روش تحقیق بهره وری و ساختار سازمان کارکنان شرکت

در این روش تحقیق به بررسی مباحث نظری و تحقیقاتی پیرامون متغیرهایی چون ساختار سازمانی و بهره وری پرداخته شد. و همچنین به نظریه های مختلفی در ارتباط با هر یک از آنها پرداختیم تا بتوانیم ابزار مناسبی را برای سنجش فرضیات انتخاب کنیم.اکثر کارشناسان و صاحبنظران به این نتیجه رسیده اند که اگر بخواهند به بهره وری هر چه بیشتر نیروی انسانی دست یابند باید سازمان از ساختاری مناسب برخوردار باشد که انعطاف پذیر ، پویا و نوآور بوده و در نتیجه باعث افزایش بهره وری گردد .در ساختار های ارگانیک ، تصمیم گیری ها مشارکتی و اطلاعات پیوسته مبادله می شود . در ساختار های مکانیک رسمیت شدید و شبکه اطلاعاتی ، محدود و متمرکز است.امروزه سازمان ها با محیط های فناور مواجه هستند و برای این که بتوانند خود را با این محیط ها هماهنگ سازند باید خلاق و نوآور بوده و به دنبال روش های جدید باشند و از متغیر های کلیدی که در این زمینه به آنان کمک می نماید ساختار سازمانی همراه با توسعه بهره وری سازمان می باشد.بر اساس تحقیقات پیشین ، مکان هایی که دارای گوناگونی بیشتری در نوآوری هستند توسعه بیشتری دارند.

سازمان مجازی:

سازمانهای مجازی شبکه هایی از روابط به وجود آورده اند و با تکیه بر آنها می توانند تولید، توزیع، بازاریابی یا هر عملکرد دیگری که فکر می کنند  که دیگران نسبت به آنها با کیفیت بهتر یا هزینه کمتر انجام می دهند را به آنها واگذار کنند. سازمانهای مجازی درست در نقطه متقابل دیوانسالاری های متداول قرار دارند.که در آنها در سطوح عمودی مدیریت بسیار زیادی وجود داشته و کنترل از طریق مالکیت اعمال می شود.  در چنین سازمانهایی تحقیق و توسعه در درون سازمان به انجام رسیده، محصولات در کارخانه های شرکت تولید شده و فروش و بازار یابی توسط کارمندان شرکت انجام می شود. مدیریت برای پشتیبانی همه بخشها مجبور است کارمندان اضافی از جمله حسابداران، متخصصان نیروی انسانی و حقوقدانان را هم استخدام کند. در مقابل سازمانهای مجازی همه عملکردها را به دیگران واگذار کرده و بر انجام فعالیتی متمرکز میشوند که آن را به بهترین وجه انجام می دهند.این موضوع در مورد شرکتهای امریکایی به معنی تمرکز بر طراحی و ارزیابی است.بزرگترین مزیت سازمان مجازی ،انعطاف پذیری آنهاست . به عنوان نمونه افرادیکه ایده نوآورانه دارند می توانند مثل جان هزو و دیوید جی با سرمایه گذاری اندک، بخوبی با شرکتهای بزرگی مثل سونی، هیتاچی و شارپ رقابت کنند. بزرگترین نقطه ضعف این ساختار آنست که کنترل مدیریت بر اجزای کلیدی کسب و کار را کاهش می دهد.

سازمان
سازمان

ساختاردیوانسالاری:

ساختاری که در آن وظایف عملیاتی از طریق تخصصی کردن کارها به شدت استاندارد شده اند، قوانین و مقررات بسیار رسمی وجود دارد، وظایف بر اساس عملیات بخش بندی شده اند، قدرت متمرکز است، حیطه کنترل محدود بوده و هنگام تصمیم گیری از زنجیره قدرت تبعیت می شود.از جمله ویژگیهای دیوانسالاری می توان به این موارد اشاره کرد که وظایف عملیاتی به شدت استاندارد که از طریق تخصصی کردن کارها حاصل شده، قوانین و مقررات بسیار رسمی، وظایفی که بر اساس عملیات بخش بندی شده اند، قدرت متمرکز، حیطه کنترل محدود و تبعیت از زنجیره قدرت به هنگام تصمیم گیری. مزیت اصلی دیوانسالاری آنست که فعالیتهای استاندارد را با اثر بخشی بسیار بالایی انجام می دهد. و نقطه ضعف آن اهمیت بیش از حد به پیروی از قوانین است.

بررسی محیط در بهره وری سازمان:

محیط سازمان از نهادها یا نیروهایی در بیرون از سازمان تشکیل شده که بصورت بالقوه عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار می دهند. به عنوان مثال می توان به تأمین کنندگان، مشتریان، رقبا، نهادهای نظارتی دولت، گروه های فشار عمومی و مواردی از این دست اشاره کرد.پژوهشهای جدید به شفاف شدن مفهوم عدم اطمینان محیطی کمک کرده است . مشخص شده که محیط هر سازمانی دارای سه بعد اساسی است : ظرفیت، ناپایداری و پیچیدگیظرفیت محیط به این مسئله اشاره دارد که محیط تا چه اندازه می تواند از رشد سازمان پشتیبانی کند. محیط های غنی و رو به رشد منابع بیشتری تولید کرده و سازمان به هنگام کمیابی نسبی می تواند از آنها استفاده کند.نا پایداری به میزان ناپایدار بودن محیط اشاره دارد . وقتی میزان تغییرات پیش بینی نشده زیاد باشد، محیط پویاست.  در این حالت مدیران نمی توانند احتمال مربوط به هر کدام از گزینه ها به دقت پیش بینی کنند. با توجه به اینکه تکنولوژی اطلاعات با سرعت بسیار زیادی تغییر می کند، محیط بسیاری از سازمانها ناپایدار شده است.

استراتژی:

ساختار سازمانی ابزاری است که مدیریت را در دستیابی به اهداف خود یاری می کند . با توجه به اینکه اهداف از استراتژی کلی منتج می شوند ، منطقی است که استراتژی و ساختار با هم ارتباط نزدیکی داشته باشند. دقیق تر اینست که ساختار باید از استراتژی تبعیت کند. اگر مدیریت در استراتژی سازمان تغییرات اساسی ایجاد کند ، ساختار هم باید اصلاح شود تا با این تغییرات تطبیق پیدا کند,اکثر چارچوب های فعلی استراتژی ، این مسئله را در کانون توجه قرار داده اند که سه بعد استراتژی یعنی نوآوری، به حداقل رساندن هزینه و تقلید ، در ترکب با کدام ساختار بهترین عملکرد را به دنبال دارند و استراتژی نوآوری بدین معنی نیست که پیشنهادهای قبلی را صرفاً به صورت جزئی و سطحی تغییر داد، بلکه باید در آنها نوآوریهای قابل توجه و بدیعی ایجاد کرد. بدیهی است که همه سازمانها در پی نوآوری نیستند.سازمانی که استراتژی به حداقل رسانده هزینه را دنبال می کند ، هزینه ها را بشدت کنترل کرده، از پرداخت هزینه های غیرضروری نوآوری و بازاریابی اجتناب ورزیده و با فروش محصول پایه، قیمت را کاهش می دهد.

شیوه های افزایش بهره وری سازمانی:

ساعتچی در کتاب روانشناسی بهره وری شیوه های افزایش بهره وری را به ترتیب زیر بیان می کند :

۱-رضایت مصرف کننده: این مقدار مربوط می شود به دانش و آگاهی سازمان نسبت به مشتریان محصولات و خدمات خود، نظام کلی خدماتی که به مصرف کننده ارائه می گردد.پاسخگویی نسبت به درخواستهای مصرف کننده و توانایی برآورده ساختن خواسته و نیازهای آنان در این مقوله، میزان رضایت کنونی مصرف کنندگان از کالاها و خدمات ارائه شده توسط سازمان نیز اندازه گیری می شود .

۲- بکار گیری منابع انسانی: این مقوله، خاص میزان اثر بخشی تلاشهای سازمان برای بهبود بهره وری از همه تواناییهای بالقوه نیروی کار (جهت افزایش کیفیت کالاها و خدمات) و فراهم کردن شرایطی که منتهی به مشارکت کامل سازمان می شود و امکان ادامه، بهبود و رشد شخصی و سازمانی را فراهم می کند .

۳- کیفیت کالاها و خدمات: در این مقوله چگونگی کیفیت کالاها و خدمات که بر اساس اندازه های عینی تعیین شده است ، مورد توجه می باشد . این اندازه ها از تحلیل انتظارات مصرف کنند گان و میزان مرغوبیت کالاها و خدمات ارائه شده توسط سازمان ، حاصل می آید ضمناً در این مقوله،چگونگی کیفیت محصولات سازمان در مقایسه با سازمانهای رقیب ، مورد توجه قرار می گیرد .

۴- رهبری: در این مقوله، توجه اصلی سازمان به این نکته معطوف می شود که مدیران اجرایی سازمان تا چه میزان از نظام عینی برای خلق و حفظ ارزش کیفیت استفاده می کنند و و مدیریت های سازمان تا چه میزان از نوعی نظام عینی برای حفظ کیفیت موجود و تلاش در جهت بهبود آن حمایت می کند .

۵-برنامه ریزی راهیردی برای بهبود کیفیت:  در این مقوله، فرایند  برنامه ریزی سازمان برای افزایش و حفظ کیفیت کالاها و خدمات مورد توجه قرار می گیرد و طی آن برنامه کلی سازمان برای حفظ کیفیت موجود و تلاش برای بهبود آن ، ارزیابی می شود.

مباحثی دیگر از روش تحقیق بررسی بهره وری و ساختار سازمان کارکنان شرکت:

 •  بهره وری
 • مبانی نظری
 • انواع بهره وری
 • بهره وری نیروی انسانی
 • ارتباط بهره وری با کارایی و اثر بخشی
 • ضرورت اندازه گیری بهره وری
 • انواع ساختاری و بهره وری سازمان
 • عوامل مؤثر در بهره وری
 • علل کاهش بهره وری
 • بررسی روندهای سازمانی
 • ساختار سازمانی
 • بررسی تحلیلی انواع ساختار سازمان
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش روش تحقیق بهره وری و ساختار سازمان کارکنان شرکت:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 47
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست و منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *