پایان نامه شناسایی منشاءهای ریسک در بیمه شخص ثالث

در پایان هر فعالیت تحقیقی محقق پس از آزمون فرضیات، می­بایستی نتایج کار را ارائه دهد. نتایج حاصل از فرضیات نیز پایه­ای هستند که پیشنهادات بر اساس آن شکل می­گیرند. بنابراین یکی از قسمت­های مهم تحقیق که در واقع می­تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت در آینده باشد نتیجه­گیری­های صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب است. نتیجه­گیری­هایی که بر اساس تحلیل های صحیح ارائه شده باشد می­تواند مشکلات موجود بر سر راه سازمان و صنعتی که تحقیق به آن منظور طراحی شده است را برطرف کند. پایان نامه ناسایی و طبقه بندی منشاءهای ریسک در رشته بیمه شخص ثالث و اولویت بندی آنها  در قالب فایل ورد به همراه منبع اماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

بررسی تاثیر شناسایی منشاءهای ریسک در بیمه شخص ثالث

µ۱ تعداد افراد تحت تکفل ۱

µ۱تعداد افراد تحت تکفل ۲

µ۱تعداد افراد تحت تکفل ۳

µ۱تعداد افراد تحت تکفل بیش ۳

برای بررسی این فرضیه از از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شده است. فرضیان این آزمون به شرح زیر است:

H0 : = = =
H1 : = = =

در جدول زیر نتایج تحلیل واریانس به نمایش درآمده است:

جدول شماره ۲۱-۴ تحلیل واریانس نوع بیمه عمر

تصمیم خرید
مجموع توان دومدرجه آزادیمیانگین توان دومFSig.
تیمار۴٫۷۰۲۳۱٫۵۶۷۳٫۶۵۱.۰۱۳
خطا۱۶۹٫۵۷۵۳۹۵.۴۲۹
کل۱۷۴٫۲۷۷۳۹۸

 

با توجه به جدول فوق چون مقدار sig کوچکتر از ۵ درصد است بنابراین H0 رد می­شود و فرضیه مقابل پذیرفته می­شود. از این از آزمون­های پس از تجریه (Pos hoc) بهره می­جوییم. جدول زیر نتایج آزمون پس تجزیه را که از روش  Tukeyاستفاده شده است نشان می­دهد.

 

Tukey HSD
(I) policy(J) policyMean Difference (I-J)Std. ErrorSig.۹۵% Confidence Interval
Lower BoundUpper Bound
fothayt.۳۱۳۷۵.۱۳۳۷۴.۰۹۰-.۰۳۱۳.۶۵۸۸
takibi.۱۱۳۲۵.۱۲۸۵۸.۸۱۵-.۲۱۸۵.۴۴۵۰
sarmayehgozari.۳۰۲۶۵*.۱۱۲۴۳.۰۳۷.۰۱۲۶.۵۹۲۷
haytFot-.۳۱۳۷۵.۱۳۳۷۴.۰۹۰-.۶۵۸۸.۰۳۱۳
takibi-.۲۰۰۵۰.۱۱۳۸۳.۲۹۴-.۴۹۴۲.۰۹۳۲
sarmayehgozari-.۰۱۱۱۰.۰۹۵۲۰.۹۹۹-.۲۵۶۷.۲۳۴۵
takibiFot-.۱۱۳۲۵.۱۲۸۵۸.۸۱۵-.۴۴۵۰.۲۱۸۵
Hayt.۲۰۰۵۰.۱۱۳۸۳.۲۹۴-.۰۹۳۲.۴۹۴۲
sarmayehgozari.۱۸۹۴۰.۰۸۷۸۰.۱۳۷-.۰۳۷۱.۴۱۵۹
sarmayehgozariFot-.۳۰۲۶۵*.۱۱۲۴۳.۰۳۷-.۵۹۲۷-.۰۱۲۶
hayt.۰۱۱۱۰.۰۹۵۲۰.۹۹۹-.۲۳۴۵.۲۵۶۷
takibi-.۱۸۹۴۰.۰۸۷۸۰.۱۳۷-.۴۱۵۹.۰۳۷۱
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
ریسک
ریسک

 آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل

آزمون فریدمن، برای مقایسه چند گروه از نظر میانگین  رتبه­های آنهاست پس، آزمون فریدمن برای تجزیه واریانس دو طرفه (برای داده­های ناپارامتری) از طریق رتبه­بندی، و همچنین مقایسه میانگین رتبه­بندی گروه­های مختلف به کار می­رود. مقیاس در این آزمون باید حاقل رتبه­ای باشد (حبیب پور & صفری, ۹۱). از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویت­بندی (رتبه­بندی) تعدادی از متغیرهای وابسته توسط افراد استفاده می­شود در این آزمون فرضیه صفر بر یکسان بودن اولویت بندی و فرض مقابل بر عدم یکسان بودن اولویت بندی متغیر ها دلالت دارد (مومنی & فعال قیومی, ریسک ۱۳۹۰)

محدودیت ­های تحقیق

در انجام  هر عملی یک سری مشکلات و محدودیت­های ریسک وجود دارد که مانع رسیدن به نتیجه مطلوب می­شوند تحقیقات علمی و پژوهشی نیز از این قادعده مستثنی نمی­باشند و در جریان انجام  تحقیق حاضر با مشکلاتی مواجه بوده­ایم که با راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور بر این مشکلات فائق آمده­ایم که در ذیل به برخی از این مشکلات اشاره می­شود:

  1. عدم همکاری مناسب برخی از نماینده­گان شرکت­های بیمه:
  2. نبود منبعی کامل و جامع در مورد مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی
  3. نبود منبعی کامل در مورد راهنمای لیزرل که در آن خروجی های لیزرل به صورت جامع و کامل شرح داده شده باشد.
  4. تکمیل پرسشنامه­ها توسط بیمه­گذاران با اکراه و عدم توجه کافی به متن پرسشنامه
  5. طولانی بودن فرایند تکمیل پرسشنامه­ها
  6. نبود پرسشنامه­های آماده متناسب با تحقیق حاضر
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه شناسایی منشاءهای ریسک در بیمه شخص ثالث:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 118
قالب: فایل word