روش تحقیق تأثیر شخصیت (برون گرایی و درون گرایی) معلم بر یادگیری دانش آموزان

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر شخصیت (برون گرایی و درون گرایی) معلم بر یادگیری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر مرودشت در سال تحصیلی ۹۱ انجام شده است. جامعه این پژوهش معلمان کلاس پنجم ابتدایی شهر مرودشت بودند و نمونه مورد مطالعه ۴۷ معلم کلاس پنجم ابتدایی بودند. ابزار استفاده شده در این تحقیق عبارت بود از پرسشنامه سنجش شخصیت آیزنک با پایایی (۸۷%). در این تحقیق از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در سطح معناداری ۹۵%، ۱٫بین تیپ شخصیتی درون گرایی معلمان با یادگیری دانش آموزان رابطه معنادار وجود ندارد.۲٫بین تیپ شخصیتی برون گرایی معلمان با یادگیری دانش آموزان رابطه معنادار وجود ندارد. ۳٫ بین یادگیری دانش اموزان به تفکیک تیپ های شخصیتی معلمانشان تفاوت وجود ندارد. روش تحقیق تأثیر شخصیت (برون گرایی و درون گرایی) معلم بر یادگیری دانش آموزان  در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

روش تحقیق تأثیر شخصیت (برون گرایی و درون گرایی) معلم بر یادگیری دانش آموزان را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

مقدمه:

در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر شخصیت (درونگرا و برون گرای) معلم بر یادگیری دانش آموزان کلاس پنجم مرودشت پرداخته خواهد شد. بنابراین در این فصل تلاش خواهد شد تا به بیان مساله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق در این زمینه، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، روش تحقیق و اصطلاحات پژوهش توجه شود. در ادامه هر یک از موارد فوق بیان حواهد گردید.

روش تحقیق:

در تحقیق حاضر، تحقیقی کاربردی است که  از روش پژوهش توصیفی بهره برده است. جامعه ی آماری مورد پژوهش را تمامی معلمان زن و مرد کلاس پنجم ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهر مرودشت در سال ۱۳۹۰ تشکیل می دهند که تعداد آن ها ۸۶ نفر است، تشکیل می دهد. حجم نمونه به دلیل محدود بودن تعداد معلمان برابر با جامعه پژوهش در نظر گرفته شد که ۴۷ نفر بودند. لازم به ذکر است که جهت سنجش شخصیت از پرسشنامه آیسنک فرم مربوط به بزرگسالان استفاده گردیده است.

محدودیت ها و موانع پژوهش:

از جمله محدودیت های پژوهش می توان به موارد زیر اشاره نمود:اول اینکه، جهت پر کردن پرسشنامه فرایندی طولانی و زمانبر را باید طی نمود و بروکراسی اداری (آموزش و پرورش) جهت گرفتن موافقت مسئولان آموزش و پرورش جهت هماهنگی با معلمان سال پنجم ابتدایی و نمره پایان سال تحصیلی دانش آموزان زمان زیادی را بخود اختصاص داد. هرچند در نهایت محقق موفق شد این عمل را انجام دهد.دوم اینکه، بعضی از دانش آموزان توجه و احساس مسئولیتی در قبال درست پرکردن پرسشنامه ها از خود نشان نمی دادند. لذا برخی از پرسشنامه های پر شده ناقص بود و محقق آنها را در تحلیل حذف کرد.

شخصیت
شخصیت

نتیجه گیری:

همانطور که در فصل اول بیان گردید هدف از این تحقیق «بررسی و شناخت ویژگی های شخصیتی معلمان از نظر درون گرایی و برون گرایی و تاثیر آن بر یادگیری دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی شهر مرودشت» بود.  بر اساس این هدف، سه هدف فرعی در نظر گرفته شد که عبارت بودند از:

  1. بررسی و شناخت رابطه بین تیپ شخصیتی درون گرایی معلمان با یادگیری دانش آموزان.
  2. بررسی و شناخت رابطه بین تیپ شخصیتی برون گرایی معلمان با یادگیری دانش آموزان.
  3. بررسی و شناخت تفاوت بین یادگیری دانش آموزان به تفکیک تیپ شخصیتی معلمان.

بر اساس این اهداف، سه فرضیه شکل گرفت که در فصل چهارم به آن پاسخ داده شد. بنابراین در ادامه فرضیه را بیان کرده و نتیجه تحقیق را در مورد آن ها می نویسیم.در فرضیه اول به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین تیپ شخصیتی درون گرایی معلمان با یادگیری دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد یا خیر. در این راستا، نتایج تحلیل ها نشان داد که بین این دو متغیر (تیپ شخصیتی درون گرا معلم و یادگیری دانش آموزان) رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین فرضیه اول تحقیق رد شد. نتایج مربوط به این فرضیه با نتایج تحقیقات سمیع زاده (۱۳۷۷)، رضویه (۱۳۷۷) همخوانی ندارد.در فرضیه دوم به دنبال آن بودیم که ببینیم بین تیپ شخصیتی برون گرایی معلمان با یادگیری دانش آموزان رابطه وجود دارد یا خیر. نتایج تحلیل ها نشان داد که بین این دو متغیر (تیپ شخصیتی برون گرا معلم و یادگیری دانش آموزان) رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین فرضیه دوم تحقیق رد شد. نتایج مربوط به این فرضیه با نتایج تحقیقات سمیع زاده (۱۳۷۷)، رضویه (۱۳۷۷) همخوانی ندارد.در فرضیه سوم محقق به دنبال آن بود که ببیند آیا بین یادگیری دانش اموزان به تفکیک تیپ های شخصیتی معلمانشان تفاوت معنادار وجود دارد دارد یا خیر. نتایج تحلیل ها در این زمینه نشان داد که بین یادگیری دانش آموزان به تفکیک تیپ شخصیتی معلمانشان (درونگرا و برون گرا بودن) تفاوتی وجود ندارد.

فهرست مطالب روش تحقیق تأثیر شخصیت (برون گرایی و درون گرایی) معلم بر یادگیری دانش آموزان :

فصل اول:

طرح تحقیق
۱-۱٫مقدمه ۱
۱-۲٫بیان مساله ۱
۱-۳٫اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
۱-۴٫اهداف تحقیق ۵
۱-۴-۱٫هدف اصلی ۵
۱-۴-۲٫اهداف فرعی ۶
۱-۵٫فرضیه های تحقیق ۶
۱-۶٫ روش تحقیق ۶
۱-۷٫ تعریف اصطلاحات پژوهش ۷
۱-۷-۱٫تعاریف نظری ۷
۱٫ شخصیت ۷
۲٫یادگیری ۸
۱-۷-۲٫تعاریف عملیاتی ۸
۱٫شخصیت ۸
۲٫یادگیری ۸

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱٫مفهوم ، ابعاد و اصول یادگیری ۱۰
۲-۲٫فرآیند یادگیری ۱۰
۲-۳٫تعریف یادگیری ۱۱
۲-۴٫ابعاد یادگیری ۱۱
۲-۵٫اصول یادگیری موثر ۱۲
۲-۶٫شیوه های تقویت و انگیزه یادگیری ۱۳
۲-۷٫تکنیک های یادگیری ۱۳
۲-۷-۱٫ تکنیک های یادگیری انفرادی ۱۴
۲-۷-۲٫تکنیک های یادگیری گروهی ۱۵
۲-۸٫روشهای عمده آموزش گروهی : ۱۶
۲-۹٫مفهوم لغوی شخصیت ۱۷
۲-۱۰٫ تعریف شخصیت ۱۷
۲-۱۱٫شیوه های پرورش شخصیت ۲۱
۲-۱۲٫ انواع شخصیت ۲۱
۲-۱۳٫ شخصیت درونگرا و برونگرا ۲۲
۲-۱۴٫ویژگیهای شخصیتی برونگرا ۲۲
۲-۱۵٫ویژگیهای شخصیتی درونگرا ۲۳
۲-۱۶٫مقایسه روان‌شناسانه بین افراد درون‌گرا و برون‌گرا ۲۴
۲-۱۷٫ نظریه های شخصیت ۲۶
۲-۱۸٫طبقه بندی کر چمر ۲۸
الف-فربه تنان- ادواری خوی ۲۸
ب-لاغرتنان-اسکیزوئید خوی: ۲۹
ج- سنخ پهلوانی-صرع واره: ۳۰
۲-۱۹٫ سنخهای شخصیتی در نظریه یونگ: ۳۰
۲-۲۰٫ نظریه آیزنگ در بارهٴ شخصیت ۳۳
۲-۲۱٫ پیشینه پژوهش ۳۶

فصل سوم:

روش تحقیق
۳-۱٫مقدمه ۴۰
۳-۲٫ روش تحقیق ۴۰
۳-۳٫جامعه آماری ۴۰
۳-۴٫نمونه آماری ۴۱
۳-۵٫روشهای گردآوری داده ها ۴۱
۳-۶٫مشخصات پرسشنامه ۴۱
۳-۷٫ اعتبار یابی ابزار تحقیق (روایی و پایایی پرسشنامه) ۴۲
۳-۷-۱٫ روایی پرسشنامه ۴۲
۳-۷-۲٫ پایایی پرسشنامه ۴۲
۳-۸٫تجزیه و تحلیل داده ها: ۴۳
۳-۸-۱٫سطح توصیفی ۴۳
۳-۸-۲٫سطح استنباطی ۴۳

فصل چها رم:

تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱٫مقدمه ۴۵
۴-۲٫ آمار توصیفی ۴۵
۴-۳٫ آمار استنباطی ۴۵

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
۵-۱٫مقدمه ۴۹
۵-۲٫نتیجه گیری ۴۹
۵-۳٫پیشنهادات پژوهشی ۵۰
۵-۴٫ محدودیت ها و موانع پژوهش ۵۱
منابع ۵۲
منابع فارسی ۵۲
منابع انگلیسی ۵۵

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش روش تحقیق تأثیر شخصیت (برون گرایی و درون گرایی) معلم بر یادگیری دانش آموزان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 72
قالب: فایل word

1 نظر در “روش تحقیق تأثیر شخصیت (برون گرایی و درون گرایی) معلم بر یادگیری دانش آموزان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *