روش تحقیق عوامل مؤثر بر ميزان رضایت شغلی مديران آموزش

امروزه نگرش  و تعريف از كار و رضایت شغلی متفاوت است. اقتصاد دانان كار را وسيله ای برای بدست آوردن استقلال مادی و ارضاي نيازهای مادی مي دانند. جامعه شناسان كار را  ارتباط با جامعه، همانند ی با گروه، تثبيت روابط اجتماعي و موثر در بدست آوردن هویت  و رضایت شغلی میداند. به نظر روانشناسان كار جوابگو برای بسياري از نيازهای روح و  سلامت روان است. در اسلام كار صيقل جان شمرده شده و بيكاري مذموم و مورد نكوهش قرار گرفته است. مي توان در يك جمع بندی فرهنگ و تمدّن بشر را نتیجه كار دانست.روش تحقیق عوامل مؤثر بر ميزان رضایت شغلی مديران آموزش در 68 صفحه فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

رضایت شغلی
رضایت شغلی

 فصل اوّل ( طرح تحقيق ) روش تحقیق رضایت شغلی مدیران:

 •  مقدّمه
 • موضوع تحقيق
 • ضرورت پژوهش
 • اهداف تحقيق
 •  فرضيه هاي تحقيق
 • تعاريف واژه ها و اصطلاحات

 فصل دوّم ( سابقه ي موضوع تحقيق ):

 •  پيشينه ي مديريّت و رهبري
 •  مديريّت چيست ؟
 •  مديريّت علم است يا هنر
 •   ضرورت آشنايي با فرآيند مديريّت
 •  سابقه اي از علم مديريّت
 •  آينده ي مديريّت ( چشم انداز مديريّت )
 • مفاهيم مديريّت
 • نظريه هاي مديريّت
 •  مديريّت علمي
 • مديريّت اداري
 •  روابط انساني
 •  شرايط مديريّت
 •  دانش مديريّت
 •  سبك هاي مديريّت
 • خلاصه ي تحقيقات راجع به مديريّت آموزشي و رضايت شغلي

فصل سوّم ( روش تحقيق ):

 •  مقدّمه
 • نوع تحقيق
 •  تحقيق توصيفي
 •   ويژگي هاي تحقيق توصيفي
 • مراحل مختلف تنظيم تحقيق توصيفي
 • جامعه ي آماري
 •  نمونه ي آماري ( جمعيّت نمونه )
 • شيوه هاي گزينش جمعيّت آماري ( جامعه ي نمونه )
 •    وسيله ي تحقيق ( روش جمع آوري اطّلاعات )
 •  روش و چگونگي تهيّه ي پرسشنامه
 • شيوه ي اجرا و جمع آوري اطّلاعات
 •   متغيّرها و تعاريف عمل آنها

فصل چهارم:

 • جداول
 • پرسشنامه

 فهرست منابع و مأخذ روش تحقیق عوامل مؤثر بر ميزان رضايت شغلی مديران آموزش:

الف ) كتب

 • آستن، چالزاف، بيمازي هاي مديريّت، ترجمه ي سيروس پرهام، 1352 .
 • اسميت، جان، روش هاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري، ترجمه ي پاشا شريفي و حسن و نرگس طالقاني، تهران انتشارات رشد، چاپ سوّم، 1369 .
 • بهرنگي، محمّد رضا، مديريّت آموزشي و آموزشگاهي، ناشر : خود مؤلّف، چاپ دوّم، 1373 .
 • بهرنگي، محمّد رضا، مديريّت آموزشي و كار برد نظريه هاي مديريّت در نظارت و مديريّت.
 • پرهيزگار، كمال، اصول و مباني علمي طزبقه بندي و ارزشيابي مشاغل، چاپ اوّل، تهران، اشراقي، 1368 .
 • تابلادل، شيوه هايايجاد انگيزش در افراد، ترجمه ي فرهاد احمدي ناييني، مؤسّسه ي مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني.
 • تراونا، رابرت و نيو پرت جين، اصول مديريّت و رفتار سازماني، ترجمه ي عين الله علاء، تهران، انتشارات زوّار، 1374 .
 • توسّلي، غلام عبّاس، جامعه شناسي كار و شغل، چاپ اوّل، انتشارات مهر، قم، 1375 .
 • رئوفي، مريم و دكتر باقر ثنايي، راهنماي اطّلاعات تحصيلي و شغلي در نظام جديد آموزش متوسطه و عالي، ناشر : مؤلّف، چاپ اوّل، 1374 .
 • شوئر، لودل، اندازه گيري و ارزشيابي در آموزش و پرورش، ترجمه و تأليف : دكتر حمزه گنجي، چاپ ششم، انتشارات بعثت، تهران، 1377 .
 • شيرازي، علي، مديريّت آموزشي، انتشارات جهاد دانشگاهي، 1373 .
 • عسكريان، مصطفي، سازمان و ر آموزش و پرورش، چاپ اوّل، تهران، امير كبير، 1363 .
 • علاقه بند، علي، مباني نظري و اصول مديريّت آموزشي، چاپ دهم، نشر روان، تهران، 1378 .
 • علاقه بند، علي، مقدّمات مديريّت آموزشي، چاپ دهم، نشر روان، تهران، 1378 .
 • علي آبادي، علي رضا، مديران جامعه ي اسلامي، چاپ چهارم، تهران، نشر رامين، تابستان 1377 .
 • قرايي مقدّم، امان الله، مديريّت آموزشي، انتشارات ابجد، 1375 .
 • كنان، كيت، چگونه در كارمندان انگيزه ايجاد كنيم، ترجمه ي قاسم كريمي، تهران، قرباني، 1377 .
 • گريفيث، دانيل، روابط انساني در مديريّت، ترجمه ي خداد بخشي، چاپ اوّل، ملائك، تهران، 1377 .
 • لطف آبادي، حسين، سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي و روانشناسي، تهران، سمت، 1375 .
 • مير كمالي، سيّد محمّد، رهبري و مديريّت آموزشي، چاپ دوّم،نشر رامين، تهران، 1373 .
 • وايلز، كيمبل، مديريّت و رهبري آموزشي، ترجمه ي محمّد علي طوسي، چاپ ششم، تهران، مركز آموزشي مديريّت دولتي، 1376 .
 • نادري، عزّت الله و مريم سيف نراقي، روش هاي تحقيق در علوم انساني، تهران، بدر، 1375.

 

ب ) پژوهش نامه ها و پايان نامه ها :

1- با خداوردي، رضا، برّرسي وظايف مديران مدارس مقطع ابتدايي از ديدگاه معلّمان و مديران مدارس مقطع ابتدايي، آموزش و پرورش منطقه ي تبادكان شهر مشهد، 1376 .

2- بدري، مجتبي و محسن رهنما، برّرسي عوامل مؤثّر بر بهبود اثر بخشي مديريّت از ديدگاه مديران مدارس ناحيه ي 6 مشهد، 1378 .

3- حسن پور، علي، برّرسي مشكلات مديران و معلّمان مقطع ابتدايي شهرستان چناران، 1376 .

4- حميدي بينا باج فاطمه و تهمينه عسكري، بّررسي نظرات معلّمين و مديران در مورد مديريّت آموزشي كار آمد در ناحيه ي 5 و 6 آموزش و پرورش مشهد در سال تحصيلي 75 – 74 .

5- دلجو، شريعت، برّرسي رابطه ي رضايت شغلي با نياز هاي معلّمان و دبيران، پژوهش نامه ي آموزشي شوراي تحقيقات آموزش و پرورش.

6- رجايي، محمّد رضا، رضايت شغلي مديران، پژوهش نامه ي آموزش شوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش، شماره ي 20 .

7- رضويان، عصمت و فاطمه رحماني، برّرسي عوامل مؤثّر در رضايت مندي شغلي معلّمين منطقه ي طرقبه ي مشهد، تابستان 1376 .

8- شهباز زاده، مهري، برّرسي مقايسه اي ميزان رضایت شغلی معلّمان مقاطع ابتدايي و راهنمايي شهرستان سرخس، بهار 1379 .

9- شيخ الاسلامي، نسرين، برّرسي و مقايسه ي نظرات مديران در مورد معيار هاي مطلوب انتخاب مدير خوب سال تحصيلي 78 – 77 .

10- شيخعلي بابايي، حسين، برّرسي ميزان موفّقيّت مديران مدارس متوسطه ي نظام جديد شهر مشهد، در ايجاد روابط انساني در محيط آموزشي از ديدگاه دبيرانؤ مشاوران و كاركنان، 1374 .

11- صارمي، علي اكبر و علامحسين آخوندي، برّرسي و مقايسه ي ويژگي هاي يك مدير خوب از ديدگاه دانش آموزان مقطع ابتدايي پسر و دختر آموزش و پرورش ناحيه ي 1 مشهد، 1376 .

12- فرزاميان، فاطمه و فاطمه نظر زاده، برّرسي تأثير مديريّت كار آمد بر روند پيشرفت دانش آموزان در نواحي شش گانه ي مشهد، سال تحصيلي 76 – 75 .

 

ج ) مقالات و مجلّات علمي و جرايد و فصلنامه ها :

1- اهميّت مديريّت در آموزش و پرو رش در رضایت شغلی، احمد صافي، ماهنامه ي آموزشي تربيتي پيوند، شماره هاي 25 الي 27، تابستان 1377 .

2- الگو هاي جديد مديريّت رضایت شغلی، ترجمه ي كامليا احتشامي اكبري، مجلّه ي تدبير، سال نهم، شماره ي 79، دي ماه 1377 ، سازمان مديريّت.

3- تصميم گيري جوهر مديريّت در رضایت شغلی، شهرام حق دوست،مجلّه ي تدبير.

4-رضایت شغلی، مجموعه مقالات چهارمين سمپوزيوم جايگاه تربيت، دبير خانه ي سمپوزيوم، چاپ اوّل، تهران. بنياد، 1374 .

5- رهبري و مديريّت رضایت شغلی ، مهدي نعيمي، ماهمنامه ي تدبير، شماره ي 87 ، آبان ماه 1377، سازمان مديريّت رضایت شغلی.

6- سبك هاي رهبري و مديريّت آموزشي رضایت شغلی، شهره حسين پور، ماهمنامه ي آموزش رشد ابتدايي، سال سوّم، آذر و بهمن 1378 ، شماره هاي 19 و 21 ، وابسته به وزارت آموزش و پرورش.

7- مديريّت رضایت شغلی، كروهي از نويسندگان و اساتيد مديريّت، تهران، 1370 .

8- مديريّت چيست؟ شهره حسين پور، مجلّه ي رشد آموزش ابتدايي، سال دوّم، مه ر ماه 1377، شماره ي مسلسل 9 ، وزارت آموزش و پرورش.

9- مديريّت منابع انساني رضایت شغلی، اخمد رضا سنجري، مجلّه ي تدبير، سال نهم، شماره ي 90 ، بهمن ماه 1377، سازمان مديرّت.

10- مشاركت در تصميم گيري در امور آموزش و همبستگي آن با روش تحقیق عوامل مؤثر بر ميزانرضایت شغلی مديران آموزش ، سيّد محمّد مير كمالي، فصلنامه ي تعليم و تربيت، سال دوازدهم، شماره ي 47 ، پاييز 1375 .

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش روش تحقیق عوامل مؤثر بر ميزان رضایت شغلی مديران آموزش:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 65
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *