روش تحقیق سلامت روان دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

با توجه به  روش تحقیق یک فرضیه در نظر گرفته شد و به آن پاسخ داده شد. نتیجه نهایی به این قرار است.در فرضیه تحقیق به دنبال آن بودیم که ببینیم فرضیه تحقیق: سوء مصرف مواد در دانشجویان سیگاری در مقایسه با دانشجویان غیر سیگاری میزان بهداشت روانی را بطور معنی داری کاهش می دهد یا خیر. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که میزان سلامت روان افراد سیگاری پایین تر از حد مطلوب و میزان سلامت روان افراد غیر سیگاری بالاتر از حد مطلوب است. همچنین، بین میانگین نمرات سلامت دانش جویان سیگاری و غیر سیگاری تفاوت معنادار وجود دارد. لذا، سوء مصرف مواد در دانشجویان سیگاری در مقایسه با دانشجویان غیر سیگاری میزان بهداشت روانی را بطور معنی داری کاهش می دهد.

فهرست مطالب روش تحقیق سلامت روان دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری:

 • بیان مسأله
 • اهميت و ضرورت تحقيق
 • هدف پژوهش
 • فرضیهها یا سئوالات
 • تعریف اصطلاحات، مفاهیم کلیدی و متغیر ها
 • موضع گیریهای نظری و يافتههاي پژوهشي در خصوص اعتیاد به سیگار و سيگار

ديدگاههاي مربوط به سوء مصرف مواد:

 • دوره نوجواني و جوانی
 • ژنتيك
 • صفات شخصيتي
 • اختلالهاي رواني
 • نگرش مثبت به مواد
 • موقعيتهاي مخاطره آميز فردي
 • تاثير مواد بر فرد
 • عوامل مخاطره آميز بين فردي و محيطي
 • عوامل مربوط به خانواده
 • عوامل مربوط به دوستان
 • روش‌‌هاي مقابله با فشار همسالان
 • واكسيناسيون ذهني
 • آموزش قاطعيت
 • آموزش مهارت‌هاي زندگي و اطلاع رساني
 • عوامل مربوط به محل سكونت

سیگار:

 • مقدمه
 • تعریف
 • اپيدميولوژي
 • سبب شناسي
 • درمان و ترک سیگار
 • خانواده درماني
 • نظريات و تعاريف بهداشت روان
 • علل گرایش به سیگار

اعتیاد:

 • انواع مواد و شيو ههاي مصرف
 • مواد افيوني كدامند
 • ال.اس.دي (LSD ليسرژيك اسيد دي اتيل آميد)
 • آثار مصرف فن سيكليدين
 • آمفتامين‌ها
 • عوارض مصرف طولاني الكل
 • عوامل خطر ساز و محافظت كننده در سوء مصرف و وابستگي به مواد
 • چه افرادي مستعد اعتياد به سيگار هستند
 • فعاليتهاي پيشگيري متمركز بر آگاهسازي و آموزش والدين
 • مراحل درمان
 • بهداشت روانی
 • اضطراب

پیشینهی پژوهش:

 • پژوهشهای انجام شده در ایران
 • پژوهشهای انجام شده در خارج
 • جامعهی آماری و حجم نمونه
 • روش جمعآوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل دادهها
 • آمار توصیفی
 • تحصیلات
 • آمار استنباطی
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات پژوهش
 دانشجوی سیگاری
دانشجوی سیگاری

منابع و مآخذ:

 1. شبکه­ی جهانی وب
 2. برات‌وند، محمود،(1378). كودكان خياباني، مطرودين اجتماع، شوراي تحقيقات زندان‌هاي خوزستان
 3. تقوي، نعمت ا. . .،( 1377). بررسي عوامل جامعه شناختي اعتياد، سمينار اعتياد در تبريز
 4. زرگر، يداله،(1378). بررسي وضعيت معتادين خودمعرف اهواز، ستاد مبارزه با سيگار رياست جمهوري
 5. زرگر، يداله،(1378). طرح همياران جوان، ستاد مبارزه با سيگار
 6. سراج، ناصر،(1375). بررسي الگوي رفتاري معتادين، پايان نامة دكتري
 7. عدالتي، غلامحسين،(1377). نقش همسالان در گرايش به اعتياد، سمينار اعتياد جوانان – تبريز
 8. فرجاد، محمدحسين و همكاران،(1374). اعتياد، راهنماي كاربردي، انتشارات بدر
 9. فرخاك، داريوش،(1378). خلاصة طرح ارزيابي ميزان سوءمصرف مواد UNDCP وبهزيستي، ناگفته‌‌ها، شمارة 1، آبانماه
 10. قنبر ، افسانه،(1374). رشد نامتناسب جمعيت، فصلنامة پژوهش ، شمارة 13
 11. كرباسي ، منيژه، (1377). خانواده و اعتياد، سمينار اعتياد جوانان – تبريز
 12. لياقت ، غلامعلي، (1374). سيگار و خانواده، بهداشت جهاني شمارة 3
 13. مجموعه مقالات علمي و كاربردي، (1378). ادارة كل زندان‌هاي خوزستان

 

 1. مهريار ، امير هوشنگ و جزايري ، مجتبي، (1377). اعتياد ، پيشگيري و درمان، روان پويا
 2. سيف، علي‌اكبر، (1381). نظريه‌هاي ياد گيري، انتشارات ارس باران
 3. فرجاد، محمدحسين، فرجاد، هُما، وجدي، زهره،(74). شناخت علل وعوارض ودرمان اعتياد، انتشارات : وجد.
 4. جزوه راهنماي پيشگيري و درمان اعتياد،گروه مؤلفين ،1376،سازمان بهزيستي كشور معاونت امور فرهنگيوپيشگيري.
 5. مورسل، البرت، ميرز،(؟).  حافظه، ترجمه هوشيار رزم ازما
 6. مجله اطلاعات علمي شماره 47
 7. لوريا، السكاندر رومايويچ، (1372). ذهن يك يادسپار–  ترجمه دكتر حبيب الله قاسم زاده
 8. آقازاده، حسين،(1378). (بررسي حافظه كوتاه مدت در افراد سيگاري و غير سيگاري)پايانامه كارشناسي
 9. عباسپور تميجاني، زهرا، (1 آبان 1385). سوء مصرف مواد توهم زا، روزنامه شرق
 10. اعلمي،مهدي. تاتاري، داوود. (1380)، بررسي منبع کنترل در افراد معتاد به سيگار و غير معتاد، پايان نامه کارشناسي، دانشکده­ي علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي
 11. مشفقي، ليلا. گلوي، منصوره. (1385)، بررسي و مقايسه­ي اضطراب هستي (معناي زندگي) در مردان معتاد و غير معتاد، پايان نامه کارشناسي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي
 12. ستوده، هدايت ا… . (1380)، آسيب شناسي اجتماعي و جامعه شناسي انحرافات، ناشر آواي نور ، تهران.
 13. معاني، ايرج. (1370)، اضطراب، ناشر چابخش، تهران.
 14. لوگال، آندره. (1371- 1372)، نگراني و اضطراب، ناشر آستان قدس رضوي مؤسسه­ي فرهنگي راه بين.
 15. کوپر، کري. (1370)، زندگاني با اضطراب، ناشر ياد آوران
 16. دادستان، پريرخ. (1376)، روانشناسي مرضي( از کودکي تا بزرگسالي)، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني (سمت).
 17. آقا بخشي، حبيب. (1378)، اعتياد و آسيب شناسي خانواده(رويکرد مددکاري)، ناشر دانشگاه علوم بهزيستي.
 18. سجاديه، محمد علي، و همکاران. (1365)، شناخت و پيشگيري و درمان اعتياد، ناشر تشر تايماز تهران.
 19. شوراي آموزش زندان­هاي کشور. (؟؟ 13)، مجموعه­ي مقالات و همايش جوان و اعتياد.
 20. گيلدر، ام.، گات، د.، مايو، آ.، و کوون، او. (1376). درسنامه­ي روانپزشکي آکسفورد (نصرت ا… پورافکاري، مترجم)، تبريز: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تبريز.
 21. سموعي، راحله.،ابراهيمي، امرا… .، موسوي، غفور.، حسن زاده، اکبر.، و رفيعي، سعيد(1379). الگوي مقابله با استرس در معتادين خود معرف: مرکز اعتياد اصفهان. فصلنامه­ي انديشه و رفتار. 22،23،63،69.
 22. کاپلان، اچ.، و گرب، ج. (1375). خلاصه­ي روانپزشکي: علوم رفتاري، و روانپزشکي باليني. (نصرت ا… پورافکاري، مترجم). تهران:شهراب
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش روش تحقیق سلامت روان دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 158
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *