روش تحقیق مسئولیت جزایی اطفال

استانداردهای بین المللی حقوق بشر در باره سن مسئولیت کیفری در مقررات پکن ذکر شده است . ماده ۱/۴ اشعار می دارد :در نظام های حقوقی که برای خردسالان سن مسئولیت کیفری تعیین می کنند ، زمان شروع سن مسئولیت ، نباید خیلی پایین و به صورت فیکس و قطعی باشد . بلکه باید با توجه به وضعیت عاطفی ، فکری و پختگی عقلی آن تعیین شود .در تفسیر این مقررات آمده است : با توجه به تاریخ و فرهنگ ملت ها و با در نظر گرفتن وضعیت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشور خاصی ، سن مسئولیت جزایی و  کیفری به صورت گسترده از ۷ تا ۸ سال تفاوت پیدا می کند نگرش جدید این تفسیر ملاحظه این امر است که کودک می تواند براساس مؤلفه های اخلاقی و روانی مسئولیت کیفری ، زندگی کند . این کودک با نجابت خویش و یا بصیرت شخصی و درک خود می تواند در برابر رفتارهای اصولاً ضد اجتماعی پاسخگو باشد . مقررات یاد شده می گوید : در مجموع باید سنخیت و رابطه تنگاتنگ میان اندیشه مسئولیت کیفری و دیگر حقوق اجتماعی و مسئولیت های ( ازدواج ، سن قانونی و ۰۰۰۰ ) وجود داشته باشد .تفسیر حقوقی مقررات پکن اشعار می دارد باید تلاش کرد نسبت به پایین ترین محدوده سن مسئولیت کیفری به گونه ای موافقت شود که در تمام جهان قابل اجراء باشد ولی این امر هنوز دور از دسترس است .در این زمینه کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی برخوردار است :ماده اتمام افراد زیر ۱۸ سال را کودک معرفی می کند ماده ۲ اعلام عدم تبعیض می نماید یعنی به صورت برابر اعمال شود و ماده ۳ کنوانسیون به این اصل برتر ارج می گذارد .این کنوانسیون از کشورها می خواهد سن مسئولیت کیفری را با این فرض تعیین کنند که کودکان پیش از رسیدن به آن مرحله قوانین کیفری را نقص     نمی توانند ( ماده ۳/۴ الف ) با این که کمیته خاصی را پیشنهاد نمی نماید ولی از محاکم قضایی انتقاد می کند که حداقل سن مسئولیت کیفری را ۱۲ سال یا کمتر قرار داده اند به خصوص در کشور انگلستان می خواهد تا توجه ویژه به ارتقاء سن مسئولیت جزایی  کیفری داشته باشد . روش تحقیق مسئولیت جزایی اطفال در ۴۵ صفحه فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

اصل عدم تبعیض:

نظام دادگستری با تمام کودکان برخورد یکسانی ندارد . کودکانی که در مناطق بسیار محروم زندگی می کنند ، بیشتر از دیگران در معرض ارتکاب جرم و پیگرد قرار دارند . این امر در ایرلند شمالی بین گروه های مردمی که دچار کشمکش و درگیری هستند بعضاً به واقعیت پیوسته است . آمار نوجوانان متعلق به طیف کاتولیک در دادگستری مربوط به نوجوانان ، فراتر از تناسب جمعیتی آنها است . ۱۹۹۹ ، ۶۲% نوجوانان خلاف کار از اقشار کاتولیک بودند و در سال ۲۰۰۰ این روند به ۵۴% رسید .کودکان مشکل دار ، فقیر نیز هستند . این واقعیت در ۱۹۹۵ (NJ) در مورد کودکان پذیرفته شد . در نتیجه پژوهش های گسترده روشن گردید که ارتباط دقیق میان رفتارهای مجرمانه ی خردسالان و فقر ، از هم پاشیدگی خانواده ، معضلات مدرسه ، مشکلات آموزشی و معضلات رفتاری آنها وجود دارد . در ایرلند شمالی تحت مراقبت (care) بیش از کودکان تحت حضانت (coustody) اند . از این رو سن پایین مسئولیت کیفری پیامدهای منفی زیادتری برای آنها دارد ، به جای اینکه به نیازهای کودکان توجه کند ، آنها را بیشتر به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد . به علاوه کودکان ایرلند شمالی از مشکل دیگری برخواسته از نظام دادرسی ( جایگزین ) رنج می برند . در این نظام درگذشته از حملات تنبیهی و تهدید نیز استفاده می شد . تهدید باید نقطه آغاز برای اشاره به رفتارهای مشکل آفرین برخی از خردسالان باشد ، البته تهدید آنها به عنوان کودکان نیازمند نه کودکان خلافکار . ارتقاء سن مسئولیت کیفری به هجده سال به این معنا است که رفتار هیچ کودکی پیش از رسیدن به بزرگسالی جرم انگاری نشود ، با این کار برای آنها فرصت خوبی برای آغاز پرطراوت در امر آموزش ، پرورش ، کار و زندگی خانوادگی خانواده هدیه کرده ایم .

پرمصلحت ترین اصل:

در این که آیا پایین و یا بالا بودن سن مسئولیت کیفری به مصلحت خردسالان است یا نه ، باید به پیامدهای جرم انگاری بر رشد کودک درآینده توجه نمائیم . تحقیقات نشان می دهد . جرم انگاری برای کودکان گرایش خاصی را به وجود می آورد که سرانجام به کردار مجرمانه منتهی می شود این اقدام کودکان را مجرم بار می آورد . آنها را از جامعه می راند ، خودباوری و عزت نفس را در وجودشان نابود می کند ، آنها را به سمت خلاف کاران سوق می دهد و بالاخره دربرابر تحصیل و استخدام بالقوه شان مانع به وجود می آورد .استدلال شد که پایین بودن سن مسئولیت کیفری به مصلحت کودک نیست ، اما این نیز مهم است که بپذیریم ، سن مسئولیت جزایی و کیفری تنها یکی از جنبه های پروسه تشکیلات قضایی مربوط به نوجوانان است . برای بکارگیری مصالح عمده خردسالان در مقابل رفتارهای مجرمانه ، باید شیوه همگرا در نظر گرفته شود ، یعنی سن مسئولیت کیفری نمی تواند از بقیه فرایند دادرسی جدا باشد .

 مسئولیت جزایی
مسئولیت جزایی

فصل اول :

 • چکیده
 • مقدمه
 • تاریخچه مسئولیت جزایی اطفال
 • تعریف سن مسئولیت کیفری
 • بلوغ
 • سن و سال
 • مفهوم لغوی رشد
 • مفهوم حقوقی رشد
 • مفهوم کیفری رشد
 • عقل در مقابل جنون
 • عقل در مقابل سفاهت
 • بلوغ و رشد از دیدگاه روانشناسی
 • احراز رشد در مسئولیت کیفری
 • ارزیابی آیات رشد
 • تفسیر اشد به ۱۸ سالگی
 • تفسیر اشد به رشد عقلی و فکری
 • تفسیر اشد به  بلوغ
 • قبح عقاب بلابیان
 • سن مسئولیت کیفری در قرآن
 • سن مسئولیت کیفری در سنت
 • سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبراکرم (ص)
 • سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم (ع)
 • بلوغ جنسی و سنی
 • روایات صرفاً مبتنی بر سن

فصل دوم:

 • مسئولیت کیفری در قوانین و فقه
 • سن مسئولیت جزایی و کیفری از نظر فقها
 • نظر مشهور فقهای امامیه
 • اقوال مخالف مشهور فقها
 • سن مسئولیت کیفری در حقوق کشورها
 • استانداردهای بین المللی حقوق بشر
 • جایگاه سیاسی و اجتماعی سن مسئولیت کیفری در انگلستان
 • تعارضات در فرایند دادرسی مسئولیت جزایی
 • مقایسه دادرسی در انگلستان با دیگر کشورها
 • حدود مسئولیت جزایی اطفال در قانون جزای ایران
 • حدود مسئولیت جزایی اطفال در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴
 • حدود مسئولیت جزایی اطفال در قانون مجازات اسلامی
 • شناخت کودکان
 • پرمصلحت ترین اصل
 • اصل عدم تبعیض
 • نتیجه

منابع و مآخذ روش تحقیق مسئولیت جزایی اطفال:

 1. هاشمی ، حسین ، دختران ، سن رشد و مسئولیت کیفری و مسئولیت جزایی ، فصل نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان ، شماره ۲۳ بهار ۸۳ .
 2. اصغری ، عبدالرضا ، سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام ، نشریه مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره ۳۷ .
 3. مناقبی ، محمد تقی ، سن مسئولیت کیفری ، کتاب گفتمان حقوقی ، فصل نامه دانشجویی ، سال دوم ، شماره هفتم ، زمستان ۸۳ .
 4. ولیدی ، صالح ، مسئولیت جزایی ، مشارکت و مساعدت در جرم ، حقوق جزای عمومی و مسئولیت جزایی ، جلد سوم ، تابستان ۷۳ .
 5. مجتبی ، مهدی ، منبع اینترنت ، قوانین معاونت آموزش دادگستری استان تهران .
 6. منبع اینترنت ، معاونت آموزشی و پرورشی عمومی ، شنبه ۶ آبان ۱۳۸۳
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش روش تحقیق مسئولیت جزایی اطفال:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 45
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *