روش تحقیق بررسی عوامل خانوادگی بر تکرار پایه دانش آموزان

همانطور که می دانیم افت تحصیلی با نظامهای آموزشی، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی و شخصیت فرد در ارتباط بوده و تأثیر تعاملی عوامل مختلف باعث بوجود آمدن آن می شود. پس در یک نگاه کلی باید عوامل عدیده ای را برای این مسئله در نظر گرفت.پژوهشهای انجام شده در ایران نیز به نقش عوامل فوق در افت تحصیلی اشاره می کند. ددانش آموزان مردود بیشتر از خانواده هایی هستند که پدرانشان از تحصیلات کمتری برخوردارند و یا بی سوادند.بین تحصیلات والدین و پیشرفت فرزندان آنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. در دوره دبیرستان میزان این همبستگی کمتر از دوره راهنمایی است. بین پیشرفت تحصیلی و ساخت و ارتباط متقابل اعضای خانواده، شغل پدر و مادر، تحصیلات پدر و مادر رابطه معنی دار وجود دارد.تحصیلات پدر و مادر در انتخاب نظام ارزشی نوجوانان تأثیر دارد. بین فشارهای روانی حاصل از وضعیت اقتصادی خانواده، وضعیت عاطفی خانواده، و روابط والدین با یکدیگر با افت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد و در مورد عوامل مؤثر در پیشرفت دانش آموزان ممتاز کشور، به اعتقاد آزمودنیها بین دانش آموزان و پدر و مادرانشان رابطه کاملاً دوستانه ای وجود دارد.در پژوهش حاضر برای اندازه گیری عوامل خانوادگی پرسشنامه ای (چک لیست) تهیه شد که هر سئوال و در بعضی از مواقع چند سئوال آن یک عامل خانوادگی را می سنجد. این پرسشنامه که شامل ۲۱ سئوال است که آزمودنی با جواب دادن به سئوالها از طریق علامت زدن جوابها را مشخص می کند.اعتبار این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرنباخ به دست آمد. و روایی آن نیز توسط استاد محترم راهنما مورد تأیید قرار گرفت. از میان یازده فرضیه پژوهش، سه فرضیه مورد تأیید قرار گرفت.در این پژوهش بین میزان تحصیلات والدین دانش آموزان قبول و مردود تفاوت معنی داری مشاهده نشد که احتمالاً دلیل آن پایین و همسان بودن میزان تحصیلات آنها است.روش تحقیق بررسی عوامل خانوادگی بر تکرار پایه دانش آموزان در ۵۶ صفحه فایل ورد اماده برای ویرایش و پرینت میباشد در ادامه به فهرست و منابع مباحث مقاله میپردازیم.

دانش آموزان
دانش آموزان

فصل اول:

 • طرح پژوهش
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • ضرورت پژوهش
 • سئوالهای پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • تعریف مفاهیم و اصطلاحات

فصل دوم:

 • پیشینه پژوهش
 • مقدمه
 • عوامل ایجاد کننده افت تحصیلی و تکرار پایه
 • تحقیقات جهانی انجام شده
 • وضعیت مطالعات در ایران

فصل سوم:

 • روش پژوهش
 • مقدمه
 • روش پژوهش
 • جامعه آماری و گروه نمونه
 • روش نمونه گیری
 • ابزار پژوهش
 • اعتبار و روایی ابزار سنجش
 • روش گردآوری داده ها
 • روش تحلیل آماری
 • کیفیت تحلیل

فصل چهارم:

 • تحلیل داده ها
 • مقدمه
 • جداول فراوانی
 • تحلیل داده ها
 • خلاصه نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق

فصل پنجم:

 • تفسیر یافته های پژوهش
 • بحث و نتیجه گیری
 • محدودیتهای پژوهش
 • پیشنهادات
 • پیوستها
 • پرسشنامه
 • پاسخنامه

منابع روش تحقیق بررسی عوامل خانوادگی بر تکرار پایه دانش آموزان :

 • امین فر، مرتضی. (۱۳۶۵). علل و عوامل افت تحصیلی و چگونگی آن. فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره ۷ و ۸
 • آیزمن، تاماس اون یونسکو (۱۹۹۷). راهبردهایی برای کاهش تکرار پایه، ترجمه محمدی، منصورعلی، پژوهشگر تعلیم و تربیت
 • ثنایی، باقر. (۱۳۷۵). ازدواج و پرتگاههای آن. مجله پژوهشهای تربیتی. شماره ۴
 • دانش پژوه، زهرا. (۱۳۷۳). ویژگی دانش آموزان ممتاز و عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی آنان در مناطق نوزده گانه تهران، پژوهشنامه آموزشی شماره ۱۸٫ فصلنامه خبری آموزش و پرورش
 • دلاور، علی. (۱۳۷۸). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. (چاپ سوم). تهران: انتشارات رشد
 • سلیمانیان، محمد. (۱۳۷۵). رابطه پیشرفت تحصیلی نوجوانان پسر دبیرستانی و ویژگیهای خانوادگی آنان در شهرستان نهاوند. کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
 • سمواتیان، مریم (۱۳۷۳). بررسی رابطه بین فشارهای روانی حاصل از وضعیت خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان در شهر همدان. کارشناسی ارشد مشاوره، تهران: انتشارات تربیت معلم.
 • شریفی، حسن پاشا. (۱۳۶۹). افت تحصیلی و عوامل مؤثر در آن. مجله رشد معلم. سال نهم شماره ۱ الی ۶، دفتر انتشارات کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش
 • عیاری، رحیم. (۱۳۷۵). بررسی علل زیست شناختی و خانوادگی پدیده مردودی در دوره راهنمایی. کارشناسی ارشد. تهران دانشگاه آزاد اسلامی
 • قائمی، علی. (۱۳۷۴). نقش پدر در تربیت. تهران. انتشارات تربیت معلم.
 • کیوز، جان پی. (۱۹۹۸). دنیای یادگیری در مدرسه. ترجمه لقاء رئیس دانا،‌ فرخ. پژوهشکده تعلیم و تربیت.
 • لاجوردی، محمد. (۱۳۶۷). بررسی طلاق و مشکلات روانی – اجتماعی ناشی از آن برروی جوانان، کارشناسی ارشد. تهران دانشگاه آزاد اسلامی.
 • لیامی، نجاریان، مکوندی. (۱۳۷۳) افت تحصیلی. نشریه پیوند، شماره ۱۸۱٫ انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران.
 • نفیسی، عبدالحسین. (۱۳۶۵). فصلنامه تعلیم و تربیت، سال دوم شماره ۲٫
 • نفیسی، عبدالحسین. (۱۳۷۱). خسارتهای اقتصادی ناشی از شکست تحصیلی باز هم افزایش یافته است، وضعیت در سال ۱۳۶۹٫ فصلنامه تعلیم و تربیت سال هشتم، شماره ۳٫ تشریه علمی کاربردی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش
 • هومن، حیدرعلی. (۱۳۷۸). راهنمای تدوین گزارش پژوهشی، رساله و پایان نامه تحصیلی. (چاپ اول). تهران: انتشارات پارسا
 • هومن، حیدرعلی. (۱۳۸۰) شناخت روش علمی در علوم رفتاری (پایه های پژوهش) (چاپ چهارم.). تهران: نشر پارسا
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش روش تحقیق بررسی عوامل خانوادگی بر تکرار پایه دانش آموزان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 56
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *