روش تحقیق بررسی عوامل خانوادگی بر تكرار پايه دانش آموزان

همانطور كه مي دانيم افت تحصيلي با نظامهاي آموزشي، خانوادگي، فرهنگي، اجتماعي و شخصيت فرد در ارتباط بوده و تأثير تعاملي عوامل مختلف باعث بوجود آمدن آن مي شود. پس در يك نگاه كلي بايد عوامل عديده اي را براي اين مسئله در نظر گرفت.پژوهشهاي انجام شده در ايران نيز به نقش عوامل فوق در افت تحصيلي اشاره مي كند. ددانش آموزان مردود بيشتر از خانواده هايي هستند كه پدرانشان از تحصيلات كمتري برخوردارند و يا بي سوادند.بين تحصيلات والدين و پيشرفت فرزندان آنان رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد. در دورة دبيرستان ميزان اين همبستگي كمتر از دورة راهنمايي است. بين پيشرفت تحصيلي و ساخت و ارتباط متقابل اعضاي خانواده، شغل پدر و مادر، تحصيلات پدر و مادر رابطه معني دار وجود دارد.تحصيلات پدر و مادر در انتخاب نظام ارزشي نوجوانان تأثير دارد. بين فشارهاي رواني حاصل از وضعيت اقتصادي خانواده، وضعيت عاطفي خانواده، و روابط والدين با يكديگر با افت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد و در مورد عوامل مؤثر در پيشرفت دانش آموزان ممتاز كشور، به اعتقاد آزمودنيها بين دانش آموزان و پدر و مادرانشان رابطه كاملاً دوستانه اي وجود دارد.در پژوهش حاضر براي اندازه گيري عوامل خانوادگي پرسشنامه اي (چك ليست) تهيه شد كه هر سئوال و در بعضي از مواقع چند سئوال آن يك عامل خانوادگي را مي سنجد. اين پرسشنامه كه شامل 21 سئوال است كه آزمودني با جواب دادن به سئوالها از طريق علامت زدن جوابها را مشخص مي كند.اعتبار اين پرسشنامه از طريق ضريب آلفاي كرنباخ به دست آمد. و روايي آن نيز توسط استاد محترم راهنما مورد تأييد قرار گرفت. از ميان يازده فرضية پژوهش، سه فرضيه مورد تأييد قرار گرفت.در اين پژوهش بين ميزان تحصيلات والدين دانش آموزان قبول و مردود تفاوت معني داري مشاهده نشد كه احتمالاً دليل آن پايين و همسان بودن ميزان تحصيلات آنها است.روش تحقیق بررسی عوامل خانوادگی بر تكرار پايه دانش آموزان در 56 صفحه فایل ورد اماده برای ویرایش و پرینت میباشد در ادامه به فهرست و منابع مباحث مقاله میپردازیم.

دانش آموزان
دانش آموزان

فصل اول:

 • طرح پژوهش
 • مقدمه
 • بيان مسئله
 • ضرورت پژوهش
 • سئوالهاي پژوهش
 • فرضيه هاي پژوهش
 • تعريف مفاهيم و اصطلاحات

فصل دوم:

 • پيشينة پژوهش
 • مقدمه
 • عوامل ايجاد كنندة افت تحصيلي و تكرار پايه
 • تحقيقات جهاني انجام شده
 • وضعيت مطالعات در ايران

فصل سوم:

 • روش پژوهش
 • مقدمه
 • روش پژوهش
 • جامعة آماري و گروه نمونه
 • روش نمونه گيري
 • ابزار پژوهش
 • اعتبار و روايي ابزار سنجش
 • روش گردآوري داده ها
 • روش تحليل آماري
 • كيفيت تحليل

فصل چهارم:

 • تحليل داده ها
 • مقدمه
 • جداول فراواني
 • تحليل داده ها
 • خلاصة نتايج به دست آمده از آزمون فرضيه هاي تحقيق

فصل پنجم:

 • تفسير يافته هاي پژوهش
 • بحث و نتيجه گيري
 • محدوديتهاي پژوهش
 • پيشنهادات
 • پيوستها
 • پرسشنامه
 • پاسخنامه

منابع روش تحقیق بررسی عوامل خانوادگی بر تكرار پايه دانش آموزان :

 • امين فر، مرتضي. (1365). علل و عوامل افت تحصيلي و چگونگي آن. فصلنامة تعليم و تربيت. شمارة 7 و 8
 • آيزمن، تاماس اون يونسكو (1997). راهبردهايي براي كاهش تكرار پايه، ترجمه محمدي، منصورعلي، پژوهشگر تعليم و تربيت
 • ثنايي، باقر. (1375). ازدواج و پرتگاههاي آن. مجلة پژوهشهاي تربيتي. شمارة 4
 • دانش پژوه، زهرا. (1373). ويژگي دانش آموزان ممتاز و عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي آنان در مناطق نوزده گانه تهران، پژوهشنامة آموزشي شمارة 18. فصلنامة خبري آموزش و پرورش
 • دلاور، علي. (1378). مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي. (چاپ سوم). تهران: انتشارات رشد
 • سليمانيان، محمد. (1375). رابطة پيشرفت تحصيلي نوجوانان پسر دبيرستاني و ويژگيهاي خانوادگي آنان در شهرستان نهاوند. كارشناسي ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن.
 • سمواتيان، مريم (1373). بررسي رابطه بين فشارهاي رواني حاصل از وضعيت خانواده و افت تحصيلي دانش آموزان سال اول دبيرستان در شهر همدان. كارشناسي ارشد مشاوره، تهران: انتشارات تربيت معلم.
 • شريفي، حسن پاشا. (1369). افت تحصيلي و عوامل مؤثر در آن. مجلة رشد معلم. سال نهم شمارة 1 الي 6، دفتر انتشارات كمك آموزشي وزارت آموزش و پرورش
 • عياري، رحيم. (1375). بررسي علل زيست شناختي و خانوادگي پديده مردودي در دورة راهنمايي. كارشناسي ارشد. تهران دانشگاه آزاد اسلامي
 • قائمي، علي. (1374). نقش پدر در تربيت. تهران. انتشارات تربيت معلم.
 • كيوز، جان پي. (1998). دنياي يادگيري در مدرسه. ترجمة لقاء رئيس دانا،‌ فرخ. پژوهشكدة تعليم و تربيت.
 • لاجوردي، محمد. (1367). بررسي طلاق و مشكلات رواني – اجتماعي ناشي از آن برروي جوانان، كارشناسي ارشد. تهران دانشگاه آزاد اسلامي.
 • ليامي، نجاريان، مكوندي. (1373) افت تحصيلي. نشرية پيوند، شماره 181. انجمن اوليا و مربيان جمهوري اسلامي ايران.
 • نفيسي، عبدالحسين. (1365). فصلنامة تعليم و تربيت، سال دوم شمارة 2.
 • نفيسي، عبدالحسين. (1371). خسارتهاي اقتصادي ناشي از شكست تحصيلي باز هم افزايش يافته است، وضعيت در سال 1369. فصلنامة تعليم و تربيت سال هشتم، شمارة 3. تشرية علمي كاربردي، سازمان پژوهش و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش
 • هومن، حيدرعلي. (1378). راهنماي تدوين گزارش پژوهشي، رساله و پايان نامه تحصيلي. (چاپ اول). تهران: انتشارات پارسا
 • هومن، حيدرعلي. (1380) شناخت روش علمي در علوم رفتاري (پايه هاي پژوهش) (چاپ چهارم.). تهران: نشر پارسا
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش روش تحقیق بررسی عوامل خانوادگی بر تكرار پايه دانش آموزان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 56
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *