردیو و تحلیل پدیده مصرف…………………………………………………………………. ۳۸
 • ۱۴-۲٫ وبر(ارزش‌ها ـ اخلاق پروتستان و روحیه سرمایه‌داری ـ قشربندی اجتماعی)……….. ۳۹
 • ۱۵-۲٫ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم………………………………………………………………. ۴۴
 • ۱۶-۲٫ متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………………… ۴۶
 • ۱۷-۲٫ متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………… ۴۷

فصل سوم:

 • روش‌شناسی پژوهش……………………………………………………………………….
 • ۱-۳٫ نوع و روش مطالعه…………………………………………………………………………………. ۵۷
 • ۲-۳٫ جامعه آماری………………………………………………………………………………………….. ۵۸
 • ۳-۳٫ شیوه نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………… ۵۹
 • ۴-۳٫ حجم نمونه……………………………………………………………………………………………. ۶۰
 • ۵-۳٫ روش جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………………… ۶۱
 • عنوان ……………………………………………………………………………………………………………. صفحه
 • ۶-۳٫ تکنیک‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………….. ۶۲
 • ۷-۳٫ آزمون مقدماتی……………………………………………………………………………………….. ۶۲
 • ۸-۳٫ اعتبار و پایایی……………………………………………………………………………………….. ۶۲

فصل چهارم:

 • تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………
 • ۱-۴٫ آماری توصیفی……………………………………………………………………………………….. ۶۶
 • ۲-۴٫ آماری استنباطی………………………………………………………………………………………. ۷۰

فصل پنجم:

 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………
 • ۱-۵٫ نتیجه‌‌‌‌‌گیری…………………………………………………………………………………………….. ۸۱
 • ۲-۵٫ راهکارها و پیشنهادها………………………………………………………………………………. ۸۴
 • ۳-۵٫ راهکارهای اصلاح الگوی مصرف……………………………………………………………….. ۸۵
 • ۴-۵٫ محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………………. ۹۳
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه عوامل اجتماعی موثر بر مصرف انرژی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 108
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *