تحقیق تاثیر طرحواره ناسازگار اولیه و افسردگی

پژوهش حاضر به هدف بررسی تائید طرحواره ی ناسازگار اولیه و افسردگی بر افکار خودکشی انجام شد. تعداد ۴۰ تعداد زنان خانه دار ناحیه ی ۴ شیراز در سال ۹۲-۹۱ به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. پرسش نامه ی طرحواره ناسازگار اولیه یانگ و پرسش نامه ی افسردگی یک و پرسش نامه ی خودکشی بک به عنوان ابزار پژوهش توسط افراد نمونه کامل گردید. بعد از تجزیه و تحلیل داده های آماری نتایج زیر بدست آمده. تحقیق تاثیر طرحواره ی ناسازگار اولیه و افسردگی بر افکار خودکشی در زنان خانه دار در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

اعتبار و روایی:

از زمان تهیه BDI در سال ۱۹۶۱ ارزیابی های جدی روان سنجی در مورد آن صورت گرفته است. نتایج فراتحلیل انجام شده  حاکی از آن است که ضریب همسانی درونی آ« بین ۷۳% تا ۹۳% با میانگین ۸۶% است(بک و همکاران، ۱۹۸۸ به نقل از زارع، ۱۳۹۰)ضرایب اعتبار حاصل از بازآزمایی بر حسب فاصله بین دفع های اجرا و نوع جمعیت در دامنه ی  ۴۸% تا ۸۶% قرار دارند(همان منبع)ضریب اعتبار بازآزمایی در فاصله ی  یک هفته ای ۹۳% به دست آمده است (بک و همکاران، ۱۹۹۶؛ به نقل از مارنات، ۲۰۰۳).نتیجه ی  ارزیابی روایی و محتوایی همزمان و تمیزی و تحلیل عاملی به طور کلی مطلوب بوده است. و محتوای ماده های BDI برحسب توافق متخصصان بالینی درباره نشانه های بیماران افسرده همراه با ملاحظات مربوط با مقوله های مختلف DSM-IV  برای تشخیص افسردگی تهیه شده است.روایی همزمان حاکی از همبستگی بالا تا متوسط با درجه بندی های بالینی بیماران روانی است (بک، ۱۹۹۶) به نقل از عدالت پرور، ۱۳۸۸)به علاوه این آزمون با مقیاس های مشابهی که افسردگی را درجه بندی می کند  همسبتگی متوسطی را نشان داده است. این مقیاس ها عبارتند از : مقیاس درجه بندی افسردگی ها میلتون (۷۱%) ، مقیاس ناامیدی بک (۶۸%) و مقیاس استرلی- اضطراب – افسردگی عثقان و همکاران (۸۸%) و توانسته است بیماران روانی را از افراد سالم (بک و همکاران ، ۱۹۶۶) تفکیک کند (به نقل از مارنات ۲۰۰۳).

طرح کلی پژوهش:

طرح کلی در پژوهش حاضر ازنوع  همبستگی  و رگرسیون می باشد که به بررسی طرح واژه ی ناسازگار اولیه و افسردگی بر افکار خودکشی در زنان خانه دار ۲۰ تا ۵۰ ساله ناحیه ی۴ شیراز می پردازد.

طرحواره
طرحواره

محدودیت ها:

۱- دراین پژوهش به علت زیاد نبودن حجم جامعه آماری یافته های تحقیق این پژوهش قابل تعمیم به کل جامعه زنان خانه دار نمی باشد .

۲- اشنا نبودن زنان خانه دار با آزمون های روانی و چگونگی پاسخ گویی به این آزمون ها .

۳- عدم همکاری زنان خانه دار در زمان انتخاب افراد نمونه.

۴- با توجه به اینکه در تحقیق حاضر از پرسش نامه هایی استفاده شد که تعداد سوالات آن زیاد بود ، چون وقت ازمودنیها گرفته می شد ، از این بابت گلایه داشتند که ممکن است این موضوع روی کیفیت پاسخ آزمودنی ها تاثیر گذاشته باشد .

پیشنهادات پژوهش:

با توجه به محدودیت هایی که به آنان اشاره شد پیشنهاد می شود در مطالعات بعدی جهت کنترل متغییرهای مزاحم و تاثیر گذار به محدودیت ها توجه شود .انجام پژوهش در محیط های دیگر که بتوان نتایج را تعمیم داد.

مطالعه تحقیقی:

نمونه های مورد مطالعه مقیاس بک شامل  نوجوانان  و بزرگسالان بودند که بزرگسالان به بیماران بسته ی و درمانگاهی تقسیم شدند. در نمونه بزرگسالان بسته ی ۵۰% زن، ۸۱%  سفید پوست ، ۱۵، آمریکایی بتار و ۱۴% آسیایی قرار داشتند. دامنه نسبی (۵۵-۲۰)و میانگین سنی برای بزرگسالان بستری  ۳۷ ساله و انحراف استاندارد ۳/۱۳ بوده نمونه  مورد بررسی بزرگسالان درمانگاهی ۶۰% زن، ۸۸% سفید پوست و ۱۲%  آمریکایی آفریقایی تبار بودند (امینی ، ۱۳۸۳)دامنه ی سنی (۵۰-۱۹) و میانگین سنی برای  بزرگسالان درمانگاهی درباره  نشانه های بیماران افسرده همراه با ملاحظات مرتبط با مقوله های مختلف DSM- IV برای تشخیص  افسردگی  تهیه شده است.وایی همزمان حاکی از همبستگی بالا تا متوسط  با درجه بندی های بالینی بیماران روانی است (بک۱۹۹۶) به نقل از علامت پرور، ۱۳۸۸)به علامت این آزمون با مقیاس های مشابهی که افسردگی  را درجه بندی میکند، همبستگی متوسطی را نشان داده است. این مقیاس ها عبارتند از:مقیاس درجه بندی افسردگی میلتون(۷۱%) ، مقیاس ناامیدی بک(۶۸%) و مقیاس استدلال اضطراب- افسردگی عتقان و همکاران(۸۸%) و توانسته است بیماران روانی را از افراد سالم (بک و همکاران، ۱۹۶۶) تفکیک کند (به نقل از مارنات، ۲۰۰۳)

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق تاثیر طرحواره ناسازگار اولیه و افسردگی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 79
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *