پایان نامه بررسی سیستم هزینه‌یابی برمبنای (ABC)

این پایان نامه جزء تحقیقات علمی و کاربردی است که در کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم انجام گرفته که پس از بررسی های فراوان و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن کارخانه و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در کارخانه نورد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی شده است. پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم (مطالعه موردی هزینه‌یابی گروه کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک) در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

متغیرهای تحقیق:

انجام هر پژوهش مستلزم تعیین و تعریف متغیرهای تحقیق می‌باشد. متغیرهای هر تحقیق به دو دسته تقسیم می‌شوند یکی متغیرهای مستقل و دیگری متغیرهای وابسته هستند. متغیرهای مستقل متغیرهایی هستند که بوسیله محقق اندازه‌گیری، انتخاب و دستکاری می‌شوند تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود، متغیر مستقل پیش فرض متغیر وابسته است به عبارت دیگر این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه است.

پیشنهادات حاصل از تحقیق:

با توجه به نتایج حاصل از تحقیق و همچنین بررسی سیستم سنتی پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد. با توجه به نتایج بدست آمده و بررسیهای انجام گرفته در مورد سیستم سنتی که دارای نواقصی از جمله عدم استفاده از تسهیم هزینه‌های دوایر خدماتی، عدم استفاده از هزینه‌یابی محصولات مشترک جهت محاسبه بهای تمام شده محصولات اصلی و فرعی و نبود نرخ جذب سربار برای محصولات و همچنین ضعیف بودن اطلاعات بهای تمام شده جهت تصمیم‌گیری می‌باشد، پیشنهاد می‌گردد شرکت با توجه به نتایج تحقیق از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت استفاده نماید.

سایر پیشنهادات:

پیشنهاد می‌گردد که بررسی اولیه در خصوص ویژگیهای لازم جهت پیاده سازی ABC مدنظر قرار گیرد. (تنوع تولید، موجودی پایان دوره، پیچیدگی یا سادگی تولید) تا بتوان در امر تصمیم‌گیری، مورد استفاده قرار گیرد.

پیشنهاد برای تحقیقات آینده:

در این تحقیق نتیجه بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در شرکت گروه کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم مورد توجه قرار گرفت اما به دلیل اینکه ABC یکی از موضوعات جدید می‌باشد و در ایران تحقیقات کمتری انجام شده است لذا در این زمینه می‌توان عناوین زیر را برای پژوهشهای آینده پیشنهاد نمود.

هزینه‌یابی
هزینه‌یابی ABC

محدودیتهای تحقیق:

همانطور که در همه تحقیقات علمی محدودیتهای گریزناپذیری وجود داشته است، در این تحقیق نیز محدودیتهایی وجود داشته است که عبارتند از:

۱ـ جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بهای تمام شده از طریق مصاحبه با کارکنان اموری مالی شرکت و بررسی دفاتر حسابداری آن بوده است، در این راستا جلب رضایت کارکنان جهت پرسش و پاسخ در ارتباط با اطلاعات لازم، سخت و گاهی دست نیافتنی بود.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی سیستم هزینه‌یابی برمبنای (ABC):

فصل اول: کلیات

 • ۱-۱ مقدمه                                        ۳
 • ۲-۱ بیان مساله                                   ۸
 • ۳-۱ انگیزه‌های انتخاب موضوع تحقیق        ۹
 • ۴-۱ اهداف تحقیق                                 ۱۰
 • ۵-۱ اهمیت موضوع تحقیق                   ۱۰
 • ۶-۱ سوالات اصلی تحقیق                       ۱۱
 • ۷-۱ فرضیه‌های تحقیق                            ۱۱
 • ۸-۱ نوآوری تحقیق                                ۱۱
 • ۹-۱ تعاریف عملیاتی                              ۱۲

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق       ۱۴

 • قسمت اول: مفاهیم حسابداری بهای تمام شده و انواع سیستم‌های حسابداری           ۱۵
 • ۱-۲ حسابداری بهای تمام شده                      ۱۵
 • ۲-۲ اهمیت بهای تمام شده و اقلام تشکیل دهنده آن   ۱۵
 • ۳-۲ نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری            ۱۶
 • ۴-۲ بخششهای سیستم حسابداری بهای تمام شده        ۱۷
 • ۵-۲ عوامل موثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده  ۱۸
 • ۶-۲ ماهیت حسابداری بهای تمام شده                ۲۰
 • ۷-۲ عناصر تشکیل دهنده بهای تمام شده             ۲۲
 • ۸-۲ سیستمهای هزینه‌یابی                          ۲۳
 • ۹-۲ سیستمهای هزینه‌یابی سنتی                     ۲۳
 • ۱۰-۲ سیستمهای هزینه‌یابی سفارش کار               ۲۷
 • ۱۱-۲ سیستمهای هزینه‌یابی مرحله‌ای                 ۲۸
 • ۱۲-۲ هزینه‌یابی محصولات مشترک و فرعی              ۳۳
 • ۱۳-۲ هزینه‌یابی بر مبنای هدف                     ۴۹
 • قسمت دوم: هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC و انواع سیستم‌های هزینه یابی برمبنای فعالیت۵۵                   
 • ۱۴-۲ مقدمه                                      ۵۵
 • ۱۵-۲ نقش و اهمیت هزینه سربار در تولید           ۵۷
 • ۱۶-۲ حسابداری مدیریت                            ۵۷
 • ۱۷-۲ رویکردهای حسابداری مدیریت                  ۵۸
 • ۱۸-۲ هدفهای حسابداری مدیریت   هزینه‌یابی              ۵۸
 • ۱۹-۲ تفاوتهای اساسی بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی    ۶۰
 • ۲۰-۲ روابط بین حسابداری مالی، سیستم حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت         ۶۱
 • ۲۱-۲ طبقه‌بندی هزینه‌ها                           ۶۲
 • ۲۲-۲ هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC)            ۶۳
 • ۲۳-۲ کاربرد استفاده از سیستم ABC                ۷۸
 • ۲۴-۲ مناسب‌ترین زمان کاربرد سیستم ABC            ۸۱
 • ۲۵-۲ سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مقایسه با سیستم سنتی                      ۸۲
 • ۲۶-۲ مدیریت بر مبنای فعالیت                     ۸۳
 • ۲۷-۲ نسل‌های هزینه‌یابی برمبنای فعالیت            ۸۹
 • ۲۸-۲ هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت بر مبنای زمان    ۹۴
 • ۲۹-۲ قیمت‌گذاری برمبنای فعالیت                    
 • ۳۰-۲ بودجه‌بندی بر مبنای فعالیت   هزینه‌یابی                 
 • قسمت سوم: ویژگی‌های صنایع آلومینیوم و کاربرد هزینه‌یابی برمبنای فعالیت                   ۹۷
 • ۲۹-۲ مشخصات قلمرو تحقیق                         ۹۷
 • ۳۰-۲ شمای ارتباطی سیستم بهای تمام شده با سایر سیستمهای اطلاعاتی                       ۱۰۳
 • ۳۱-۲ فرآیند تولید در شرکت                      ۱۰۴
 • ۳۲-۲ مراحل تولید                               ۱۰۵
 • ۳۳-۲ پروسه تولید                               ۱۰۶
 • ۳۴-۲ روش محاسبه بهای تمام شده                  ۱۰۹
 • ۳۵-۲ بهای تمام شده محصولات در سال ۱۳۸۳           ۱۱۵
 • ۳۶-۲ طراحی و پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت  ۱۱۷
 • ۳۷-۲ مقایسه پیاده‌سازی و نصب                    ۱۱۸
 • ۳۸-۲ تعیین فعالیتها                            ۱۲۱
 • ۳۹-۲ تعیین محرکهای فعالیت     هزینه‌یابی                  ۱۲۱
 • ۴۰-۲ تخصیص هزینه‌ها                             ۱۲۳
 • ۴۱-۲ مقایسه هزینه سربار محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC                ۱۲۴
 • ۴۲-۲ مقایسه بهای تمام شده محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC                      ۱۲۴
 • قسمت چهارم: تحقیقات انجام شده                ۱۲۵
 • ۴۳-۲ پیشینه تحقیق هزینه‌یابی                              ۱۲۵

فصل سوم: متدولوژی تحقیق                 ۱۳۳

 • ۱-۳ مقدمه                                      ۱۳۴
 • ۲-۳ روش تحقیق                                  ۱۳۴
 • ۳-۳ ابزار تحقیق                                ۱۳۵
 • ۴-۳ فرضیه‌های تحقیق                             ۱۳۵
 • ۵-۳ قلمرو تحقیق                                ۱۳۵
 • ۶-۳ داده‌های تحقیق                              ۱۳۶
 • ۷-۳ متغیرهای تحقیق                             ۱۳۷
 • ۸-۳ روش جمع‌آوری داده‌ها                         ۱۳۶
 • ۹-۳ روش تحلیل داده‌ها                           ۱۳۶ 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق ۱۳۸

 • ۱-۴ مقدمه                                      ۱۳۹
 • ۲-۴ آزمون فرضیه‌ها                              ۱۳۹
 • ۳-۴ فرضیه اصلی اول                             ۱۳۹
 • ۴-۴ فرضیه اصلی دوم                             ۱۴۲

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات         ۱۴۵

 • ۱-۵ نتیجه‌گیری و پیشنهادات                      ۱۴۶
 • ۲-۵ نتیجه‌گیری کلی                              ۱۴۶
 • ۳-۵ پیشنهادات حاصل از تحقیق                    ۱۴۷
 • ۴-۵ سایر پیشنهادات                             ۱۴۸
 • ۵-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آینده                 ۱۴۸
 • ۶-۵ محدودیتهای تحقیق                           ۱۴۷
 • پیوست                                         ۱۴۹
 • منابع و مأخذ                                   ۱۵۰
 • چکیده انگلیسی                                  ۱۵۳ 
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی سیستم هزینه‌یابی برمبنای (ABC):
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 162
قالب: فایل word