پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رهبری تحول آفرین

این تحقیق با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رهبری تحول آفرین کارکنان کارخانه قند مرودشت،  انجام شده است. جامعه این پژوهش کلیه کارکنان کارخانه قند شهر مرودشت بود که تعداد انها ۸۳ نفر گزارش شده است و نمونه مورد مطالعه ۷۰ نفر از این کارکنان بودند به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در این تحقیق عبارت بود از پرسشنامه فرهنگ سازمانی(۶۵%) و رهبری تحول آفرین(۸۲٫۱%). در این تحقیق از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می هد که بین فرهنگ سازمانی با رهبری تحول آفرین کارکنان کارخانه قند شهر مرودشت رابطه معنادار وجود دارد و فرهنگ سازمانی توانایی پیش بینی رهبری تحول آفرین کارکنان کارخانه قند شهر مرودشت را در سطح معنادار دارد.پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رهبری تحول آفرین در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رهبری تحول آفرین را در فیلم زیر مشاهده نمایید.

مقدمه:

در فصل اول تحقیق، کلیات تحقیق بیان شد، سپس در فصل دوم مبانی نظری تحقیق و دیدگاه ها و پیشینه تحقیقات انجام شده پیرامون رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی بیان گردید و در فصل سوم، روش تحقیق مشخص شد و بر اساس آن داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه در فصل چهارم مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. حال در این فصل بر آن هستیم که نتیجه نهایی تحقیق خود را بیان نماییم.

 خلاصه تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه فرهنگ سارمانی با رهبری تحول آفرین در بین کارکنان کارخانه قند مرودشت بود. بر اساس این هدف فرضیاتی در نظر گرفته شد که نتایج آن و جزئیات نمونه تحقیق به قرار زیر است.

  •  در فرضیه ۱ به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین فرهنگ سازمانی با رهبری تحول آفرین کارکنان کارخانه قند مرودشت رابطه معنادار وجود دارد یا خیر؟. نتایج تحلیل های به عمل آمده در فصل چهارم نشان می دهد که بین فرهنگ سازمانی و رهبری تحول آفرین کارکنان کارخانه قند مرودشت رابطه معناداری در سطح ۰٫۰۱ وجود دارد.
  • در فرضیه ۲ به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا فرهنگ سازمانی توانایی پیش بینی رهبری تحول آفرین کارکنان کارخانه قند مرودشت را در سطح معنادار دارد یا خیر؟. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که ۲۰٫۸% از تغییرات رهبری تحول آفرین توسط فرهنگ سازمانی قابل پیش بینی است و به ازای هر واحد تغییر در متغیر فرهنگ سازمانی به میزان ۰٫۴۶۸ در متغیر رهبری تحول آفرین تغییرات حاصل می شود.

 پیشنهادات کاربردی:

  • پیشنهاد می شود، به جنبه های مثبت فرهنگ سازمانی توجه بیشتری شود، زیرا با بهبود فرهنگ سازمانی، رهبری تحول آفرین کارکنان بهبود می یابد.

 پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی:

از جمله پیشنهاد ها برای پژوهش های آتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با اخلاق سازمانی
  • بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی
  • بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و امنیت شغلی کارکنان

رهبری
رهبری

روش تحقیق:

روش تحقیق در علوم رفتاری با توجه به دو ملاک ۱)هدف تحقیق ۲) نحوه گردآوری داده ها مشخص می گردد.

 هدف:

هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص کنیم چه روش تحقیقی برای بررسی موضوعی خاص لازم است. انتخاب روش تحقیق به اهداف و ماهیت موضوع پ‍‍‍‍ژوهش بستگی دارد. تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیقی کاربردی است.

نحوه گرد آوری داده ها:

تحقیقات علمی بر حسب گردآوری اطلاعات به دو دسته تقسیم می شوند: ۱) تحقیقات آزمایشی ۲) تحقیقات توصیفی. با توجه به موضوع تحقیق حاضر این تحقیق از نوع توصیفی است.

جامعه آماری :

جامعه‌ی آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره‌ی آنها بپردازد. جامعه‌ی آماری این پژوهش کارکنان کارخانه قند شهر مرودشت هستند که تعداد آنها ۸۳ نفر می باشند.

پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رهبری تحول آفرین:

فصی اول:

۱-مقدمه ۲۱-مقدمه ۲۱-۱٫بیان مساله ۳۱-۲٫اهمیت و ضرورت تحقیق ۴۱-۳٫اهداف پژوهش: ۵۱-۴٫فرضیات تحقیق: ۵۱-۵٫سؤالات پژوهش : ۵۱-۶٫تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش ۵۱-۶-۱٫تعریف نظری فرهنگ سازمانی ۵۱-۶-۲٫ تعریف عملیاتی فرهنگ سازمانی ۶۱-۶-۳٫تعریف نظری رهبری تحول آفرین ۶۱-۶-۴٫تعریف عملیاتی رهبری تحول آفرین ۶

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق۲-۱٫فرهنگ سازمانی ۸۲-۱-۱٫ تعاریف فرهنگ سازمانی ۹۲-۱-۲٫ اهمیت فرهنگ سازمانی ۱۱۲-۱-۳٫ خصوصیات فرهنگ سازمانی ۱۳۲-۱-۴٫منابع فرهنگ: ۱۵۲-۱-۵٫ شیوه پیدایش فرهنگ ۱۵۲-۱-۶٫انواع فرهنگ سازمانی ۱۶۱- فرهنگ قوی : ۱۷۲- فرهنگ میانه : ۱۸۳- فرهنگ ضعیف : ۱۸۱- فرهنگ انعطاف پذیر: ۱۸۲- فرهنگ رسالت (مأموریت) ۱۹۳- فرهنگ مشارکتی ۱۹۴- فرهنگ سازگاری ۱۹۱- فرهنگ مکانیکی ۱۹۲- فرهنگ ارگانیکی ۱۹۱- سازمان های با فرهنگ علمی ۱۹۲- سازمان های با فرهنگی باشگاهی ۲۰۳- سازمان های با فرهنگ تیمی ۲۰۴- سازمان های با فرهنگ سنگری ۲۰بعد باورهای راهنما (استراتژیک ) ۲۰بعد باورهای روزمره (عملیاتی ) ۲۱۲-۱-۷٫ رابطه فرهنگ و ساختار سازمان ۲۱۲-۱-۸٫فرهنگ سازمانی و توسعه ۲۱۲-۱-۹٫ نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش ۲۲۲-۱-.۱۰ رابطه فرهنگ و رفتار سازمانی ۲۲۲-۱-۱۱٫کارکرد فرهنگ سازمانی ۲۳۲-۱-۱۱-۱٫زنده نگه داشتن فرهنگ: ۲۳۲-۱-۱۱-۲٫گزینش: ۲۳۲-۱-۱۱-۳٫جامعه پذیری: ۲۴۲-۱-۱۲٫عوامل مؤثر در تغییر فرهنگ سازمانی ۲۴۲-۱-۱۲-۱٫یک بحران شدید: ۲۴۲-۱-۱۲-۲٫تغییر در رهبری : ۲۵۲-۱-۱۲-۳٫ سازمان های کوچک و نوپا : ۲۵۲-۱-۱۲-۴٫ فرهنگ ضعیف: ۲۵۲-۱-۱۳٫تغییر فرهنگ سازمانی ۲۵۲-۱-۱۴٫ فرهنگ های سازمانی سالم و فرهنگ سازمانی بیمار ۲۶۲-۱-۱۵٫الگوی اساسی برای تبیین و تشریح فرهنگ سازمانی ۲۶۲-۱-۱۵-۱٫ الگوی آجیل پارسونز : ۲۶۲-۱-۱۵-۲٫ الگوی اوچی ۲۷۲-۱-۱۵-۳٫الگوی پیترز و واترمن ۲۸۱- التزام عملی شدن ۲۸۲-توجه به ارباب رجوع ۲۸۳- خود گردانی و کارآفرینی ۲۸۴- بهره وری از طریق نیروی انسانی ۲۸۵- تبحر و چیرگی در مدیریت ۲۹۶- اقدام به امور مرتبط با تجربه و مهارت ۲۹۷- بکارگیری ستاد اداری کم ۲۹۸-استفاده همزمان و مقتضی ازساختارهای مکانیکی وارگانیکی ۲۹۲-۱-۱۵-۴٫ الگوی لیت وین و اترینگر ۳۰۲-۱-۱۵-۵٫ الگوی کرت لوین ۳۰۲-۱-۱۵-۶٫الگوی منوچهر کیا ۳۰۲-۲٫تعاریف رهبری : ۳۲۲-۲-۱٫ نظریه رهبری تحول آفرین: ۳۳۲-۲-۳٫ عوامل رهبری تحول آفرین: ۳۷۲-۲-۲-۱٫ کاریزما(نفوذ آرمانی): ۳۸۲-۲-۱-۲٫ توانمندی یا توسعه فردی یا خودبالندگی: ۳۹۲-۲-۱-۳-ترغیب ذهنی: ۴۰۲-۲-۱–۴-الگوی ذهنی پویا: ۴۱۲-۲-۱-۵-انگیزش الهامی: ۴۲۲-۲-۱-۶-تفکر سیستمی: ۴۳۲-۲-۱-۷-ملاحظات فردی: ۴۶۲-۲-۱-۸-بصیرت واحد(چشم انداز مشترک): ۴۶۲-۲-۳-عوامل رهبری تبادلی (مراوده ای): ۴۷الف-پاداشهای اقتضایی: ۴۸ب-مدیریت بر مبنای استثنا: ۴۸۲-۲-۳-رهبری عدم مداخله گر: ۴۹۱-بینش و بصیرت: ۴۹۲-چارچوب دهی: ۵۰۳-مدیریت اثرگذاری۴ ۵۱۴-تفاوتهای رهبری تحول آفرین و تبادلی ۵۲۵-رهبری تحول آفرین و سازمانهای یادگیرنده ۵۴۲-۳- پیشینه پژوهش ۵۵۲-۳-۱-پژوهشهای انجام شده در ایران ۵۵۲-۳-۲-پژوهشهای خارجی ۵۷

فصل سوم:

روش تحقیق۳٫ مقدمه ۶۱۳-۱٫ روش تحقیق ۶۱۳-۱-۱٫ هدف ۶۱۳-۱-۲٫ نحوه گرد آوری داده ها ۶۱۳-۲٫ جامعه آماری ۶۱۳-۳٫ نمونه آماری ۶۲۳-۴٫ روشهای جمع‌آوری اطلاعات ۶۲۳-۶٫ ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری ۶۳الف) روایی ۶۳ب) پایایی ۶۳۳-۷٫ شیوه تحلیل داد ه ها ۶۳الف: سطح توصیفی ۶۳ب: سطح استنباطی ۶۳

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها۴-۱ شرح یافته ها ۶۶۴-۲٫ ارائه یافته ها به صورت توصیفی ۶۶۴-۲-۱- تحصیلات ۶۶۴-۲-۲- جنسیت ۶۷۴-۲-۳- سن ۶۸۴-۲-۴- سنوات ۶۹۴-۲-۵٫ بررسی میانگین و انحراف معیار نمرات بر اساس سوالات هر یک از پرسشنامه ها ۷۰۴-۳- بخش تحلیل استنباطی تحقیق ۷۱

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهادات۵-۱- مقدمه ۷۵۵-۲- خلاصه تحقیق ۷۵۵-۳- پیشنهادات پژوهش ۷۵۵-۳-۱- پیشنهادات کاربردی ۷۵۵-۳-۲- پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ۷۵۵-۴- محدودیت های پژوهش ۷۶پرسشنامه رهبری تحول آفرین ۸۱پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون ۸۳

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رهبری تحول آفرین:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 95
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *