روش تحقیق نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در دموکراسی

در دهه گذشته بسیاری از کشورهای جهان خود را در برابر آزمون شفاف شدن قرار داده اند بسیاری از کشورهای اروپایی، امریکایی افریقایی یا به این قانون پیوسته اند و یا در شرف پیوستن به آن هستند شماری از کشورهای آسیایی نیز در چند سال گذشته قانون آزادی اطلاعات را تصویب کرده اند. فیلیپین (۱۹۸۷)، هنگ کنگ (۱۹۹۵)، تایلند (۱۹۹۷)، کره جنوبی (۱۹۹۸)، ژاپن در سال (۲۰۰۱) و ایران در سال (۲۰۰۵) قانون مذکور را به تصویب رسانده اند به این ترتیب با قاطعیت می توان گفت که رویکرد جهانی کنونی تصویب قانون آزادی اطلاعات و برخورداری شهروندان از حق دسترسی به اطلاعاتی که به طور سنتی در اختیار دولت ها قرار داشته است می باشد.روش تحقیق نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در دموکراسی در ۴۶ صفحه فایل ورد میباشد.

آزادی بیان، آزادی اطلاعات و دموکراسی:

بخش قابل ملاحظه ای از نیروی ارتباط درونی میان آزادی بیان و آزادی اطلاعات منبعث از تأثیر بلامنازعی است که معیارهای حقوق بشر و آزادی های بنیادین انسانی از جمله دو آزادی مورد نظر ما در تحقق حکومت مردم سالارانه مدرن دارند. میان آزادی بیان و دموکراسی، رابطه بسیار نزدیکی وجود دارد این آزادی تنها در دموکراسی تحقق می یابد و دموکراسی نیز بدون آزادی بیاتن مفهوم پیدا نمی کند رژیم های دمکراتیک، یا دولت های مبتنی بر حاکمیت مردم، رژیم های مشروعی هستند که هدفشان خدمت به انسان و حفظ حقوق و آزادی های اوست. در این میان آزادی بیان از جایگاه ویژه ای برخوردار است چرا که وسیله یا برای محقق ساختن دیگر حقوق افراد به شمار می رود و حق مطلع بودن یا حق برخورداری از اطلاعات، یکی ا ز عناصر جدید آزادی بیان است. هم چنانکه آزادی بیان ملازم ضروری دموکراسی مدرن دانسته می شود آزادی اطلاعات نیز جزیی انفکاک ناپذیر از دموکراسی است آزادی بیان، بدون پشتیبانی آزادی اطلاعات نمی تواند سهم مؤثری در تداوم حکومت نمایندگی داشته باشد.در جوامع دموکراتیک شهروندان به حکومت خود اعتماد می کنند تا اطلاعات را در جهت مصلحت و منفعت آنان مرتب و گردآوری کند در حق دسترسی به اطلاعات در پیوند جدایی ناپذیر با حق آزادی آزادی بیان نیز هست اگر چیزی برای بیان وجود نداشته باشد آزادی بیان بی معنا خواهد بود.

میسون معتقد است هنگامی که از مفهوم کلی آزادی اطلاعات به سوی موضوع مشخص حق دسترسی مردم به اطلاعات که در اختیار حکومت است حرکت می کنیم ارتباط میان آزادی اطلاعات و دموکراسی آشکارتر می شود او برای توضیح نظر خود به ۳ وجه اصلی حق شهروندان در دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار دولت است اشاره می کند.

-هرکس حق دارد بداند حکومت در باره شخص او چه اطلاعاتی در اختیار دارد.

۲-حکومت باید در برابر مداقه و موشکافی مردم گشوده پاسخ پذیر باشد و خود را در برابر قضاوت و ارزش یابی شهروندان قرار دهد.

۳-تأمین اطلاعات کافی بر میزان مشارکت شهروندان در فرایندهای سیاست گذاری و حکومت گری می افزاید.

وجوه دوم و سوم در انطباق کامل با مباحثاتی است که بر ضرورت وجود آزادی بیان برای کارکرد مؤثر حکومت نمایندگی مدرن تکیه می کنند توانایی انتقاد از حکومت و مشارکت مؤثر در حکومت بستگی تام به تأمین اطلاعات کافی در باره کارکردهای حکومت و فرایند تصمیم گیری آن دارد. از نظر مکیسون آزادی اطلاعات نه تنها جزء لاینفک آزادی بیان شمرده می شود در عین حال کامل کننده آن است چرا که به ویژگی های گشودگی، شفافیت و پاسخ پذیری حکومت که بنیان تحقق حکومت مردم سالار هستند تداوم می بخشد و امکان بقای آزادی بیان آزادی بیان را فراهم می سازد از طرفی باید به اهمیت نهادهای خارج از دولت نیز اشاره کرد که از یک سو هر روز اطلاعات بیشتری در حوزه مسائل عمومی به دست می آورند و از سوی دیگر نیازمند اطلاعات بیشتری برای انجام امور خود می شوند شکل گیری این نوع مشارکت ها به تعریف تازه ای از ارتباط میان حکومت و دیگر بخش های جامعه نیاز دارد چرا که این گونه مشارکتها از میزان هزینه هایی که دولت برای انجام امور باید بپردازد می کاهد در ضمن بازاری مناسب برای توانمند سازی بخش خصوصی و نهادهای مدنی بوجود می آورد بویژه که سبب می شود اطلاعات مهم در باره امور دولتی خارج از حوزه سنتی دولت قرار گیرد مهم تر از همه مردم دیگر این حق را می یابند که از چند و چون رابطه ای که بر سرنوشت آنان تأثیر جدی می نهد آگاه بشوند.

روابط عمومی
روابط عمومی

تعریف روابط عمومی و بیان وظایف آن:

روابط عمومی که ضرورت وجود آن از مدتها پیش در سازمان ها، ارگانها، شرکت های خصوصی و … احساس شده و برای اولین بار در ایالات متحده امریکا و در نوشته های اداره «اتحادیه راه  آهن ایالات متحده» بکار برده شد و در دهه اول قرن بیستم نخستین دفاتر روابط عمومی در مؤسسات این کشور ایجاد گردید. نخستین شرکت روابط عمومی توسط لی فارغ التحصیل دانشگاه پرینستون و خبرنگار روزنامه New York Workd در شهر نیویورک تأسیس شد که او را پدر روابط عمومی امریکا می نامند حال روابط عمومی را تعریف کنیم تا با وظایف آن بهتر آشنا شویم روابط عمومی در دو شکل مفهومی و کاربردی تعریف می شود. روابط عمومی مفهومی عبارتست از آن بخش از مسئولیتها و وظایف ارتباطی مدیریت سازمان که از طریق آن مدیران می کوشند برای دستیابی به اهداف سازمانی با محیط خود سازگار و هم صدا شده یا درصورت نیاز در محیط تغییرات مطلوب ایجاد نموده و شرایط محیط را به شرایط مساعد بودن استمرار بخشند روابط عمومی کاربردی عبارتست از مدیریت ارتباطات یک سازمان با مخاطبان آن با توجه به تعاریف مفهومی و کاربردی وظایف اصلی روابط عمومی را می توان به شرح ذیل اعلام کرد.

پارلمان و پارلمانتیسم:

پارلمان یا مجلس نمایندگان مردم که مهمترین وظیفه اش قانونگذاری است قلب تپنده دموکراسی روابط عمومی به شمار می رود هرچند در نظام های غیر دموکراتیک هم یافت می شود اندازه پارلمان از حیث تعداد نمایندگان تناسب آشکاری با شمار جمعیت کشورها ندارد اساس مشروعیت نمایندگان پارلمان وکالت و نمایندگی از جانب شهروندانی است که آنها را انتخاب کرده اند نمایندگان از حیث شأن و اعتبار برابرند پارلمان دست کم محل مباحثه در باره مسائل عمومی است اما بطور عمومی نهاد قانونگذاری و تنظیم و تصویب بودجه کشورها نیز هست وظیفه نمایندگان صرفاً انعکاس خواست های انتخاب کنندگان نیست بلکه با توجه به آن که ایشان تجربه پارلمانی و سیاسی پیدا می کنند می باید در شکل دادن به خواست های پراکنده انتخاب کنندگان تنظیم سیاست ها و ارایه راه حل ها و به طور کلی آگاه ساختن موکلان خود نیز فعال باشند.

اصالت برابری (برابری مدنی):

اصالت برابری به این معنی که همه انسان ها ارزش یکسانی دارند و باید با هم به شیوه ای برابر رفتار کرد از اصول اساسی روابط عمومی دموکراسی است. بنابراین دموکراسی با نابرابریهای حقوقی و سیاسی سازش ندارد. آنچه به عنوان یکی از مبانی حکومت دموکراتیک اهمیت دارد برخورداری از برابری در حقوق مدنی مثل آزادی بیان و ابراز عقیده و حقوق سیاسی مثل حق رأی و حق کسب منصب است.شایان توجه است که برابری مستلزم عدم تبعیض بین افراد از هر نوع به ویژه از لحاظ نژاد، قومیت، جنسیت، مذهب و عقیده سیاسی است. و برابری اقتصادی را شامل نمی شود چون برابری در دموکراسی، برابری فرصت هاست نه لزوماً در دستاوردها، کسانی که به طور برابر تحت حمایت قانون باشند می توانند از فرصت هایی که نظام اجتماعی و سیاسی فراهم می آورد بهره گیرند و به مشارکت و رقابت در زندگی سیاسی بپردازند.

فهرست مطالب روش تحقیق نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در دموکراسی:

 • مبانی فکری دموکراسی
 • لیبرالیسم
 • پرگماتیسم
 • نسبی گرایی
 • اصالت قرارداد
 • اصالت برابری (برابری مدنی)
 • قانون و قانون گرایی
 • مبانی حکومت دموکراتیک
 • اصل نمایندگی
 • تفکیک قوا
 • پارلمان و پارلمانتیسم
 • نظارت قوا بر یکدیگر
 • اصالت رضایت و قبول عامه
 • حکومت جمهوری
 • حقوق دسترسی آزادانه به اطلاعات
 • مسئولیت پذیرفتن در فرآیندهای اجتماعی
 • آزادی بیان، آزادی اطلاعات و دموکراسی
 • آزادی اطلاعات، حق دسترسی و تحقق مفهوم شهروندی
 • اصول ۹ گانه آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات
 • روند جهانی رویکرد به آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات
 • تعریف روابط عمومی و بیان وظایف آن
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش روش تحقیق نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در دموکراسی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 46
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *