کارآموزی سیستم حسابداری اداره پست

سیستم انبار و سفارشات به لحاظ ارائه سرویس های مکانیزه کالا خصوصا به واحد های تولید و تعمیرات نگهداری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و به عنوان یکی از واحد های پشتیبانی تولید مطرح می باشد. این سیستم در بر گیرنده تمام کالاهایی است که در شرکت تولید یا به شرکت وارد و یا از آن خارج می شوند. بنابراین سیستم شامل اموال شرکت نیز می باشد.یکی از مهم ترین و حساسترین سیستمهای موجود در کارخانجات وادرات ، سیستم انبار و کنترل موجودی می باشد تا همواره مقدار موجودی (موجودی انبار- درخواستهای خرید- درخواستهای کالای آماده تحویل) به راحتی قابل دسترسی باشدتا بتوان کنترلهای لازم بر روی موجودی انبار اعمال نمود. این کنترلها می توان شامل مقدار سفارش و خرید هر کالا، مقدار سهمیه واحدها برای کلیه کالا های عمومی ، انحصاری کردن کالا ، اموالی یا غیر اموالی بودن کالا و مشخص نمودن رویه خرید هر یک ، کنترل خروج کالا توسط کنترل کننده کالا ، و. . . . باشد.از موارد مهم دیگر در انبار روش قیمت گذاری می باشد زیرا ممکن است در یک مجموعه انبار، هر انباری با چهار نوع قیمت گذاری :میانگین ، لایفو ، فایفو و استاندارد کالا های داخل انبار را قیمت گذاری نماید.سیستم حسابداری مالی تینا سامانه از مجموعه سیستم های بهم پیوسته تینا سامانه ، ابزاری کارآمد ، جهت ثبت وقایع مالی و بهره برداری در زمان اخذ تصمیم گیری مدیران که موجب کاهش اشتباهات و تسهیل و تسریع در انجام وظایف حسابداری مالی می شود.

نحوه محاسبه معافیت مالیات بیمه :

بیمه خدمات درمانی :بیمه سهم کارمند۲%+بیمه سینا

بیمه تامین اجتماعی:بیمه سهم کارمند۷%*۲/۷+بیمه سینا

محاسبات:تمام مواردی که در قسمت امکانات سیستم موجود می باشد در این قسمت باید ثبت و محاسبه می شود.

درقسمت گزارشات سیستم:در صورت درخواست کارمند از صورت وضعیت خود و پایان هر ماه از طریق گزارشات لیستی تهیه و برای تهران فرستاده می شود تا پول به حساب پست واریز و حقوق کارمندان را بتوان پرداخت کنند.

در قسمت جداول سیستم:شامل کد پرداخت، نوع استخدام، نوع حساب، کد اداره، کد بانک، کد مزایا، کد بدهی، کد دریافت، وضعیت تاهل، مرکزهزینه(راننده، خدمات، بودجه، امورمالی، حسابرس، جمعداراموال) است که فقط  در این قسمت کدها را می توان معین کرد.

 مبلغ اضافه کاری رسمی ها:

اضافه کاری بایدنصف مزایای مستمرهرفردباشدشغل ، شاغل، مدیریت، تفاوت تطبیق /۲=مبلغ اضافه کاریکارمندان حداکثر۱۰۰ساعت میتواننداضافه کاری کارکنندمگراینکه مجوز داشته باشند، فردی مثل مدیرکل حداکثر۱۷۵ساعت میتواند اضافه کاری داشته باشد اجتماعی:۲۷% حقوق و مزایای افراد بابت بازنشستگی و بیمه  باید به تامین اجتماعی بدهند. بیمه تامین. . . =۲۰%*. . . =بن+اضافه کاری+مسکن+مدیریت+حق شغل که ۲۰%سهم کارفرماو۷%سهم کارمندمیباشد اضافه کاری بایدنصف مزایای مستمرهرفردباشد شغل ، شاغل، مدیریت، تفاوت تطبیق /۲=مبلغ اضافه کاریکارمندان حداکثر۱۰۰ساعت میتواننداضافه کاری کارکنندمگراینکه مجوز داشته باشند، فردی مثل مدیرکل حداکثر۱۷۵ساعت میتواند اضافه کاری داشته باشد.بیمه خدمات درمانی :۵%سهم کارفرما و۲%سهم کارمند که جمعا ۷%ازحقوق هرفردبرای بیمه خدمات درمانی کسرمی شود.

حسابداری
حسابداری

انتقال و استرداد کسوربازنشستگی:

کلیه افرادی که بنابه دلایلی رابطه کاریشان بااداره قطع گردیده وپس ازمدتی متقاضی انتقال یااستردادکسوربازنشستگی خودمی باشند، درصورتی که متقاضی دریافت کسور باشند به اداره مراجعه وطی درخواستی خواهان دریافت وجه کسورخودمی شوند، که پس ازبررسی وتهیه فهرست کسور، مکسوره طی سالهای اشتغال خدمت، مبلغ کسورباتوجه به تبصره های قانونی مبنی براینکه تنها سهم کارمندباشدیاسهم کارفرماوکارمند، چک دروجه ذی نفع صادروپرداخت می شود. درصورتی که خواهان انتقال به صندوق دیگرباشدفهرست کسورتهیه وبه همراه مدارک مثبته به صندوق پذیرش کننده ارسال می گردد.حقوق در سیستم شامل:پردازش اطلاعات، امکانات سیستم، گزارشات سیستم، جداول سیستم می باشد.در قسمت پردازش اطلاعات:اطلاعات پرسنلی که شامل حق اولاد، حق همسر است و تغییرات انفرادی.درقسمت امکانات سیستم: تولید دیسکت بانک، فارسی کردن چاپگر، مشخصات کارگاه تامین اجتماعی، تعریف عناوین کسورات لیست حقوق، سازماندهی اطلاعات، محاسبات، پاداش، مزایای مستمرو بدهی های مدت دارو اضافه کاری  می باشد.کسورات شامل: بیمه، مالیات، کمک به مردم پاکستان(در صورت دلخواه)می باشد.ماموریت:هر کارمندی که به ماموریت فرستاده می شود یک حکم دارد که یا باماشین شخصی، اداره، هواپیما، اتوبوس می رود که باید در راه حکم به همراه داشته باشد و وقتی که ماموریت انجام شد در موقع برگشت هم باید حکمش را داشته باشد که در راه به مشکل برخورد نکند. بعد از ماموریت حکم به دبیرخانه فرستاده و مهر می شود و به امور مالی فرستاده و در قسمت ماموریت در سیستم ثبت و هزینه هایشان به آنها پرداخت می شود.

توزیع حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران:

طبق قرارداد فی مابین پست مالی و سازمان تامین اجتماعی حقوق مستمری بگیران آن سازمان توسط پست توزیع می شود. واحد پست مالی با اخذ لیست افراد مستمری بگیران از سازمان مذکور که منضم به دو فقره چکهای مربوط در ارتباط با کارمزد و کل مبلغ حقوق بطور ماهانه است از شعب آن سازمان اقدام و وجوه مربوطه را از بانکها اخذ و به واحد پرداخت حقوق مستمری بگیران در قبال اخذ رسید تحویل می نماید. واحد پرداخت حقوق مستمری بگیران جهت این واحد در دفتر معین واحدهای تابعه صفحاتی متناسب با گردش عملیات یکساله اختصاص می دهد و براساس لیست های دریافتی و ثبت کارتکس افراد مستمری بگیر اقدام می نماید و مبلغ حقوق مستمری بگیران ابتدا در قسمت بستانکار کارت ثبت و پس از پرداخت حقوق نسبت به ثبت مبلغ پرداختی در قسمت بدهکار اقدام می نماید.براساس فهرستهای ارسالی از شعب سازمان مذکور قبض رسید سه برگی صادره و برحسب گشت نامه رسانی تجزیه و قبض و وجه در اختیار موزعین مربوطه جهت پرداخت قرار  می گیرد تا نسخه اول پس از پرداخت به امضاء ذینفع رسیده و نسخه دوم به واحد پرداخت مستمری بگیران و نسخه سوم نزد موزع نگهداری می گردد.

حساب صندوق پس انداز۱۲%کارکنان:

۶%ازحقوق هرفرد هرماه کم میشود ودرحسابداری پس انداز میگرددو۶%نیز شرکت اضافه میکندودرمواقع لزوم به شخص وام اعطا میگردد واگرازاین وام درطول خدمت خود استفاده نکند درپایان خدمت(بازنشستگی)مبلغ پس اندازبه فردمسترد میشود(بااستفاده ازچکی به فرد مسترد میشود ومبلغ پس اندازبدهکارمیشود)واگرمقداری ازپس اندازرابه صورت وام استفاده کرده باشد به عبارتی وام گرفته باشد مقداروام ازپس انداز فردکم می شود وباقیمانده درحسابداری پس اندازباقی می ماندتادرپایان خدمت به فردمسترد شود.درپایان هردوره مالی بامشخص کردن مانده پس اندازهریک ازاعضاسود(کارمزدوام های پرداختی۳%)آن دوره بین کلیه اعضاتقسیم می گردد.

صورت مغایرت بانکی:

در خصوص تهیه صورت مغایرت بانکی حساب درآمد به شرح زیر عمل می نماید.در ابتدا گزارشی از حسابداری بانکی مربوطه از طریق اینترنت دریافت می گردد که پس از ردیف کردن مبالغ از بالا به پایین فهرستی تهیه می گردداز سوی دیگر از دفاتر مالی نیزحساب درآمد مربوط، به ماه مربوطه گزارشی تهیه و پس از مرتب کردن مبالغ براساس صعودی از بالا به پایین  فهرستی تهیه می گردد بدین ترتیب دو فهرست در مقابل یکدیگر قرار گرفته و تطبیق داده خواهد شد. مبالغ ماذاد فهرست و یا کسر مغایرت دو فهرست در صورت مغایرت بانکی اعلام گردیده تا جستجوی علت مغایرت بوجود آمده و اقلام باز دو لیست تهیه شده(صورت حساب بانکی و گزارش حساب در دفاتر مالی)بررسی گردد. برای مثال:اقلام باز بستانکار صورت حساب بانکی نشانگر این است که مبالغ به حساب درآمد واریز شده لیکن هنوز مدارک مربوطه به اداره مالیاتی ارسال نشده که بدین ترتیب با ثبت مبالغ، با صورت مغایرت بانکی، واحد حسابداری را ملزم تا پیگیر مدارک مربوطه باشد. در پایان ماه صورت مغایرت کلیه حسابهای واحد حسابداری استان به  اداره تمرکز حسابها درشرکت پست ارسال   می گردد.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش کارآموزی سیستم حسابداری اداره پست:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 55
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *