پایان نامه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر

 

خوراک ورودی واحد از واحد DISTILATION و از سینی ISO TRAY به نامISO FEED     وارد شده که به عنوان FRESH FEED پس از عبور ازFE-BOOZکه کنترل کننده خوراک ورودی می باشد وارد فیلترهای ۶۰۱شده تا ناخالصی های موجود در آن گرفته شود که از طریق جذب سطحی ذرات کوچکتر از۲۵ میکرون را نیز می گیرد . پس از آن خوراک واحد واردV-658 ( SURG DRAM) شده که نوسانات موجود در خوراک گرفته می شود در بالایSURG DRAM PC6003 وجود دارد که در صورتی که مقدار فشار گاز بالای V-658زیاد شد کنترل ولو باز شده و مقدار گاز اضافی را بهFLARE می فرستند در صورتی که فشار گاز بالای مخازن کم شود کنترل ولو ورودی باز شده و مقداریGAS از NATYURAL GASوارد وسل می شود . پس از آن خوراک وارد پمپهای    ۶۳۱A/Bمی شود که FEEDپمپ نامیده می شوند . پایان نامه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران   در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

کنترل شرایط عملیاتی دستگاههای دوار طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر

توسط کارمندان محوطه واحد انجام می گیرد و با ثبت شرایط آنها درLOG SHEET های مربوطه و مقایسه با مقادیر مطلوب نسبت به تصحیح آنها با هماهنگی با سرکارگردان واحد و اطلاع شیفت کنترل اقدام می پذیرد در صورت بروز هر اشکال تعمیراتی از طریق سرکارگردان واحد و اطلاع شیفت کنترل، مسئولین تعمیرات با صدور مجوزهای کار سرد و گرم بر حسب مورد در جریان امر قرار می گیرند تا نسبت به بررسی اشکال و رفع آن اقدام نمایند . اقدامات انجام گرفته و نتایج حاصله در فرم شرایط کارکرد واحد توسط سرکارگردان ثبت و در دفتر سرپرست منطقه نگهداری می شود .

ساعات کارکرد روزانه ماشینهای دورا توسط کارمند ارشد در فرم شماره۲۰۵-CF-1113 ثبت و پس از تأیید شیفت کنترل واحد در آخر هر ماه توسط سرپرست منطقه به مسئول تعمیرات منطقه تحویل گردیده و یک نسخه از آن توسط سرپرست واحد بایگانی می شود .

کنترل مواد شیمیایی

کنترل میزان تزریق مواد شیمیایی مصرف واحد توسط کارمند محوطه براساس دستورالعمل سرپرست واحد که در دفتر دستورالعمل روزانه ثبت می گردد انجام می گیرد و شامل تزریق دی سدیم فسفات به آب دیگ بخار، اتیلن دی کلراید (E.D.C)به قسمت احیاء مداوم کاتالیست (وقتی در سرویس است )و راکتورهای پلاتفرمر در زمان خارج از سرویس بودن قسمت احیاء و نیز ممانعت کننده (نظیرSEPACORR AP) به TOPبرج V-203می شود .

۴-۲-۲-۵-کنترل کیفی عملیات مشتمل بر چند بخش است

-کنترل کیفی خوراک : خوراک واحد تبدیل کاتالیستی و احیاء مداوم از واحدهای تقطیر در جو و هیدروکراکر تأمین می گردد لذا کنترل کیفی خوراک در حال تولید براساس استانداردهای تأیید شده توسط اداره مهندسی پالایش در واحدهای فوق صورت می پذیرد خوراک تولیدی در مخازن به شماره های tk-2007,2008ذخیره  می گردد و جریان هر مخزن قبل از شروع ارسال به واحد نیز توسط اداره مخازن کنترل های کیفی مورد نظر به عمل می آید و در صورت تأیید به واحد ارسال می گردد نتایج آزمایش مطابق با   specکیفیت خوراک ورودی در هنگام تعویض مخزن خوراک توسط مسئول اتاق کنترل دریافت و ثبت می گردد .

تبدیل  COبه   :

گازهای خروجی از قسمت ریفرمینگ حاوی مقداریCO می باشد که در راکتور H.T.S.C با حضور کاتالیست با فلز فعال آهن بفرم ()طبق واکنش ذیل تبدیل به

CO+….>

واکنش فوق گرمازا می باشد و با کاهش دما به مقدار ممکن به سمت راست هدایت می گردد . واکنش تبدیل باراندمان حدود ۷۸ درصد می باشد و غلظت COخروجی باید کمتر از ۱٫۹۳MOLEدرصد باشد .

خالص سازی تحت فشار توسط جذب سطحی (PSA) :

مخلوط گازهای خروجی از قسمت تبدیل واحد هیدروژن نهایتاً برای خالص سازی و استحصال گاز هیدروژن با درجه خلوص بالا وارد ظروفPSA (محتوی لایه های متفاوت جذب کننده سطحی برای جذب ناخالصی های  بخار آب هستند) شده و هیدروژن تقریباً خالص خروجی به واحد هیدروکراکر تزریق می گردد .

برج تقطیر
واحد ترموسیفون برج تقطیر

سیستم سوخت گازی کوره  H-701

سه نوع سوخت گازی در این کوره مورد مصرف می شود . که در ۱۲۰ عدد مشعل گازی سوزانده می شوند .

TAIL GAS خروجی از ظرف نوسان گیر (V-711A/B)مربوط به PSA NO.1که تحت کنترل FIC-7008,FIC-7007می باشد . سوخت گازی پالایشگاه که بعد از مایع گیری در V-712 مقدار آن توسط FIC-7011,7012کنترل می گردد . در مواقع بروز نقص در سوخت گازی پالایشگاه و کمبود آن پروپان گازی تبخیر شده و در E-709از طریق  PIC-7106می توان سوخت کوره را تأمین نماید .

 

شرح فرآیند واحد ترموسیفون برج تقطیر :

پس از آن خوراک به سه شاخه تبدیل شده و وارد مبدلهایE-632 , E-631,E-630 می شود که دمای خوراک تقریباً به می رسد . قبل از ورود به مبدلها مقداری گازبه عنوان قثزغزمث لشسخروجی از کمپرسورC-602 به خوراک تزریق می شود پس از خروج از مبدلها به ترتیب وارد کوره هایH-632,H-631,H-630 می شود که در آن به   رسیده و آماده ورود به راکتورها می شود که به ترتیب وارد راکتورهای  ۶۳۲,۶۳۱,۶۳۰می شود که در درون راکتورها حضور کاتالیفرمر هیدروکربنهای سنگین شکسته و با جایگزینی به جای پویند شکسته به هیدروکربنهای شکسته تبدیل می شود .

فهرست پایان نامه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر:

فصل اول :

 • خلاصه و مقدمه
 • آشنایی و مقدمه
 • انواع مدل ها و کاربرد آنها
 • نحوه کار یک ریبویلر پدیده ترموسیفون برج تقطیر
 • استانداردها و کد های مبدل های حرارتی
 • چهار نوع ربویلر مورد بررسی
 • بافلها
 • فاکتورهای انتخاب نوع ریبویلر
 • خلاصه ای از فرایند تولید فورفوران
 • فصل دوم
 • ۲-۱ رویع طراحی
 • ۲-۲ زوشهای طراحی ارائه شده ،معایب ،مزایا و شرایط هر کدام
 • ۲-۳ روشهای دیگر طراحی
 • ۲-۴ ملاحظات عمومی طراحی

فصل سوم :

 • ۳-۱ راهنمایی یکی برای طراحی ریبویلر ها ترموسیفون برج تقطیر
 • ۳-۲ ارائه روش های طراحی ریبویلر ترمو سیفون
 • ۳-۲-۱ روش بهبود یافته گیلموهر
 • ۳-۲-۲ روش مرحله ای کرن
 • ۳-۲-۳ روش فایر
 • ۳-۳ چند نمونه طراحی اجرائی
 • ۳-۳-۱ ریبویلر اسپلیتر C3
 • ۳-۳-۲ ریبویلر برج سیلکو هگزان
 • ۳-۳-۳ ریبویلر ترموسیفون قائم
 • ۳-۴ روشها و  نرم افزارهای دیگر طراحی موجود
 • منابع و ماخذ
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 55
قالب: فایل word