روش تحقیق سلامت روان دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

با توجه به  روش تحقیق یک فرضیه در نظر گرفته شد و به آن پاسخ داده شد. نتیجه نهایی به این قرار است.در فرضیه تحقیق به دنبال آن بودیم که ببینیم فرضیه تحقیق: سوء مصرف مواد در دانشجویان سیگاری در مقایسه با دانشجویان غیر سیگاری میزان بهداشت روانی را بطور معنی داری کاهش می دهد یا خیر. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که میزان سلامت روان افراد سیگاری پایین تر از حد مطلوب و میزان سلامت روان افراد غیر سیگاری بالاتر از حد مطلوب است. همچنین، بین میانگین نمرات سلامت دانش جویان سیگاری و غیر سیگاری تفاوت معنادار وجود دارد. لذا، سوء مصرف مواد در دانشجویان سیگاری در مقایسه با دانشجویان غیر سیگاری میزان بهداشت روانی را بطور معنی داری کاهش می دهد.

فهرست مطالب روش تحقیق سلامت روان دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری:

 • بیان مسأله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • هدف پژوهش
 • فرضیهها یا سئوالات
 • تعریف اصطلاحات، مفاهیم کلیدی و متغیر ها
 • موضع گیریهای نظری و یافتههای پژوهشی در خصوص اعتیاد به سیگار و سیگار

دیدگاههای مربوط به سوء مصرف مواد:

 • دوره نوجوانی و جوانی
 • ژنتیک
 • صفات شخصیتی
 • اختلالهای روانی
 • نگرش مثبت به مواد
 • موقعیتهای مخاطره آمیز فردی
 • تاثیر مواد بر فرد
 • عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی
 • عوامل مربوط به خانواده
 • عوامل مربوط به دوستان
 • روش‌‌های مقابله با فشار همسالان
 • واکسیناسیون ذهنی
 • آموزش قاطعیت
 • آموزش مهارت‌های زندگی و اطلاع رسانی
 • عوامل مربوط به محل سکونت

سیگار:

 • مقدمه
 • تعریف
 • اپیدمیولوژی
 • سبب شناسی
 • درمان و ترک سیگار
 • خانواده درمانی
 • نظریات و تعاریف بهداشت روان
 • علل گرایش به سیگار

اعتیاد:

 • انواع مواد و شیو ههای مصرف
 • مواد افیونی کدامند
 • ال.اس.دی (LSD لیسرژیک اسید دی اتیل آمید)
 • آثار مصرف فن سیکلیدین
 • آمفتامین‌ها
 • عوارض مصرف طولانی الکل
 • عوامل خطر ساز و محافظت کننده در سوء مصرف و وابستگی به مواد
 • چه افرادی مستعد اعتیاد به سیگار هستند
 • فعالیتهای پیشگیری متمرکز بر آگاهسازی و آموزش والدین
 • مراحل درمان
 • بهداشت روانی
 • اضطراب

پیشینهی پژوهش:

 • پژوهشهای انجام شده در ایران
 • پژوهشهای انجام شده در خارج
 • جامعهی آماری و حجم نمونه
 • روش جمعآوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل دادهها
 • آمار توصیفی
 • تحصیلات
 • آمار استنباطی
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات پژوهش
 دانشجوی سیگاری
دانشجوی سیگاری

منابع و مآخذ:

 1. شبکه­ی جهانی وب
 2. برات‌وند، محمود،(۱۳۷۸). کودکان خیابانی، مطرودین اجتماع، شورای تحقیقات زندان‌های خوزستان
 3. تقوی، نعمت ا. . .،( ۱۳۷۷). بررسی عوامل جامعه شناختی اعتیاد، سمینار اعتیاد در تبریز
 4. زرگر، یداله،(۱۳۷۸). بررسی وضعیت معتادین خودمعرف اهواز، ستاد مبارزه با سیگار ریاست جمهوری
 5. زرگر، یداله،(۱۳۷۸). طرح همیاران جوان، ستاد مبارزه با سیگار
 6. سراج، ناصر،(۱۳۷۵). بررسی الگوی رفتاری معتادین، پایان نامه دکتری
 7. عدالتی، غلامحسین،(۱۳۷۷). نقش همسالان در گرایش به اعتیاد، سمینار اعتیاد جوانان – تبریز
 8. فرجاد، محمدحسین و همکاران،(۱۳۷۴). اعتیاد، راهنمای کاربردی، انتشارات بدر
 9. فرخاک، داریوش،(۱۳۷۸). خلاصه طرح ارزیابی میزان سوءمصرف مواد UNDCP وبهزیستی، ناگفته‌‌ها، شماره ۱، آبانماه
 10. قنبر ، افسانه،(۱۳۷۴). رشد نامتناسب جمعیت، فصلنامه پژوهش ، شماره ۱۳
 11. کرباسی ، منیژه، (۱۳۷۷). خانواده و اعتیاد، سمینار اعتیاد جوانان – تبریز
 12. لیاقت ، غلامعلی، (۱۳۷۴). سیگار و خانواده، بهداشت جهانی شماره ۳
 13. مجموعه مقالات علمی و کاربردی، (۱۳۷۸). اداره کل زندان‌های خوزستان

 

 1. مهریار ، امیر هوشنگ و جزایری ، مجتبی، (۱۳۷۷). اعتیاد ، پیشگیری و درمان، روان پویا
 2. سیف، علی‌اکبر، (۱۳۸۱). نظریه‌های یاد گیری، انتشارات ارس باران
 3. فرجاد، محمدحسین، فرجاد، هُما، وجدی، زهره،(۷۴). شناخت علل وعوارض ودرمان اعتیاد، انتشارات : وجد.
 4. جزوه راهنمای پیشگیری و درمان اعتیاد،گروه مؤلفین ،۱۳۷۶،سازمان بهزیستی کشور معاونت امور فرهنگیوپیشگیری.
 5. مورسل، البرت، میرز،(؟).  حافظه، ترجمه هوشیار رزم ازما
 6. مجله اطلاعات علمی شماره ۴۷
 7. لوریا، السکاندر رومایویچ، (۱۳۷۲). ذهن یک یادسپار–  ترجمه دکتر حبیب الله قاسم زاده
 8. آقازاده، حسین،(۱۳۷۸). (بررسی حافظه کوتاه مدت در افراد سیگاری و غیر سیگاری)پایانامه کارشناسی
 9. عباسپور تمیجانی، زهرا، (۱ آبان ۱۳۸۵). سوء مصرف مواد توهم زا، روزنامه شرق
 10. اعلمی،مهدی. تاتاری، داوود. (۱۳۸۰)، بررسی منبع کنترل در افراد معتاد به سیگار و غیر معتاد، پایان نامه کارشناسی، دانشکده­ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی
 11. مشفقی، لیلا. گلوی، منصوره. (۱۳۸۵)، بررسی و مقایسه­ی اضطراب هستی (معنای زندگی) در مردان معتاد و غیر معتاد، پایان نامه کارشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی
 12. ستوده، هدایت ا… . (۱۳۸۰)، آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات، ناشر آوای نور ، تهران.
 13. معانی، ایرج. (۱۳۷۰)، اضطراب، ناشر چابخش، تهران.
 14. لوگال، آندره. (۱۳۷۱- ۱۳۷۲)، نگرانی و اضطراب، ناشر آستان قدس رضوی مؤسسه­ی فرهنگی راه بین.
 15. کوپر، کری. (۱۳۷۰)، زندگانی با اضطراب، ناشر یاد آوران
 16. دادستان، پریرخ. (۱۳۷۶)، روانشناسی مرضی( از کودکی تا بزرگسالی)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
 17. آقا بخشی، حبیب. (۱۳۷۸)، اعتیاد و آسیب شناسی خانواده(رویکرد مددکاری)، ناشر دانشگاه علوم بهزیستی.
 18. سجادیه، محمد علی، و همکاران. (۱۳۶۵)، شناخت و پیشگیری و درمان اعتیاد، ناشر تشر تایماز تهران.
 19. شورای آموزش زندان­های کشور. (؟؟ ۱۳)، مجموعه­ی مقالات و همایش جوان و اعتیاد.
 20. گیلدر، ام.، گات، د.، مایو، آ.، و کوون، او. (۱۳۷۶). درسنامه­ی روانپزشکی آکسفورد (نصرت ا… پورافکاری، مترجم)، تبریز: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
 21. سموعی، راحله.،ابراهیمی، امرا… .، موسوی، غفور.، حسن زاده، اکبر.، و رفیعی، سعید(۱۳۷۹). الگوی مقابله با استرس در معتادین خود معرف: مرکز اعتیاد اصفهان. فصلنامه­ی اندیشه و رفتار. ۲۲،۲۳،۶۳،۶۹٫
 22. کاپلان، اچ.، و گرب، ج. (۱۳۷۵). خلاصه­ی روانپزشکی: علوم رفتاری، و روانپزشکی بالینی. (نصرت ا… پورافکاری، مترجم). تهران:شهراب
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش روش تحقیق سلامت روان دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 158
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *