روش تحقیق مسئوليت جزایی اطفال

استانداردهاي بين المللي حقوق بشر در باره سن مسئوليت كيفري در مقررات پكن ذكر شده است . ماده 1/4 اشعار مي دارد :در نظام هاي حقوقي كه براي خردسالان سن مسئوليت كيفري تعيين مي كنند ، زمان شروع سن مسئوليت ، نبايد خيلي پايين و به صورت فيكس و قطعي باشد . بلكه بايد با توجه به وضعيت عاطفي ، فكري و پختگي عقلي آن تعيين شود .در تفسير اين مقررات آمده است : با توجه به تاريخ و فرهنگ ملت ها و با در نظر گرفتن وضعيت سياسي ، اجتماعي و اقتصادي كشور خاصي ، سن مسئوليت جزایی و  كيفري به صورت گسترده از 7 تا 8 سال تفاوت پيدا مي كند نگرش جديد اين تفسير ملاحظه اين امر است كه كودك مي تواند براساس مؤلفه هاي اخلاقي و رواني مسئوليت كيفري ، زندگي كند . اين كودك با نجابت خويش و يا بصيرت شخصي و درك خود مي تواند در برابر رفتارهاي اصولاً ضد اجتماعي پاسخگو باشد . مقررات ياد شده مي گويد : در مجموع بايد سنخيت و رابطه تنگاتنگ ميان انديشه مسئوليت كيفري و ديگر حقوق اجتماعي و مسئوليت هاي ( ازدواج ، سن قانوني و 0000 ) وجود داشته باشد .تفسير حقوقي مقررات پكن اشعار مي دارد بايد تلاش كرد نسبت به پايين ترين محدودة سن مسئوليت كيفري به گونه اي موافقت شود كه در تمام جهان قابل اجراء باشد ولي اين امر هنوز دور از دسترس است .در اين زمينه كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل متحد از اهميت خاصي برخوردار است :ماده اتمام افراد زير 18 سال را كودك معرفي مي كند ماده 2 اعلام عدم تبعيض مي نمايد يعني به صورت برابر اعمال شود و ماده 3 كنوانسيون به اين اصل برتر ارج مي گذارد .اين كنوانسيون از كشورها مي خواهد سن مسئوليت كيفري را با اين فرض تعيين كنند كه كودكان پيش از رسيدن به آن مرحله قوانين كيفري را نقص     نمي توانند ( ماده 3/4 الف ) با اين كه كميته خاصي را پيشنهاد نمي نمايد ولي از محاكم قضايي انتقاد مي كند كه حداقل سن مسئوليت كيفري را 12 سال يا كمتر قرار داده اند به خصوص در كشور انگلستان مي خواهد تا توجه ويژه به ارتقاء سن مسئوليت جزایی  كيفري داشته باشد . روش تحقیق مسئوليت جزایی اطفال در 45 صفحه فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

اصل عدم تبعيض:

نظام دادگستري با تمام كودكان برخورد يكساني ندارد . كودكاني كه در مناطق بسيار محروم زندگي مي كنند ، بيشتر از ديگران در معرض ارتكاب جرم و پيگرد قرار دارند . اين امر در ايرلند شمالي بين گروه هاي مردمي كه دچار كشمكش و درگيري هستند بعضاً به واقعيت پيوسته است . آمار نوجوانان متعلق به طيف كاتوليك در دادگستري مربوط به نوجوانان ، فراتر از تناسب جمعيتي آنها است . 1999 ، 62% نوجوانان خلاف كار از اقشار كاتوليك بودند و در سال 2000 اين روند به 54% رسيد .کودکان مشكل دار ، فقير نيز هستند . اين واقعيت در 1995 (NJ) در مورد كودكان پذيرفته شد . در نتيجه پژوهش هاي گسترده روشن گرديد كه ارتباط دقيق ميان رفتارهاي مجرمانه ي خردسالان و فقر ، از هم پاشيدگي خانواده ، معضلات مدرسه ، مشكلات آموزشي و معضلات رفتاري آنها وجود دارد . در ايرلند شمالي تحت مراقبت (care) بيش از كودكان تحت حضانت (coustody) اند . از اين رو سن پايين مسئوليت كيفري پيامدهاي منفي زيادتري براي آنها دارد ، به جاي اينكه به نيازهاي كودكان توجه كند ، آنها را بيشتر به سوي ارتكاب جرم سوق مي دهد . به علاوه كودكان ايرلند شمالي از مشكل ديگري برخواسته از نظام دادرسي ( جايگزين ) رنج مي برند . در اين نظام درگذشته از حملات تنبيهي و تهديد نيز استفاده مي شد . تهديد بايد نقطة آغاز براي اشاره به رفتارهاي مشكل آفرين برخي از خردسالان باشد ، البته تهديد آنها به عنوان كودكان نيازمند نه كودكان خلافكار . ارتقاء سن مسئوليت كيفري به هجده سال به اين معنا است كه رفتار هيچ كودكي پيش از رسيدن به بزرگسالي جرم انگاري نشود ، با اين كار براي آنها فرصت خوبي براي آغاز پرطراوت در امر آموزش ، پرورش ، كار و زندگي خانوادگي خانواده هديه كرده ايم .

پرمصلحت ترين اصل:

در اين كه آيا پايين و يا بالا بودن سن مسئوليت كيفري به مصلحت خردسالان است يا نه ، بايد به پيامدهاي جرم انگاري بر رشد كودك درآينده توجه نمائيم . تحقيقات نشان مي دهد . جرم انگاري براي كودكان گرايش خاصي را به وجود مي آورد كه سرانجام به كردار مجرمانه منتهي مي شود اين اقدام كودكان را مجرم بار مي آورد . آنها را از جامعه مي راند ، خودباوري و عزت نفس را در وجودشان نابود مي كند ، آنها را به سمت خلاف كاران سوق مي دهد و بالاخره دربرابر تحصيل و استخدام بالقوه شان مانع به وجود مي آورد .استدلال شد كه پايين بودن سن مسئوليت كيفري به مصلحت كودك نيست ، اما اين نيز مهم است كه بپذيريم ، سن مسئوليت جزایی و كيفري تنها يكي از جنبه هاي پروسه تشكيلات قضايي مربوط به نوجوانان است . براي بكارگيري مصالح عمده خردسالان در مقابل رفتارهاي مجرمانه ، بايد شيوة همگرا در نظر گرفته شود ، يعني سن مسئوليت كيفري نمي تواند از بقيه فرايند دادرسي جدا باشد .

 مسئوليت جزایی
مسئوليت جزایی

فصل اول :

 • چکیده
 • مقدمه
 • تاريخچة مسئوليت جزايي اطفال
 • تعريف سن مسئوليت كيفري
 • بلوغ
 • سن و سال
 • مفهوم لغوی رشد
 • مفهوم حقوقی رشد
 • مفهوم كيفري رشد
 • عقل در مقابل جنون
 • عقل در مقابل سفاهت
 • بلوغ و رشد از ديدگاه روانشناسي
 • احراز رشد در مسئوليت كيفري
 • ارزيابي آيات رشد
 • تفسير اشد به 18 سالگي
 • تفسير اشد به رشد عقلي و فكري
 • تفسير اشد به  بلوغ
 • قبح عقاب بلابيان
 • سن مسئوليت كيفري در قرآن
 • سن مسئوليت كيفري در سنت
 • سن مسئوليت كيفري در روايات رسيده از پيامبراكرم (ص)
 • سن مسئوليت كيفري در احاديث امامان معصوم (ع)
 • بلوغ جنسی و سنی
 • روايات صرفاً مبتني بر سن

فصل دوم:

 • مسئوليت كيفري در قوانين و فقه
 • سن مسئوليت جزایی و كيفري از نظر فقها
 • نظر مشهور فقهاي اماميه
 • اقوال مخالف مشهور فقها
 • سن مسئوليت كيفري در حقوق كشورها
 • استانداردهاي بين المللي حقوق بشر
 • جايگاه سياسي و اجتماعي سن مسئوليت كيفري در انگلستان
 • تعارضات در فرايند دادرسي مسئوليت جزایی
 • مقايسه دادرسي در انگلستان با ديگر كشورها
 • حدود مسئوليت جزايي اطفال در قانون جزاي ايران
 • حدود مسئوليت جزايي اطفال در قانون مجازات عمومي سال 1304
 • حدود مسئوليت جزايي اطفال در قانون مجازات اسلامي
 • شناخت كودكان
 • پرمصلحت ترين اصل
 • اصل عدم تبعيض
 • نتيجه

منابع و مآخذ روش تحقیق مسئوليت جزایی اطفال:

 1. هاشمي ، حسين ، دختران ، سن رشد و مسئوليت كيفري و مسئوليت جزایی ، فصل نامة شوراي فرهنگي اجتماعي زنان ، شماره 23 بهار 83 .
 2. اصغري ، عبدالرضا ، سن مسئوليت كيفري در حقوق اسلام ، نشريه مجله دانشگاه علوم اسلامي رضوي ، شماره 37 .
 3. مناقبي ، محمد تقي ، سن مسئوليت كيفري ، كتاب گفتمان حقوقي ، فصل نامه دانشجويي ، سال دوم ، شماره هفتم ، زمستان 83 .
 4. وليدي ، صالح ، مسئوليت جزايي ، مشاركت و مساعدت در جرم ، حقوق جزاي عمومي و مسئوليت جزایی ، جلد سوم ، تابستان 73 .
 5. مجتبي ، مهدي ، منبع اينترنت ، قوانين معاونت آموزش دادگستري استان تهران .
 6. منبع اينترنت ، معاونت آموزشي و پرورشي عمومي ، شنبه 6 آبان 1383
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش روش تحقیق مسئوليت جزایی اطفال:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 45
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *