پایان نامه رابطه طرحواره های معیوب و ویژگی شخصیتی

پایان نامه بررسی رابطه طرحواره های معیوب  و ویژگی های شخصیتی ،سرشتی و منشی در افراد معتاد در قالب فایل ورد آماده برای پرینت میباشد.

رابطه طرحواره های معیوب و ویژگی شخصیتی

با توجه به دیدگاه این نظریه درباره بیماری روانی نتیجه منطقی می گیریم که درمان اینگونه بیماری ها اصلاح نظام اعتقادی فرد است. یعنی برای تغییر رفتار نابهنجار بایستی نظام اعتقادی فرد را از یک وضعیت نامطلوب به یک وضعیت مطلوب تغییر داد. باید با ایجاد شناخت مطلوب اثرات مثبت و منطقی عاطفی و رفتاری را در فرد بیمار ایجاد کرد.

پس در پایان درمان انتظار می رود فرد بتواند عقاید غیر منطقی و غیر عقلانی خود را رها کرده و در روند اندیشه و رفتار و انتظارات از خود و دیگران بر اجبار و الزام و وظیفه تاکید نکند بلکه به شکل طبیعی به امور نگاه کند. علت همه ناراحتی ها را در محیط جستجو نکند بلکه به شیوه تفکر و نگرش خود توجه داشته باشد و مسئولیت تغییر آن را به عهده بگیرد از مطلق گرایی و کمال جوئی غیر منطقی بپرهیزد و در مجموع منطق صحیح و قابل قبولی را بر سیستم فکری خود حاکم کند.

اهداف پژوهش

بررسی ارتباط طرحواره های معیوب و ویژگیهای شخصیتی

 فرضیه پژوهش:

بین طرحواره های معیوب و ویژگیهای شخصیتی در افراد معتاد رایطه مستقیم وجود دارد.

تعاریف نظری

تعریف نظری برای شخصیت عبارت است از:

الگوهای رفتاری تقریباً ثابت- الگوهای فکری و هیجانی تقریباً ثابت- که از شخصی به شخص دیگر تغییر می‌یابد. (گنجی، ۱۳۷۵).

تعریف نظری برای ویژگیهای شخصیتی عبارت است از:هر یک از الگوهای رفتاری، هیجانی و فکری از مجموعه الگوهای تشکیل دهنده شخصیت،‌که موجب بروز رفتار یا عقیده خاص می‌شود. ویژگیهای مدنظر این تحقیق صرفاً مجموعه شخصیتی است که توسط آزمون شخصیت سنج آیزنک سنجیده می‌شود و شامل این موارد هستند.

طرحواره
طرحواره معیوب و ویژگی شخصیتی

پیشینه خارجی

بال و سسرو (۲۰۱۰) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که: که طرحواره های معیوب در حوزه بریدگی و طرد رهاشدگی  بی ثباتیبی اعتمادی  سوءاستفاده، محرومیت هیجانی، انزوای اجتماعی و نقص  شرم به طور خاصی در گروه سوءمصرف مواد بارز باشند. از بین این پنج طر حواره، تنها انزوای اجتماعی به طور بارز تایید شد.

لی (۲۰۰۷) در پژوهشی بر روی یک نمونه از دانشجویان (۲۳۳= n) به آزمون دو مدل فرضی که در آن طرحواره های شناختی نقش میانجی رابطه میان کمال گرایی جامعه مدار و اضطراب و افسردگی را داشت، پرداخت. در مدل اضطراب، ترس از رهاشدگی، آسیب پذیری در برابر صدمه و بیماری و شکست به عنوان میانجی رابطه اضطراب و کمال گرایی جامعه مدار فرض شد. نتایج آنها نشان داد که هیچ یک از مدل های فرضی ارائه شده با داده های مشاهده شده و مدل مفهومی فرضی منطبق نشد. البته مدل فرضی اضطراب آنها بعد از بازبینی مجدد، همساز شد.

روان درمانی در نظریه عقلانی عاطفی

با توجه به دیدگاه این نظریه درباره بیماری روانی نتیجه منطقی می گیریم که درمان اینگونه بیماری ها اصلاح نظام اعتقادی فرد است. یعنی برای تغییر رفتار نابهنجار بایستی نظام اعتقادی فرد را از یک وضعیت نامطلوب به یک وضعیت مطلوب تغییر داد. باید با ایجاد شناخت مطلوب اثرات مثبت و منطقی عاطفی و رفتاری را در فرد بیمار ایجاد کرد.

پس در پایان درمان انتظار می رود فرد بتواند عقاید غیر منطقی و غیر عقلانی خود را رها کرده و در روند اندیشه و رفتار و انتظارات از خود و دیگران بر اجبار و الزام و وظیفه تاکید نکند بلکه به شکل طبیعی به امور نگاه کند. علت همه ناراحتی ها را در محیط جستجو نکند بلکه به شیوه تفکر و نگرش خود توجه داشته باشد و مسئولیت تغییر آن را به عهده بگیرد از مطلق گرایی و کمال جوئی غیر منطقی بپرهیزد و در مجموع منطق صحیح و قابل قبولی را بر سیستم فکری خود حاکم کند.

 

طرحواره درمانی برای اختلالات شخصیت

یکی از چالش هایی که امروزه شناخت درمانی با آن روبه روست ارائه راهبردهای درمانی موثر برای کار با بیماران مبتلا به اختلالات شخصیت یا دیگر بیماری های حاد و مزمن است .شناخت درمانی کوتاه مدت به شانزده تا بیست جلسه شناخت درمانی اشاره دارد که ابتدا بوسیله بک و همکارانش(۱۹۷۹)برای درمان افسردگی ارائه شد.شناخت درمانی کوتاه مدت  از شناخت درمانی طرح واره محور در چندین زمنیه تفاوت دارد :

  • اکتشاف هدایت شده کمتری وجود دارد و بیشتر حالت رویاروسازی دارد
  • از رابطه درمانی بعنوان یک ابزار تغییر استفاده می شود
  • بیماران مقاومت بیشتری نشان می دهندبنابراین مدت زمان درمان طولانی تر می شود
  • سطوح عاطفه در طی جلسات طرح واره محور بالاتر است
  • درمان گر بیشتر بر شناخت طرح واره ها و غلبه بر اجتناب های شناختی ٰ عاطفی و رفتاری تمرکز دارد
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه رابطه طرحواره های معیوب و ویژگی شخصیتی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 72
قالب: فایل word