روش تحقیق عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران آموزش

امروزه نگرش  و تعریف از کار و رضایت شغلی متفاوت است. اقتصاد دانان کار را وسیله ای برای بدست آوردن استقلال مادی و ارضای نیازهای مادی می دانند. جامعه شناسان کار را  ارتباط با جامعه، همانند ی با گروه، تثبیت روابط اجتماعی و موثر در بدست آوردن هویت  و رضایت شغلی میداند. به نظر روانشناسان کار جوابگو برای بسیاری از نیازهای روح و  سلامت روان است. در اسلام کار صیقل جان شمرده شده و بیکاری مذموم و مورد نکوهش قرار گرفته است. می توان در یک جمع بندی فرهنگ و تمدّن بشر را نتیجه کار دانست.روش تحقیق عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران آموزش در ۶۸ صفحه فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

رضایت شغلی
رضایت شغلی

 فصل اوّل ( طرح تحقیق ) روش تحقیق رضایت شغلی مدیران:

 •  مقدّمه
 • موضوع تحقیق
 • ضرورت پژوهش
 • اهداف تحقیق
 •  فرضیه های تحقیق
 • تعاریف واژه ها و اصطلاحات

 فصل دوّم ( سابقه ی موضوع تحقیق ):

 •  پیشینه ی مدیریّت و رهبری
 •  مدیریّت چیست ؟
 •  مدیریّت علم است یا هنر
 •   ضرورت آشنایی با فرآیند مدیریّت
 •  سابقه ای از علم مدیریّت
 •  آینده ی مدیریّت ( چشم انداز مدیریّت )
 • مفاهیم مدیریّت
 • نظریه های مدیریّت
 •  مدیریّت علمی
 • مدیریّت اداری
 •  روابط انسانی
 •  شرایط مدیریّت
 •  دانش مدیریّت
 •  سبک های مدیریّت
 • خلاصه ی تحقیقات راجع به مدیریّت آموزشی و رضایت شغلی

فصل سوّم ( روش تحقیق ):

 •  مقدّمه
 • نوع تحقیق
 •  تحقیق توصیفی
 •   ویژگی های تحقیق توصیفی
 • مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی
 • جامعه ی آماری
 •  نمونه ی آماری ( جمعیّت نمونه )
 • شیوه های گزینش جمعیّت آماری ( جامعه ی نمونه )
 •    وسیله ی تحقیق ( روش جمع آوری اطّلاعات )
 •  روش و چگونگی تهیّه ی پرسشنامه
 • شیوه ی اجرا و جمع آوری اطّلاعات
 •   متغیّرها و تعاریف عمل آنها

فصل چهارم:

 • جداول
 • پرسشنامه

 فهرست منابع و مأخذ روش تحقیق عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران آموزش:

الف ) کتب

 • آستن، چالزاف، بیمازی های مدیریّت، ترجمه ی سیروس پرهام، ۱۳۵۲ .
 • اسمیت، جان، روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، ترجمه ی پاشا شریفی و حسن و نرگس طالقانی، تهران انتشارات رشد، چاپ سوّم، ۱۳۶۹ .
 • بهرنگی، محمّد رضا، مدیریّت آموزشی و آموزشگاهی، ناشر : خود مؤلّف، چاپ دوّم، ۱۳۷۳ .
 • بهرنگی، محمّد رضا، مدیریّت آموزشی و کار برد نظریه های مدیریّت در نظارت و مدیریّت.
 • پرهیزگار، کمال، اصول و مبانی علمی طزبقه بندی و ارزشیابی مشاغل، چاپ اوّل، تهران، اشراقی، ۱۳۶۸ .
 • تابلادل، شیوه هایایجاد انگیزش در افراد، ترجمه ی فرهاد احمدی نایینی، مؤسّسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
 • تراونا، رابرت و نیو پرت جین، اصول مدیریّت و رفتار سازمانی، ترجمه ی عین الله علاء، تهران، انتشارات زوّار، ۱۳۷۴ .
 • توسّلی، غلام عبّاس، جامعه شناسی کار و شغل، چاپ اوّل، انتشارات مهر، قم، ۱۳۷۵ .
 • رئوفی، مریم و دکتر باقر ثنایی، راهنمای اطّلاعات تحصیلی و شغلی در نظام جدید آموزش متوسطه و عالی، ناشر : مؤلّف، چاپ اوّل، ۱۳۷۴ .
 • شوئر، لودل، اندازه گیری و ارزشیابی در آموزش و پرورش، ترجمه و تألیف : دکتر حمزه گنجی، چاپ ششم، انتشارات بعثت، تهران، ۱۳۷۷ .
 • شیرازی، علی، مدیریّت آموزشی، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۳ .
 • عسکریان، مصطفی، سازمان و ر آموزش و پرورش، چاپ اوّل، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۳ .
 • علاقه بند، علی، مبانی نظری و اصول مدیریّت آموزشی، چاپ دهم، نشر روان، تهران، ۱۳۷۸ .
 • علاقه بند، علی، مقدّمات مدیریّت آموزشی، چاپ دهم، نشر روان، تهران، ۱۳۷۸ .
 • علی آبادی، علی رضا، مدیران جامعه ی اسلامی، چاپ چهارم، تهران، نشر رامین، تابستان ۱۳۷۷ .
 • قرایی مقدّم، امان الله، مدیریّت آموزشی، انتشارات ابجد، ۱۳۷۵ .
 • کنان، کیت، چگونه در کارمندان انگیزه ایجاد کنیم، ترجمه ی قاسم کریمی، تهران، قربانی، ۱۳۷۷ .
 • گریفیث، دانیل، روابط انسانی در مدیریّت، ترجمه ی خداد بخشی، چاپ اوّل، ملائک، تهران، ۱۳۷۷ .
 • لطف آبادی، حسین، سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی و روانشناسی، تهران، سمت، ۱۳۷۵ .
 • میر کمالی، سیّد محمّد، رهبری و مدیریّت آموزشی، چاپ دوّم،نشر رامین، تهران، ۱۳۷۳ .
 • وایلز، کیمبل، مدیریّت و رهبری آموزشی، ترجمه ی محمّد علی طوسی، چاپ ششم، تهران، مرکز آموزشی مدیریّت دولتی، ۱۳۷۶ .
 • نادری، عزّت الله و مریم سیف نراقی، روش های تحقیق در علوم انسانی، تهران، بدر، ۱۳۷۵٫

 

ب ) پژوهش نامه ها و پایان نامه ها :

۱- با خداوردی، رضا، برّرسی وظایف مدیران مدارس مقطع ابتدایی از دیدگاه معلّمان و مدیران مدارس مقطع ابتدایی، آموزش و پرورش منطقه ی تبادکان شهر مشهد، ۱۳۷۶ .

۲- بدری، مجتبی و محسن رهنما، برّرسی عوامل مؤثّر بر بهبود اثر بخشی مدیریّت از دیدگاه مدیران مدارس ناحیه ی ۶ مشهد، ۱۳۷۸ .

۳- حسن پور، علی، برّرسی مشکلات مدیران و معلّمان مقطع ابتدایی شهرستان چناران، ۱۳۷۶ .

۴- حمیدی بینا باج فاطمه و تهمینه عسکری، بّررسی نظرات معلّمین و مدیران در مورد مدیریّت آموزشی کار آمد در ناحیه ی ۵ و ۶ آموزش و پرورش مشهد در سال تحصیلی ۷۵ – ۷۴ .

۵- دلجو، شریعت، برّرسی رابطه ی رضایت شغلی با نیاز های معلّمان و دبیران، پژوهش نامه ی آموزشی شورای تحقیقات آموزش و پرورش.

۶- رجایی، محمّد رضا، رضایت شغلی مدیران، پژوهش نامه ی آموزش شورای تحقیقات وزارت آموزش و پرورش، شماره ی ۲۰ .

۷- رضویان، عصمت و فاطمه رحمانی، برّرسی عوامل مؤثّر در رضایت مندی شغلی معلّمین منطقه ی طرقبه ی مشهد، تابستان ۱۳۷۶ .

۸- شهباز زاده، مهری، برّرسی مقایسه ای میزان رضایت شغلی معلّمان مقاطع ابتدایی و راهنمایی شهرستان سرخس، بهار ۱۳۷۹ .

۹- شیخ الاسلامی، نسرین، برّرسی و مقایسه ی نظرات مدیران در مورد معیار های مطلوب انتخاب مدیر خوب سال تحصیلی ۷۸ – ۷۷ .

۱۰- شیخعلی بابایی، حسین، برّرسی میزان موفّقیّت مدیران مدارس متوسطه ی نظام جدید شهر مشهد، در ایجاد روابط انسانی در محیط آموزشی از دیدگاه دبیرانؤ مشاوران و کارکنان، ۱۳۷۴ .

۱۱- صارمی، علی اکبر و علامحسین آخوندی، برّرسی و مقایسه ی ویژگی های یک مدیر خوب از دیدگاه دانش آموزان مقطع ابتدایی پسر و دختر آموزش و پرورش ناحیه ی ۱ مشهد، ۱۳۷۶ .

۱۲- فرزامیان، فاطمه و فاطمه نظر زاده، برّرسی تأثیر مدیریّت کار آمد بر روند پیشرفت دانش آموزان در نواحی شش گانه ی مشهد، سال تحصیلی ۷۶ – ۷۵ .

 

ج ) مقالات و مجلّات علمی و جراید و فصلنامه ها :

۱- اهمیّت مدیریّت در آموزش و پرو رش در رضایت شغلی، احمد صافی، ماهنامه ی آموزشی تربیتی پیوند، شماره های ۲۵ الی ۲۷، تابستان ۱۳۷۷ .

۲- الگو های جدید مدیریّت رضایت شغلی، ترجمه ی کاملیا احتشامی اکبری، مجلّه ی تدبیر، سال نهم، شماره ی ۷۹، دی ماه ۱۳۷۷ ، سازمان مدیریّت.

۳- تصمیم گیری جوهر مدیریّت در رضایت شغلی، شهرام حق دوست،مجلّه ی تدبیر.

۴-رضایت شغلی، مجموعه مقالات چهارمین سمپوزیوم جایگاه تربیت، دبیر خانه ی سمپوزیوم، چاپ اوّل، تهران. بنیاد، ۱۳۷۴ .

۵- رهبری و مدیریّت رضایت شغلی ، مهدی نعیمی، ماهمنامه ی تدبیر، شماره ی ۸۷ ، آبان ماه ۱۳۷۷، سازمان مدیریّت رضایت شغلی.

۶- سبک های رهبری و مدیریّت آموزشی رضایت شغلی، شهره حسین پور، ماهمنامه ی آموزش رشد ابتدایی، سال سوّم، آذر و بهمن ۱۳۷۸ ، شماره های ۱۹ و ۲۱ ، وابسته به وزارت آموزش و پرورش.

۷- مدیریّت رضایت شغلی، کروهی از نویسندگان و اساتید مدیریّت، تهران، ۱۳۷۰ .

۸- مدیریّت چیست؟ شهره حسین پور، مجلّه ی رشد آموزش ابتدایی، سال دوّم، مه ر ماه ۱۳۷۷، شماره ی مسلسل ۹ ، وزارت آموزش و پرورش.

۹- مدیریّت منابع انسانی رضایت شغلی، اخمد رضا سنجری، مجلّه ی تدبیر، سال نهم، شماره ی ۹۰ ، بهمن ماه ۱۳۷۷، سازمان مدیرّت.

۱۰- مشارکت در تصمیم گیری در امور آموزش و همبستگی آن با روش تحقیق عوامل مؤثر بر میزانرضایت شغلی مدیران آموزش ، سیّد محمّد میر کمالی، فصلنامه ی تعلیم و تربیت، سال دوازدهم، شماره ی ۴۷ ، پاییز ۱۳۷۵ .

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش روش تحقیق عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران آموزش:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 65
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *