روش تحقیق تاثیر ناسازگاری اولیه و افسردگی بر خودکشی

منظور از طرحواره الگوی سازمان یافته در روش تحقیق افسردگی اندیشه و عمل که در تعامل بین انسان و محیط به کار می روند است. طرحواره هال سنگ بنای تفکر به شمار می روند(فتسکوومکللور، ۲۰۰۵،ص ۵۸۱؛ به نقل از سیف، ۱۳۸۹). متعاقب نظریه های شناختی آسیب پذیری روانی و با وام گیری از دیدگاه پیاژه، جفری یانگ نظری را در رابطه با طرحواره های ناسازگار اولیه گسترش دادند وی معتقد است این طرحواره ها که وی از آنها به عنوان “یک ساختار اولیه  یا چارچوب مرجع” (یانگ ۱۹۹۴،ص ۶) یاد می کند: ساختار پایدار و بادوامی هستند که به مثابه ی افسردگی عدسی هایی بر ادراک فرد از جهان خود و دیگران اثر می گذارد(شهامت، ثابتی و رضوانی،۱۳۸۸)منشاء این طرحواره ها نیازهای هیجانی اصلی شامل پنج حیطه ۱- دلبستگی ان به دیگران ۲- خودمختاری، رقابت و احساس هویت ۳- آزادی بیان نیازها وهیجانات ۴- بازی و خودانگیخته بودن ۵- محدودیت های معقول و خودکنترلی (یانگ،۱۹۵۰؛ به نقل از شهامت، ۱۳۸۸).

طبقه بندی افسردگی:

در مورد بهترین روش طبقه بندی اختلالات افسردگی توافق کلی وجود ندارد سه روش مورد آزمایش قرار گرفته است. اولین روش طبقه بندی براساس سبب شناسی، دومی بر مبنای علائم و سومی بر پایه سید بیماری قرار داده اند( پورافکاری، ۱۳۷۶)طبقه بندی براساس سبب شناسی سالیان درازی مورد حمایت بوده است. در این جا اختلالات افسردگی به انواعی که بدون رابطه با عوامل محیطی ظاهر میگردند(دورن زا)، و انواعی که درآنها به نظرمی رسد علائم واکنشی درمقابل یک عامل خارجی استرس زا است (واکنشی) تقسیم می شود. از طرف دیگر افسردگی اولیه و ثانویه که متکی بر سبب شناسی است مطرح شده استو به طور عمده برای مقاصد پژوهشی معرفی شد. هدف کنار گذاشتن افسردگی هایی بود که از اختلال دیگی یم توانسبت ناشیشده باشد برای این منظور ثانوی برای تمام مواردی اطلاق شد که سابقه ی بیماری روانپزشکی غیرخلقی (نظیر اسیکزوفرنی یا نورز اضطراب) و یا الکلیسم، امراض جسمی و یا مصرف دارو (نظر استروئیدها) وجود داشت. در نوع اولیه بیمار سابقه هیچ گونه اختلال روانپزشکی غیر ازافسردگی نداشت (گیلدر و گاث، ۱۹۸۸ به نقل از عدالت پرور ۱۳۸۸)طرحواره اولیه باورهایی هستند که افراد درباره ی خود، دیگران و محیط دارند. و به طور معمول از ارضا نشدن نیازهای اولیه به خصوص نیازهای در طبقه بندی در این زمنیه تحلیل چندمتغییری حاصل از شرح حال بیماران یا مصاحبه ها با نتایج متناقضی همراه بوده است که نمیتوان این تفکیک را تایید نمود.(همان منبع)

طبقه بندی براساس سیر بیماری اختلالات یک قطبی و دوقطبی را مطرح ساخته است. درسال ۱۹۶۲لئونارد و همکارانش تقسیمبندی به سه گروه را پیشنهاد کرده اند بیمارانی که فقط اختلال افسردگی داشتند (افسردگی یک قطبی) و بیمارانی که افسردگی و مانی را باهم داشتند (دوقطبی) و آنهایی که فقط حملات مانی داشتند ( مانی یک قطبی) نامیده شدند. امروز از مانی یک قطبی استفاده نمیشود. بلکه هم چنین  مواردی در گروه دوقطبی قرارداده می شود(پورافکاری، ۱۳۷۶)

افسردگی
افسردگی

نظریه دیدگاه زیست شناختی:

طبق این نظریه فرض براین است که علت افسردگی  یا در ژنها و یا در بعضی کارکردهای ناقص فیزیولوژیکی که احتمال دارد باید پایه توازنیداشته باشد یا نه.اگرچه علل ژنتیکی در بسیاری از موارد افسردگی مهم به نظر می رسند مکانیسم دقیقی مبنی براینکه افسردگی به ارث برسد شناخته نشده و ممکن است از خانواده ای به خانواده دیگر  فرق کند. هم چنین مشخص است حتی درافرادی که آسیب پذیری ژنتیکی دارند برای ایجاد افسردگی به عوامل غیرژنتیک از جمله عوامل جنسی، عوامل مربوط به محیط و عوامل مربوط به رابطه با دیگران نیاز می باشد.(ساراسون و همکاران، ۱۹۸۷)صرف نظر از این که عامل ژنتیکی به وسیله چه چیزی به ارث برده میشود تاثیرات این عامل اثرات بیوشیمیایی است. افسردگی احتمالا نتیجه ی  فقدان انتقال دهنده های عصبی شیمیایی در نقاط ویژه از مغز است( همان منبع)

سبب شناسی افسردگی:

افسردگی ازتعامل بین چندعامل مختلف حاصل می شود. نشان داده شده است که شروع و سیر آن به عوامل مختلفی چون عوامل زیست شناختی، روانی ، محیطی و عوامل روانی – اجتماعی مربوط میشود-(کلانتری، ۱۳۸۲ به نقل از منصوری ۱۳۸۶).از آن میان میتوان به مواردی مانند: اختلال در کارکرد واسطه های شیمیایی – عصبی، کم کاری تیروئید ، درماندگی اکتسابی، سابقه ی افسردگی در خانواده ، از دست دادن والدین یا مورد بی توجهی قرار آنان قرار گرفتن، نبود حمایت اجتماعی مناسب وجود رویدادهخای منفی در زندگی فعلی و خانوادگی ، علائم مصرف بعضی داروها، شخصیت افراد و یا استرس اشاره کرد (کلانتری،۱۳۸۲، به نقل از منصوری ۱۳۸۶)

روش های خودکشی:

میزان خودکشی موفق بستگی به روش های مورد استفاده آنها دارد. مردان بیشتر با اسلحه ی گرم ، حلق آویزکردن ، پرسش از ؟ خود را می کشند. خانم ها بیشتر با دارو یا سموم و خودسوزی، خودکشی می کنند. (نوقابی، ۱۳۷۹)خانم ها عمدتا از قرص های خواب استفاده می کنند و همین نیز باعث میشود تا خودکشی موفق و کامل تر آنان میزان پایینی داشته باشند. (علیلو، ۱۳۷۹؛ به نقل از فیلبندی، ۱۳۸۴ و زرقام ،۱۳۸۷)مردها چون از روش خشن تر استفاده می کنند بیشتر موفق هستند. معمولی ترین نوع خودکشی خوردن داروهای آرام بخش یا خواب آور است. روش های دیگر خودکشی مانند بریدن رگ دست یا قسمت های دیگر بدن  استشمام گاز،  انداختن خود جلوی وسایل نقلیه در حال حرکت و غیر می باشد( خاتونی، ۱۳۷۵، همان منبع)حتی بیشتر با این گران ماهر هم تمایز بین خودکشی خوش خیم و یابی خطر را با نوع تهدید آمیز یا پرخطر مشکل ورمی یابند. بسیاری از جوانی که در این باب یک اقدام جدی کرده اند. دیگر هرگز این رفتار را مرتکب نمی شوند. در حالی که نوجوانانی که بیش تر شبیه به یک ژست انجام داده اند. ممکن است سرانجام مرتکب خودکشی شوند. آن چه می توان از آن برای تجزیه ی طیف خودکشی سود برد قصد مردن است که می تواند به عنوان ملاک جداسازی “خودکشی بدخیم” از “ژست خودکشی” در نظر گرفته شود. بسیاری از منابع تاکید می کنند که نقشه ها و اعمالی هم که صرفا به قصد “ژست خودکشی” صورت گرفته و به خودکشی کامل منتهی شده اند از اهمیت زیادی برخوردارند. چروکی ۲۰ درصد افرادی که اقدامشان “ژست خودکشی ” شناسایی شده طی یک سال بعد مجددا دست به خودکشی زده که ۱۰ درصد این مواد نهایتا به خودکشی کامل منتهی شده است( محمدخانی، ۱۳۸۳

اهداف پژوهش:

هدف کلی: تاثیر طرحواره ی ناسازگار اولیه  بر افسردگی و افکار خودکشی در زنان خانه دار ناحیهی ۴ شیراز

اهداف جزیی:

بررسی رابطه طرحواره های افسردگی ناسازگار اولیه و افکار خودکشی

بررسی رابطه طرحواره های بریدگی و طرد و افسردگی

بررسی رابطه طرحواره های خودگردانی و عملکرد مختل و افسردگی

بررسی رابطه طرحواره های محدودیت مختل و افسردگی

بررسی رابطه طرحواره های دیگر جهت مندی و افسردگی

بررسی رابطه طرحواره های بیش از حد بازداری و افسردگی

بررسی رابطه طرحواره های بریدگی و طرد بر افکار خودکشی

بررسی رابطه ی طرحواره ها محدودیت های مختل بر افکار خودکشی

بررسی رابطه ی طرحواره های دیگر جهت مندی برافکار خودکشی

بررسی رابطه ی طرحواره های گوش به زنگی بیش از حد و بازداری بر افکار خودکشی

مباحثی دیگر از روش تحقیق تاثیر ناسازگاری اولیه و افسردگی بر خودکشی:

 • اهمیت نظری و عملی پژوهش
 • تعریف نظر ی و عملیاتی متغییرها
 • حوزه های طرح واژه های ناسازگار اولیه
 • خودگردانی و عملکرد مختل
 • و خودانضباطی – ناکافی
 • نظریه ی شناختی- رفتاری
 • درمان افسردگی
 • چارچوب مفهومی عوامل خودکشی
 • طبقه بندی خودکشی
 • زیست شناختی افکار خودکشی و افسردگی
 • طرح کلی پژوهش
 • جامعه آماری و نمونه مورد بررسی
 • مدل شناختی افسردگی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش روش تحقیق تاثیر ناسازگاری اولیه و افسردگی بر خودکشی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 72
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست و منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *