تحقیق سرزندگی در فضای بیرون از آپارتمان

حداقل فضای داخلی خانه کم هزینه پیاده روی تا زندگی نیروهای آپارتمان به نشت در فضای باز که شامل روزانه دنیویفعالیت های موثر بر نشاط اجتماعی محله. در طراحی این کارایی چنین فضاهای باز ‘حاشیه’ بوده استغفلت. با استفاده از داده های به دست آمده از مشاهدات سیستماتیک در مختلف کم هزینه راه رفتن تا آپارتمان ها، این مقاله به بررسیاستفاده از این فضاهای خانه در نزدیکی در فضای باز و متوجه شد که آنها فعالیت های مختلف داخلی، اجتماعی و عقب نشینی حمایتتولید نشاط در غیر این صورت بی ثمر محیط زیست هزینه کم است. پتانسیل برای برخوردهای اجتماعی و گاه به گاهنظارت توسط پوسته آپارتمان به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار گرفت. تحقیق سرزندگی در فضای بیرون از آپارتمان در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویراش و پرینت میباشد.

سرزندگی در فضای بیرون ازآپارتمان

تامین مسکن شهری در مالزی، به ویژه برای گروه های کم درآمد، تبدیل شده استبه طور فزاینده مهم به عنوان شهرنشینی گسترش می یابد، از روستا به شهر مهاجرت شدت و هزینه بزرگ شدن زندگیtheجمعیت فقیر شهری (Affandi، ۱۹۷۷؛ Agus، ۱۹۹۰). توسعه مسکن کم هزینه بوده استدستور کار مهم اجتماعی و سیاسی در سیاست های توسعه در مالزی. در هشتم پنج سالانهطرح مالزی، ۲۰۰۵۱۳ واحد مسکونی کم هزینه ساخته شد. یکی دیگر از ۱۶۵،۴۰۰ واحد از کم هزینه بود.

مقدمه

هدف را به بین سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ ساخته شده است، در برنامه مالزی نهم (دولت مالزی،۲۰۰۵). هدف از صفر غیرقانونی توسط دولت های ایالتی مانند جوهر و سلانگور نیز به کمک مجموعهدر حال رشد نیاز به مسکن از جمله.در حاشیه شهر از شهرستانها عمده کشور ها، آپارتمان ها تبدیل نوع محبوب مسکن ساخته شده برای رسیدن بهtheاکثر واحدهای با حداقل هزینه ساخت و ساز، زمین و تعمیر و نگهداری. ت

مطالعات در اولویت های مسکونی ورضایت بارها و بارها به اهمیت چنین طراحی مسکن کم هزینه اشاره می شود حساسیت بیشتری نسبت بهپیامدهای اجتماعی برنامه ریزی فیزیکی . تاکیدات، با این حال، بر منافع قرار داده شده استاز فضا و امکانات رفاهی محله باز رایج است. در شواهد تجربی موجود مخلوط،مطالعات متعدد تمرکز بر فضاهای باز و دیگر امکانات عمومی اثرات در ادغام اجتماعینه تنها نشاط از فضاهای خانه در نزدیکیدر فضای باز نادیده گرفته، بلکه تمایل به نادیده گرفتن سازگاریانسان با محیط فیزیکی اطراف در تلاش خود را برای دستیابی به رضایت مسکونی.استفاده از فضای خانه در فضای باز نزدیک به عنوان محیط اجتماعی مهم برای ساکنان.

روش تحقیق سرزندگی در فضای بیرون از آپارتمان

این مطالعه در جوهور بهرو، پایتخت ایالت جوهور واقع در نوک جنوبی شبه جزیره انجام شدمالزی. در سال ۲۰۰۰، جوهور ثبت بالاترین تعداد واحد کم هزینه ساخته شده است (۱۳۴۷۷۵) و پس از آنسلانگور (۱۳۱،۳۳۰ واحد). دو کشور در میان اکثر در مالزی (عمر، ۲۰۰۸) شهرنشین هستند. درطرح مالزی نهم، جوهور انتظار برای ساخت بیشترین تعداد مسکن کم هزینه در ۹۱،۵۰۰ واحد پس ازسلانگور (دولت مالزی، ۲۰۰۵). منطقه جوهور بهرو به تنهایی بیش از ۶۰ سایت کم هزینه
آپارتمان از انواع مختلف.

تا سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹، جوهور بهرو است مبلغ ۸۵،۳۹۶ واحد کم هزینهکه به منزله مورد ۵۰٫۸٪ از تعداد کل واحد ها هزینه کم در دولت است. از این تعداد، ۴۶٪ و یا ۳۹۲۷۶ واحد آپارتمان می باشد(NAPIC، ۲۰۰۹). پس از سه ماهه سوم، یکی دیگر از ۴۶۶۳ واحد از آپارتمان انتظار می رود به اضافه کردن به این عدد است.آپارتمان در نتیجه شکل مهمی از مسکن در مناطق شهری از جوهور بهرو. چهار سایت مسکن کم هزینه
برای مطالعه انتخاب شدند.

بررسی ادبیات

ادبیات بین المللی رو به رشد با اشاره به نگرانی های اجتماعی در میان مسکونی وجود داردکارکنان. در مقابل به ادبیات غرب است که نشان می دهد در حال رشدa فردی معاصر شهریخانه و محوری از زندگی خانوادگی، مطالعات جامعه غیر غربی به خصوص فقط به من قرض بدهیدحمایت خفیف برای چنین یافته. بررسی مطالعات انجام شده در همسایه و زندگی اجتماعی مسکونی در هنگکنگ و سنگاپور به عنوان مثال نشان داد که محدودیت در فضای خصوصی و دسترسی محدود به عمومیفضای معادل تبدیل فضای باز در بلوک های مسکونی به فضاهای پر جنب و جوش . با پیکربندی مناسب فضایی، احساس طراوت و چالاکی اجتماعی تنها در بومی یافتزندگی می تواند حتی در افزایش زندگی بالا (خلیج، ۲۰۰۴) پرورش.

آپارتمان
فضای بیرون ازآپارتمان

فضای باز مسکونی به عنوان یک فرمت از خانه

مناطق اطراف بلوک مسکونی به عنوان یک واحد مناسب برای تجزیه و تحلیل از زندگی اجتماعی مسکونی باشد.Theمیکرو محیط زیست از جمله محیط زیست شامل فعالیت های روزمره دنیوی ایجاد تکرارقرار گرفتن در معرض و در برخورد، نظارت گاه به گاه، و هنجارهای مشترک در سطح بلوک یافت را تحت تاثیر قرارپیوست اجتماعی و فیزیکی ساکنان (تیلور، ۱۹۹۷). ارتباطات اجتماعی بالقوه در زندگی روزمره درسطح محلی با وجود در حال حاضر هنوز هم به عنوان یک عامل از غنا و نشاط زندگی اجتماعی مهم هستندپیشرفت در تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و حمل و نقل خصوصی (نقره، ۲۰۰۸). بسیارفعالیت های روزمره دنیوی و غیر قابل پیش بینی انسان نادیده گرفته می تواند یک منبع پویایی وانرژی و زنده دلی را در یک محل که می تواند در بهبود است که می تواند با محیط فیزیکی انجام می شود.

طرح مسکن و تخصیص فضا در فضای باز

در فضای باز فضای خانه در نزدیکی در مسکن کم هزینه است که به شدت به تخصیص اجتماعی و مادی قرار می گیرد.تخصیص یک شکل از رابطه معاملاتی انسان محیط زیست که از طریق آن مردم را به انطباق استو ایجاد یک فضای به عنوان یک محل که آنها می توانند خانه تماس بگیرید (دو آن، ۲۰۰۵؛ فلدمن و غرفه، ۱۹۹۴). این وسیله استبرای رسیدن به توافق با محیط فیزیکی و اجتماعی موجود به طوری که رضایت مسکونیمی تواند (کاپلان، ۱۹۸۳) به دست آمده. ت

تعامل با همسایگان و شخصی فضاهای بیرونی، تقویت احساسروستای بومی که در آن ساکنان و بازگشت به سرچشمه گاهی اوقات (Affandi، ۱۹۷۷؛ خلیج، ۲۰۰۴؛چانگ، ۲۰۰۰؛ دو آن، ۲۰۰۵). این یک محیط که در آن خانه ها و فضاهای بیرونی می باشداز لحاظ جسمی و اجتماعی به هم پیوسته.

 نتیجه گیری

فضاهای خانه در فضای باز در نزدیکی عرصه های مهم برای فعالیت های اجتماعی، داخلی و عقب نشینی هستند. اینهافعالیت های روزمره به عنوان منابع اصلی دلبستگی و حس مکان های قبلی مشخص شدمطالعات و می تواند شواهد مهم برای آب و هوای اجتماعی مثبت و یا زنده ماندن یک محلهمحیط زیست است. وسعت و توزیع فضایی از جمله استفاده در مطالعه حاضر نشان داده شده است

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق سرزندگی در فضای بیرون از آپارتمان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 13
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *