پایان نامه شیوع عفونت توکسوپلاسمای مغزی

توکسوپلاسما گوندی یک پاتوژن اجباری داخل سلولی است که در سرتاسر دنیا گسترده است و تقریبا ثلث افراد را مبتلا کرده است. توکسوپلاسموزیس یک بیماری فرصت طلب جدی در افراد مبتلا به ایدزمیباشدکه شایعترین عارضه آن ایجاد انسفالیت توکسوپلاسمایی در فعال شدن مجدد بیماری است. شیوع عفونت توکسوپلاسمایی و انسفالیت توکسوپلاسمایی درسرتاسر دنیا متفاوت است. پایان نامبررسی میزان شیوع و بروز عفونت توکسوپلاسمای مغزی و بررسی پاسخ به درمان و بروز عوارض نورولوژیک در افراد اچ ای وی مثبت در شهر شیراز در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مواد و روش ها:

۳۸۱ بیمار مبتلا به ایدز را مورد بررسی قرار دادیم. از تمامی آنها تست IgG ضد توکسوپلاسمای مغزی چک شد و افراد مبتلا به عفونت مخفی توکسوپلاسمایی شناسایی شدند. همه افراد براساس شواهد بالینی به مدت یک سال تحت نظر گرفته شدند و در صورت بروز علائم بالینی شامل تب، سردرد، گیجی، تشنج و علائم دیگر برای بیمار MRI مغزی انجام شده و در صورت تشخیص انسفالیت توکسوپلاسمایی درمان پیریمتامین، سولفادیازین و لوکوورینبرای آنان شروع شد و میزان پاسخ دهی به درمان و بروز عوارض ناشی از دارو نیزدر آنان مورد  بررسی قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده با نرم افزار SPSS آنالیز شد .

نتایج :

در این مطالعه شیوع عفونت توکسوپلاسما ۲۹ درصد و بروز انسفالیت توکسوپلاسمایی نیز ۹/۲ گزارش شده است. شیوع علائم نورولوژیک دربیماران مبتلا به انسفالیت توکسوپلاسمایی به ترتیب شامل ۷۵درصد سردرد، ۷۵درصد تب، ۸/۴۳ فلجی، ۵/۳۷ درصد فراموشی، ۵/۳۷درصد گیجی، ۲۵درصد تشنج، ۸/۱۸ درصد آفازی و ۸/۱۸ درصد کما بود. ۵/۶۲ درصد از بیماران به درمان اولیه ی انسفالیت توکسوپلاسمایی پاسخ دادند و ۳/۵۶ درصد نیز عوارض ناشی از درمان اولیه را بروز دادند .

اپیدمیولوژی:

درصد افرادی که دارای آنتی بادی علیه توکسوپلاسمای مغزی در سرم خود می باشند در کشورهای مختلف و در گروههای جمعیتی متفاوت، فرق دارد. مثلا در ایالات متحده ی آمریکا حدود ۱۰ تا ۴۰ درصد می باشد در حالی که در کشورهای اروپایی، آمریکای لاتین و آفریقایی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد تخمین زده می شود (۴). درصد افراد دارای آنتی بادی مثبت علیه توکسوپلاسما میان افراد سالم و افراد دارای ایدز یکسان می باشد (۴). همچنین شیوع توکسوپلاسما در افرادی که در محل زندگی خود گربه نگه می دارند یا افرادی که با گربه در تماس نمی باشند یکسان است (۵). در افراد دارای ایدز که تعداد سلولهای CD4  آن ها به زیر  ۱۰۰ می رسد در صورتی که پروفیلاکسی دریافت نکنند شانس فعال سازی مجدد توکسوپلاسما به ۳۰درصد می رسد و شایع ترین محلی که درگیر می شود سیستم اعصاب مرکزی می باشد زیرا توکسوپلاسما شایع ترین عفونت فرصت طلب مغزی در افراد ایدزی می باشد (۱) .

نتیجه گیری:

توکسوپلاسما گوندی یک عفونت شایع درمیان بیماران مبتلا به ایدز می باشد و انسفالیتتوکسوپلاسمایی توکسوپلاسمای مغزی  از عوارض مهم فعال شدن مجدد در این بیماران می باشد. شیوع هر دو عفونت در این مطالعه با مطالعات پیشین همخوانی دارد. بررسی بیماران مبتلا به ایدز از نظر عفونت توکسوپلاسمایی و شروع درمان پروفیلاکسی در بیماران دارای CD4<100  پیشنهاد می شود.

مروری بر مقالات:

از اواسط دهه ی ۱۹۸۰ عفونت توکسوپلاسمای مغزی مورد توجه پزشکان و محققین قرار گرفت و پاتوژنز و علائم بالینی و آزمایشگاهی آن بیشتر شناخته شد. توکسوپلاسما یک عفونت گسترده در سرتاسر دنیا است که تقریبا یک سوم جمعیت را آلوده کرده است. در مطالعه ای که از سال  ۱۹۸۸تا سال ۱۹۹۵در فرانسه بر روی ۱۹۶۶ فرد مبتلا  به HIV انجام گرفت (۱۴) بروز عفونت توکسوپلاسمایی ۵۳/۱ درصد در هر سال گزارش شد. در مطالعه ای که اکونزو و همکارانش ( ۱۵) بر روی ۲۴۲ فرد مبتلا به HIV انجام داده اند شیوع وجود آنتی بادی ضد توکسوپلاسما را ۳/۴۱ درصد بیان کردند. در مطالعه ای که اونک و همکارانش (۱۷) در نیجریه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که ۸/۳۸ درصد از۲۱۹ بیمار مبتلا به HIV دارای عفونت توکسوپلاسما بودند. در مطالعه ای که آلواردو وهمکارانش نیز در سال ۲۰۱۲ انجام دادند  (۱۷) شیوع توکسوپلاسما را ۴/۲۲ درصد گزارش کردند. در بررسی ای که لیندزتروم و همکارانش در آفریقای جنوبی در سال ۲۰۰۶ بروی ۱۳۰ بیمار مبتلا به HIV انجام دادند، شیوع آنتی بادی ضد توکسوپلاسما را ۸/۴۴ درصد بیان کردند. در بررسی های دیگری که در مالزی انجام شده شیوع آنتی بادی ضد توکسوپلاسما در افراد مبتلا به HIV بین ۲۰تا ۵۱ درصد بیان شده است (۱۸,۱۹,۲۰,۲۱) ۰

بین ۱۰ تا ۴۰ درصد افراد مبتلا به HIV در آمریکا دارای آنتی بادی ضد توکسوپلاسما هستند که حدود ۲۴ تا ۴۷ درصد آنها انسفالت توکسوپلاسمایی را بروز می دهند (۲۲,۲۳). در بررسی که ورانوت و همکارانش (۲۵) در سال ۲۰۰۴ انجام دادند به این نتیجه رسیدند که حداکثر بروز انسفالیت توکسوپلاسمایی در افراد HIV مثبت در افراد زیر۵۰سال اتفاق می افتد که بیشترین آنها در سنین ۲۵ تا ۳۴ سالگی است. در مطالعه ی شیملیز  و همکارانش(۲۶)رابطهی بین افزایش شیوع عفونت توکسوپلاسمایی و افزایش سن دیده شد که البته از نظر آماری قابل توجه نبوده است. در دو مطالعه ی دیگرنیز این رابطه تایید شده است (۴,۲۷).از نظر میزان CD4 در افراد مبتلا به HIV  و ارتباط آن با انسفالیت توکسوپلاسمایی چندین مطالعه انجام شده است. در یک بررسی که سلبرینگ و همکارانش(۲۹) انجام دادند به این نتیجه رسیدند که شیوع انسفالیت توکسوپلاسمایی در افراد با میزان CD4 بیشتر از ۲۰۰ نادر است. همچنین در مطالعه ای که جاکوب و همکارانش در سال ۲۰۰۶ انجام دادند ارتباط نزدیکی بین شیوع عفونت توکسوپلاسمایی و میزان CD4 بیماران HIV مثبت  را بیان کردند. ناهلن و همکارانش نیز در سال ۱۹۹۲ وجود این ارتباط ر ا میان انسفالیت  توکسوپلاسمایی و میزان CD4 بیماران تائید کردند. در یک بررسی توسط ورانوت و همکارانش (۲۵) بر روی ۵۰۵ بیمار ارتباط بسیار نزدیکی بین میزان CD4 کمتر از ۱۰۰ و بروز انسفالیت توکسوپلاسمایی پیدا کردند.

فهرست مطالب پایان نامه شیوع عفونت توکسوپلاسمای مغزی:

فصل اول: مقدمه

۱-۱اپیدمیولوژی …………………………………………………………………………………………………………..

۱-۱-۱انسفالیت توکسوپلاسمای مغزی …………………………………………………………………………………..

۲-۱-۱توکسوپلاسمای خارج مغزی …………………………………………………………………………………

۲-۱ علائم بالینی ………………………………………………………………………………………………………..

۱-۲-۱ انسفالیت توکسوپلاسمایی …………………………………………………………………………………

۲-۲-۱ توکسوپلاسمای خارج مغزی ………………………………………………………………………………..

۳-۱ تست های تشخیصی ………………………………………………………………………………………….

۱-۳-۱ سرولوژی ………………………………………………………………………………………………………

۲-۳-۱ عکس برداری ……………………………………………………………………………………………………

۳-۳-۱ بیوپسی مغزی …………………………………………………………………………………………….

۴-۳-۱ آنالیز مایع مغزی نخاعی ………………………………………………………………………

۴-۱ درمان ………………………………………………………………………………………………………

۵-۱ عوارض جانبی داروها ………………………………………………………………………………………………..

۶-۱ پروفیلاکسی …………………………………………………………………………………………

فصل دوم: دانستنی­های موجود در پژوهش

۱-۲ مروری بر مقالات ……………….. …

فصل سوم: مواد و روش‌ها

۱-۳ مواد و روش‌ها ……………………..

۲-۳ آنالیز آماری ……………………..

فصل چهارم: نتایج

۱-۴ نتایج ……………………………

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

۱-۵ بحث و بررسی……………………….

۲-۵ نتیجه گیری ……………………………….

منابع………………………………..

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه شیوع عفونت توکسوپلاسمای مغزی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 49
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *